ระดมความคิดเห็นและประชุมวิพากษ์ (ร่าง) ยุทธศาสตร์การวิจัยรายประเด็นด้านสัตว์เศรษฐกิจ

 

     

         ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.จารุวรรณ สิงห์ม่วง ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา พร้อมด้วยอาจารย์ปรารถนา มณีฉาย รองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ เข้าร่วมระดมความคิดเห็นและประชุมวิพากษ์ (ร่าง) ยุทธศาสตร์การวิจัยรายประเด็นด้านสัตว์เศรษฐกิจ จัดโดยสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ เมื่อวันพฤหัสที่ ๑๔ กันยายน ๒๕๕๙ เวลา ๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. ณ ห้องบุษกร ชั้น ๓ โรงแรมสวิทโซเทล เลอ คองคอร์ด กรุงเทพ ฯ

หน่วยงานภายนอก

sgv

banner

bn nrpm

nstda

logo nrct v2