การจัดทำงบประมาณในลักษณะบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 2563

การจัดทำงบประมาณในลักษณะบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 2563 

256110212221212415196
 
เป้าหมายที่ 3 และ 4 : สามารถส่งข้อเสนอแผนงานบูรณาการ (Full Proposal) ตามแบบฟอร์ม แบบเสนอแผนบูรณาการ แบบฟอร์มข้อเสนอฉบับสมบูรณ์สำหรับโครงการ เป้าหมายที่ 1 -3 (สำหรับโครงการเดี่ยวและชุดโครงการวิจัย) และแบบฟอร์มข้อเสนอฉบับสมบูรณ์สำหรับโครงการ เป้าหมายที่ 4 สามารถดาวน์โหลดได้ที่ http://research.rru.ac.th/ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป สามารถติดตามรายละเอียดกรอบวิจัยเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ของสถาบันวิจัยและพัฒนา และสามารถดำเนินการตามขั้นตอนดังนี้
เป้าหมายที่ 3 : จัดทำข้อเสนอแผนงานบูรณาการ (Full proposal) ในลักษณะแผนงานบูรณาการ ประกอบด้วยแผนบูรณาการ (ภาพรวม) และโครงการ/กิจกรรม (โครงการย่อยภายใต้แผนงานบูรณาการ) โดยเปิดรับทั้งแผนงานบูรณาการใหม่ และแผนงานบูรณาการต่อเนื่อง (ยกเว้นโครงการวิจัยเดี่ยวที่ได้รับอนุมัติต่อเนื่องจากปี 62 ขอให้ไปรวมเสนอในแผนงานบูรณาการที่เกี่ยวข้อง)
เป้าหมายที่ 4 : จัดทำข้อเสนอแผนงานบูรณาการ (Full proposal) ในลักษณะแผนงานบูรณาการ ประกอบด้วยแผนบูรณาการ (ภาพรวม) และโครงการ/กิจกรรม (โครงการย่อยภายใต้แผนงานบูรณาการ)
 

 

 Download แบบฟอร์ม รอบ Full Proposal

 

ลำดับ

รายละเอียด

Download

1

แบบเสนอแผนบูรณาการ เป้าหมาย 1 - 3

Download

2

แบบเสนอแผนบูรณาการ เป้าหมาย

Download

3

แบบฟอร์มข้อเสนอฉบับสมบูรณ์ สำหรับโครงการ เป้าหมายที่ 1 -3 (สำหรับโครงการเดี่ยวและชุดโครงการวิจัย)

Download

4

แบบฟอร์มข้อเสนอฉบับสมบูรณ์ สำหรับโครงการ เป้าหมายที่

Download

5

แบบสรุปโครงการย่อยภายใต้ชุดโครงการ

Download

6

มาตรฐานการวิจัยที่เกี่ยวข้อง (สำหรับโครงการที่มีการดำเนินการเกี่ยวกับมาตรฐานการวิจัย)

Download

 

Download คู่มือการกรอกแบบฟอร์ม รอบ Full Proposal

ลำดับ

รายละเอียด

Download

1

คู่มือ แบบเสนอแผนบูรณาการ

Download

2

คู่มือ แบบฟอร์มข้อเสนอฉบับสมบูรณ์ สำหรับโครงการ เป้าหมายที่ 1 -3 (สำหรับโครงการเดี่ยวและชุดโครงการวิจัย)

Download

3

คู่มือ แบบฟอร์มข้อเสนอฉบับสมบูรณ์ สำหรับโครงการ เป้าหมายที่ 4

Download

4

คู่มือ แบบสรุปโครงการย่อยภายใต้ชุดโครงการ

Download

5

คู่มือการใช้งานระบบ เสนอของบบูรณาการ 63 (นักวิจัย)

Download

 

หน่วยงานภายนอก

sgv

banner

nrms

nstda

logo nrct v2