การประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มศรีอยุธยาครั้งที่ 10

 NCSAG2019

10 th National Conference of Si Ayutthaya Rajabhat Group

การประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มศรีอยุธยาครั้งที่ 10

"วิจัย นวัตกรรม นำการพัฒนาท้องถิ่น"

วันที่ 4 - 5 กรกฏาคม พ.ศ. 2562 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

 

กำหนดการรับบทความ

วันสุดท้ายของการรับบทความ 6 พฤษคม 2562
วันแจ้งผลการพิจารณาบทความ 27 พฤษภาคม 2562

สาขาวิชาที่เปิดรับบทความวิจัย

  1. การศึกษา
  2. มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

การนำเสนอบทความ (Oral Presentation) ผู้นำเสนอต้องส่งบทความฉบับสมบูรณ์ตามรูปแบบที่กำหนดโดยมีเวลาสำหรับการนำ เสนอ 13 นาทีและเวลาสำหรับถาม-ตอบ 2 นาที

หน่วยงานภายนอก

sgv

banner

nrms

nstda

logo nrct v2