โครงการฝึกอบรมสร้างนักวิจัยรุ่นใหม่ (ลูกไก่) รุ่น 1 มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี 11-15 มิถุนายน 2562

 

unnamed

** ทั้งนี้ ผู้ที่สนใจสามารถดูรายละเอียดโครงการและสมัครได้ที่นี่

 

คุณสมบัติ
  • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี ขึ้นไปหรือเทียบเท่า
  • อายุ ไม่เกิน ๕๐ ปี ณ ปีที่สมัคร
  • สัญชาติ ไทย
  • ปฏิบัติงานในหน่วยงานภาครัฐ หรือเอกชน หรือหน่วยงานท้องถิ่น
  • มีประสบการณ์ด้านการวิจัย ไม่เกิน ๒ ปี และไม่เคยเป็นหัวหน้าโครงการวิจัย
  • กรณีเป็นอาจารย์จากสถาบันอุดมศึกษาต้องไม่มีตำแหน่งทางวิชาการ ระดับผู้ช่วยศาสตราจารย์ หรือสูงกว่า
  • กรณีเป็นบุคลากรภาครัฐ/สถาบันการศึกษา ต้องไม่มีตำแหน่งระดับชำนาญการพิเศษหรือเทียบเท่า หรือสูงกว่า
  • กรณีอื่นๆ ที่ไม่กำหนด ให้ขึ้นอยู่กับดุลพินิจคณะทำงานฯของ วช. พิจารณาเป็นรายกรณี
  • ต้องไม่เป็นนิสิตหรือนักศึกษาที่กำลังศึกษาในระดับปริญญาโทหรือเอก ในมหาวิทยาลัยที่ดำเนินการจัด
  • หน่วยงานเครือข่ายรับสมัครและพิจารณาคัดเลือกและประกาศรายชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรม

หน่วยงานภายนอก

sgv

banner

nrms

nstda

logo nrct v2