บทคัดย่องานวิจัย

ปี 2560

 

 

 

ปี 2559

 

 

 

 

ปี 2558

 

1. ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อประสิทธิผลความเป็นภาวะผู้นำของคณบดี ในมหาวิทยาลัยราชภัฏและมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล

2. การพัฒนาบรรจุภัณฑ์เพื่อยืดอายุการเก็บรักษาปลานิลแดดเดียว

3. การพัฒนาโมเดลการจัดทำตัวชี้วัดในงานทรัพยากรมนุษย์ขององค์การภาคธุรกิจเอกชนในประเทศไทย

4. การพัฒนาและหาประสิทธิภาพของบทเรียน E-learning เรื่อง สัมมนาทางคอมพิวเตอร์ศึกษา สำหรับนักศึกษาสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา

5. การวิจัยและพัฒนาภาวะผู้นำของผู้ใหญ่บ้านและกำนันในเขตจังหวัดฉะเชิงเทรา

6. ทุนมนุษย์ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่มีต่อนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ในชั้นเรียนรวมระดับประถมศึกษา

7. ปัจจัยที่มีผลต่อความสำเร็จในการบริหารจัดการของผู้ประกอบการอุตสาหกรรมยานยนต์ในเขตนิคมอุตสาหกรรมภาคตะวันออก

8. รูปแบบความสัมพันธ์การจัดการทรัพยากรมนุษย์และความผูกพันองค์การที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพในการทำงาน กรณีศึกษา โรงแรมเขตภาคตะวันออก

9. ผลของน้ำหมักชีวภาพจากหอยเชอรี่ต่อการเจริญเติบโตของคะน้า

10. การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อดาวเรือง

11. การมีส่วนร่วมของครอบครัวในการส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ตำบลหัวไทร อำเภอบางคล้า จังหวัดฉะเชิงเทรา

12. การพัฒนาแนวทางการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและชุมชนในการพัฒนาสุขภาวะผู้สูงอายุ

13. การศึกษาเชิงวิเคราะห์ปัจจัยกำหนดสุขภาวะของผู้สูงอายุไทย

14. การพัฒนาศักยภาพของวิสาหกิจชุมชนเพื่อสร้างความเข้มแข็งอย่างยั่งยืน กรณีศึกษาวิสาหกิจชุมชน จังหวัดฉะเชิงเทรา

15. การเพิ่มประสิทธิภาพการเรียนรู้ของนักศึกษากลุ่มที่เรียนวิชา หลักเครื่องมือสำหรับงานวิเคราะห์ทางสิ่งแวดล้อม ด้วยเอกสารอ่านเพิ่มเติม เรื่องเครื่องแก้ว ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2557 สาขาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์

16. การสังเคราะห์สารประกอบชนิด 1,1-ไดเฟนิล-3-เอริลอินเดน โดยผ่านปฏิกิริยา [3+2] ไซโคลแอดดิชัน ระหว่างสารประกอบไตรเฟนิลคาร์บิเนียมเตตระฟลูออโรโบเรทกับสารประกอบสไตรีนชนิดต่างๆ 

17. การมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนในระดับองค์การบริหารส่วนตำบล จังหวัดฉะเชิงเทรา

 

 

ปี 2557

 

1.  การจัดการทรัพยากรป่าชุมชนในเขตป่าสงวนของบ้านท่าทองดำ ตำบลทุ่งพระยา อำเภอสนามชัยเขต จังหวัดฉะเชิงเทรา โดยกระบวนการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม

2.  การจัดการแบบมีส่วนร่วมในการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออกในท้องถิ่นของชุมชน ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลจังหวัดฉะเชิงเทรา

3.  การเปรียบเทียบการเจริญของเนื้อเยื่อมะม่วงพันธุ์น้ำดอกไม้ในตำแหน่งต่าง ๆ เมื่อนำมาขยายพันธุ์ด้วยการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ

4.  การพัฒนาแหล่งเรียนรู้ชุมชนท้องถิ่นแบบมีส่วนร่วมเพื่อนำไปสู่การพัฒนากระบวนการเรียนรู้ของเด็กและเยาวชนจังหวัดฉะเชิงเทรา

5.  การวิเคราะห์ผลตอบแทนส่วนบุคคลในการลงทุนทางการศึกษา ในมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์

6.  ความพึงพอใจของนักศึกษาในการได้รับการบริการจากมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์

7.  ความรู้ ความเข้าใจ และความคิดเห็นที่มีต่อธรรมาภิบาลของนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา

8.  ความหลากหลายทางชีวภาพของเห็บและเชื้อในเห็บในภาคกลาง ภาคตะวันออก และภาคตะวันตกของประเทศไทย

9.  เทคนิคที่พึงประสงค์ของนาฏศิลปินในการใช้วาทศิลป์สำหรับละครรำ

10. แนวทางการพัฒนาศักยภาพการท่องเที่ยวเชิงเกษตรอย่างยั่งยืนในกลุ่มจังหวัดเบญจบูรพาสุวรรณภูมิ

11. การพัฒนาแบบฝึกทักษะ รายวิชาคณิตศาสตร์และสถิติในชีวิตประจำวัน สำหรับนักศึกษา ชั้นปีที่ 1 ระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์

12. การศึกษาการออกฤทธิ์ยับยั้งเอนไซม์แอลฟากลูโคซิเดส จากสารสกัดของสมุนไพรพื้นบ้าน 6 ชนิด

13. การศึกษาคุณสมบัติทางกายภาพของดินบริเวณละลุ ตําบลทัพราช อำเภอตาพระยา จังหวัดสระแก้ว

14. การศึกษาพฤติกรรมและความต้องการในการบริโภคเนื้อแพะของกลุ่มผู้บริโภคที่นับถือศาสนาอิสลาม อ.บางน้ำเปรี้ยว จ.ฉะเชิงเทรา

15. บูรณาการความเชื่อในพุทธปรัชญากับการพัฒนาคุณภาพชีวิตในชุมชน กรณีศึกษา ตำบลสาวชะโงก อำเภอบางคล้า จังหวัดฉะเชิงเทรา

16. ประวัติศาสตร์ชุมชนที่ปรากฏในภาพจิตรกรรมฝาผนังองค์มณฑปวัดสาวชะโงก ตำบลสาวชะโงก อำเภอบางคล้า จังหวัดฉะเชิงเทรา

17. ผลของไคโตซานฉายรังสีต่ออายุการเก็บรักษาผลมะม่วงน้ำดอกไม้ 

18. พฤติกรรมการใช้ห่อบรรจุภัณฑ์หลังจากซื้อสินค้าของคนในชุมชน หมู่ที่ 20 ตำบลศาลาแดง อำเภอบางน้ำเปรี้ยว จังหวัดฉะเชิงเทรา

19. วิเคราะห์ลีลาท่ารำฉุยฉายพราหมณ์ กรณีศึกษา ครูนงลักษณ์ เทพหัสดิน ณ อยุธยา

20. การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต เรื่องแบบจำลองกระบวนการ (Process Model) วิชาการวิเคราะห์และออกแบบระบบ สำหรับนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์

21. ระบบสารสนเทศทะเบียนครุภัณฑ์ : กรณีศึกษาคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์

 

ปี 2556

 

1.  การบริหารงานภาครัฐกับการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว อำเภอท่าตะเกียบ จังหวัดฉะเชิงเทรา

2.  การพัฒนาการบริหารจัดการพิพิธภัณฑ์พื้นบ้าน ตำบลเทพราช อำเภอบ้านโพธิ์ จังหวัดฉะเชิงเทรา เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม

3.  การพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมที่พึงประสงค์ของนาฏศิลปิน กรณีศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเขตกรุงเทพมหานคร เขตปริมณฑล และเขตภาคตะวันออก

4.  การพัฒนาตำรับขนมในงานวัด (ขนมเบื้อง)

5.  การพัฒนาและขับเคลื่อนยุทธศาสตร์เพื่อศูนย์วิจัยท้องถิ่น จังหวัดฉะเชิงเทรา

6.  การพัฒนาหลักสูตรสาระการเรียนรู้ท้องถิ่น เรื่องตาลโตนด สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1  โรงเรียนวัดปากน้ำโจ้โล้ ตำบลปากน้ำ อำเภอบางคล้า จังหวัดฉะเชิงเทรา

7.  การวิจัยและพัฒนาซอฟท์แวร์ช่วยออกแบบชุดเสื้อผ้าสำเร็จรูปจากผ้าไหม ช่วงที่ 2

8.  การสังเคราะห์อนุภาคซิงค์ออกไซด์  (ZnO) ที่มีโครงสร้างในระดับนาโนโดยใช้เส้นใยธรรมชาติ

9.  การสุขาภิบาลร้านอาหารในโรงอาหารมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์

10. แนวทางการส่งเสริมการตลาดและพัฒนาผลิตภัณฑ์  กรณีศึกษาสินค้า OTOP

11. ปัจจัยที่มีผลต่อความภักดีและปัญหาของการเลือกซื้อข้าวปลอดสารพิษของผู้บริโภคในเขตอำเภอเมือง จังหวัดฉะเชิงเทรา

12. เพลงสวดคริสต์ศาสนา กรณีศึกษา โบสถ์เซนต์แอนโทนี แปดริ้ว

13. ยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มงานวิจัยเพื่อการพัฒนาเชิงพื้นที่แบบบูรณาการ

14. การศึกษาระยะเวลาการเก็บรักษาและบรรจุภัณฑ์ผลิตภัณฑ์สาหร่ายสไปรูลินา

15. การลดความชื้นสัมพัทธ์ในอากาศร่วมกับระบบปรับอากาศแบบแยกส่วนในห้องเรียน

 

ปี 2555

 

1.  การคัดเลือกชนิดสายพันธุ์เฟิร์นเพื่อบำบัดดินที่ปนเปื้อนน้ำมันเตา

2.  การพัฒนา และถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตสบู่สมุนไพร กรณีศึกษา กลุ่มผลิตสมุนไพรแปรรูปตำบลสิบเอ็ดศอก อำเภอบ้านโพธิ์ จังหวัดฉะเชิงเทรา

3.  การพัฒนาครูมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ด้วยองค์ความรู้ด้านการท่องเที่ยวส่งเสริมสุขภาพ

4.  การพัฒนาโปรแกรมการท่องเที่ยวสำเร็จรูปเพื่อตอบสนองความต้องการพฤติกรรมนักท่องเที่ยวชาวไทย  กรณีศึกษาจังหวัดฉะเชิงเทรา

5.  การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์ของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ โดยเทคนิคการเรียนแบบร่วมมือ

6.  การพัฒนาผลิตภัณฑ์ไอศกรีมกะทิเนื้อตาลสุก

7.  การพัฒนาสมรรถนะในการผลิตและการใช้ประโยชน์จาก หนังสืออิเล็กทรอนิกส์โดยใช้เครือข่ายการวิจัยการศึกษา ของครูในจังหวัดฉะเชิงเทรา

8.  การพัฒนาหน่วยการเรียนรู้สาระการเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นแบบบูรณาการสาระการเรียนรู้อาเซียน

9.  การศึกษาการผลิตและการใช้น้ำหมักชีวภาพจากวัสดุเหลือใช้จากผลผลิตกล้วยน้ำว้า ต่อการปลูกพืชผักสวนครัว กรณีศึกษา ต.บางคา อ.ราชสาส์น จ.ฉะเชิงเทรา

10. การศึกษาเกณฑ์มาตรฐานการประเมินผลการปฏิบัติงานราชการของอาจารย์ ในมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์

11. การศึกษาความเข้มข้นของผงบุกในการผลิตแยมมะม่วงเสริมใยอาหาร

12. การศึกษาความหลากหลายและคุณภาพน้ำมันปาล์มที่ปลูกในดินเปรี้ยวเพื่อผลิตไบโอดีเซลชุมชน จังหวัดฉะเชิงเทรา

13. การศึกษาแนวทางการควบรวมภาระงานสอน

14. การศึกษาแนวทางการพัฒนาบุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุน (1)

15. การศึกษาโปรตีนที่เกี่ยวข้องกับความหวานและเส้นใยระหว่างการเจริญของผลมะม่วงพันธุ์น้ำดอกไม้

16. การศึกษาระบบสนับสนุนการทำผลงานทางวิชาการ

17. การศึกษารูปแบบบรรจุภัณฑ์ที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อของผู้บริโภคกล้วยอบแผ่น กรณีศึกษา กลุ่มสตรีแปรรูปกล้วย ตำบลบางคา อำเภอราชสาส์น จังหวัดฉะเชิงเทรา

18. การศึกษาวิธีการบรรจุภัณฑ์ผลิตภัณฑ์ข้าวสารของกลุ่มเกษตรกร ตำบลบางคา เพื่อยืดอายุการเก็บรักษา

19. การศึกษาสภาพปัญหาในการทำวิทยานิพนธ์หรือการค้นคว้าอิสระ ของนักศึกษาระดับบัญฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์

20. การสกัดสีจากวัตถุดิบธรรมชาติในพื้นที่ตำบลเสม็ดใต้เพื่อผลิตผ้าบาติก

21. การส่งเสริมและพัฒนากลุ่มขนมหวาน ตำบลบางคา อำเภอราชสาสน์ จังหวัดฉะเชิงเทรา เข้าสู่มาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน

22. ความคาดหวังและการตอบรับต่อหลักสูตรเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ ศึกษากรณีมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์

23. ความพึงพอใจของนักศึกษาภาคพิเศษต่อการให้บริการการศึกษา ของมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ บางคล้า

24. ความสามารถด้านการอ่านภาษาอังกฤษของนักศึกษา สาขาวิชาภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์

25. โครงการวิจัยเพื่อพัฒนาครูมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ด้วยภูมิปัญญาท้องถิ่นของผู้สูงอายุ

26. โครงการวิจัยและพัฒนาเครือข่ายการพัฒนาคนให้มีนวัตกรรมเชิงคุณค่าตามคุณลักษณะพึ่งพาตนเองทางเศรษฐกิจของครอบครัวตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ด้วยกลยุทธ์น่านน้ำสีคราม กรณีศึกษาของจังหวัดฉะเชิงเทรา

27. แนวทางการเพิ่มผลผลิตและแปรรูปเห็ดของเกษตรกร ตำบลลาดกระทิง  อำเภอสนามชัยเขต จังหวัดฉะเชิงเทรา

28. พัฒนาวิธีการสอนที่หลากหลายให้เหมาะสมต่อผู้เรียนและเนื้อหาบทเรียนในวิชานิเวศวิทยา มหาวิทยาลัยราชภัฎราชนครินทร์ เพื่อการเรียนรู้แบบเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ

29. ศึกษากระบวนการปลูกข้าวตามวิถีชุมชน

30. สภาพการดำเนินงานของธุรกิจผลิตภัณฑ์ชุมชนและท้องถิ่นในจังหวัดฉะเชิงเทรา

31. การศึกษาวิธีการบรรจุภัณฑ์ผลิตภัณฑ์ข้าวสารของเกษตรกร ตำบลบางคา เพื่อยืดอายุการเก็บรักษา

32. การพัฒนาระบบการจัดการสารสนเทศสำหรับงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์

33. ระบบช่วยเขียนแผนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ กรณีศึกษาสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์และสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์

34. รายงานการวิเคราะห์เชิงประเด็น เด็กติดเกม จังหวัดฉะเชิงเทรา

 

ปี 2554

 

1.  การขับเคลื่อนโครงการ 1 ครุศาสตร์ 1 จังหวัด

2.  การคัดสรรคนดี คนเก่ง มีสมรรถนะ และคุณลักษณะที่พึงประสงค์มาเรียนครูและเป็นคณาจารย์

3.  การพัฒนาครูยุคใหม่โดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน

4.  การพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีบรรจุภัณฑ์ข้าวหอมมะลิจากหัตถกรรม พื้นบ้านประเภทผ้าและเครื่องจักสาน

5.  การยกระดับคุณภาพโรงเรียนสาธิตและโรงเรียนเครือข่ายฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู เพื่อเสริมสร้างคุณภาพบัณฑิตใหม่

6.  การวิเคราะห์บริบทและประเมินความต้องการพัฒนาคุณภาพการศึกษา

7.  การวิจัยปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมเพื่อพัฒนามาตรฐานความสะอาดและบรรจุภัณฑ์ ขนมกระยาสารทและน้ำพริก

8.  รูปแบบการพัฒนาความรู้ความสามารถ และการใช้แหล่งเรียนรู้ของบุคลากร

 

System.String[]System.String[]

หน่วยงานภายนอก

sgv

banner

nrms

nstda

logo nrct v2