ปรัชญา/วิสัยทัศน์/พันธกิจ

 ปรัชญา
  สร้างนักวิจัยหน้าใหม่ พัฒนานักวิจัยผู้เชี่ยวชาญ ประสานงานทุกระดับ ตอบรับสังคม เฉียบคมในผลงาน
   
วิสัยทัศน์
  เป็นหน่วยงานที่มีระบบบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ ทุกภาคส่วนให้การยอมรับและเชื่อมั่นในคุณภาพการวิจัย
  ในระดับสูงและทุกภาคส่วนให้การยอมรับและเชื่อมั่นในคุณภาพงานวิจัย
   
พันธกิจ
  1. พัฒนาระบบบริหารการวิจัยให้เอื้อต่อการทำวิจัย
  2. พัฒนานักวิจัยของมหาวิทยาลัยให้มีความเชี่ยวชาญด้านการวิจัย
System.String[]System.String[]System.String[]

หน่วยงานภายนอก

sgv

banner

nrms

nstda

logo nrct v2