โครงการฝึกอบรมหลักสูตรเทคนิคการเขียนข้อเสนอโครงการวิจัย เพื่อของบประมาณแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ และทุนจาก วช.

      สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินท์ ได้จัดโครงการฝึกอบรมหลักสูตร "เทคนิคการเขียนข้อเสนอโครงการวิจัย เพื่อของบประมาณแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ และทุนจาก วช." โดยมีวัตถุุประสงค์เพื่อฝึกอบรมเทคนิคการเขียนข้อเสนอโครงการวิจัยเดี่ยว และเพิ่มศักยภาพให้กับนักวิจัยรุ่นใหม่ เมื่อวันที่ ๖-๗ กันยายน ๒๕๕๙ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์

      การจัดงานในครั้งนี้ ได้รับเกียรติจากอาจารย์บุญเฉิด โสภณ นายกสมาคมส่งเสริมนักวิจัย(สสว)และดร.จินตนาภา โสภณ ที่ปรึกษาด้านการวิจัย ทรงคุณวุฒิ (ระดับ ๑๐) สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ มาเป็นวิทยากรในการบรรยาย โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.จารุวรรณ สิงห์ม่วง ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา ได้กล่าวเปิดงานโดยมีบุคลากรทั้งสายวิชาการและสายสนับสนุนเข้าร่วมกิจกรรมอย่างพร้อมเพรียงกัน

     

  

System.String[]System.String[]

หน่วยงานภายนอก

sgv

banner

nrms

nstda

logo nrct v2