การจัดทำงบประมาณบูรณาการวิจัยและนวัตกรรม ประจำปีงบประมาณ 2562

 ไฟล์ที่เกี่ยวข้อง :

         1. Program based ปี 62.pdf

         2. แบบเสนอแผนบูรณาการ (Integrated research program)

         3. การกรอก-templateIntegratedProgram(แผนบูรณาการ).pdf

         4. แบบเสนอโครงการวิจัย (research project) เป้าหมาย 1 -3 (สำหรับโครงการเดี่ยวและโครงการย่อย

             ภายใต้ชุดโครงการวิจัย)

         5. การกรอก-templateResearchProject(โครงการวิจัยและโครงการภายใต้ชุดโครงการวิจัย.pdf

         6. แบบเสนอโครงการ (project) เป้าหมาย 4.docx

         7. แบบเสนอชุดโครงการวิจัย (research program).docx

         8. การกรอก-templateResearchProgram(ชุดโครงการวิจัย).pdf

       9. มาตรฐานการวิจัยที่เกี่ยวข้อง (สำหรับโครงการที่มีการดำเนินการเกี่ยวกับมาตรฐานการวิจัย).docx

       10. (ร่าง)ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี .pdf

       11. ยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศฯ(ฉบับที่12) .pdf

       12. ยุทธศาสตร์ของชาติรายประเด็นปี62.rar

       13. ประกาศคณะกรรมการำกับฯต่อสัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์.pdf

       14. ข้อกำหนดสำหรับข้อเสนอที่มีการใช้สัตว์(62).doc

       15. แนวทางจริยธรรมการวิจัยในคน.pdf

       16. ข้อกำหนดสำหรับข้อเสนอการวิจัยในคน.doc

       17. แนวทางปฏิบัติเพื่อความปลอดภัยทางชีวภาพ (Biosafety ปี62).pdf

       18. (ร่าง) ยุทธศาสตร์การวิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2560 - 2579)  pdf

       19. การเตรียมการจัดทำงบประมาณบูรณาการการวิจัยและนวัตกรรม ประจำปี 2562  pdf          

       20. แนวทางการจัดทำงบประมาณบูรณาการวิจัยและนวัตกรรม ประจำปีงบประมาณ 2562  pdf

          

  

 

 

แนวทางการจัดทำข้อเสนอโครงการแผนบูรณาการยุทธศาสตร์เป้าหมาย (Spearhead) ด้านสังคม ภายใต้ แผนงานบูรณาการพัฒนาศักยภาพด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัยและนวัตกรรม ปีงบประมาณ 2562

 ไฟล์ที่เกี่ยวข้อง :

              1. คู่มือการจัดทำแผนงาน Spearhead_Social v8.pdf

             2. แบบฟอร์มข้อเสนอ Spearhead Program เบื้องต้น social.xlsx

 

 

 

 

ระดมความคิดเห็นและประชุมวิพากษ์ (ร่าง) ยุทธศาสตร์การวิจัยรายประเด็นด้านสัตว์เศรษฐกิจ

 

 

     

         ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.จารุวรรณ สิงห์ม่วง ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา พร้อมด้วยอาจารย์ปรารถนา มณีฉาย รองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ เข้าร่วมระดมความคิดเห็นและประชุมวิพากษ์ (ร่าง) ยุทธศาสตร์การวิจัยรายประเด็นด้านสัตว์เศรษฐกิจ จัดโดยสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ เมื่อวันพฤหัสที่ ๑๔ กันยายน ๒๕๕๙ เวลา ๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. ณ ห้องบุษกร ชั้น ๓ โรงแรมสวิทโซเทล เลอ คองคอร์ด กรุงเทพ ฯ

System.String[]System.String[]

หน่วยงานภายนอก

sgv

banner

nrms

nstda

logo nrct v2