บทสังเคราะห์งานวิจัย

ปี 2560

 

 

ปี 2559

 

 

ปี 2558

1. การพัฒนาบรรจุภัณฑ์เพื่อยืดอายุการเก็บรักษาปลานิลแดดเดียว

2. การพัฒนาโมเดลการจัดทำตัวชี้วัดในงานทรัพยากรมนุษย์ขององค์การภาคธุรกิจเอกชนในประเทศไทย

3. การวิจัยและพัฒนาภาวะผู้นำของผู้ใหญ่บ้านและกำนันในเขตจังหวัดฉะเชิงเทรา

4. รูปแบบความสัมพันธ์การจัดการทรัพยากรมนุษย์และความผูกพันองค์การที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพในการทำงาน กรณีศึกษา โรงแรมเขตภาคตะวันออก

5. การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างความหวานในเนื้อมะม่วงพันธุ์น้ำดอกไม้กับลักษณะเปลือกมะม่วงที่แตกต่างกันตลอดการสุกโดยใช้เทคนิคโปรติโอมิกส์

6. ปัจจัยที่มีผลต่อความสำเร็จในการบริหารจัดการของผู้ประกอบการอุตสาหกรรมยานยนต์ในเขตนิคมอุตสาหกรรมภาคตะวันออก

7. การพัฒนาแบบฝึกทักษะร่วมกับโปรแกรม GeoGebra เรื่อง ปริพันธ์ ในรายวิชา แคลคูลัส 1 สำหรับนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์

8. ทุนมนุษย์ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่มีต่อนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ในชั้นเรียนรวมระดับประถมศึกษา

9. ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อประสิทธิผลความเป็นภาวะผู้นำของคณบดีในมหาวิทยาลัยราชภัฏและมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล

10. การศึกษาพฤติกรรม และผลกระทบการใช้แท็บเล็ตเพื่อพัฒนาการเรียนรู้แบบบูรณาการ

11. การศึกษาองค์ประกอบคุณลักษณะกัลยาณมิตรของนักศึกษาวิชาชีพครูในมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์

12. ผลของน้ำหมักชีวภาพจากหอยเชอรี่ต่อการเจริญเติบโตของผักคะน้า

13. การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อดาวเรือง

14. การมีส่วนร่วมของครอบครัวในการส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ตำบลหัวไทร อำเภอบางคล้า จังหวัดฉะเชิงเทรา

15. การพัฒนาแนวทางการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและชุมชนในการพัฒนาสุขภาวะผู้สูงอายุ

16. การศึกษาเชิงวิเคราะห์ปัจจัยกำหนดสุขภาวะของผู้สูงอายุไทย

17. การพัฒนาศักยภาพของวิสาหกิจชุมชนเพื่อสร้างความเข้มแข็งอย่างยั่งยืน กรณีศึกษาวิสาหกิจชุมชน จังหวัดฉะเชิงเทรา

18. การเพิ่มประสิทธิภาพการเรียนรู้ของนักศึกษากลุ่มที่เรียนวิชา หลักเครื่องมือสำหรับงานวิเคราะห์ทางสิ่งแวดล้อม ด้วยเอกสารอ่านเพิ่มเติม เรื่องเครื่องแก้ว ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2557 สาขาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์

19. การสังเคราะห์สารประกอบชนิด 1,1-ไดเฟนิล-3-เอริลอินเดน โดยผ่านปฏิกิริยา [3+2] ไซโคลแอดดิชัน ระหว่างสารประกอบไตรเฟนิลคาร์บิเนียมเตตระฟลูออโรโบเรทกับสารประกอบสไตรีนชนิดต่างๆ

20. การมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนในระดับองค์การบริหารส่วนตำบล จังหวัดฉะเชิงเทรา

 

 

ปี 2557

1. การพัฒนาแหล่งเรียนรู้ชุมชนท้องถิ่นแบบมีส่วนร่วมเพื่อนำไปสู่การพัฒนากระบวนการเรียนรู้ของเด็กและเยาวชนจังหวัดฉะเชิงเทรา

2. การศึกษาพฤติกรรมและความต้องการในการบริโภคเนื้อแพะของกลุ่มผู้บริโภคที่นับถือศาสนาอิสลาม อ.บางน้ำเปรี้ยว จ.ฉะเชิงเทรา

3. บูรณาการความเชื่อในพุทธปรัชญากับการพัฒนาคุณภาพชีวิตในชุมชน กรณีศึกษา ตำบลสาวชะโงก อำเภอบางคล้า จังหวัดฉะเชิงเทรา

4. ผลของไคโตซานฉายรังสีต่ออายุการเก็บรักษาผลมะม่วงน้ำดอกไม้

5. ประวัติศาสตร์ชุมชนที่ปรากฏในภาพจิตรกรรมฝาผนัง องค์มณฑปวัดสาวชะโงก ตำบลสาวชะโงก อำเภอบางคล้า จังหวัดฉะเชิงเทรา

6. การพัฒนารูปแบบการประยุกต์ใช้เศรษฐกิจพอเพียงสำหรับข้าราชการและพนักงานของรัฐ

7. การจัดการและการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรตำบลสาวชะโงก อำเภอบางคล้า จังหวัดฉะเชิงเทรา

8. การพัฒนาแบบประเมินทางเลือกสำหรับประเมินผลการเรียนรู้

9. การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต เรื่องแบบจำลองกระบวนการ (Process Model) วิชาการวิเคราะห์และออกแบบระบบ สำหรับนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์

10. ระบบสารสนเทศทะเบียนครุภัณฑ์ออนไลน์ : กรณีศึกษาคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์

 

System.String[]System.String[]

หน่วยงานภายนอก

sgv

banner

nrms

nstda

logo nrct v2