ผลงานวิจัย

ท่านสามารถเลือกสืบค้นข้อมูลได้จากทางเลือกต่อไปนี้
ลำดับ. ชื่อเรื่อง ปี
1
การพัฒนาแหล่งเรียนรู้ชุมชนท้องถิ่นแบบมีส่วนร่วมเพื่อนำไปสู่การพัฒนา กระบวนการเรียนรู้ของเด็กและเยาวชนจังหวัดฉะเชิงเทรา โดย : วรพจน์ ทำเนียบ และคณะ
2557
2
การเปรียบเทียบการเจริญของเนื้อเยื่อมะม่วงพันธุ์น้ำดอกไม้ในตำแหน่งต่าง ๆ เมื่อนำมาขยายพันธุ์ด้วยการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ โดย : ฐิติพร บูรณะศรีศักดิ์
2557
3
เทคนิคที่พึงประสงค์ในการใช้วาทศิลป์สำหรับละครรำ โดย : นิสา เมลานนท์
2557
4
ศึกษากระบวนการปลูกข้าวตามวิถีชุมชน โดย : พิไลพร หนูทองคำ และคณะ
2557
5
ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อประสิทธิผลความเป็นภาวะผู้นำของคณบดี ในมหาวิทยาลัยราชภัฏและมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล โดย : จิรัฏฐ์ เหมือนวิหาร
2558
6
ศึกษาผลกระทบของมลพิษทางอากาศของหมู่บ้านบางกรูด ตำบลท่าพลับ อำเภอบ้านโพธิ์ จังหวัดฉะเชิงเทรา โดย : จิรารักษ์ เฮ็งลี้ และคณะ
2557
7
พฤติกรรมการใช้ห่อบรรจุภัณฑ์หลังจากซื้อสินค้าของคนในชุมชน หมู่ที่ 20 ตำบลศาลาแดง อำเภอบางน้ำเปรี้ยว จังหวัดฉะเชิงเทรา โดย : ธนิษฐา สุขแสนยินดี และคณะ
2557
8
ปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการสูบบุหรี่ของวัยรุ่นในชุมชนแผ่นดินทองวัดลำพะอง เขตหนองจอกกรุงเทพฯ โดย : ชลลดา แสงศิลป์ และคณะ
2557
9
ความหลากหลายของเฟิร์นบริเวณน้ำตกปางสีดา อำเภอเมือง จังหวัดสระแก้ว โดย : นฤมล อุดมเดช และคณะ
2556
10
การศึกษาคุณสมบัติทางกายภาพของดินบริเวณละลุ ตําบลทัพราช อําเภอตาพระยา จังหวัดสระแกว โดย : จริยา มากคํา และคณะ
2556
11
การพัฒนาผลิตภัณฑ์ผงขัดผิวจากมะม่วงน้ำดอกไม้ โดย : นุจรีย์ บุตรดี และคณะ
2557
12
วิเคราะห์ลีลาท่ารำฉุยฉายพราหมณ์ : กรณีศึกษา ครูนงลักษณ์ เทพหัสดิน ณอยุธยา โดย : จารุวรรณ ถาวร
2557
13
ศึกษาและสร้างสรรค์ : ระบำงามพลวงทอง โดย : ยุพิน พลนรา
2557
14
การศึกษาการออกฤทธิ์ยับยั้งเอนไซม์ แอลฟากลูโคซิเดส จากสารสกัดของสมุนไพรพื้นบ้าน 6 ชนิด โดย : อรอุมา สมาแต่
2557
15
การจัดการทรัพยากรป่าชุมชนในเขตป่าสงวนของบ้านท่าทองดำ ตำบลทุ่งพระยา อำเภอสนามชัยเขต จังหวัดฉะเชิงเทรา โดยกระบวนการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม โดย : ลักษณพร โรจน์พิทักษ์กุล
2557
16
แนวทางการพัฒนาศักยภาพการทองเที่ยวเชิงเกษตรอย่างยั่งยืนใน กลุ่มจังหวัดเบญจบูรพาสุวรรณภูมิ โดย : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ครรชิต มาระโภชน์ และชุติมา รุนประพันธ์
2557
17
การพัฒนารูปแบบการประยุกต์ใช้เศรษฐกิจพอเพียงสำหรับข้าราชการ และพนักงานของรัฐ โดย : อำนวย ปาอ้าย
2557
18
การจัดการแบบมีส่วนร่วมในการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออกใน ท้องถิ่นของชุมชนในเขตองค์การบริหารส่วนตำบล จังหวัดฉะเชิงเทรา โดย : ศิรินันท์ คำสี และญาดา เรียมริมมะดัน
2557
19
การวิเคราะห์ผลตอบแทนส่วนบุคคลในการลงทุนทางการศึกษาใน มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ โดย : ประพฤทธิ์ สุพร และดวงรัตน์ เหลืองอ่อน
2557
20
ความรู้ ความเข้าใจ และความคิดเห็นที่มีต่อธรรมาภิบาลของนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา โดย : ธนบดี ฐานะชาลา
2557
21
ความพึงพอใจของนักศึกษาในการได้รับการบริการจากมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ โดย : ณัฐที ปิ่นทอง
2557
22
การศึกษาประสิทธิภาพการผลิตก๊าซชีวภาพโดยใช้วัสดุเหลือใช้ ทางการเกษตร โดย : กาหลง บัวนาค และคณะ
2557
23
การพัฒนาการบริหารจัดการพิพิธภัณฑ์พื้นบ้านของตำบลเทพราช อำเภอบ้านโพธิ์ จังหวัดฉะเชิงเทรา เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม โดย : อารียา บุญทวี
2556
24
การพัฒนาโมเดลตัวชี้วัด ในงานทรัพยากรมนุษย์ขององค์การภาคธุรกิจเอกชน ในประเทศไทย โดย : ปรีดาพร อารักษ์สมบูรณ์
2558
25
รูปแบบความสัมพันธ์การจัดการทรัพยากรมนุษย์และความผูกพันองค์การที่ส่งผล ต่อประสิทธิภาพในการทำงาน กรณีศึกษา โรงแรมเขตภาคตะวันออก โดย : พิพรรธน์ พิเชฐศิรประภา
2558
26
การพัฒนาบรรจุภัณฑ์เพื่อยืดอายุการเก็บรักษาปลานิลเเดดเดียว โดย : หนึ่งฤทัย กาญจนศรี และคณะ
2558
27
ปัจจัย ที่มีผลต่อความสาเร็จในการบริหารจัดการของผู้ประกอบการอุตสาหกรรม ยานยนต์ในเขตนิคมอุตสาหกรรมภาคตะวันออก โดย : ณัฐพล บัวเปลี่ยนสี
2558
28
การวิจัยและพัฒนาภาวะผู้นำของผู้ใหญ่บ้านและกำนันในจังหวัดฉะเชิงเทรา โดย : อำนวย ปาอ้าย
2558
29
บูรณาการความเชื่อในพุทธปรัชญากับการพัฒนาคุณภาพชีวิตชุมชน :กรณีศึกษาตำบลสาวชะโงก อำเภอบางคล้า จังหวัดฉะเชิงเทรา โดย : ประมวล น้อยทรง
2558
30
การพัฒนาแบบฝึกทักษะ รายวิชาคณิตศาสตร์และสถิติในชีวิตประจำวัน สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ โดย : ปิยะวดี กิ่งมาลา
2557
31
ยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มงานวิจัยเพื่อการพัฒนาเชิงพื้นที่แบบบูรณาการ โดย : วัชรากร พาหะนิชย์ และคณะ
2556
32
การพัฒนาและขับเคลื่อนยุทธศาสตร์เพื่อศูนย์วิจัยท้องถิ่น จังหวัดฉะเชิงเทรา โดย : วัชรากร พาหะนิชย์ และคณะ
2556
33
วิธีวิเคราะห์ปริมาณโซเดียมคลอไรด์ตามวิธี AOAC ในเนื้อสัตว์ปีกและผลิตภัณฑ์สัตว์ปีก โดย : จิระศักดิ์ ผดุงโฉม และวุฒิพงษ์ จันทร์สม
2556
34
การพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมที่พึงประสงค์ของนาฏศิลปิน : กรณีศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเขตกรุงเทพมหานคร เขตปริมณฑล และเขตภาคตะวันออก โดย : นิสา เมลานนท์
2556
35
การสุขาภิบาลร้านอาหารในโรงอาหารมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ โดย : สรรเพชญ บรรลือวงศ์
2556
36
ปัจจัยที่มีผลต่อความภักดีและปัญหาของการเลือกซื้อข้าวปลอดสารพิษของผู้บริโภคในเขตอำเภอเมือง จังหวัดฉะเชิงเทรา โดย : นิลาวัลย์ สว่างรัตน์ และพิพรรธน์ พิเชฐศิรประภา
2555
37
การสังเคราะห์อนุภาคซิงค์ออกไซด์ (ZnO) ที่มีโครงสร้างในระดับนาโนโดยใช้เส้นในธรรมชาติ โดย : กฤษณะ ช่องศรี
2556
38
โปรแกรมส่งเสริมการเรียนรู้ระบบนิเวศแบบร่วมมือ โดยใช้เทคโนโลยีเติมความเป็นจริง โดย : จารุณี มลจ้อย และคณะ
2554
39
ปัญหาการมีส่วนร่วมทางการเมืองระดับท้องถิ่นของประชาชน ในชุมชนสวนประดู่ ตำบลบางคล้า อำเภอบางคล้า จังหวัดฉะเชิงเทรา โดย : ดำรงค์ศักดิ์ มุสะนะ และคณะ
2555
40
การศึกษาปริมาณใยอาหารในผักพื้นบ้านของไทย โดย : กนกพร โสภาพร และคณะ
2555
41
โครงการวิจัยเพื่อพัฒนาครูมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ด้วยภูมิปัญญาท้องถิ่นของผู้สูงอายุ โดย : อังคณา กุลนภาดล และหนึ่งหนึ่งฤทัย เมฆวทัต
2555
42
สภาพการดำเนินงานของธุรกิจผลิตภัณฑ์ชุมชนและท้องถิ่นในจังหวัดฉะเชิงเทรา โดย : กิตติวงค์ สาสวด และคณะ
2555
43
การศึกษาเกณฑ์มาตรฐานการประเมินผลการปฏิบัติงานราชการของอาจารย์ ในมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ โดย : ณัฐพร สนเผือก และคณะ
2555
44
การพัฒนาหน่วยการเรียนรู้สาระการเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นแบบบูรณาการสาระการเรียนรู้อาเซียน โดย : ทิพย์วิมล วังแก้วหิรัญ
2555
45
ความสามารถด้านการอ่านภาษาอังกฤษของนักศึกษาสาขาวิชาภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ โดย : นพมาศ หงษาชาติ
2555
46
พัฒนาวิธีการสอนที่หลากหลายให้เหมาะสมต่อผู้เรียนและเนื้อหาบทเรียนในวิชานิเวศวิทยา มหาวิทยาลัยราชภัฎราชนครินทร์ เพื่อการเรียนรู้แบบเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ โดย : ฐิติพร บูรณะศรีศักดิ์
2555
47
โครงการวิจัยและพัฒนาเครือข่ายการพัฒนาคนให้มีนวัตกรรมเชิงคุณค่าตามคุณลักษณะพึ่งพา ตนเองทางเศรษฐกิจของครอบครัวตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ด้วยกลยุทธ์น่านน้ำสีคราม กรณีศึกษาของจังหวัดฉะเชิงเทรา โดย : ธัญญภัสร์ ศิรธัชนราโรจน์ และคณะ
2555
48
การศึกษาสภาพปัญหาในการทำวิทยานิพนธ์หรือการค้นคว้าอิสระ ของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ โดย : ธิดาพร ประทุมวี และสายฝน เสกขุนทด
2555
49
ความพึงพอใจของนักศึกษาภาคพิเศษต่อการให้บริการการศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ บางคล้า โดย : ภัทราวันทน์ เขาเหม้น
2555
50
การศึกษาการผลิตและการใช้น้ำหมักชีวภาพจากวัสดุเหลือใช้จากผลผลิตกล้วยน้ำว้าต่อการปลูกพืชผักสวนครัว กรณีศึกษา ต. บางคา อ. ราชสาส์น จ. ฉะเชิงเทรา โดย : นภกานด์ หน่ายคอน และคณะ
2555
51
การศึกษาความเข้มข้นของผงบุกในการผลิตแยมมะม่วงเสริมใยอาหาร โดย : กัญชญานิศ ศรีนุกูล
2555
52
การสำรวจแหล่งน้ำและวิธีการบำบัดน้ำเสียในพื้นที่อำเภอบางคล้า โดย : สุวรรณี ซาหอม
2555
53
การปลูกฟิล์มบางผลึกนาโนอินเดียมออกซีไนไตรด์โดยระบบอาร์เอฟแมกนีตรอนสปัตเตอร์ริงเพื่อประยุกต์ใช้เป็นอุปกรณ์กรองแสง โดย : วีระชน นิถุรัมย์
2555
54
การผลิตน้ำหมักชีวภาพจากผักตบชวาและมูลค้างคาว โดย : นางสาวกาญจนา วงษ์เชื้อ และคณะ
2555
55
การประยุกต์ใช้งานสเปกตรัมของแสงจากแหล่งกำเนิดต่างๆ โดย : กาญจนา รอดคล้าย และคณะ
2555
56
การตรวจสอบคุณภาพทางจุลชีววิทยาของอาหารและเครื่องดื่ม ในศูนย์อาหารมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ (บางคล้า) โดย : ภาวินี พลอยขำ และคณะ
2555
57
ความคาดหวัง ความคิดเห็น และความพึงพอใจที่มีต่อการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 1 ของนักศึกษาชั้นปีที่ 3 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎราชนครินทร์ โดย : วราภรณ์ เคลือน้ำคำ และคณะ
2555
58
การศึกษาชนิดและปริมาณของแพลงก์ตอนพืชในแหล่งน้ำข้างศูนย์วิทยาศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ประยุกต์ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ (ศูนย์บางคล้า) โดย : ซูรีต้าร์ เขียวแพร และคณะ
2555
59
การเพิ่มประสิทธิภาพเตาอบพลังงานแสงอาทิตย์ (Optimization of a Solar Oven) โดย : กนิษฐา โสดาราม และคณะ
2555
60
การพัฒนาสมรรถนะในการผลิตและการใช้ประโยชน์จาก หนังสืออิเล็กทรอนิกส์โดยใช้เครือข่ายการวิจัยการศึกษา ของครูในจังหวัดฉะเชิงเทรา โดย : บุญรัตน์ แผลงศร
2555
61
การศึกษาพฤติกรรม และผลกระทบการใช้แท็บเล็ตเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ แบบบูรณาการ โดย : สายฝน เสกขุนทด
2558
62
โครงการ การพัฒนาครูมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ด้วยองค์ความรู้ด้านการท่องเที่ยวเชิงส่งเสริมสุขภาพ โดย : พรพิมล วิริยะกุล
2555
63
โครงการวิจัยการศึกษาโปรตีนที่เกี่ยวข้องกับความหวานและเส้นใยระหว่างการเจริญของผลมะม่วงพันธุ์น้ำดอกไม้ โดย : ฐิติพร บูรณะศรีศักดิ์
2555
64
การศึกษาความหลากหลายและคุณภาพน้ำมันปาล์มที่ปลูกในดินเปรี้ยวเพื่อผลิตไบโอดีเซลชุมชน: จังหวัดฉะเชิงเทรา โดย : พิชญสิณี อริยธนะกตวงศ์
2555
65
การคัดเลือกชนิดสายพันธุ์เฟิร์นเพื่อบำบัดดินที่ปนเปื้อนน้ำมันเตา โดย : ณัฐพร สนเผือก
2555
66
การศึกษารูปแบบบรรจุภัณฑ์ที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อของผู้บริโภคกล้วยอบแผ่น กรณีศึกษา กลุ่มสตรีแปรรูปกล้วย ตำบลบางคา อำเภอราชสาส์น จังหวัดฉะเชิงเทรา โดย : จารุวรรณ สุนทรเสณี และคณะ
2555
67
การพัฒนา และถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตสบู่สมุนไพร กรณีศึกษา กลุ่มผลิตสมุนไพรแปรรูปตำบลสิบเอ็ดศอก อำเภอบ้านโพธิ์ จังหวัดฉะเชิงเทรา โดย : ภควรรณ คงจันตรี และคณะ
2555
68
การสกัดสีจากวัตถุดิบธรรมชาติในพื้นที่ตำบลเสม็ดใต้เพื่อผลิตผ้าบาติก โดย : ปรัชญา วาทะสิทธิ์ และคณะ
2555
69
การศึกษาวิธีการบรรจุภัณฑ์ผลิตภัณฑ์ข้าวสารของกลุ่มเกษตรกร ตำบลบางคาเพื่อยืดอายุการเก็บรักษา โดย : อภิชาติ สังข์ทอง
2555
70
แนวทางการเพิ่มผลผลิตและแปรรูปเห็ดของเกษตรกร ตำบลลาดกระทิง อำเภอสนามชัยเขต จังหวัดฉะเชิงเทรา โดย : สถาพร ดียิ่ง และกมลธร แสงอุทัย
2557
71
การส่งเสริมและพัฒนากลุ่มขนมหวาน ตำบลบางคา อำเภอราชสาสน์ จังหวัดฉะเชิงเทราเข้าสู่มาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน โดย : ทวีทรัพย์ เจือพานิช และคณะ
2555
72
การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์ ของนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ โดยเทคนิคการเรียนแบบร่วมมือ โดย : สุพรัตรา แดงเจริญ
2555
73
การพัฒนาทักษะกระบวนการวิจัยของนักศึกษาวิชาชีพครูด้วยฐานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในพื้นที่ลุ่มน้ำบางปะกง โดย : กุลยารัตน์ ทัศมี
2555
74
อิทธิพลของความพึงพอใจของนักศึกษา ภาพพจน์มหาวิทยาลัย และคุณภาพการให้บริการที่มีต่อ ความจงรักภักดีของนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ โดย : มาริษ คุณากร
2555
75
การพัฒนาผลิตภัณฑ์ไอศกรีมกะทิเนื้อตาลสุก โดย : จารุวรรณ สุนทรเสณี
2555
76
การพัฒนาโปรแกรมการท่องเที่ยวสำเร็จรูปเพื่อตอบสนองความต้องการพฤติกรรมนักท่องเที่ยวชาวไทย : กรณีศึกษาจังหวัดฉะเชิงเทรา โดย : ครรชิต มาระโภชน์
2555
77
การศึกษาระบบสนับสนุนการทำผลงานทางวิชาการ โดย : รุ้งรวี อำนาจตระกูล
2555
78
การศึกษาแนวทางการควบรวมภาระงานสอน โดย : นภกานด์ หน่ายคอน และคณะ
2555
79
การศึกษาแนวทางการพัฒนาบุคลากรสายวิชาการ และสายสนับสนุน โดย : รุ้งรวี อํานาจตระกูล
2555
80
แนวทางการส่งเสริมการตลาดและพัฒนาผลิตภัณฑ์ : กรณีศึกษาสินค้า OTOP ในภาคตะวันออก โดย : พรพิมล วิริยะกุล และปริญญา สิริอัตตะกุล
2556
81
การพัฒนาตำรับขนมในงานวัด (ขนมเบื้อง) โดย : สรรเพชญ บรรลือวงศ์
2556
82
การพัฒนาหลักสูตรสาระการเรียนรู้ท้องถิ่น เรื่องตาลโตนด สำหรับนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนวัดปากน้ำโจ้โล้ ตำบลปากน้ำ อำเภอบางคล้า จังหวัดฉะเชิงเทรา โดย : พอเจตน์ ธรรมศิริขวัญ
2556
83
การบริหารงานภาครัฐกับการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว อำเภอท่าตะเกียบ จังหวัดฉะเชิงเทรา โดย : มาริษ คุณากร
2556
84
ครีมขัดรองเท้าจากเปลือกกล้วยน้ำว้า โดย : กฤษณา วิเชียรวารี และปัทมา เผือกสีทอง
2554
85
รายงานการวิจัย การจัดการป่าจากและกระบวนการใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นจากต้นจากในการสร้าง เศรษฐกิจของคนในชุมชน ตำบลเขาดิน อำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา โดย : ธนิตา แสงเกิด และคณะ
2554
86
ศึกษาอัตราการเจริญเติบโตของปลาหางนกยูงที่เลี้ยงโดยใช้อาหารที่เเตกต่างกัน โดย : อำภา นนกระโทก และคณะ
2554
87
ปัจจัยที่ส่งผลต่อความวิตกกังวลในการสื่อสารของนักศึกษา เอกภาษาอังกฤษ ที่ศึกษาวิชาการฟังและพูด มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ โดย : เมธา หมื่นประเสริฐ
2554
88
การพัฒนารูปแบบการเรียนรู้บนระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตแบบผสมผสาน กับการสอนแบบปกติ กรณีศึกษา: รายวิชาหลักการเขียนโปรแกรม คอมพิวเตอร์และอัลกอริทึม โดย : ทัศนีย์ รอดมั่นคง
2554
89
การพัฒนาทักษะการสืบค้นสารสนเทศโดยใช้ระบบโอแพคของนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ โดย : วาทิตา เอื้อเจริญ
2554
90
การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่องฟิสิกส์พื้นฐาน โดย : ทิพย์วรรณ หงกะเชิญ และพิไลพร หนูทองคำ
2557
91
สภาพแวดล้อมทางเทคโนโลยีและพฤติกรรมการใช้อินเตอร์เน็ตที่ส่งผลต่อ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาจังหวัดฉะเชิงเทรา โดย : ปริญญา มีสุข
2554
92
การจัดการความปลอดภยและลดการใช้พลังงาน โดย : จิรัฏฐ์ เหมือนวิหาร และคณะ
2554
93
การเพาะเลี้ยงสาหร่ายสไปรูลินา Spirulina platensis เชิงพาณิชย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ (บางคล้า) โดย : นรากร ศรีสุข และนภกานด์ หน่ายคอน
2554
94
การวิจัยปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมเพื่อพัฒนามาตรฐานความสะอาดและบรรจุภัณฑ์ “ขนมกระยาสารทและน้ำพริก” กรณีศึกษากลุ่มวิสาหกิจชุมชนเกษตรอินทรีย์ บ้านวังควาย จังหวัดฉะเชิงเทรา โดย : กุลวดี โรจน์ไพศาลกิจ และคณะ
2554
95
การพัฒนาแหล่งการเรียนรู้ชุมชนแบบบูรณาการบนพื้นฐานปรัชญา เศรษฐกิจพอเพียง กรณีศึกษา ตำบลดงกระทงยาม อำเภอศรีมหาโพธิ์ จังหวัดปราจีนบุรี โดย : ลินดา นาคโปย และ สุนทรีย์ ธรรมสุวรรณ
2554
96
การศึกษาพัฒนาเครือข่ายผู้ปลูกมันสำปะหลังในเขตภาคตะวันออก โดย : จักรพันธ์ ปิ่นทอง และคณะ
2554
97
การพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีบรรจุภัณฑ์ข้าวหอมมะลิจากหัตถกรรม พื้นบ้านประเภทผ้าและเครื่องจักสาน โดย : วงเดือน ไม้สนธิ์ และคณะ
2554
98
การจัดการความรู้และกระบวนการถ่ายทอดภูมิปัญญา ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์และการบริหารจัดการกลุ่มวิสาหกิจชุมชน โดย : กุลยารัตน์ ทัศมี
2554
99
แนวทางการพัฒนาตลาดผลิตภัณฑ์ผักปลอดภัย : กรณีผักไฮโดรโปรนิกส์ สาหร่ายและเห็ด โดย : พรพิมล วิริยะกุล
2554
100
การสำรวจความคิดเห็นในการแต่งกายที่ถูกระเบียบของนักศึกษาคณะครุศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ โดย : ขวัญดาว อ่อนอุทัย และคณะ
2554
101
เปรียบเทียบวัสดุปลูกต่างชนิดกันต่อการเจริญเติบโตของกล้วยไม้สกุลหวายพันธุ์แคระ โดย : ธีรนุช โพธิ์มาศ และสินีนาฏ หวังพิทักษ์
2554
102
การพัฒนาและจัดทำแปลงสาธิตการผลิตข้าวชีวภาพในสภาพดินกรด เพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน โดย : พิชญสิณี อริยธนะกตวงศ์
2554
103
แนวทางพัฒนาศักยภาพของมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ในการส่งเสริมศิลปะวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวในชุมชน โดย : อารียา บุญทวี
2554
104
ความพึงพอใจของผู้บริโภคที่มีผลต่อการตัดสินใจชื้อ ผลิตภัณฑ์พื้นเมือง : กรณีศึกษาผลิตภัณฑ์น้ำตาลสด อำเภอบางคล้า จังหวัดฉะเชิงเทรา โดย : นิลาวัลย์ สว่างรัตน์
2554
105
การลดอาการสะท้านหนาวของมะม่วงพันธุ์น้ำดอกไม้ก่อนการเก็บรักษาที่อุณภูมิต่ำ โดย : อภิรดี เมืองเดช
2554
106
การประยุกต์ใช้วัตถุเจือปนในอาหารพวก Active Oxygen เพื่อทดแทนสารเคมีร่วมกันการเก็บรักษาที่อุณหภูมิต่ำในการควบคุมโรค แอนเทรคโนสของมะม่วงพันธุ์น้ำดอกไม้เพื่อการส่งออก โดย : อภิรดี เมืองเดช
2554
107
การศึกษาและพัฒนาตำบลต้นเเบบด้านการจัดการขยะกรณีศึกษาองค์การบริหารส่วนตำบลในจังหวัดฉะเชิงเทรา โดย : กุลวดี โรจน์ไพศาลกิจ และคณะ
2554
108
ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการเลือกศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษาภาคพิเศษ ของคนวัยทำงานในเขตกรุงเทพและปริมณฑล โดย : อำนวย ปาอ้าย
2554
109
การวิจัยและพัฒนาภาวะผู้นำของผู้นำนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฎราชนครินทร์ โดย : อำนวย ปาอ้าย
2554
110
รูปแบบการดำเนินชีวิต และความต้องการบริการดูแลอำนวยความสะดวก ของคนวัยชราในชุมชนเมืองกลุ่มจังหวัดเบญจบูรพาสุวรรณภูมิ โดย : อรนุช กฤตยขจรสกุล และอำนวย ปาอ้าย
2554
111
การค้นหาแหล่งที่สามารถพัฒนาเป็นจุดเชื่อมโยงการท่องเที่ยวตลาดการค้นหาแหล่งที่สามารถพัฒนาเป็นจุดเชื่อมโยงการท่องเที่ยวตลาดน้ำ ให้ยั่งยืนของอำเภอบางคล้า จังหวัดฉะเชิงเทรา ให้ยั่งยืนของอำเภอบางคล้า จังหวัดฉะเชิงเทรา โดย : วิชาญ ตอรบรัมย์ และจริยา แผลงนอก
2554
112
การวิเคราะห์อนุภาคพลังงานสูงที่ปลดปล่อยจากดวงอาทิตย์จากยานอวกาศ Advanced Composition Explorer (ACE) โดย : วิโรจน์ จุฑาภิรักษ์
2554
113
การพัฒนาโปรแกรมระบบฐานข้อมูลกองทุนสวัสดิการ ชุมชน กรณีศึกษา ตำบลเสม็ดใต้ โดย : กิ่งกาญจน์ กิตติสุนทโรภาศ
2554
114
การพัฒนาบรรจุภัณฑ์และตราสัญลักษณ์ผลิตภัณฑ์ชุมชนข้าวปลอดสาร ตำบลดอนฉิมพลี จังหวัดฉะเชิงเทรา โดย : ประสาน นันทะเสน
2554
115
การวิเคราะห์บริบทและประเมินความต้องการพัฒนาคุณภาพการศึกษา โดย : ปริญญา มีสุข
2554
116
การพัฒนาครูยุคใหม่โดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน โดย : ธานินทร์ ปัญญาวัฒนากุล และคณะ
2554
117
การพัฒนากิจกรรมการติดตามและเฝ้าระวังคุณภาพสิ่งเเวดล้อม ที่เหมาะสมกับบริบทของพื้นที่สำหรับผู้นำท้องถิ่น ตำบลบางสวน อำเภอบางคล้า จังหวัดฉะเชิงเทรา โดย : กุลยารัตน์ ทัศมี
2554
118
การพัฒนารูปแบบการถ่ายทอดภูมิปัญญาท้องถิ่นการทำน้ำตาลสด บ้านปากน้ำ จังหวัดฉะเชิงเทรา โดย : พอเจตน์ ธรรมศิริขวัญ
2554
119
ผลกระทบด้านเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม และสิ่งแวดล้อม จากการจัดการ ท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ตามทัศนะของคนในชุมชนตลาดคลองสวน บ้านใหม่ นครเนื่องเขต และบางคล้า จังหวัดฉะเชิงเทรา โดย : ลักษณพร โรจน์พิทักษ์กุล
2554
120
รูปแบบการพัฒนาความรู้ความสามารถ และการใช้แหล่งเรียนรู้ของบุคลากร สายผู้สอน : กรณีศึกษาโรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหาร โดย : สถาบันพัฒนาคุณภาพครู (สพค.) มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์
2554
121
การคัดสรรคนดี คนเก่ง มีสมรรถนะ และคุณลักษณะที่พึงประสงค์มาเรียนครูและ เป็นคณาจารย์ โดย : กิตติวงค์ สาสวด และคณะ
2554
122
การขับเคลื่อนโครงการ 1 ครุศาสตร์ 1 จังหวัด โดย : สายฝน เสกขุนทด
2554
123
รูปแบบการจัดการเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถินในโรงเรียนนําร่องสู่ประชาคม อาเซียน : กรณีศึกษาเชิงพื้นทีโรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหาร จังหวัดฉะเชิงเทรา โดย : ทิพย์วิมล วังแก้วหิรัญ
2554
124
การสำรวจพฤติกรรมการใช้สมุนไพรในงานสาธารณสุขมูลฐานของอาสาสมัครสาธารณสุขชุมชน ตำบลสาลี อำเภอบางปลาม้า จังหวัดสุพรรณบุรี โดย : ทิพวัลย์ อินาวัง
2554
125
สภาพปัจจุบันของการจัดการศึกษานอกสถานที่ตั้งของมหาวิทยาลัย ราชภัฏราชนครินทร์ โดย : กุลวดี โรจน์ไพศาลกิจ
2553
126
การพัฒนาการรู้-รักษ์ภาษาของเด็กปฐมวัย ด้วยวิธีสอนโดยใช้นิทานคำกลอน โดย : เยาวนุช ทานาม
2553
127
การพัฒนานวัตกรรมการสอนวิชานาฏศิลป์ เรื่องนาฏลีลานาฏยศัพท์ โดย : นิสา เมลานนท์
2553
128
การพัฒนาศักยภาพของคณะกรรมการระงับข้อพิพาทระดับหมู่บ้าน : กรณีศึกษาอำเภอบางคล้า จังหวัดฉะเชิงเทรา โดย : คณสถิต มังกรแก้ว
2553
129
การศึกษาผลของน้ำหมักจากปลาต่อการเจริญเติบโตของสาหร่ายสไปรูลินา (Spirulina platensis) โดย : นภกานด์ หน่ายคอน และนิชานันท์ อุดมศักดิ์สกุล
2553
130
การศึกษาอิทธิพลของดินเค็มต่อการผลิตสารสร้างความหอมในข้าวหอมมะลิและคุณภาพของข้าวขาวดอกมะลิ105 โดย : พิชญสิณี อริยธนะกตวงศ์
2553
131
การพัฒนารูปแบบระบบบริหารจัดการงานวิจัยระดับคณะ ในมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ โดย : วัชรากร พาหะนิชย์ และคณะ
2553
132
การสร้างวิชาทักษะชีวิตเพื่อพัฒนาสุขภาพจิตของนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ โดย : ธัญญภัสร์ ศิรธัชนราโรจน์
2553
133
การใช้เครือข่ายอินเตอร์เน็ตเพื่อฝึกทักษะการฟังภาษาอังกฤษของนักศึกษามหาวิทยาลัย : กรณีศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ โดย : เกียรติชัย สายตาคำ
2553
134
เปรียบเทียบการใช้พลังงานของเครื่องบริการเว็บแบบธรรมดากับแบบฝังตัว โดย : สุรศักดิ์ ศรีสวรรค์
2553
135
การวิเคราะห์ภาระงานสอนของอาจารย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ปีการศึกษา 2552 โดย : ประนอม เงินบุคคล และคณะ
2553
136
การวิเคราะห์จํานวนนักศึกษาเต็มเวลาภาคปกติ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ปีการศึกษา 2552 โดย : ประนอม เงินบุคคล และสิริณัฎฐ์ ควรประกอบกิจ
2553
137
การวิเคราะห์ค่าใช้จ่ายต่อหัวนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ปีการศึกษา 2552 โดย : ประนอม เงินบุคคล และคณะ
2553
138
บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน วิชาโปรแกรมประยุกต์ด้านสถิติและ วิจัยทางธุรกิจ สำหรับนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ โดย : ธรรมรัตน์ สิมะโรจนา และพิภัทรา สิมะโรจนา
2553
139
ประสิทธิผลของละครเพื่อการพัฒนาทักษะการสื่อสารของเยาวชน โดย : ธนัช ถิ่นวัฒนากูล
2553
140
การสร้างบทเรียนแบบโปรแกรมเรื่องวิธีการพิสูจน์ทางคณิตศาสตร์ และการพิสูจน์ทฤษฎีบทของเซต ความสัมพันธ์และฟังก์ชัน โดย : เจริญ แก้วประดิษฐ์
2553
141
ปัจจัยเสี่ยงเชิงภูมิศาสตร์กับความคุ้มค่าและมาตรฐานที่ส่งผลกระทบต่อการบริหารจัดการ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ : กรณีศึกษาศูนย์บางคล้า โดย : วิไลวรรณ สุนทรายุทธ
2553
142
การวิเคราะห์การกระจายตัวของอนุภาคพลังงานสูงในแต่ละระดับพลังงาน ตามแนวเส้นสนามแม่เหล็ก โดย : วิโรจน์ จุฑาภิรักษ์ และนลินี เอี่ยมสะอาด
2553
143
การวิจัยและพัฒนาศักยภาพด้านความเป็นเลิศทางวิชาการ ของบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ โดย : กุลยารัตน์ ทัศมี และวัชรากร พาหะนิชย์
2553
144
การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาการเขียนโปรแกรมฐานข้อมูล โดยวิธีจับคู่ดูแลกัน โดย : ชัชฎาภรณ์ ตันตะราวงศา
2553
145
วัฒนธรรมองค์การที่มีผลต่อการจัดการความรู้เพื่อการเพิ่มประสิทธิภาพของโรงงานอุตสาหกรรมในนิคมอุตสาหกรรมจังหวัดฉะเชิงเทรา โดย : พรพิมล วิริยะกุล
2553
146
ชุดสาธิตการฉีดน้ำมันเชื้อเพลิงในรถจักรยานยนต์ตามสภาวะโหลด โดย : สมศักดิ์ คำมา และชัชวาล นิมโรธรรม
2553
147
การออกแบบและพัฒนาเก้าอี้จากกระดาษที่ผ่านการใช้งานแล้วสำหรับเด็กวัย ก่อนเรียน 2 - 4 ปี โดย : วิชาญ ตอรบรัมย์
2553
148
การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาเทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตและการ พัฒนาเว็บของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ โดยวิธีการสร้าง ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน โดย : สุพรัตรา แดงเจริญ
2553
149
การเพิ่มการถ่ายเทความร้อนของแผงสะสมความร้อนจาก แสงอาทิตย์ด้วยการ ใส่ครีบรูปตัววี โดย : นรินทร์ กุลนภาดล
2552
150
การศึกษาการจัดการความรู้ ของโรงเรียนฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ โดย : พจนีย์ มั่งคั่ง
2552
151
คุณลักษณะการเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฎราชนครินทร์ โดย : พรทิพย์ คำชาย
2552
152
ภูมิปัญญาด้านการสื่อสารวรรณกรรมพื้นบ้านประเภทนิทานพื้นบ้านและนิทานปริศนา โดย : นภรภิสฏ์ ลัภกิตโร
2552
153
การศึกษาความเป็นไปได้ทางเศรษฐศาสตร์ในการเลี้ยงไส้เดือนดินเพื่อการค้า โดย : ประสาน นันทะเสน
2552
154
การพัฒนาระบบบริหารจัดการงานวิจัยในมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ โดย : กุลยารัตน์ ทัศมี และคณะ
2552
155
การศึกษาอิทธิพลของระดับความเปรี้ยวในดินต่อการผลิตสารหอมและคุณภาพ ของข้าวขาวดอกมะลิ 105 โดย : พิชญสิณี อริยธนะกตวงศ์
2552
156
การพัฒนาระบบบริหารจัดการงานวิจัยในมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ โดย : กุลวดี โรจน์ไพศาลกิจ และคณะ
2551
157
การผลิตน้ำหมักชีวภาพ (ชนิดผง) โดย : วงเดือน ไม้สนธิ์
2551
158
การเจริญเติบโตของผักคะน้าที่ปลูกในวัสดุที่รดด้วยน้ำปุ๋ยหมักมูลโค และปุ๋ยสูตรไฮโดรโปนิก โดย : จักรินทร์ คงคาใส
2550
159
การศึกษาคุณภาพน้ำที่เหมาะสมสำหรับการเลี้ยงกุ้งขาวในหมู่บ้านเสม็ดใต้ อำเภอบางคล้า จังหวัดฉะเชิงเทรา โดย : นิภารัตน์ แม่นปืน และอารดา วงษ์ยีเมาะ
2550
160
การศึกษารูปแบบการนำเสนอเนื้อหารายการวิทยุ “เวลาราชนครินทร์” ตามความต้องการของกลุ่มผู้ฟัง โดย : นภรภิสฏ์ ลัภกิตโร
2550
161
การจัดการความรู้ของมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ โดย : นฤมล จิตศิลป์
2550
162
การปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมเพื่อพัฒนาสุขลักษณะที่ดีในการประกอบอาหารแก่ผู้ค้า “ขนมจาก” ในบริเวณวัดโสธรวรารามวรวิหาร จังหวัดฉะเชิงเทรา โดย : กุลวดี โรจน์ไพศาลกิจ
2550
163
การพัฒนาแหล่งเรียนรู้ชุมชนท้องถิ่นแบบมีส่วนร่วมเพื่อนำไปสู่การพัฒนา กระบวนการเรียนรู้ของเด็ก และเยาวชนจังหวัด ฉะเชิงเทรา โดย : วรพจน์ ทำเนียบ และณัฐพร สนเผือก
2557
164
แพลงก์ตอนพืชและคุณภาพน้ำบางประการ บริเวณคลองสารภี อำเภอบ้านสร้าง จังหวัดปราจีนบุรี โดย : เกศสุดา พันธ์ภา
2552
165
โครงงานวิจัยพัฒนาโปรแกรมเกมฝึกพิมพ์ดีดสามมิติ โดย : พงษ์ศักดิ์ บัวหลวง และวรวรรษ บุญลาภ
2552
166
การศึกษาภูมิปัญญาท้องถิ่นในการใช้ประโยชน์จากความหลากหลายทางชีวภาพในป่าชุมชน จังหวัดฉะเชิงเทรา โดย : ณรงค์ศักดิ์ พิทักษ์ตันสกุล และสถาพร ดียิ่ง
2552
167
การศึกษาพฤติกรรมการใช้สารสนเทศของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ โดย : วราภรณ์ สินถาวร
2552
168
องค์ประกอบทางเคมีของไส้เดือนน้ำจืดที่นำมาใช้เป็นอาหารสัตว์น้ำ โดย : วฤชา กาญจนอักษร
2552
169
โครงการวิจัยเชิงปฎิบัติการ การส่งเสริมประชาคมสื่อมวลชนเพื่อการส่งเสริมสุขภาพ : กรณีศึกษา ประชาชนในตำบลหนองเเหน อำเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา โดย : สุรพงศ์ คล้ายเกต
2552
170
การวิจัยและพัฒนา ซอฟท์แวร์ช่วยออกแบบชุดเสื้อผ้าสำเร็จรูปจากผ้าไหม ช่วงที่ 2 โดย : อัญชลี ชนะค้า และสราวุธ อิศรานุวัฒน์
2556
171
การศึกษาผลการปฏิบัติราชการตามคำสั่งรองปฏิบัติราชการประจำปี 2553 : กรณี ตัวชี้วัดืั้ 4.1.1,4.1.2 และตัวชี้วัดที่ 6 กรณีศึกษา : มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ โดย : เพ็ญศรี ปักกะสีนัง และคณะ
2554
172
การพัฒนาระบบการบริหารงานเพื่อการประกันคุณภาพเชิงบูรณาการด้วยเทคนิคดุลยภาพควบคู่กับกรอบดำเนินการสี่ประการตามเเนวติดกลยุทธ์น่านน้ำสีครามของมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ โดย : ธัญญภัสร์ ศิรธัชนราโรจน์
2554
173
การวิเคราะห์กรดเบนโซอิกและกรดซอร์บิกในน้ำผลไม้โดยเทคนิคโครมาโทกราฟีของเหลวสมรรถนะสูง โดย : กาญจนา สมจิตร
2554
174
การศึกษาปริมาณสารอาหารจากว่านหางจระเข้ โดย : คมกริช จันทร์ทุล
2553
175
การวิเคราะห์ปริมาณสารไฮโดรควิโนนในผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางโดยเทคนิคยูวี เดอริเวทิฟ สเปคโตรโตเมตรี (UVDS) โดย : จิราภา ยิ้มเนียม
2554
176
การหาปริมาณเคอร์ซิตินในดอกอัญชัน ดอกเฟื่องฟ้า และใบหม่อน ด้วยวิธีไฮเพอร์ฟอร์มานซ์ลิควิคโครมาโตรกราฟี โดย : ฐิติพร หันจัดการ
2553
177
การศึกษาเรื่อง พฤติกรรมการออกกำลังกายด้วยท่าฤษีดัดตน สำหรับอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน สถานีอนามัยตำบลไผ่กองดิน อำเภอบางปลาม้า จังหวัดสุพรรณบุรี โดย : พรรณิภา ปะตังเวสารหัส
2554
178
การสำรวจความพึงพอใจของนักศึกษาคณะครุศาสตร์ที่มีต่อการรับบริการทั่วไปของกองกิจการนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ โดย : ชิษณุชา แสงสอน และคณะ
2554
179
การเปรียบเทียบการเจริญเติบโตของยีสต์ในไวน์น้ำมะพร้าวสด และ ไวน์น้ำมะพร้าวต้ม โดย : จิตรา จันทร์หอม และกาญจนา สร้างวัด
2554
180
การพัฒนาเว็บแอพพลิเคชั่นจัดการข้อมูลสถานประกอบการ ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ โดย : ชัชฎาภรณ์ ตันตะราวงศา
2550
181
เฟรมเวิร์กระบบฐานข้อมูลขนาดเล็กสำหรับโทรศัพท์มือถือ โดย : เชาวลิต ขันคำ
2550
182
การพัฒนาชุดทดลองไมโครโพรเซสเซอร์ โดย : ภูมิพัฒน์ ก๋าคำ
2550
183
ประสิทธิภาพทางเทคนิคและประสิทธิภาพทางเศรษฐกิจของการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรภายใต้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในจังหวัดฉะเชิงเทรา โดย : กิตติวงค์ สาสวด
2550
184
การพัฒนาวิธีการสอนวิชาคณิตศาสตร์ โดยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนวิชาคณิตศาสตร์ โดย : อริสรา ตั้งวารี
2550
185
การศึกษาธรรมชาติการขึ้น-ลง ของน้ำในแม่น้ำบางปะกง โดย : ธีรดา บุบผามาลา
2550
186
การศึกษาเทคนิคและวิธีการทำปุ๋ยหมักจากขยะมูลฝอย โดย : ธีรดา บุบผามาลา
2550
187
การจัดกระบวนการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ โดย : ลินดา นาคโปย
2550
188
วัฒนธรรมองค์การของการจัดการคุณภาพในธุรกิจอุตสาหกรรม โดย : พรพิมล วิริยะกุล
2550
189
การวิเคราะห์กระบวนการผลิตในโรงงานอุตสาหกรรม โดย : จักรพันธ์ ปิ่นทอง
2550
190
การประเมินสมรรถภาพตนเองของครูภาษาอังกฤษ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาปราจีนบุรี เขต 1 โดย : ธุวานนท์ บัวจันทร์ และกิตติศักดิ์ พลเดช
2551
191
การเปรียบเทียบเปอร์เซ็นต์ของการเปลี่ยนแปลงการตัดสินใจของการทดสอบความแตกต่างของสัดส่วนประชากรสองกลุ่มระหว่างวิธีการทดสอบแบบ Bayesian และการทดสอบแบบ Z โดย : รุ้งรวี อำนาจตระกูล และสุวิมล มั่นมงคล
2552
192
ENGLISH VOCABUARY LEARNING STRATEGIES USED BY UNIVERSITY STUDENTS OF DIFFERENT OF ENGLISH PROFICIENCY : A CASE STUDY OF RAJABHAT RAJANAGARINDRA UNIVERSITY, CHACHOENGSAO PROVINCE, THAILAND โดย : KIATTICHAI SAITAKHAN
2552
193
การแทรกค่าข้อมูลความเป็นกรด-ด่างของดินด้วยระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ บริเวณอำเภอบางคล้า จังหวัดฉะเชิงเทรา โดย : จักรกริช ไชยเนตร
2551
194
การวิเคราะห์หาปริมาณกรดเบนโซอิกในขนมจีนโดยใช้เทคนิคยูวี - วิส สเปกโตรสโคป โดย : สุกัญญา เล่าเปลี่ยน และคณะ
2551
195
โปรแกรมระบบผู้เชี่ยวชาญการแก้ปัญหาชีวิตประจำวันด้วยธรรมะบนมือถือ โดย : สุพรรณี อ่อนสี
2551
196
โปรแกรมประยุกต์และเว็บเซอร์วิสของระบบฝึกอบรมพนักงานบริษัทสยาม จำกัด (มหาชน) โดย : เฉลิมขวัญ ภูสิงห์ทอง
2551
197
การติดตามผลการผลิตบัณฑิตของคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ โดย : วราภรณ์ สินถาวร
2551
198
ความหลากหลายของกัลปังหาบริเวณหมู่เกาะแสมสาร อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี โดย : ภาควิชาวิทยาศาสตร์ทางทะเล คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
2551
199
การสะสมปริมาณธาตุเหล็กในข้าวสายพันธุ์ต่างๆที่ปลูกในพื้นที่ดินเปรี้ยวอำเภอราชสาส์น จังหวัดฉะเชิงเทรา โดย : นิภัทร์ สาลิกา
2550
200
รูปแบบการจัดการท่องเที่ยวชุมชนแบบมีส่วนร่วมของชุมชนตำบลสาวชะโงก อำเภอบางคล้า จังหวัดฉะเชิงเทรา โดย : ลักษณพร โรจน์พิทักษ์กุล และธีระพงษ์ ทศวรรษ
2558
201
การบริหารการจัดการตามหลักธรรมาภิบาล มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ โดย : ธัญญณัฐ ญาณมโนวิศิษฎ์
2551
202
การวิจัยเอกสาร แนวทางการจัดกิจกรรมพลศึกษาสำหรับเด็กปฐมวัย โดย : เยาวนุช ทานาม
2551
203
ปัจจัยที่สัมพันธ์กับพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การบุคลากรสายสนับสนุน มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ โดย : พรทิพย์ คำชาย
2551
204
การศึกษาความสามารถในการต้านอนุมูลอิสระในผักพื้นบ้านบางชนิดในจังหวัดฉะเชิงเทรา โดย : ทัศวรรณ คงจันตรี
2551
205
ผลของการใช้สาร paclobutrazol ร่วมกับ การใส่ปุ๋ยหมักและปุ๋ยชีวภาพต่อ การเจริญเติบโตและการออกดอกติดผลของสบู่ดำ โดย : ทสพล รวมฉิมพลี
2551
206
การเปรียบเทียบวิธีการทดสอบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยประชากรระหว่างวิธีดั้งเดิมและวิธีแบบเบส์เซียน โดย : สุวิมล มั่นมงคล และรุ้งรวี อำนาจตระกูล
2551
207
การสำรวจพันธุ์และแหล่งปลูกมะม่วงในจังหวัดฉะเชิงเทรา โดย : สถาพร ดียิ่ง
2551
208
การพัฒนาหลักสูตรวิทยาศาสตร์ (หลักสูตรเพิ่มเติม) ระดับสถานศึกษาโดยการสอนแบบวิทยาศาสตร์ชุมชน เรื่อง การพัฒนาผลผลิตมะม่วงในจังหวัดของเรา โดย : ดวงพร ภู่ผะกา
2550
209
การสกัดสารประกอบฟีนอลิกจากใบผักติ้ว โดย : ประวัติชัย อินทวิชัย และศศิวิมล ภูมิแดง
2550
210
ความพึงพอใจของผู้รับบริการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน โดย : พิชญสิณี อริยธนะกตวงศ์ และคณะ
2550
211
ความสนใจในการศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย คณะครุศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โดย : สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
2550
212
การเจริญเติบโตของผักกวางตุ้งที่ให้ธาตุอาหารความเข้มข้นแตกต่างกันโดย วิธีการปลูกแบบไฮโดรโพนิกส์ โดย : สุดารัตน์ เจริญบุตร และพรนภา เลื่อยคลัง
2550
213
การเปรียบเทียบผลของปุ๋ยชีวภาพ ปุ๋บคอก และปุ๋ยเคมี ต่อการเจริญเติบโตของผักบุ้งจีน โดย : สาวิตรี โสภาไฮ และอรอนงค์ วงษ์อาษา
2550
214
อิทธิพลของไซโทนินในน้ำมะพร้าวอ่อนต่อการแตกตาข้างของดาวเรือง โดย : สิริกูล น้อยทรงค์ และคณะ
2550
215
พัดลมบังคับ โดย : ธีระวัฒน์ กลีบสำโรง
2550
216
การศึกษาประวัติการเป็นมา แหล่งที่มาของวัตถุดิบ วิถีการปรุง วิถีการบริโภครวมถึงเทคนิคการจัดจำหน่าย ตลอดจนการทดสอบประสาทสัมผัสของผู้บริโภคขนมจาก ในจังหวัดฉะเชิงเทรา โดย : สรานันท์ พนาวัน และคณะ
2550
217
การออกแบบและพัฒนาบรรจุภัณฑ์ขนมไข่ของ กลุ่มแม่บ้านเกษตร ตำบลบางไผ่ จังหวัดฉะเชิงเทรา โดย : จันทนา เปล่งเพิ่มพูน และคณะ
2550
218
การออกแบบและพัฒนาบรรจุภัณฑ์ขนมเปี๊ยะสมุนไพร กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรการเคหะฉะเชิงเทรา โดย : ก่อเกียรติ คำวิลัย เเละคณะ
2550
219
การติดตามภาวการณ์มีงานทำของบัณฑิตคณะครุศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ปีการศึกษา 2549 โดย : วราภรณ์ สินถาวร
2550
220
โปรแกรมวิเคราะห์และตรวจสอบระบบเครือข่าย โดย : พิศณุ กมลภา
2550
221
การลดปริมาณแมงกานีสโดยวิธีการตกตะกอนทางเคมีในกระบวนการผลิตนำประปา โดย : สมศิริ ทองมี
2550
222
ความพึงพอใจของนายจ้าง/ผู้ใช้บัณฑิตคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ รุ่นปีการศึกษา 2548 โดย : หนึ่งฤทัย เมฆวทัต
2550
223
ความพึงพอใจในการบริการของศูนย์ศิลปวัฒนธรรมและท้องถิ่น โดย : จินดา เนื่องจำนง และคณะ
2550
224
ความพึงพอใจของผู้รับบริการของคณะครุศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ โดย : เยาวนุช ทานาม
2550
225
การศึกษาภาวะการมีงานทำของบัณฑิต คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ปีการศึกษา 2549 โดย : จารุวรรณ สิงห์ม่วง และคณะ
2550
226
การติดตามผลบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่สำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2549 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ โดย : ไพรสิทธิ์ ศรีสุทธิเกิดพร และคณะ
2550
227
การศึกษาสถานการณ์และความต่อเนื่องในการแก้ปัญหายาเสพติดระดับหมู่บ้าน ชุมชนในจังหวัดฉะเชิงเทรา-ชลบุรี โดย : อำนวย ปาอ้าย
2550
228
การลดปริมาณสารปรอทในหอยแครงและหอยแมลงภู่จากแม่น้ำบางปะกงหลังการเผาและการลวก โดย : อภิรดี เมืองเดช
2550
229
การศึกษาการกระจายของ DDT และ PCBs ในระบบนิเวศวิทยาของแม่น้ำบางปะกง โดย : อภิรดี เมืองเดช
2550
230
การพัฒนาระบบบริหารจัดการงานวิจัยในมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ โดย : สถาบันวิจัยและพัฒนา
2550
231
การประเมินความเสี่ยงต่อการสัมผัสสารในกลุ่ม Trihalomethanes ในสระว่ายน้ำในจังหวัดฉะเชิงเทรา ปราจีนบุรี และชลบุรี โดย : ธีรดา บุบผามาลา
2550
232
คุณภาพชีวิตของลูกจ้างชั่วคราวในมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ โดย : ธรรมรัตน์ สิมะโรจนา และกิตติวงศ์ สาสวด
2550
233
คุณภาพชีวิตการทำงานของพนักงานโรงงานอุตสาหกรรม ในเขตพื้นที่เบญจบูรพาสุวรรณภูมิ โดย : กิตติวงค์ สาสวด
2550
234
การพัฒนาบทเรียนอินเทอร์เน็ตวิชาออกเเบบเฟอร์นิเจอร์ 4 สำหรับสาขาวิชาออกเเบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม โดย : วิชาญ ตอรบรัมย์
2550
235
บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนวิชาเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์และ อัลกอลิทึม สำหรับนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ โดย : พิภัทรา สิมาโรจนา และธรรมรัตน์ สิมะโรจนา
2550
236
การสังเคราะห์เอกสารเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ในงานอุตสาหกรรม โดย : ปิยนุช มงคล
2550
237
การศึกษาคุณภาพของแบบทดสอบแบบเลือกตอบ ที่มีรูปแบบตัวเลือกแตกต่างกัน โดย : อังคณา กุลนภาดล และจิราภรณ์ สันทนาคณิต
2550
238
ความพึงพอใจของนักศึกษา กศ.พท. ต่อการให้บริการของศูนย์ให้การศึกษานอกที่ตั้งมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ โดย : อรนุช กฤตยขจรสกุล และอัญชลี ลุนแจ่ม
2550
239
แนวทางการสร้างความร่วมมือกับหน่วยงานท้องถิ่น โดย : กุลยารัตน์ ทัศมี
2550
240
การพัฒนาต้นแบบการเรียนการสอนวิชาศึกษาทั่วไปแบบอีเลิร์นนิ่ง โดย : สายฝน เสกขุนทด
2550
241
บทเรียนออนไลน์ วิชาการคิดและการตัดสินใจ โดย : ลินดา นาคโปย
2550
242
ระบบสารสนเทศศูนย์ฝึกอบรมและการบริการวิชาการ โดย : สุนทรีย์ ธรรมสุวรรณ และคณะ
2550
243
การสังเคราะห์เอกสารการจัดการคุณภาพในงานอุตสาหกรรม โดย : ชัชวาล มงคล
2550
244
การศึกษาเอกสารเกี่ยวกับข้าวหอมมะลิ 105 โดย : สภาพร ดียิ่ง
2550
245
การรวบรวมเอกสารเกี่ยวกับพืชพลังงานทดแทน โดย : ทสพล รวมฉิมพลี
2550
246
การศึกษาเอกสารหลักฐานเกี่ยวกับบทบาทของกระบือต่อการเกษตรของไทย โดย : ชัชพงษ์ เชาว์สวัสดิ์
2550
247
การศึกษาภูมิปัญญาท้องถิ่นในการใช้ประโยนช์จากความหลากหลายทางชีวภาพในป่าชุมชน จังหวัดฉะเชิงเทรา โดย : ณรงค์ศักดิ์ พอทักษ์ตันสกุล และสถาพร ดียิ่ง
2550
248
การประเมินประสิทธิภาพการลดปริมาณ Escherichia coli ในน้ำด้วยฟองอากาศของก๊าซออกซิเจน ไนโตรเจน และอากาศในเครื่องอัลตร้าซาวน์ โดย : ธีรดา บุบผามาลา
2551
249
วิจัยและพัฒนาเสริมสร้างศักยภาพในการดำเนินงานของคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้าน ในจังหวัดฉะเชิงเทรา โดย : อำนวย ปาอ้าย
2551
250
อุบัติภัยในการทำงานและการป้องกันของพนักงานโรงงานอุตสาหกรรมในเขตภาคตะวันออก โดย : อำนวย ปาอ้าย
2552
251
การศึกษาวิจัยผลกระทบของเทคโนโลยีที่สงผลตอการแขงขันในอุตสาหกรรมผาไหม โดย : อัญชลี ชนะค้า เเละสราวุธ อิศรานุวัฒน์
2552
252
สภาพสังคม และวิถีชุมชนที่มีผลกระทบต่อความเสื่อมโทรมของทรัพยากร กรณีศึกษา : ลุ่มน้ำบางปะกง โดย : ลินดา นาคโปย และพรสิน สุภวาลย์
2552
253
ประเพณีการบวชเรียนของพุทธศาสนิกชนชายไทยในเขตภาคตะวันออก โดย : อุทัย ศิริภักดิ์ และอำนวย ปาอ้าย
2552
254
ทัศนคติและพฤติกรรมของผู้บริโภคสตรีวัยรุ่นในเขตภาคตะวันออกต่อการเลือกซื้อเครื่องสำอาง จากระบบการขายตรง โดย : อำนวย ปาอ้าย
2552
255
การวิจัยและพัฒนาศักยภาพด้านความเป็นเลิศทางวิชาการของอาจารย์และนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ โดย : วงเดือน ไม้สนธิ์ และคณะ
2552
256
การศึกษาความเป็นไปได้ในการผลิตไฟฟ้าสำหรับพัดลมชุดควบแน่นด้วย อุปกรณ์เทอร์มออิเล็กตริกจากพลังงานความร้อนทิ้งของเครื่องปรับอากาศ โดย : ภูมิพัฒน์ ก๋าคำ
2552
257
อัลกอริทึมสำหรับบีบอัดข้อมูลเท็กซ์โดยการแทนอักขระด้วยบิต โดย : เชาวลิต ขันคำ
2552
258
วิเคราะห์ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับสมรรถภาพด้านการสอนของนักศึกษาครู มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ โดย : ลินดา นาคโปย
2552
259
ความต้องการและพฤติกรรมการบริโภคน้ำพริกสำเร็จรูปของผู้บริโภคในเขตจังหวัดฉะเชิงเทราและชลบุรี โดย : อัญชลี ลุนแจ่ม และอรนุช กฤตยขจรสกุล
2552
260
วิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมเพื่อเสริมสร้างพลังชุมชนในการอนุรักษ์และพัฒนาพื้นที่ป่าชุมชนและการใช้ประโยชน์ร่วมกันอย่างยั่งยืนบ้านโคกหัวข้าว ต.ท่าถ่าน อ.พนมสารคาม จ.ฉะเชิงเทรา ระยะที่ 1 โดย : บุญมา พงษ์โหมด และภาคภูมิ ลบถม
2552
261
การพัฒนารูปแบบความร่วมมือการฝึกประสบการณ์วิชาชีพระหว่างคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์กับสถานประกอบการณ์ในภาคตะวันออก โดย : ชัชวาล มงคล
2552
262
ชีวิต ชาติพันธุ์ การสืบเนื่องและการเปลี่ยนแปลง : การศึกษาวิเคราะห์พิธีกรรมเซ่นยายตาของคนไทยที่พูดภาษาเขมรในตำบลดงน้อย อำเภอราชสาส์น จังหวัดฉะเชิงเทรา โดย : บุญมา พงษ์โหมด และภาคภูมิ ลบถม
2552
263
การผลิตเอทานอลจากน้ำหวานจาก โดย : วฤชา กาญจนอักษร
2552
264
การแทรกค่าข้อมูลความเป็นกรด-ด่างของดินด้วยระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ บริเวณอำเภอบางคล้า จังหวัดฉะเชิงเทรา โดย : จักรกริช ไชยเนตร
2552
265
ประเพณีไทยพวนในสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงยุคโลกาภิวัตน์ : กรณีศึกษาหมู่บ้านแห่งหนึ่งในจังหวัดฉะเชิงเทรา โดย : บุญยอด ศรีรัตนสรณ์
2552
266
อุปกรณ์ควบคุมการส่องสว่างของหลอดแอลอีดีร่วมกับแสงสว่างธรรมชาติ เพื่อการประหยัดพลังงานไฟฟ้า โดย : ภูมิพัฒน์ ก๋าคำ และบัญชา อุนพานิช
2552
267
การศึกษาผลของน้ำตาลสดต่อการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อบอนสีพันธุ์เทพกนก โดย : สถาพร ดียิ่ง
2552
268
การออกแบบและสร้างบรรจุภัณฑ์สำหรับผลิตภัณฑ์ชุมชน โดย : จักรพันธ์ ปิ่นทอง
2552
269
การออกแบบและพัฒนาเครื่องมือเก็บเกี่ยวทะลายปาล์มน้ำมัน โดย : ชัชวาล มงคล
2552
270
การบำบัดน้ำเสียจากบึงกระเทียมโดยใช้แบบจำลองร่วมกับจุลินทรีย์บำบัด โดย : วาสนา แจ่มดาว
2553
271
ระบบการจัดการโครงการของสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ และสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ โดย : วลัยพร รุ่งเรือง
2553
272
ปรับปรุงพัฒนาเครื่องถอดถุงมืออนามัย โดย : มารุต บุญร่วม และคณะ
2553
273
ความพึงพอใจของผู้ปกครองนักเรียนที่มีต่อการจัดการศึกษาของโรงเรียนบางปะกงบวร “วิทยายน” สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1 โดย : นาถยา อัมพะวา และนิภาพร ทองนอก
2553
274
การศึกษาเปรียบเทียบปริมาณกรดซิตริกที่ได้จากยีสต์ธรรมชาติกับปริมาณกรดซิตริกที่ได้จากเบเกอร์ยีสต์ โดย : กรรณิการ์ ดับโรค
2553
275
ศึกษาการเปรียบเทียบการทำไวน์จากตะไคร้จากยีสต์ธรรมชาติกับยีสต์ Saccharomyces cerevisiae สายพันธุ์ Champagne โดย : กิตตินันท์ โปกุล
2553
276
การศึกษาเปรียบเทียบสารพิษจากแบคทีเรียบาซิลลัสทูริงจิเอนซิส (Bacillus thuringiensis) จากธรรมชาติเพื่อใช้กำจัดลูกน้ำยุงลาย โดย : กรพิชชา การเกตุ
2553
277
การเพิ่มการถ่ายเทความร้อนของแผงสะสมความร้อนจากแสงอาทิตย์ด้วยการใส่ครีบรูปรูปทรงพาราโบลา โดย : เจมณรงค์ วังกระแสร์ และคณะ
2553
278
ชุดสาธิต วัฏจักรการทำความเย็น โดย : มารุต ปินใจกุล และคณะ
2553
279
การเปรียบเทียบคุณภาพน้ำบางประการของการบำบัดน้ำเสียระหว่างระบบหมุนเวียนแบบยึดเกาะกับตัวกลางและแบบล่องลอยเป็นอิสระ : กรณีศึกษา น้ำเสียของเทศบาลเมืองฉะเชิงเทรา โดย : นาตยา เจริญยิ่งสุขจินดา
2553
280
กระบวนการส่งเสริมการใช้ภูมิปัญญาพื้นบ้านด้านสมุนไพร ในการรักษาโรคเบื้องต้น โดย : กุลยารัตน์ ทัศมี
2553
281
การวิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยีการใช้สารเคลือบผิวจากธรรมชาติ ต่ออายุการเก็บรักษามะม่วงพันธุ์น้ำดอกไม้ โดย : อภิรดี เมืองเดช
2553
282
การผลิตน้ำหมักชีวภาพจากใบหญ้าแฝก โดย : วงเดือน ไม้สนธิ์
2553
283
การสร้างและหาประสิทธิ์ภาพรถประหยัดน้ำมันของเครื่องยนต์ Wave 125 โดย : ชัชวาล นิมโรธรรม
2553
284
วัฒนธรรมองค์การที่มีผลต่อการจัดการความรู้ในการเพิ่มประสิทธิภาพของโรงงานอุตสาหกรรมในนิคมอุตสาหกรรมจังหวัดฉะเชิงเทรา โดย : ผู้ช่วยศาสตราจารยฺ์ ดร.พรพิมล วิริยะกุล
2553
285
การศึกษาความเป็นไปได้เเละเเนวทางการจัดตั้งสหกรณ์ร้านค้า มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์วิทยาเขตบางคล้า โดย : กิตติวงศ์ สาสวด
2553
286
การพัฒนาศักยภาพและการมีส่วนร่วมของกลุ่มเกษตรกรในการเพิ่มมูลค่าข้าว : กรณีศึกษากลุ่มผู้แปรรูปข้าว บ้านดอนทอง ต.บางคา อ.ราชสาส์น จ.ฉะเชิงเทรา โดย : นายบุญยอด ศรีรัตนสรณ์ และคณะ
2553
287
การพัฒนารูปแบบการจัดการการท่องเที่ยวชุมชนโดยชุมชนตำบลเสม็ดใต้ อำเภอบางคล้า จังหวัดฉะเชิงเทรา โดย : กุลวดี โรจน์ไพศาลกิจ
2553
288
การวิจัยและพัฒนา ซอฟท์แวร์ช่วยออกแบบชุดเสื้อผ้าสำเร็จรูปจากผ้าไหม ช่วงที่ 1 โดย : อัญชลี ชนะค้า เเละสราวุธ อิศรานุวัฒน์
2554
289
การประยุกต์ใช้ระบบการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมศิลปกรรม (CECS) เพื่อการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมศิลปกรรมท้องถิ่น จังหวัดฉะเชิงเทรา โดย : คนึงนิตย์ ชื่นค้า และนภกานด์ หน่ายคอน
2554
290
การพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยวตลาดชุมชนแบบบูรณาการที่เน้นอัตลักษณ์และความยั่งยืนด้วยกระบวนการมีส่วนร่วมกับชุมชน จังหวัดฉะเชิงเทรา โดย : วัชรากร พาหะนิชย์ เเละคณะ
2554
291
การพัฒนาครูยุคใหม่โดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน โดย : ธานินทร์ ปัญญาวัฒนากุล และคณะ
2554
292
โปรแกรมเพียงขยับ...รับรู้ สำหรับผู้พิการทางการพูด โดย : สาริศา จันทศิริ และพัชรีพร เขาเหิน
2554
293
ระบบจัดการข้อมูลการสำรวจไลเคนสำหรับโทรศัพท์เคลื่อนที่ โดย : ปฏิรพ สุขใย
2554
294
โครงการออกแบบบรรจุภัณฑ์ขนมข้าวแตน กลุ่มแม่บ้าน บ้านทดหลวง ตำบลผักขะ อำเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว โดย : บุญตา นพสิทธิ์ และสนธยา มั่นจิตร
2554
295
โครงการออกแบบผลิตภัณฑ์โคมไฟจากกะลามะพร้าวสำหรับประดับตกแต่งสวนภายในอาคาร โดย : ธัญวรัตม์ พรหมสำสี และอนิรุจน์ พรหมสำลี
2554
296
รายงานการวิจัย การศึกษากระบวนการตัดสินใจ การแก้ปัญหาวัชพืช และศัตรูพืชในนาข้าว ของชุมชนหมู่สิบสอง ตำบลดอนฉิมพลี อำเภอบางน้ำเปรี้ยว จังหวัด ฉะเชิงเทรา โดย : พรลดา บุญทัน เเละคณะ
2554
297
ความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อการใช้บริการรถรับ-ส่งประจำทางของมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา โดย : นาถยา อัมพะวาและคณะ
2554
298
การยกระดับคุณภาพโรงเรียนสาธิตและโรงเรียนเครือข่ายฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู เพื่อเสริมสร้างคุณภาพบัณฑิตครูยุคใหม่ โดย : พจนีย์ มั่งคั่ง และคณะ
2554
299
โครงการวิจัยเพื่อพัฒนาครูมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ด้วยภูมิปัญญาเศรษฐกิจพอเพียง โดย : ธัญญภัสร์ ศิรธัชนราโรจน์
2554
300
แนวทางการสร้างความร่วมมือกับสถานประกอบการ โดย : กุลยารัตน์ ทัศมี
2550
301
The Employment of Websites to Practice English Listening Skills of University Students: A Case Study of Rajabhat Rajanagarindra University, Chachoengsao Province, Thailand โดย : Kiattichai Saitakham
2553
302
ความชุกของเชื้อโรคสัตว์สู่คน Sarcocystis spp. ที่แยกได้จากกล้ามเนื้อหัวใจโค อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา โดย : พิสิษฐ์ สุนทราวิฑูร และคณะ
2558
303
ผลของน้ำหมักชีวภาพจากหอยเชอรี่ต่อการเจริญเติบโตของผักคะน้า โดย : วุฒิชัย บุญมาเลิศ
2557
304
การศึกษาพฤติกรรมการเรียนรู้การจัดการขยะของนักเรียน ในโรงเรียนเขตพื้นที่เสม็ดใต้ อำเภอบางคล้า จังหวัดฉะเชิงเทรา โดย : จงภร มหาดเล็ก
2556
305
การพัฒนาการบูรณาการงานวิจัยตามบทบาทของมหาวิทยาลัยในการพัฒนาท้องถิ่นกับความร่วมมือของชุมชนในจังหวัดฉะเชิงเทรา : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โดย : ลักษณพร โรจน์พิทักษ์กุล
2556
306
การพัฒนาศักยภาพของวิสาหกิจชุมชนเพื่อสร้างความเข้มแข็งอย่างยั่งยืน กรณีศึกษาวิสาหกิจชุมชน จังหวัดฉะเชิงเทรา โดย : ณัฐพล บัวเปลี่ยนสี และคณะ
2558
307
การเพิ่มประสิทธิภาพการเรียนรู้ของนักศึกษากลุ่มที่เรียนวิชา หลักเครื่องมือสำหรับงานวิเคราะห์ทางสิ่งแวดล้อม ด้วยเอกสารอ่านเพิ่มเติม เรื่องเครื่องแก้ว ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2557 สาขาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ โดย : จงภร มหาดเล็ก
2558
308
การสังเคราะห์สารประกอบชนิด 1,1-ไดเฟนิล-3-เอริลอินเดน โดยผ่านปฏิกิริยา [3+2] ไซโคลแอดดิชัน ระหว่างสารประกอบไตรเฟนิลคาร์บิเนียมเตตระฟลูออโรโบเรท กับสารประกอบสไตรีนชนิดต่างๆ โดย : ดร.นคินทร์ สุรพานิช
2558
309
การมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนในระดับองค์การบริหารส่วนตำบล จังหวัดฉะเชิงเทรา โดย : อัมรินทร์ นาคณัฐเศรษฐ์
2558
310
ประวัติศาสตร์ชุมชนที่ปรากฏในภาพจิตรกรรมฝาผนังองค์มณฑปวัดสาวชะโงก ตำบลสาวชะโงก อำเภอบางคล้า จังหวัดฉะเชิงเทรา โดย : อาจิณโจนาธาน อาจิณกิจ
2559
311
การศึกษาพฤติกรรมและความต้องการในการบริโภคเนื้อแพะของกลุ่ม ผู้บริโภคที่นับถือศาสนาอิสลาม อ.บางน้ำเปรี้ยว จ.ฉะเชิงเทรา โดย : ปรัชญาเมธี เทียนทอง
2555
312
ระบบช่วยเขียนแผนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ กรณีศึกษาสาขาวิชา วิทยาการคอมพิวเตอร์และสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ โดย : ชัชฎาภรณ์ ตันตะราวงศา
2558
313
การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่องการสรรหาและการคัดเลือกทรัพยากรมนุษย์ วิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์ โดยการเรียนแบบเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญผ่านการสอน แบบใช้ปัญหาเป็นหลัก กรณีศึกษานักศึกษาสาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์ โดย : วัฒนา พิลาจันทร์
2559
314
การพัฒนาการจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการในรายวิชาการพัฒนาองค์การ และการเปลี่ยนแปลง คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ โดย : ดร.ปรีดาพร อารักษ์สมบูรณ์
2559
315
แนวทางการพัฒนาการตลาดบริการสำหรับโรงแรม ในกลุ่มจังหวัดเบญจบูรพาสุวรรณภูมิ โดย : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ครรชิต มาระโภชน์
2559
316
การเปรียบเทียบสูตรอาหารที่เหมาะสาหรับการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อเบญจมาศ โดย : รุ่งทิวา อ้วนศรี
2558
317
การศึกษาความสัมพันธ์เชิงสาเหตุคุณภาพการจัดการศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบล โดย : ดร.หนึ่งฤทัย เมฆวทัต และ ดร.ปริญญา มีสุข
2558
318
อัตลักษณ์และความสัมพันธ์ของวิถีชีวิตชาวจีนลุ่มแม่น้ำบางปะกง กรณีศึกษา ตำบลสาวชะโงก อำเภอบางคล้า จังหวัดฉะเชิงเทรา โดย : ธีระพงษ์ ทศวัฒน์
2556
319
การศึกษารูปแบบและสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์จักสานทางมะพร้าวจากภูมิปัญญาท้องถิ่น ตำบลสาวชะโงก อำเภอบางคล้า จังหวัดฉะเชิงเทรา โดย : พนัชกร เพชรนาค
2556
320
ประวัติศาสตร์ท้องถิ่นชุมชนสาวชะโงก โดย : ดร.เอกชัย ไชยดา
2556
321
การศึกษาเปรียบเทียบเพลงสวดคริสต์ศาสนาในโบสถ์เซ็นต์ร็อค ท่าไข่ และโบสถ์เซนต์แอนโทนี แปดริ้ว จังหวัดฉะเชิงเทรา โดย : สราวุธ โรจนศิริ
2557
322
การศึกษาประสิทธิภาพการผลิตก๊าซชีวภาพโดยใช้วัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร โดย : กาหลง บัวนาค และคณะ
2557
323
การพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่สอดคล้องกับท้องถิ่นภาคตะวันออก มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ โดย : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิริวัฒน์ จิระเดชประไพ และคณะ
2557
324
การศึกษาความเชื่อและพิธีกรรมร่างทรง กรณีศึกษาในตำบลหนองตีนนก อำเภอบ้านโพธิ์ จังหวัดฉะเชิงเทรา โดย : เสาวลักษณ์ ด้วงเมฆ และจิดาภา บุญยะนิวาสน์
2557
325
การศึกษาพฤติกรรมการใช้สารเคมีกำจัดศัตรูพืชในภาคการเกษตรของเกษตรกรในพื้นที่หมู่ 16 ตำบลคลองนครเนื่องเขต อำเภอเมือง จังหวัดฉะเชิงเทรา โดย : รัชนก มนต์ประเสริฐ
2558
326
การพัฒนาเว็บไซต์สำหรับโรงเรียนวัดสองคลอง อำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา โดย : สุรีรัตน์ เกตุแก้ว
2558
327
การพัฒนาเว็บไซต์สำหรับโรงเรียนมัธยมสัมมาชีวศิลป-บางพระ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี โดย : สุรีรัตน์ พานโคตร
2558
328
การพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศภูมิศาสตร์การท่องเที่ยว เพื่อตอบสนองความต้องการพฤติกรรมนักท่องเที่ยวชาวไทย : กรณีศึกษาจังหวัดฉะเชิงเทรา โดย : อาจารย์กรรณิการ์ มาระโภชน์ และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ครรชิต มาระโภชน์
2558
329
การพัฒนารูปแบบการจัดการการเงินและหนี้สินของครูตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง โดย : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อำนวย ปาอ้าย
2558
330
พฤติกรรมการเลือกตั้งกับการสื่อสารการเมืองของประชาชนในเขตอำเภอเมืองฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา โดย : กันตพัฒน์ ชนะบุญ
2558
331
การพัฒนาแบบฝึกทักษะร่วมกับโปรแกรม GeoGebra เรื่อง ปริพันธ์ในรายวิชา แคลคูลัส 1 สำหรับนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ โดย : สมพล พวงสั้น
2558
332
การศึกษาและพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนด้วยยุทธศาสตร์สะท้อนอภิปัญญา ร่วมกับการเรียนรู้โดยใช้การวิจัยเป็นฐานของครูผู้สอนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดย : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทิพย์วิมล วังแก้วหิรัญ
2558
333
การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ เรื่อง การแก้โจทย์ปัญหาอัตราส่วนและร้อยละสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒ โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ จังหวัดฉะเชิงเทรา โดยใช้แบบฝึกทักษะ โดย : สุทิวัส โคตะมะ และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จารุวรรณ สิงห์ม่วง
2559
334
การพัฒนาเว็บไซต์สำหรับโรงเรียนจุฑาทิพย์ โดย : ประภาพร วันคา และอาจารย์ธรรมรัตน์ สิมะโรจนา
2559
335
การพัฒนาเว็บไซต์สำหรับโรงเรียน บ้านปลายคลอง ๒๐ โดย : ณัชชา มังคลัง และอาจารย์ธรรมรัตน์ สิมะโรจนา
2559
336
การพัฒนาเว็บไซต์สำหรับโรงเรียนวัดโป่งตามุก โดย : รัตนาวดี นามจันทร์ และอาจารย์ธรรมรัตน์ สิมะโรจนา
2559
337
นโยบายภาษีใหม่กับความสำเร็จของผู้ประกอบการSMEs กรณีศึกษา: สำนักงานสรรพากรพื้นที่ฉะเชิงเทรา โดย : อิษยา พรมชาติ และอาจารย์อัตติยา ไชยฤทธิ์
2559
338
การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ เรื่อง การบวก การลบ การคูณ และการหาร จำนวนที่มี หลายหลัก ของนักเรียนชั้นระถมศึกษาปีที่ ๕ โรงเรียนวัดดอนทอง (สุวัณณะศรี ตัณฑิกุล ราษฎร์ศึกษาลัย) โดยใช้แบบฝึกทักษะ โดย : สุภาภรณ์ แจ้งสุข และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จารุวรรณ
2559
339
การพัฒนาเว็บไซต์หมู่บ้านวังหูดิน โดย : นภัสสร เวฬุวะนารักษ์ และอาจารย์สิทธิศักดิ์ อรรจนานนท์
2559
340
พัฒนาเว็บไซต์สำหรับวัดเจริญสุข โดย : อารีวรรณ นาสืบ และอาจารย์สิทธิศักดิ์ อรรจนานนท์
2559
341
การพัฒนาเว็บไซต์โรงเรียนบ้านท่าลำบิด โดย : โยษิตา จันทรัศมี
2559
342
การพัฒนาเว็บไซต์โรงเรียนปากคลองบางขนาก โดย : นริศรา เอี่ยมสำอางค์
2559
343
การพัฒนาเว็บไซต์สำหรับวัดโคกท่าเจริญ โดย : อณู บุญขุน
2559
344
การพัฒนาเว็บไซต์สำหรับวัดชมโพธยาราม โดย : พิทยา พันมะลี
2559
345
การพัฒนาเว็บไซต์สำหรับหอพักลิ้มอพาร์ทเม้นท์ โดย : สิรีธร กิวัฒนา
2549
346
การพัฒนาเว็บไซต์ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดเทพราช โดย : กนกวรรณ ธรรมปราณีสุข
2559
347
การพัฒนาเว็บไซต์โรงเรียนสุตะบำรุงพิทยาคาร โดย : คุณากร บุญชู
2559
348
การพัฒนาเว็บไซต์วัดถวิลศิลามงคล โดย : พิณทิพย์ เกษมวงษ์
2559
349
การพัฒนาเว็บไซต์สำหรับโรงเรียนเทศบาลเทพราชบุรีรมย์ โดย : อชิรญา โมกขะเวส
2559
350
การพัฒนาเว็บไซต์โรงเรียนวัดสังฆราชา โดย : ธีรพันธุ์ เพชรรัตน์
2559
351
การพัฒนาเว็บไซต์สำหรับโรงเรียนพนมอิทธิศึกษา โดย : ธีรุตม์ ลิ้มเจริญ
2559
352
เว็บไซต์วัดโกรกแก้ววงพระจันทร์ โดย : อัยการ บุนนาค
2559
353
การพัฒนาเว็บไซต์สำหรับวัดใหม่ดงกระทงยาม โดย : มินตรา อุตาดี
2559
354
การสร้างเครื่องสับเปลือกมะพร้าวน้ำหอมและทดสอบประสิทธิภาพการตัดวัสดุ โดย : สิทธิพงษ์ ตันสวัสดิ์ และเสกสรรค์ ทาระหอม
2559
355
การเปรียบเทียบประสิทธิภาพแผ่นกั้นเสียงจากเยื่อผสมระหว่างธูปฤาษีและฟางข้าว โดย : อาทิตยา คำประไพ ธานินทร์ อินเอี่ยม และเบญจมาศ เจริญยิ่ง
2559
356
การสังเคราะห์งานวิจัยที่ได้รับงบประมาณสนับสนุนจากโครงการ FRMU ปี ๒๕๕๕ -๒๕๕๖ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ โดย : อังคณา กุลนภาดล พอเจตน์ ธรรมศิริขวัญ วราภรณ์ สินถาวร และสุพัฒน์ เศรษฐคมกุล
2559
357
การวิเคราะห์องค์ประกอบทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับบุคลากรทางการศึกษา ในจังหวัดฉะเชิงเทรา โดยเทคนิคสมการเชิงโครงสร้าง โดย : อดิเรก เยาว์วงค์ และพงศธร ปาลี
2559
358
การศึกษาและส่งเสริมความซื่อสัตย์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕ ในจังหวัดฉะเชิงเทรา โดย : จิราภรณ์ พจนาอารีย์วงศ์ และสรรเสริญ หุ่นแสน
2559
359
การศึกษาสภาพปัญหา และความต้องการ ในการพัฒนาสมรรถภาพครูสำหรับการจัดการเรียนรู้โดยใช้สื่อการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) ของโรงเรียนขนาดเล็กสังกัดสำนักเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต ๒ โดย : นางสาววราภรณ์ สินถาวร นายดรัณภพ เพียรจัด และนางสุนาฏ จันทนา
2559
360
สถานการณ์โรคติดเชื้อหนอนพยาธิและ โปรโตซัวลำไส้ของประชาชนในเทศบาลตำบลหัวไทร อำเภอบางคล้า จังหวัดฉะเชิงเทรา โดย : นายพิสิษฐ์ สุนทราวิฑูร และ นางสาวอมรรัตน์ ดอกไม้ขาว
2559
361
การออกแบบและพัฒนาโมเดลสำหรับการชำระเงินตามใบแจ้งหนี้ผ่านโทรศัพท์มือถือที่เน้นความความประหยัดและปลอดภัย : Pay2SSave & Safe โดย : นางสาวเพ็ญศรี ปักกะสีนัง และนางสาวนวลปราง แสงอุไร
2559
362
การพัฒนาบทเรียนเสริมคณิตศาสตร์พื้นฐานรายวิชาแคลคูลัส ๑ สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ โดย : นางสาวปิยะวดี กิ่งมาลา และนางสาวนันทพร บุญสุข
2559
363
ศึกษาผลการเปรียบเทียบการย่อยสลายสีย้อมระหว่างแสงยูวีและวิสิเบิลของสารเจือโคบอลต์ในอนุภาคนาโนไทเนียมไดออกไซด์ที่สังเคราะห์ด้วยกระบวนการตกตะกอนร่วม โดย : นางสาวประสบพร จุลบุตร์ และนางสาวพิไลพร หนูทองคำ
2559
364
การเพิ่มอัตราการรับความร้อนของเครื่องยนต์สเตอร์ลิงโดยใช้ท่อความร้อน โดย : นางสาวจันทร์เพ็ญ ไพรแก่น และนายกิจธนาพัฒน์ บรรดลนพรัตน์
2559
365
ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรม การรับประทานยาของผู้ป่วยความดันโลหิตสูงในชุมชน อำเภอบ้านโพธิ์ จังหวัดฉะเชิงเทรา โดย : นางสาวญาดา เรียมริมมะดัน
2559
366
การพัฒนาชุดหนังสือนิทานปลูกจิตสำนึกในใจเด็กปฐมวัยต่อด้านการทุจริตคอรัปชั่น โดย : นางสาวเยาวนุช ทานาม และนางสาวเพ็ญศรี ปักกะสีนัง
2559
367
ขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติงานของบุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ โดย : นางสาวสินีนาถ เริ่มลาวรรณ และนางสาวจิราพร โสภา
2559
368
พัฒนาระบบอาจารย์ที่ปรึกษาผ่านโซเชียลมีเดีย “เฟสบุ๊ค” มหาวิทยาลัย ราชภัฏราชนครินทร์ โดย : นางสาวภัทราวันทน์ เขาเหม้น
2559
369
การศึกษาสภาพปัญหาและการปฏิบัติ งานตามกระบวนการวางแผน มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ โดย : นางสาวสิริณัฎฐ์ ควรประกอบกิจ และนางสาวรักษณกัญญ์ คูณแสน
2559
370
คุณลักษณะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ ๒๑ ของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ตามความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต โดย : นางสาวปรียาภรณ์ นิลนนท์
2559
371
กระบวนการฝึกอบรมที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพการจัดการฝึกอบรมครูของสถาบันพัฒนาคุณภาพครู มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ โดย : นางธิดาพร ประทุมวี นางสาวนฤมล ชัยพรม และนางสาววรรณวิภา จูเภา
2559
372
การปรับปรุงความปลอดภัยด้านอาหารและการตรวจสอบย้อนกลับพร้อมเพิ่มขีดความสามารถเกษตรกรรายย่อย ผ่านไอซีที โดย : นางสาวนิชชิชญา นราฐปนนท์ และนายฉัตรชัย ไตรธรรม
2560
373
การศึกษาปริมาณสเตอรอลในข้าวหอมมะลิ ๑๐๕ ของจังหวัดฉะเชิงเทราสู่การพัฒนาโภชนเกษตรภัณฑ์ โดย : นางอภิรดี เมืองเดช
2560
374
ผลของการพัฒนาความซื่อสัตย์สุจริตสำหรับเด็กและเยาวชนไทยด้วยรูปแบบไทยดีโมเดล โดย : นางสาวเพ็ญศรี ปักกะสีนัง นางสาวเยาวนุช ทานาม และนางสาววิไลจิตร รุ่งศรีวรวัฒน์
2560
375
การศึกษารูปแบบการพัฒนาความฉลาดทางสังคมของเด็กปฐมวัยในศตวรรษที่ ๒๑ โดย : นางสาวเยาวนุช ทานาม และนางสาวเพ็ญศรี ปักกะสีนัง
2560
376
แบบการพัฒนาทักษะด้านการสื่อสารด้วยภาษาอังกฤษของครูประถมศึกษาในจังหวัดฉะเชิงเทราเพื่อรองรับประชาคมอาเซียน โดย : นางกัญภร เอี่ยมพญา และนายนิวัตต์ น้อยมณี
2560
377
การสังเคราะห์รูปแบบที่ดีในการบริหารจัดการชมรมผู้สูงอายุในการพัฒนาสุขภาวะของผู้สูงอายุในประเทศไทย โดย : นางกุลวดี โรจน์ไพศาลกิจ และนางสาวยุวดี รอดจากภัย
2560
378
รูปแบบการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำและฟื้นฟูคุณภาพน้ำอย่างมีส่วนร่วมของชุมชนพื้นที่คลองสารภี โดย : นางสาวลินดา นาคโปย
2560
379
การพัฒนาความร่วมมือในการพัฒนาภาคการเกษตรแบบยั่งยืน (กรณีศึกษา : จังหวัดฉะเชิงเทราและจังหวัดเสียมราฐ) โดย : นายวัชรากร พาหะนิชย์ และนางพิชญสิณี อริยธนะกตวงศ์
2560
380
การรวบรวมและประเมินคุณค่าเชื้อพันธุ์ข้าวในดินกรดเพื่อการอนุรักษ์พันธุกรรม โดย : นายวัชรากร พาหะนิชย์ และนางพิชญสิณี อริยธนะกตวงศ์
2560
381
ผลของการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออกโดยใช้หลักระบาดวิทยาในตำบลเทพนิมิตร อำเภอโป่งน้ำร้อน จังหวัดจันทบุรี โดย : นางสาวศิรินันท์ คำสี
2560
382
การศึกษาผลกระทบด้านนิเวศวิทยา ทางน้ำและการปรับตัวของชุมชนริมฝั่งแม่น้ำบางปะกงต่อการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ โดย : นางสาวผุสดี ภุมรา
2560
383
ความร่วมมือระหว่างสถาบันอุดมศึกษากับชุมชน ในการพัฒนาชุมชนตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง โดย : นางสาวจารุวรรณ สิงห์ม่วง นางรุ้งรวี อำนาจตระกูล นางสาวปรารถนา มณีฉาย และนายอธิพัฒน์ สินทรโก
2560
384
การสืบทอดอัตลักษณ์ความเชื่อ พิธีกรรมของกลุ่มชาติพันธุ์เขมรในตำบลดงน้อย อำเภอราชสาส์น จังหวัดฉะเชิงเทรา โดย : นายธีระพงษ์ ทศวัฒน์ และนางสาววรี เรืองสุข
2560
385
การศึกษารูปแบบการจัดการวงโยธวาทิต กรณีศึกษาโรงเรียนมัธยมศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษาภาคตะวันออก โดย : นายสราวุธ โรจนศิริ
2560
386
การสร้างสรรค์จิตรกรรมนามธรรมด้วยเทคนิคการสร้างคราบและรอยเปื้อน โดย : นายอาจิณโจนาธาน อาจิณกิจ
2560
387
การศึกษาการเปลี่ยนแปลงการตัดสินใจ ของการทดสอบของสัดส่วนประชากร ในกรณีมีข้อมูลที่เกิดขึ้นภายหลังจากระยะเวลาที่สนใจศึกษา โดย : นางรุ้งรวี อำนาจตระกูล
2560
388
การพัฒนาพฤติกรรมการเรียนและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษา ในรายวิชาการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ โดยการเรียนรู้เชิงรุก โดย : นางสาวชุติมา นุตยะสกุล
2560
389
การพัฒนาระบบฐานข้อมูลผลงานวิจัย มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ โดย : นายพงศ์พันธ์ สุวรรณเตมีย์ นางสาวภรภัทร บัวพันธ์ และนางสาวเสาวลักษณ์ อยู่สุข
2560
390
การพัฒนาระบบฐานข้อมูลนักวิจัยมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ โดย : นางสาวพิไลพร วงษา นางสาวนุจรี ฮีมหมัด และนางสาวจิริยา ตันเจริญ
2560
391
การพัฒนาระบบการดูแลผู้สูงอายุ ให้เป็นรูปธรรมผ่านกระบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม : กรณีศึกษาตำบลปากน้ำ อำเภอบางคล้า จังหวัดฉะเชิงเทรา โดย : นางสาวญาดา เรียมริมมะดัน และนายอนุสรณ์ อุดปล้อง
2560
392
การศึกษาเชิงวิเคราะห์ผลของการใช้สื่อสังคมออนไลน์ต่อสุขภาวะของผู้สูงอายุ ในประเทศไทย โดย : นางกุลวดี โรจน์ไพศาลกิจ และนางสาวยุวดี รอดจากภัย
2560
393
การเปรียบเทียบความสุขของประชาชน ในภาคใต้กับภาคตะวันออกของประเทศไทย โดย : ว่าที่ร้อยตรีเอกชัย ไชยดา และนางสาวปรารถนา มณีฉาย
2560
394
การหาค่าแรงกดที่ผิวจากที่นอน ในสถานศึกษาสำหรับนักเรียนปฐมวัย โดย : นายวิชาญ ตอรบรัมย์
2560
395
การเพิ่มประสิทธิภาพของอนุภาคนาโนแมงกานีสเฟอร์ไรต์ด้วยไคโตซาน เพื่อใช้ในการกำจัดโลหะหนักในน้ำ โดย : นางสาวประสบพร จุลบุตร์ และนางสาวพิไลพร หนูทองคำ
2560
396
การส่งเสริมคุณค่าวิถีเกษตรกับการท่องเที่ยวในพื้นที่ตำบลสาวชะโงก อำเภอบางคล้า จังหวัดฉะเชิงเทรา โดย : นายบุญยอด ศรีรัตนสรณ์ และนางสาววงเดือน ไม้สนธิ์
2560
397
ตัวแบบการพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อสร้างความได้เปรียบทางการแข่งขันตอบรับต่อ AEC ของกลุ่มผลิตภัณฑ์ชุมชนและวิสาหกิจชุมชนในจังหวัดฉะเชิงเทรา, ชลบุรี และระยอง โดย : นายจารุต ฐิติวร ว่าที่ร้อยโทธนเดช กังสวัสดิ์ นายคมสันต์ ธีระพืช นางสาวปราริชาติ รื่นพงษ์พันธ์ นางสาวศิรินันท์ คำสี และนายอนุสรณ์ อุดปล้อง
2560
398
การตั้งสูตรตำรับโลชั่นที่มีส่วนผสมจากสารสกัดเมล็ดข้าวไรซ์เบอร์รี่ : กรณีศึกษาการพัฒนาผลิตภัณฑ์กลุ่มวิสาหกิจผู้ผลิตเครื่องสำอางหน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ สู่การสร้างอาชีพในท้องถิ่น โดย : นางสาวผุสดี ภุมรา และนางสาวสุวิมล ขวัญศิริวงศ์
2559
399
การประยุกต์ใช้แบบแผนความเชื่อด้านสุขภาพเพื่อพัฒนาพฤติกรรมการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออกของอาสาสมัครสาธารณสุข ตำบลหนองไม้แก่น อำเภอแปลงยาว จังหวัดฉะเชิงเทรา โดย : นางสาวศิรินันท์ คำสี
2559
400
การจัดการความรู้อย่างมีส่วนร่วมเพื่อเตรียมความพร้อมของผู้สูงอายุในตำบลปากน้ำ อำเภอบางคล้า จังหวัดฉะเชิงเทรา โดย : นายอนุสรณ์ อุดปล้อง
2559
401
การออกแบบและพัฒนาระบบสมองกลฝังตัวสำหรับโรงเรียนเพาะปลูกแคนตาลูป โดย : นายภูมิพัฒน์ ก๋าคำ
2559
402
การพัฒนาวิธีที่ใช้สภาวะไม่รุนแรงและ มีประสิทธิภาพสำหรับการทำปฏิกิริยา เบส-แคททะไลซ ทรานส์เอสเทอริฟิเคชันของน้ำมันปาล์มในการผลิตไบโอดีเซล โดย : นายนคินทร์ สุรพานิช
2559
403
ผลกระทบของค่าความเป็นกรดด่างที่มีผลต่อสมบัติเชิงกายภาพและสมบัติเชิงแสงของอนุภาคแมงกานีสเฟอร์ไรต์ที่สังเคราะห์ได้จากวิธีตกตะกอนร่วม โดย : นางสาวประสบพร จุลบุตร์
2559
404
ปัจจัยที่ส่งผลต่อความรอบรู้ในงานภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านหัตถกรรม ในอำเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี โดย : นางสาวนิชชิชญา นราฐปนนท์
2559
405
การเรียนรู้และการถ่ายทอดภูมิปัญญา ลายปักผ้าห่มนางละครชาตรี : กรณีศึกษา คณะพรพิทักษ์ลูกโสธร โดย : นายวีระสิทธิ์ สุขสมชิต
2559
406
การกระทำความผิดกฎหมายซ้ำของเด็กและเยาวชนในเขตอำเภอเมือง จังหวัดฉะเชิงเทรา โดย : นางสาวมธุริน พงศกรพาณิช นายอภิชัย วิลาวรรณ และนายจักรกฤษณ์ วรวีร์
2559
407
การศึกษาข้อผิดพลาดในการใช้คำบ่งชี้ภาษาญี่ปุ่นของนักศึกษานักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ จังหวัดฉะเชิงเทรา โดย : นางสาวอรอนงค์ โรงรักษา นายชัยยศ รองเดช และนางสาวศิริลักษณ์ ศรีกล่ำ
2559
408
แตรวงชาวบ้าน : กระบวนการถ่ายทอดและบทบาทหน้าที่ทางสังคมของแตรวงคณะพลังหนุ่มคลองเขื่อน ตำบลคลองเขื่อน อำเภอคลองเขื่อน จังหวัดฉะเชิงเทรา โดย : นายฆ้อง มงคล
2559
409
ภาวะผู้นำที่มีผลต่อทัศนะการพัฒนาท้องถิ่นของผู้นำท้องถิ่น สังกัดสำนักงานเทศบาลเมืองฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา โดย : นายศิริวัฒน์ สิริศรีวัฒนกุล
2559
410
การวิเคราะห์ข้อผิดพลาดทางไวยากรณ์ ในบทคัดย่อภาษาอังกฤษของวิทยานิพนธ์ระดับบัณฑิตศึกษาของมหาวิทยาลัย ราชภัฏราชนครินทร์ โดย : นายเทพนคร ทาคง
2559
411
การออกแบบผ้าบาติกโดยใช้เทคนิค การเขียนสีทับสีในรายวิชาการออกแบบลวดลายที่มีต่อการสร้างสรรค์ผลงานผ้าบาติกของนักศึกษาสาขาวิชาศิลปกรรม ระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ โดย : นายโยธิน จี้กังวาฬ
2559
412
การพัฒนาเว็บไซต์สำหรับคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ โดย : นายฉัตรชัย อิ่มอารมณ์
2559
413
กระบวนการจัดการศึกษาสำหรับนักศึกษาครูที่ส่งผลต่อคุณภาพนักศึกษาครูด้านความรู้คู่คุณธรรมเพื่อรองรับประชาคมอาเซียนของมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ โดย : นางกัญภร เอี่ยมพญา
2559
414
ปัจจัยที่ส่งผลต่อการจัดการทรัพยากรมนุษย์เพื่อความยั่งยืนของชุมชนตำบลบางสมัคร อำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา โดย : นางสาวพิพรรธน์ พิเชฐศิรประภา และนางสาวชุติมา นุตยะสกุล
2559
415
ระบบการจัดการความรู้แบบมีส่วนร่วม : หลักสูตรฝึกอบรมด้านเศรษฐกิจพอเพียงของมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ โดย : นางสายฝน เสกขุนทด
2559
416
วัฒนธรรมทางการเมืองและการมีส่วนร่วมทางการเมืองระบอบประชาธิปไตยของสมาชิกสภาองค์กรชุมชนตำบล โดย : นายกานต์ เสกขุนทด
2559
417
ปัจจัยส่วนประสมการตลาดที่มีอิทธิพลต่อการบริโภคผลิตภัณฑ์ไอศกรีมของกลุ่มผู้บริโภคระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ โดย : นางสาวปรัชญาเมธี เทียนทอง และนางสาวปราริชาติ รื่นพงษ์พันธ์
2559
418
แบบจำลองการระบาด SIR เชิงพื้นที่ภายใต้แรงผลักจากผู้ติดเชื้อ : ทฤษฎี และการจำลองเชิงตัวเลข โดย : นายสมพล พวงสั้น
2559
419
การสังเคราะห์อนุภาคซิงค์-ออกไซด์ โดยวิธีการตกตะกอนเพื่อใช้ในการกำจัด สีย้อม โดย : นางสาววิยารัตน์ กุมุทนาถ
2559
420
การทำนายผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชา แคลคูลัส ๑ ของนักศึกษาสายวิทยาศาสตร์กายภาพและชีวภาพ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดย : นางสาวนันทพร บุญสุข นางสาวปิยะวดี กิ่งมาลา และนายสมพล พวงสั้น
2559
421
การพัฒนาการจัดการเรียนการสอน แบบบูรณาการในรายวิชาการพัฒนาองค์การและการเปลี่ยนแปลง คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ โดย : นางสาวปรีดาพร อารักษ์สมบูรณ์
2559
422
การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง การสรรหาและการคัดเลือกทรัพยากรมนุษย์ วิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์โดยการเรียนแบบเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญผ่านการสอนแบบ ใช้ปัญหาเป็นหลัก กรณีศึกษา นักศึกษาสาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์ โดย : นายวัฒนา พิลาจันทร์
2559
423
โครงการพัฒนาการบูรณาการงานวิจัยตามบทบาทของมหาวิทยาลัยในการพัฒนา ท้องถิ่นกับความร่วมมือของชุมชนในจังหวัดฉะเชิงเทรา : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดย : นางสาวดวงพร ภู่ผะกา นางสุพรรณี ปริญญาวุฒิชัย นางสุรีย์พร ธรรมิกพงษ์ และนางพิภัทรา สิมะโรจนา
2559
424
โครงการพัฒนาการบูรณาการงานวิจัยตามบทบาทของมหาวิทยาลัยในการพัฒนา ท้องถิ่นกับความร่วมมือของชุมชนในจังหวัดฉะเชิงเทรา: คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โดย : นางสาวลักษณพร โรจน์พิทักษ์กุล นางภาคภูมิ ลบถม และนายสราวุฒิ โรจนศิริ
2559
425
โครงการพัฒนาการบูรณาการงานวิจัยตามบทบาทของมหาวิทยาลัยในการพัฒนา ท้องถิ่นกับความร่วมมือของชุมชนในจังหวัดฉะเชิงเทรา : คณะวิทยาการจัดการ โดย : นายอำนวย ปาอ้าย นายจารุต ฐิติวร และนายประสาน นันทะเสน
2559
426
โครงการพัฒนาการบูรณาการงานวิจัยตามบทบาทของมหาวิทยาลัยในการพัฒนา ท้องถิ่นกับความร่วมมือของชุมชนในจังหวัดฉะเชิงเทรา : คณะครุศาสตร์ โดย : นายทวีศิลป์ กุลนภาดล นายพอเจตน์ ธรรมศิริขวัญ นางอังคณา กุลนภาดล และนางสาววราภรณ์ สินถาวร
2559
427
โครงการพัฒนาการบูรณาการงานวิจัยตามบทบาทของมหาวิทยาลัยในการพัฒนา ท้องถิ่นกับความร่วมมือของชุมชนในจังหวัดฉะเชิงเทรา : คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม โดย : นายนรินทร์ กุลนภาดล นายอภิวัฒน์ วงศ์ณรัตน์ และนายวิชาญ ตอรบรัมย์
2559
428
การศึกษาแนวทางในการประเมินประสิทธิภาพการบริหารจัดการโครงการพัฒนาระบบสารสนเทศสำหรับวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน โดย : นายนิพนธ์ ปริญญาวุฒิชัย
2559
429
ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการสร้างเสริมสุขภาพและพฤติกรรมการใช้บริการสุขภาพของแรงงานต่างด้าวในจังหวัดฉะเชิงเทรา โดย : นางสาวศิรินันท์ คำสี นางสาวญาดา เรียมริมมะดัน และนายอนุสรณ์ อุดปล้อง
2559
430
การพัฒนาหลักสูตรอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในประเทศอาเซียน สำหรับครูโรงเรียนระดับประถมศึกษา โดย : นางสาวผุสดี ภุมรา นางสุรีย์พร ธรรมิกพงษ์ นายชาญชัย สุขคุ้ม และนายพอเจตน์ ธรรมศิริขวัญ
2559
431
การสังเคราะห์ 1, 1-ไดเฟนิลข-3-เอริลอินดีน โดยผ่านปฏิกิริยา [3+2] ไซโคลแอดดิชันระหว่างสารประกอบ ไตรเฟนิลคาร์บิเนียมเตตระฟลูออโรโบเรท กับสารประกอบเอริลอะเซทิลีนชนิดต่างๆ โดย : นายนคินทร์ สุรพานิช
2559
432
ฤทธิ์ของสารสกัดจากเปลือกมังคุด ขมิ้น และสาบเสือในการต่อต้านเชื้อราสาเหตุของโรคแอนเทรคโนสและโรคขั้วผลเน่าในมะม่วงพันธุ์น้ำดอกไม้ โดย : นางอภิรดี เมืองเดช
2559
433
การอนุรักษ์พันธุ์ข้าวป่าและข้าวพื้นเมืองเพื่อการใช้ประโยชน์ในชุมชน : กรณีอำเภอบ้านโพธิ์ จังหวัดฉะเชิงเทรา โดย : นางพิชญสิณี อริยธนะกตวงศ์ และนายวัชรากร พาหะนิชย์
2559
434
การวิจัยและพัฒนามะม่วงปลอดภัยภายใต้ระบบเทคโนโลยีสะอาดและระบบการผลิตเกษตรดีที่เหมาะสม โดย : นายทวีทรัพย์ เจือพานิชย์ และนางสาวดวงพร ภู่ผะกา
2559
435
การบูรณาการภูมิปัญญาท้องถิ่นจากความหลากหลายของพืชสมุนไพรที่ใช้เป็นเครื่องสำอางสู่การพัฒนาเป็นนวัตกรรมใหม่ในจังหวัดฉะเชิงเทรา โดย : นางสาวดวงพร ภู่ผะกา
2559
436
นวัตกรรมการปลูกข้าวสายพันธุ์ดั้งเดิมของจังหวัดฉะเชิงเทราแบบเกษตรอินทรีย์ โดย : นางเกวลิน อัครเดชเรืองศรี
2559
437
การพัฒนาแหล่งการเรียนรู้ระบบฐานข้อมูลสายพันธุ์ข้าวออนไลน์ที่ปลูกในจังหวัดฉะเชิงเทรา โดย : นางพิภัทรา สิมะโรจนา
2559
438
การพัฒนาแหล่งการเรียนรู้ระบบฐานข้อมูลสายพันธุ์ข้าวออนไลน์ที่ปลูกในจังหวัดฉะเชิงเทรา โดย : นางพิภัทรา สิมะโรจนา และนายธรรมรัตน์ สิมะโรจนา
2559
439
การพัฒนารูปแบบการจัดกิจกรรมสร้างเสริมและป้องกันโรคติดต่ออุบัติใหม่สำหรับผู้นำชุมชน เพื่อการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน : กรณีศึกษา อำเภอแปลงยาว จังหวัดฉะเชิงเทรา โดย : นางสาวญาดา เรียมริมมะดัน นางสาวศิรินันท์ คำสี และนายอนุสรณ์ อุดปล้อง
2559
440
การปนเปื้อนของสารโลหะหนักและประเมินความเสี่ยงด้านสุขภาพของการได้รับสารโลหะหนักจากการบริโภคปลากะพงที่วางจำหน่ายในตลาดเทศบาลเมืองฉะเชิงเทรา อำเภอเมือง จังหวัดฉะเชิงเทรา เพื่อเพิ่มศักยภาพความมั่นคงทางอาหารในประชาคมอาเซียน โดย : นางสาวอมรรัตน์ ดอกไม้ขาว และนายพิสิษฐ์ สุนทราวิฑูร
2559
441
การศึกษาความแตกต่างของระดับความรู้ ทัศนคติ การสื่อสารข้อมูล พฤติกรรม และบรรยากาศทางด้านความปลอดภัยและอาชีวอนามัยในการทำงานระหว่างแรงงานไทย เมียนมา ลาว และกัมพูชา โดย : นายชาญชัย สุขคุ้ม และนายรังสรรค์ ม่วงโสรส
2559
442
รูปแบบการพัฒนาทักษะชีวิตเพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับเด็กปฐมวัยในบริบทของการเป็นพลเมืองอาเซียน โดย : นางสาวเยาวนุช ทานาม
2559
443
การพัฒนารูปแบบการจัดกิจกรรมแนะแนว และการให้คำปรึกษาเพื่อการอยู่ร่วมกันระหว่างประชากรพหุวัฒนธรรมของสมาชิกอาเซียนสำหรับนักเรียนในโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ฉะเชิงเทรา โดย : นางสาวธัญญภัสร์ ศิรธัชนราโรจน์ นางสาวสุวัชราพร สวยอารมณ์ และนางสาวพรนภา เลื่อยคลัง
2559
444
การพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อสนับสนุนผลิตภัณฑ์และแหล่งท่องเที่ยวชุมชนเพื่อส่งเสริมการนำผลผลิตและสถานที่ท่องเที่ยวจากชุมชนพัฒนาตนเองอย่างยั่งยืนพื้นที่ภาคตะวันออกสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ผ่านโมบายแอพพลิเคชั่น โดย : นายประยุทธ์ สายต่อเนื่อง
2559
445
รูปแบบการสร้างเสริมสุขภาพแบบองค์รวมของแรงงานข้ามชาติเพื่อการป้องกันโรคอุบัติใหม่ กับการก้าวสู่ประชาคมอาเซียนของจังหวัดสระแก้ว โดย : นางสาวนวัสนันท์ วงศ์ประสิทธิ์
2559
446
รูปแบบการจัดการศึกษาเพื่อรองรับการก้าวเข้าสู่ประชาคมอาเซียนของโรงเรียนระดับประถมศึกษาในจังหวัดฉะเชิงเทรา โดย : นางสาวกุลยารัตน์ ทัศมี
2559
447
การออกแบบและการพัฒนาแอพพลิเคชั่นสำหรับการเรียนรู้ภาษาอาเซียนผ่านสื่อสังคมออนไลน์ โดย : นางสาวเพ็ญศรี ปักกะสีนัง
2559
448
รูปแบบการดำเนินงานด้านสุขภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดฉะเชิงเทรา โดย : นายอนุสรณ์ อุดปล้อง นางสาวญาดา เรียมริมมะดัน และนางสาวศิรินันท์ คำสี
2559
449
การจัดการความเสี่ยงในการเก็บเกี่ยวผลผลิตทางการเกษตรเพื่อให้เกิดความคุ้มค่าพร้อมทั้งบูรณาการไปสู่โอกาสทางการค้าและการท่องเที่ยวในอาเซียน : กรณีศึกษาผู้ประกอบการสวนมะม่วงในจังหวัดฉะเชิงเทรา โดย : นางสุชานาถ พัฒนวงศ์งาม นางสาวอรนุช กฤตยขจรสกุล นางสาววนิดา รุ่งแสง และนางสาวสมพร ศิริวรา
2559
450
แนวทางการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมเพื่อเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) โดยใช้เทคนิคเดลฟาย โดย : นายประสาน นันทะเสน นายคมสันต์ ธีระพืช และนางสุนธรา นันทะเสน
2559
451
รูปแบบการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ในการเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้เพื่อก้าวสู่ประชาคมอาเซียนของโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๖ โดย : นายวิชิต แสงสว่าง และนางสาวนวัสนันท์ วงศ์ประสิทธิ์
2559
452
การเปรียบเทียบผลการจัดการข้อมูล การวัดและประเมินผลการทดสอบ O-NET ของนักเรียนประถมศึกษาปีที่ ๖ และมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ข้อมูลปี ๒๕๕๓-๒๕๕๔ และ ๒๕๕๖-๒๕๕๗ ในเขตพื้นที่การศึกษาจังหวัดฉะเชิงเทรา โดย : นางสาวหนึ่งฤทัย เมฆวทัต นางอังคณา กุลนภาดล และนายทวีศิลป์ กุลนภาดล
2559
453
การประเมินมูลค่าผลผลิตของต้นจาก (Nypa fruticans Wurmb.) เพื่อการ วางแผนการจัดการและฟื้นฟูป่าจาก อย่างยั่งยืนในพื้นที่ป่าชายเลน จังหวัดฉะเชิงเทรา โดย : นางพิชญสิณี อริยธนะกตวงศ์ และนายวัชรากร พาหะนิชย์
2559
454
ต้นจากกับการใช้ประโยชน์ตามภูมิปัญญาท้องถิ่นในพื้นที่จังหวัดฉะเชิงเทรา โดย : นางสาววงเดือน ไม้สนธิ์ และนายบุญยอด ศรีรัตนสรณ์
2559
455
ความหลากหลายทางชีวภาพของเห็บและเชื้อในเห็บในภาคกลาง ภาคตะวันออก และภาคตะวันตกของประเทศไทย โดย : นางสาวพันธ์ทิพย์ โอฬารรัตน์มณี
2559
456
การศึกษาและพัฒนารูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามนโยบายลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ : กรณีโรงเรียนในอำเภอบางคล้า จังหวัดฉะเชิงเทรา โดย : นางทิพย์วิมล วังแก้วหิรัญ นายปฐวร์ วิจบ นายดรัณภพ เพียรจัด นางสาวพรทิพย์ อ้นเกษมนางประภาพร ชนะจีนะศักดิ์ และนางปิ่น ช่างทอง
2559
457
ผลของการให้คำปรึกษากลุ่มแบบทฤษฎีโซลูชั่น-โฟกัส และการให้คำปรึกษากลุ่มแบบเผชิญความจริงที่มีต่อพฤติกรรมการติดเกมออนไลน์ของนักเรียนในอำเภอบางคล้า จังหวัดฉะเชิงเทรา โดย : นางสาวธัญญภัสร์ ศิรธัชนราโรจน์ นางสาวสุวัชราพร สวยอารมณ์ และนางสาวปิยะฉัตร เอื้อชินกูล
2559
458
การพัฒนารูปแบบสื่อการสอนสารสนเทศและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้สนับสนุนนโยบายลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้: กรณีศึกษาโรงเรียนในอำเภอบางคล้า จังหวัดฉะเชิงเทรา โดย : นายดรัณภพ เพียรจัด และนางสาววราภรณ์ สินถาวร
2559
459
โครงการวิจัยและพัฒนา “โรงเรียนเครือข่ายการแนะแนวและการให้คำปรึกษาเพื่อศึกษาต่อที่มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์” โดย : นางสาวธัญญภัสร์ ศิรธัชนราโรจน์ และนางสาวปิยนันต์ ต่อแสงธรรม
2559
460
การศึกษาความสัมพันธ์เชิงสาเหตุคุณภาพการจัดการศึกษาศูนย์พัฒนา เด็กเล็กสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบล โดย : นางสาวหนึ่งฤทัย เมฆวทัต และนายปริญญา มีสุข
2558
461
ปัจจัยที่ส่งผลต่อคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ในจังหวัดภาคตะวันออก โดย : นายกิตติวงศ์ สาสวด
2558
462
ประสิทธิภาพของไคโตซานและนาโน-แคปซูลบรรจุสารสกัดแอลฟ่าแมงโกสตินในการยับยั้งโรคแอนแทรคโนสของมะม่วงพันธุ์น้ำดอกไม้หลังการเก็บเกี่ยว โดย : นางอภิรดี เมืองเดช
2558
463
การออกแบบการทดลองเพื่อหาปัจจัยที่เหมาะสมในการเพิ่มผลผลิตในกระบวนการปลูกข้าวหอมมะลิ ๑๐๕ โดย : นายประเวช เชื้อวงษ์
2558
464
การพัฒนารูปแบบการจัดการการเงินและหนี้สินของครูตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง โดย : นายอำนวย ปาอ้าย
2558
465
การศึกษาแนวทางการพัฒนาภาคการเกษตรแบบยั่งยืนเพื่อรองรับการเป็นประชาคมอาเซียน (กรณีศึกษา : จังหวัดฉะเชิงเทรา และจังหวัดเสียมราฐ) โดย : นางพิชญสิณี อริยธนะกตวงศ์ และนายวัชรากร พาหะนิชย์
2558
466
การศึกษาเชิงวิเคราะห์ปัจจัยกำหนดสุขภาวะของผู้สูงอายุไทย โดย : นางกุลวดี โรจน์ไพศาลกิจ
2558
467
การศึกษาองค์ประกอบทางเคมีของมะม่วงน้ำดอกไม้เพื่อพัฒนาศักยภาพผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางค์แบบครบวงจรสู่การขึ้นทะเบียนคุ้มครองและสิทธิสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ โดย : นางสาวดวงพร ภู่ผะกา
2558
468
ศึกษาภูมิปัญญาท้องถิ่นเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างความหวานในเนื้อมะม่วงพันธุ์น้ำดอกไม้กับโปรตีนในเปลือกมะม่วงที่มีลักษณะแตกต่างกันตลอดการสุกโดยใช้เทคนิคโปรติโอมิกส์ โดย : นางสาวฐิติพร บูรณะศรีศักดิ์
2558
469
การพัฒนาศักยภาพด้านการวิจัยของครูและบุคลากรทางการศึกษา โดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน กรณีศึกษา : โรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษา จังหวัดฉะเชิงเทรา โดย : นางสาวฐิติพร บูรณะศรีศักดิ์
2558
470
การมีส่วนร่วมของครอบครัวในการส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ตำบล หัวไทร อำเภอบางคล้า จังหวัดฉะเชิงเทรา โดย : นางอังคณา กุลนภาดล
2558
471
การศึกษาและพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนด้วยยุทธศาสตร์สะท้อนอภิปัญญาร่วมกับการเรียนรู้โดยใช้วิจัยเป็นฐานของครูผู้สอนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดย : นางทิพย์วิมล วังแก้วหิรัญ
2558
472
การวิจัยและพัฒนาภาวะผู้นำของผู้ใหญ่บ้านและกำนันในจังหวัดฉะเชิงเทรา โดย : นายอำนวย ปาอ้าย
2558
473
การพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศภูมิศาสตร์การท่องเที่ยว เพื่อตอบสนองความต้องการพฤติกรรมนักท่องเที่ยวชาวไทย : กรณีศึกษาจังหวัดฉะเชิงเทรา โดย : นางสาวกรรณิการ์ มาระโภชน์ และนายครรชิต มาระโภชน์
2558
474
การประเมินสถานภาพของทรัพยากร ในแม่น้ำบางปะกง เพื่อการอนุรักษ์ และใช้ประโยชน์ทรัพยากรอย่างยั่งยืน โดย : นางสุรีย์พร ธรรมิกพงษ์
2558
475
การพัฒนารูปแบบ กลไก และผลิตภัณฑ์สินค้าชุมชนในจังหวัดฉะเชิงเทรา เพื่อเพิ่มศักยภาพในระดับภูมิภาคอาเซียน โดย : นางสาวกัญชญานิศ ศรีนุกูล และนางสาวณัฐพร สนเผือก
2558
476
ความพร้อมและการกำหนดนโยบายเพื่อแก่ไขปัญหาการเคลื่อนย้ายแรงงานอย่างเสรีในอาเซียน ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดฉะเชิงเทรา โดย : นางสาวอัตติยา ไชยฤทธิ์ และนายนพพร ขุนค้า
2558
477
ความพร้อมและปัจจัยที่ส่งผลต่อการปรับตัวเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนขององค์การบริหารส่วนตำบลในเขตภาคกลางตอนกลาง โดย : นายอธิพัฒน์ สินทรโก นางสาวอัตติยา ไชยฤทธิ์ และนายนพพร ขุนค้า
2558
478
การพัฒนาแนวทางการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและชุมชน ในการพัฒนาสุขภาวะผู้สูงอายุ โดย : นางกุลวดี โรจน์ไพศาลกิจ และนางสาวยุวดี รอดจากภัย
2558
479
การมีส่วนร่วมของชุมชนท้องถิ่นในการอนุรักษ์ป่าชายเลน ตำบลบางปะกง อำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา โดย : นางอังคณา กุลนภาดล และนางสาวหนึ่งฤทัย เมฆวทัต
2558
480
การบริหารจัดการผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรของชุมชนเพื่อสร้างความเข้มแข็งอย่างยั่งยืนให้กับคนในท้องถิ่น โดย : นายบุญยอด ศรีรัตนสรณ์ และนางสาววงเดือน ไม้สนธิ์
2558
481
การบูรณาการเทคโนโลยีการใช้พันธุ์ข้าวร่วมกับน้ำหมักชีวภาพในการจัดการข้าววัชพืชในดินเปรี้ยว โดยเกษตรกรมีส่วนร่วม โดย : นางพิชญสิณี อริยธนะกตวงศ์ และนายวัชรากร พาหะนิชย์
2558
482
การจัดการข้อมูลการวัดและประเมินผลการทดสอบ O-NET ของนักเรียนประถมศึกษาปีที่ ๖ และมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ข้อมูลปี ๒๕๕๓ และ ๒๕๕๖ ในเขตพื้นที่การศึกษาจังหวัดฉะเชิงเทรา โดย : นางสาวหนึ่งฤทัย เมฆวทัต นางอังคณา กุลนภาดล นายทวีศิลป์ กุลนภาดล นางสาวรินทร์นา มะทอง และนายวันเฉลิม ท้องอ้น
2558
483
การศึกษาความหลากหลายพันธุ์ข้าวพื้นเมืองของชุมชนในจังหวัดฉะเชิงเทราเพื่อการอนุรักษ์และพัฒนาเชิงคุณค่าทางเศรษฐกิจและสังคมสู่ความยั่งยืน โดย : นางสาวดวงพร ภู่ผะกา
2558
484
โครงการย่อยที่ ๑ : การศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการอนุรักษ์และการกระจายพันธุ์ข้าวพื้นเมืองด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศภูมิศาสตร์ โดย : นายประเวช เชื้อวงษ์
2558
485
โครงการย่อยที่ ๒ : การศึกษาปริมาณธาตุเหล็กในข้าวพื้นเมืองและข้าวสีที่ปลูกในสภาพดินกรด โดย : นางพิชญสิณี อริยธนะกตวงศ์
2558
486
โครงการย่อยที่ ๓ : ความหลากหลายพันธุ์ข้าวพื้นเมืองเพื่อการพัฒนาผลิตภัณฑ์เสริมอาหารและอาหารสุขภาพของจังหวัดฉะเชิงเทรา โดย : นางสาวดวงพร ภู่ผะกา
2558
487
โครงการย่อยที่ ๔ : การใช้ประโยชน์ข้าวพันธุ์พื้นเมืองตามภูมินิเวศในพื้นที่จังหวัดฉะเชิงเทรา โดย : นางสาววงเดือน ไม้สนธิ์ และนายบุญยอด ศรีรัตนสรณ์
2558
488
ความหลากหลายทางชีวภาพของเห็บและเชื้อในเห็บในภาคกลาง ภาคตะวันออก และภาคตะวันตกของประเทศไทย โดย : นางสาวพันธ์ทิพย์ โอฬารรัตน์มณี
2558
489
โครงการบริหารจัดการโครงการส่งเสริมการวิจัยในอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ โดย : นางสาวจารุวรรณ สิงห์ม่วง นางรุ้งรวี อำนาจตระกูล และนางสาวปรารถนา มณีฉาย
2558
490
โครงการวิจัยการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนต่อการบริหารงานของเทศบาลตำบลบางคล้า อำเภอบางคล้า จังหวัดฉะเชิงเทรา โดย : นางสาวอัตติยา ไชยฤทธิ์ และนายอธิพัฒน์ สินทรโก
2558
491
การสังเคราะห์สารประกอบชนิด 1.1-ไดเฟนิล-3-เอริลอินเดน โดยผ่านปฏิกิริยา [3+2] ไซโคลแอดดิชันระหว่างสารประกอบไตรเฟนิล คาร์บิเนียมเตตระฟลูออโรโบเรท กับสารประกอบสไตรีนชนิดต่างๆ โดย : นายนคินทร์ สุรพานิช
2558
492
ปัจจัยที่มีประสิทธิผลต่อความเป็นภาวะผู้นำของคณบดี ในมหาวิทยาลัยราชภัฏและมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล โดย : นายจิรัฎฐ์ เหมือนวิหาร
2558
493
การพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อส่งเสริมผลิตภัณฑ์ OTOP ของเทศบาลตำบลบางคล้า จังหวัดฉะเชิงเทรา” โดย : นายพงศธร ปาลี
2558
494
ความต้องการในการพัฒนาบุคลากรทางสาธารณสุข ต่อบทบาทของมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ จังหวัดฉะเชิงเทรา กับการก้าวสู่ประชาคมอาเซียน โดย : นางสาวสุปราณี จ้อยรอด และนางสาววนัสนันท์ วงศ์ประสิทธิ์
2558
495
การศึกษาพฤติกรรม และผลกระทบในการใช้แท็บเล็ตเพื่อพัฒนาการเรียนรู้แบบบูรณาการ โดย : นางสายฝน เสกขุนทด
2558
496
การศึกษาความสัมพันธ์การจัดการทรัพยากรมนุษย์และความผูกพันองค์การที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพในการทำงาน กรณีศึกษา โรงแรมเขตภาคตะวันออก โดย : นางสาวพิพรรธน์ พิเชฐศิรประภา
2558
497
การพัฒนาโมเดลการจัดทำตัวชี้วัดในงานทรัพยากรมนุษย์ขององค์การภาคธุรกิจเอกชนในประเทศไทย โดย : นางสาวปรีดาพร อารักษ์สมบูรณ์
2558
498
ปัจจัยที่มีผลต่อความสำเร็จในการบริหารจัดการของผู้ประกอบการอุตสาหกรรมยานยนต์ในเขตนิคมอุตสาหกรรมภาคตะวันออก โดย : นายณัฐพล บัวเปลี่ยนสี
2558
499
แบบจำลองทางคณิตศาสตร์ของการ สู้รบ : กรณีศึกษาการสู้รบใน ๓ จังหวัดชายแดนภาคใต้ของประเทศไทย โดย : นายเจริญ แก้วประดิษฐ์
2558
500
ความชุกของการติดเชื้อ Sarcocystis spp. ในกล้ามเนื้อโคและกระบือในเขต อำเภอเมือง จังหวัดฉะเชิงเทรา โดย : นายพิสิษฐ์ สุนทราวิฑูร และนางสาวอมรรัตน์ ดอกไม้ขาว
2558
501
การศึกษา วิเคราะห์ แนวทางที่เหมาะสมการจัดการปกครองท้องถิ่นรูปแบบภาค (R’egion) ของประเทศฝรั่งเศสกับรูปแบบการปกครองท้องถิ่นของไทย โดย : นายอรรถพจน์ บัวงาม
2558
502
มอดูลแบบ WQ พรินซิแพ็ลอินเจคทีฟ โดย : นายภาสกรณ์ ยอดสอน
2558
503
การจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน เรื่อง บทประยุกต์สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕ โรงเรียนวัดสนามช้าง จังหวัดฉะเชิงเทรา โดย : นายทรงวุฒิ เทศชวน และอาจารย์ ดร.ลินดา นาคโปย
2558
504
การสร้างชุดฝึกทักษะการบวก ลบ จำนวนเต็ม สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ โรงเรียนพานทอง โดย : นางสาวนภาพร สว่างอารมณ์ และอาจารย์ ดร.ลินดา นาคโปย
2558
505
การสร้างแบบฝึกทักษะในการวิเคราะห์และแก้โจทย์ปัญหาการบวกและการลบจำนวนที่ผลลัพธ์และตัวตั้งไม่เกิน ๑๐๐ ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ โรงเรียนเทศบาล ๑ วัดแจ้ง โดย : นางสาวมะลิตา แข็งขัน และอาจารย์ ดร.ลินดา นาคโปย
2558
506
การจัดการเรียนรู้โดยใช้เกมส์ในการแก้โจทย์ปัญหาการบวกและการลบจำนวนที่ผลลัพธ์และตัวตั้งไม่เกิน ๑๐๐ ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ โรงเรียนเทศบาล ๑ วัดแจ้ง โดย : นางสาวกิติยาภรณ์ ยุสินธุ์ และอาจารย์ ดร.ลินดา นาคโปย
2558
507
การสร้างแบบฝึกทักษะทางการเรียนคณิตศาสตร์ เรื่อง ทฤษฎีบทพีทาโกรัสโดยใช้แบบฝึกทักษะสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒ โรงเรียนพนมสารคาม โดย : นางสาววิจิตรา ผลพยุง และอาจารย์ ดร.ลินดา นาคโปย
2558
508
สภาพการปลูกยางพาราหมู่บ้านท่าคาน หมู่ที่ ๒ ตำบลท่าตะเกียบ อำเภอท่าตะเกียบ จังหวัดฉะเชิงเทรา ในช่วงปี ๒๕๕๒–๒๕๕๗ โดย : นายธีรภาพ ยิ้มศรวล นายพีรพัฒน์ สุขสวัสดิ์ และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ลักษณพร โรจน์พิทักษ์กุล
2558
509
การศึกษาพฤติกรรมการใช้สารเคมีกำจัดศัตรูพืชในภาคการเกษตรของเกษตรกร ในพื้นที่หมู่ ๑๖ ตำบลคลองนครเนื่องเขต อำเภอเมือง จังหวัดฉะเชิงเทรา โดย : นางสาวรัชนก มนต์ประเสริฐ และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ลักษณพร โรจน์พิทักษ์กุล
2558
510
การศึกษาความพร้อมของการนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ในการดำเนินชีวิตของคนในชุมชนบ้านคลองตะเคียน หมู่ที่ ๑๓ ตำบลท่าตะเกียบ อำเภอท่าตะเกียบ จังหวัดฉะเชิงเทรา โดย : นางสาวชลธิชา ไชยโชค นางสาวสุประวีณ์ ผันแก้ว และ
2558
511
การศึกษาความเชื่อและพิธีกรรมร่างทรง กรณีศึกษาในตำบลหนองตีนนก อำเภอ บ้านโพธิ์ จังหวัดฉะเชิงเทรา โดย : นางสาวเสาวลักษณ์ ด้วงเมฆ นางสาวจิดาภา บุญยะนิวาสน์ และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ลักษณพร โรจน์พิทักษ์กุล
2558
512
การเปรียบเทียบสูตรอาหารที่เหมาะสำหรับการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อกุหลาบหนู โดย : นางสาวพรสินี หาญเทียม และอาจารย์ฐิติพร บูรณะศรีศักดิ์
2558
513
การเปรียบเทียบสูตรอาหารที่เหมาะสำหรับการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อเบญจมาศ โดย : นางสาวรุ่งทิวา อ้วนศรี และอาจารย์ฐิติพร บูรณะศรีศักดิ์
2558
514
การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อดาวเรือง โดย : นางสาวธิติมา สมบูรณ์ และอาจารย์ฐิติพร บูรณะศรีศักดิ์
2558
515
การเปรียบเทียบประสิทธิภาพของฉนวน กันความร้อนจากใบยางพารากับใบมะม่วง โดย : นางสาวณัฐยา ไสยาศรี นางสาวภรณ์ภิมน วงค์หงษ์ นายสราวุธ บุญปลูก นางสาวอุไรวรรณ ตะวันขึ้น นายวิษรุด ทุมสิงห์ และอาจารย์จันทร์เพ็ญ ไพรแก่น อาจารย์สุพรรณี ปริญญาวุฒิชัย
2558
516
การพัฒนาบรรจุภัณฑ์เพื่อยืดอายุการเก็บรักษาปลานิลแดดเดียว โดย : นางสาวรุ่งฤดี ดอนประศรี นายสิวะ วิโย นางสาวจิราวรรณ การบรรจง นางสาวถนอมรัตน์ บุญโรจน์ นางสาวอโรชา พรมา นางสาวหนึ่งฤทัย กาญจนศรี และอาจารย์วิยารัตน์ กุมุทนาถ อาจารย์เทวิกา เบ็ญจวรรณ อาจารย์สุพรรณี ปริญญาวุฒิชัย
2558
517
การพัฒนาวาฟเฟิลที่ผสมมะม่วงน้ำดอกไม้สุก โดย : นางสาววารุณี ซากุล นางสาววรนุช ยุติธรรม นางสาวสุปรียา สมสมัย นางสาววนิดา มะสี นางสาวสุนันธิดา ศรีพรหม และอาจารย์สรรเพชญ บรรลือวงศ์ อาจารย์สุพรรณี ปริญญาวุฒิชัย
2558
518
ผลของน้ำหมักชีวภาพจากหอยเชอรี่ต่อการเจริญเติบโตของคะน้า โดย : นายวุฒิชัย บุญมาเลิศ และอาจารย์นภกานด์ หน่ายคอน
2558
519
การศึกษาพฤติกรรมการเฝ้าระวังโรคอุจจาระร่วงของประชาชนในตำบล หนองจอก อำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา โดย : นายขวัญชัย ชูราศี นายนิภัทธ์ จันทร์ตรง นางสาวนภชนก จันทร์จิตร นางสาวพรทิพย์ เหล็กคำตู้ และอาจารย์ศิรินันท์ คำสี
2558
520
การศึกษาความชุกของลูกน้ำยุงลายในมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ โดย : นางสาวศิริพร ดาราภูมิ นายกามนิต สุทารส นางสาวกฤษณี ประยงค์เพ็ชร และอาจารย์ศิรินันท์ คำสี
2558
521
การศึกษาวิธีการปรับตัวของนักศึกษาระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ ๑ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ปีการศึกษา ๒๕๕๘ โดย : นางสาวมนฤดี ด้วงเงิน นางสาวสุภาพร พวงมาลา นางสาวยุพาพร โอภากาส นางสาวนฤมล บุญเรืองพะเนาว์ และอาจารย์ศิรินันท์ คำสี
2558
522
รูปแบบการนำนโยบายปราบปรามยาเสพติดไปปฏิบัติในเขตพื้นที่อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา โดย : นางสาวบุษบา ดวงสีทา และอาจารย์อัตติยา ไชยฤทธิ์
2558
523
การสร้างแบบฝึกทักษะทางการเรียนวิขาคณิตศาสตร์ เรื่อง การแก้สมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ โรงเรียนวัดจุกเฌอ (สมณราษฎร์วิทยาคาร) อำเภอเมือง จังหวัดฉะเชิงเทรา โดย : นางสาวทัดดาว ประเสริฐ และอาจารย์วรุตม์ กิจเจริญ
2558
524
การศึกษาอัตราส่วนการแปรรูปขยะชุมชนและวัสดุเหลือทิ้งทางการเกษตร เป็นเชื้อเพลิงชีวมวลอัดแท่งและเชื้อเพลิงและชีวมวลอัดแท่งทอริไฟด์ โดย : นางสาวกาหลง บัวนาค
2559
525
ความหลากหลายทางชีวภาพของสัตว์หน้าดินที่ได้รับผลกระทบจากการปนเปื้อนสารเคมีในเขตลุ่มน้ำบางปะกง โดย : นางสุรีย์พร ธรรมมิกพงษ์
2559
526
การพัฒนาระบบการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว ของศูนย์ข้าวชุมชนจังหวัดฉะเชิงเทรา โดย : นางพิชญสิณี อริยธนะกตวงศ์ และนายวัชรากร พาหะนิชย์
2559
527
คุณลักษณะของผู้ประกอบการ ความชำนาญ ความรับผิดชอบต่อสังคม และการบริหาร ธุรกิจที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพของ การประกอบการวิสาหกิจขนาดกลาง และขนาดย่อม (SMEs) โดย : นายกิตติวงศ์ สาสวด
2559
528
การศึกษาโครงสร้างการผลิตและแนวทาง การบริหารต้นทุนการผลิตไบโอดีเซล และในภาคตะวันออก โดย : นายวัชรากร พาหะนิชย์ และนางพิชญสิณี อริยธนะกตวงศ์
2559
529
การศึกษาเชิงวิเคราะห์เปรียบเทียบปัจจัย ที่ส่งผลต่อสุขภาวะของผู้สูงอายุในชนบท และผู้สูงอายุในเขตเมืองในประเทศไทย โดย : นางกุลวดี โรจน์ไพศาลกิจ และนางสาวยุวดี รอดจากภัย
2559
530
การศึกษาปริมาณสารสำคัญและฤทธิ์การต้านอนุมูลอิสระในมะม่วงพันธุ์พื้นเมืองในจังหวัดฉะเชิงเทราเพื่อการพัฒนาผลิตภัณฑ์เสริมอาหารและอาหารสุขภาพของจังหวัดฉะเชิงเทรา โดย : นางสาวดวงพร ภู่ผะกา
2559
531
แนวทางการพัฒนาการตลาดบริการสำหรับโรงแรมในกลุ่มจังหวัด เบญจบูรพาสุวรรณภูมิ โดย : นายครรชิต มาระโภชน์
2559
532
การพัฒนารูปแบบการมีส่วนร่วมของชุมชนในการจัดการขยะและกากของเสียอันตรายจากอุตสาหกรรมที่เหมาะสม กับบริบทพื้นที่อำเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา โดย : นางสาวณัฐพร สนเผือก
2559
533
การถ่ายทอดเทคโนโลยีการควบคุมโรคแอนแทรคโนสในมะม่วงพันธุ์น้ำดอกไม้เพื่อการส่งออกในกลุ่มสหกรณ์ชมรมชาวสวนมะม่วงจังหวัดฉะเชิงเทรา โดย : นางอภิรดี เมืองเดช
2559
534
รูปแบบการท่องเที่ยวเชิงเกษตรของอำเภอบางคล้า จังหวัดฉะเชิงเทรา สู่การพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน โดย : นายภานุวัฒน์ ธัมมิกนันท์
2559
535
โครงการพัฒนาการบูรณาการงานวิจัยตามบทบาทของมหาวิทยาลัยในการพัฒนา ท้องถิ่นกับความร่วมมือของชุมชนในจังหวัดฉะเชิงเทรา : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดย : นางสาวดวงพร ภู่ผะกา
2558
536
โครงการพัฒนาการบูรณาการงานวิจัยตามบทบาทของมหาวิทยาลัยในการพัฒนา ท้องถิ่นกับความร่วมมือของชุมชนในจังหวัดฉะเชิงเทรา: คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โดย : นางสาวลักษณพร โรจน์พิทักษ์กุล
2558
537
โครงการพัฒนาการบูรณาการงานวิจัยตามบทบาทของมหาวิทยาลัยในการพัฒนา ท้องถิ่นกับความร่วมมือของชุมชนในจังหวัดฉะเชิงเทรา : คณะวิทยาการจัดการ โดย : นายอำนวย ปาอ้าย
2558
538
โครงการพัฒนาการบูรณาการงานวิจัยตามบทบาทของมหาวิทยาลัยในการพัฒนา ท้องถิ่นกับความร่วมมือของชุมชนในจังหวัดฉะเชิงเทรา : คณะครุศาสตร์ โดย : นายทวีศิลป์ กุลนภาดล
2558
539
โครงการพัฒนาการบูรณาการงานวิจัยตามบทบาทของมหาวิทยาลัยในการพัฒนา ท้องถิ่นกับความร่วมมือของชุมชนในจังหวัดฉะเชิงเทรา : คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม โดย : นายนรินทร์ กุลนภาดล
2558
540
การศึกษาองค์ประกอบคุณลักษณะกัลยาณมิตรของนักศึกษาวิชาชีพครู ในมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ โดย : นางจิราภรณ์ พจนาอารีย์วงศ์
2558
541
ทุนมนุษย์ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่มีต่อนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ในชั้นเรียนรวมระดับประถมศึกษา โดย : นางสาวพรรณรายณ์ ทรัพย์แสนดี
2558
542
การพัฒนาชุดการสอนความฉลาดทางสังคมและอารมณ์ของเด็กปฐมวัย โดย : นางเยาวนุช ทานาม
2558
543
การพัฒนาและหาประสิทธิภาพของบทเรียน E-learning เรื่อง สัมมนาทางคอมพิวเตอร์ศึกษา สำหรับนักศึกษาสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา โดย : นายวิชิต แสงสว่าง
2558
544
ปัจจัยที่สัมพันธ์กับพฤติกรรมความไม่ซื่อสัตย์ทางวิชาการของนักศึกษามหาวิทยาลัย โดย : นางสาวหนึ่งฤทัย เมฆวทัต
2558
545
การพัฒนาหลักสูตรภูมิปัญญาท้องถิ่นเรื่องการทำหมวกกุ้ยเล้ย : กรณีศึกษาโรงเรียนวัดปากน้ำโจ้โล้ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ โดย : นายพอเจตน์ ธรรมศิริขวัญ
2558
546
การพัฒนาคุณภาพชีวิตด้วยระบบสวัสดิการชุมชน : กรณีศึกษารูปแบบการจัดการขยะโดยชุมชนตำบลปากน้ำ หัวหน้าโครงการ อาจารย์สุทธิษา สมนา โดย : นางสาวสุทธิษา สมนา นายวิทยา เต่าสา นายประยุทธ สายต่อเนื่อง และนางสาวนวชนก วิเทศวิทยานุศาสตร
2558
547
การพัฒนาผลิตภัณฑ์น้ำมะม่วง โดย : นางสาวกัญชญานิศ ศรีนุกูล และนางสาววาสิณี แจ้งสุคนธ์
2558
548
การศึกษาปริมาณสารสำคัญและฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระโดยใช้การบูรณาการภูมิปัญญาท้องถิ่นจากความหลากหลายของมะม่วงพันธุ์พื้นเมืองนำไปใช้เป็นส่วนประกอบในเครื่องสำอาง โดย : นางสาวดวงพร ภู่ผะกา และนายทวีทรัพย์ เจือพานิชย์
2558
549
การออกแบบฐานข้อมูลมะม่วงจังหวัดฉะเชิงเทรา โดย : นายประเวช เชื้อวงษ์ นายวีระพล ทับทิมดี และนางกิ่งกาญจน์ กิตติสุนทโรภาศ
2558
550
รูปแบบการมีส่วนร่วมในการจัดการท่องเที่ยวชุมชนตำบลสาวชะโงกจังหวัดฉะเชิงเทรา โดย : นางสาวลักษณพร โรจน์พิทักษ์กุล และนายธีรพงษ์ ทศวรรษ
2558
551
การพัฒนาเส้นทางการท่องเที่ยวเชิงเกษตรเพื่อการเรียนรู้ : กรณีศึกษา ตำบลคลองเขื่อน จังหวัดฉะเชิงเทรา โดย : นายครรชิต มาระโภชน์ และนางสาวทักษินาฎ นาคสมบูรณ์
2558
552
แนวทางการพัฒนาศักยภาพทุนทางวัฒนธรรมเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว อำเภอคลองเขื่อน จังหวัดฉะเชิงเทรา โดย : นางสาวอารียา บุญทวี นายจินดา เนื่องจำนงค์ และนายวชิรพงศ์ มณีนันทิวัฒน์
2558
553
ตัวแบบการพัฒนาการค้ามะม่วงสู่ความเป็นเลิศทางธุรกิจของกลุ่มผู้ส่งออกและกลุ่มผู้ค้าทั่วไป จังหวัดฉะเชิงเทรา โดย : นางอภิรดี เมืองเดช และนางสาวเพ็ญศรี ปักกะสีนัง
2558
554
อิทธิพลของน้ำส้มควันไม้ต่อการป้องกันกำจัดโรคแอนแทรกโนสในผลมะม่วง โดย : นางสาวสถาพร ดียิ่ง และนางสาวกมลธร แสงอุทัย
2558
555
การผลิตและผลตอบแทนทางเศรษฐกิจของมะม่วงพันธุ์น้ำดอกไม้สีทอง จังหวัดฉะเชิงเทรา โดย : นางสาวจารุวรรณ สิงห์ม่วง นางสาวปิยะวดี กิ่งมาลา นางสาวนันทพร บุญสุข นายสมพล พวงสั้น และนางสาวส่งศรี สินสมใจ
2558
556
การออกแบบและพัฒนากระบวนการเรียนรู้เพื่อเสริมสร้างทายาทผู้ประกอบการมะม่วงรุ่นใหม่ในจังหวัดฉะเชิงเทรา โดย : นางสาวกุลยารัตน์ ทัศมี และนางสาวพรทิพย์ อ้นเกษม
2558
557
ยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มงานวิจัยเพื่อพัฒนาพื้นที่เพื่อรองรับการเป็นประชาคมอาเซียน โดย : นางพิชญสิณี อริยธนะกตวงศ์ นายวัชรากร พาหะนิชย์ นางอังคณา กุลนภาดล และนางสาวปรารถนา มณีฉาย
2557
558
การวิจัยเพื่อศึกษาแนวปฏิบัติที่ดีในการมีส่วนร่วมของชุมชนเพื่อพัฒนาวิถีชีวิตชุมชนและคุณภาพชีวิต โดยใช้หลักเศรษฐกิจพอเพียงสำหรับพื้นที่ประสบภาวะน้ำท่วมซ้ำซาก : กรณีศึกษาพื้นที่ จังหวัดปราจีนบุรี โดย : นายทวีทรัพย์ เจือพานิชย์ และนางสาวดวงพร ภู่ผะกา
2557
559
ผลของไคโตซานฉายรังสีต่ออายุการเก็บรักษาผลมะม่วงน้ำดอกไม้ โดย : นางสาวพิไลพร หนูทองคำ นายนรากร ศรีสุข และนางสาวปรารถนา คิ้วสุวรรณ
2557
560
แนวทางการพัฒนาศักยภาพการท่องเที่ยวเชิงเกษตรอย่างยั่งยืนในกลุ่มจังหวัดเบญจบูรพาสุวรรณภูมิ โดย : นายครรชิต มาระโภชน์ และนางสาวชุติมา รุ่นประพันธ์
2557
561
รูปแบบการมีส่วนร่วมเพื่อพัฒนาและถ่ายทอดความสามารถทางการแข่งขัน ของวิสาหกิจชุมชนด้านการบริหารจัดการการท่องเที่ยว ทางวัฒนธรรม และด้านบริหารจัดการ โลจิสติกส์บนพื้นฐานของภูมิปัญญาท้องถิ่นและความพอเพียงของผู้ประกอบการวิสาหกิจชุมชน อำเภอบางคล้า โดย : นางสาวดวงพร ภู่ผะกา
2557
562
การวิเคราะห์สภาวะสลายตัวสารประกอบคลอโรฟีนอลในแหล่งน้ำจากกิจกรรมทางภาคเกษตรกรรมและภาคอุตสาหกรรมใน อำเภอบางคล้า จังหวัดฉะเชิงเทรา โดยปฏิกิริยาโฟโตแคตาไลติกส์ของผงบิสมัธวานาเดตที่เตรียมผ่านวิธีทางเคมี โดย : นางสาวดวงพร ภู่ผะกา
2557
563
ระบบแสงสว่างที่ใช้หลอดแอลอีดีทำงานร่วมกับแสงธรรมชาติเพื่อการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพในอาคาร โดย : นายภูมิพัฒน์ ก๋าคำ และนายบัญชา อุนพานิช
2557
564
การพัฒนารูปแบบการประยุกต์ใช้เศรษฐกิจพอเพียงสำหรับข้าราชการและพนักงานของรัฐ โดย : นายอำนวย ปาอ้าย
2557
565
รูปแบบการพัฒนาการยกระดับความสุขของประชากร : กรณีศึกษาจังหวัดฉะเชิงเทรา โดย : นายประสาน นันทะเสน นายกิตติวงค์ สาสวด และนางวิชุดา จันทร์เวโรจน์
2557
566
พฤติกรรมการเล่นพนันของเด็กและเยาวชนในเขตกรุงเทพมหานคร โดย : นายกิตติวงค์ สาสวด
2557
567
การพัฒนาแหล่งเรียนรู้ชุมชนท้องถิ่นแบบมีส่วนร่วมเพื่อนำไปสู่การพัฒนากระบวนการเรียนรู้ของเด็กและเยาวชนจังหวัดฉะเชิงเทรา โดย : นายวรพจน์ ทำเนียบ นางสาวณัฐพร สนเผือก และนายพงศกร เอี่ยมสะอาด
2557
568
ปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจใช้บริการและความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวต่างชาติที่ใช้บริการนวดแผนไทยในเขตสถานที่ท่องเที่ยวสำคัญของกรุงเทพมหานคร และภาคตะวันออกของประเทศไทย โดย : นายอรรณพ เจริญศิลป์ นางสาวสินีนาถ เริ่มลาวรรณ และนางสาววนิดา รุ่งแสง
2557
569
ยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มงานวิจัยเพื่อพัฒนาพื้นที่เพื่อรองรับการเป็นประชาคมอาเซียน โดย : นางพิชญสิณี อริยธนะกตวงศ์ นายวัชรากร พาหะนิชย์ นางอังคณา กุลนภาดล และนางสาวปรารถนา มณีฉาย
2557
570
การวิจัยเพื่อศึกษาแนวปฏิบัติที่ดีในการมีส่วนร่วมของชุมชนเพื่อพัฒนาวิถีชีวิตชุมชนและคุณภาพชีวิต โดยใช้หลักเศรษฐกิจพอเพียงสำหรับพื้นที่ประสบภาวะน้ำท่วมซ้ำซาก : กรณีศึกษาพื้นที่ จังหวัดปราจีนบุรี โดย : นางสาวดวงพร ภู่ผะกา
2557
571
รูปแบบการมีส่วนร่วมเพื่อพัฒนาและถ่ายทอดความสามารถทางการแข่งขันของวิสาหกิจชุมชนด้านการบริหารจัดการการท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมและด้านบริหารจัดการโลจิสติกส์บนพื้นฐานของภูมิปัญญาท้องถิ่นและความพอเพียงของผู้ประกอบการวิสาหกิจชุมชน อำเภอบางคล้า จังหวัดฉะเชิงเทรา โดย : นายทวีทรัพย์ เจือพานิชย์ และนางสาวดวงพร ภู่ผะกา
2557
572
ระบบแสงสว่างที่ใช้หลอดแอลอีดีทำงานร่วมกับแสงธรรมชาติเพื่อการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพในอาคาร โดย : นายภูมิพัฒน์ ก๋าคำ และนายบัญชา อุนพานิช
2557
573
รูปแบบการจัดการเรียนการสอนที่เหมาะสมต่อการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมของนักเรียนระดับประถมศึกษาในจังหวัดฉะเชิงเทรา โดย : นางกัญภร เอี่ยมพญา และนายนิวัตต์ น้อยมณี
2557
574
ออกแบบและสร้างเครื่องปั๊มขนมกง โดย : นายนรินทร์ กุลนภาดล และนายชัชวาล นิมโรธรรม
2557
575
การพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่สอดคล้องกับท้องถิ่นภาคตะวันออก โดย : นายศิริวัฒน์ จิระเดชประไพ นายจำรูญ บริสุทธิ์ นางสาวประนอม สุขสวัสดิ์ และนางสาวยุพิน หงษ์วะชิน
2557
576
การเปรียบเทียบการเจริญของเนื้อเยื่อมะม่วงพันน้ำดอกไม้ในตำแหน่งต่างๆ เมื่อนำมาขยายพันธุ์ด้วยการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ โดย : นางสาวฐิติพร บูรณะศรีศักดิ์
2557
577
การจัดการแบบมีส่วนร่วมในการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อในท้องถิ่นของชุมชนในเขตองค์การบริหารส่วนตำบล จังหวัดฉะเชิงเทรา โดย : นางสาวศิรินันท์ คำสี และนางสาวญาดา เรียมริมมะดัน
2557
578
การวิจัยและพัฒนากลไกการป้องกันการตั้งครรภ์ในวัยเรียนสำหรับนักศึกษาระดับอุดมศึกษา โดย : นางสาวทัศนีย์ รอดมั่นคง นางจิตติพร บ่มไล่ นางสาวหนึ่งฤทัย เมฆวทัต และนายเสี่ยว ซิน เสอ
2557
579
การสร้างและถ่ายทอดองค์ความรู้ในการผลิต แบบปลอดสารทางการเกษตรเพื่อสนับสนุนเศรษฐกิจฐานรากของชุมชนและการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนในพื้นที่ อำเภอแปลงยาว จังหวัดฉะเชิงเทรา โดย : นางสาวสถาพร ดียิ่ง นางสุรีย์พร ธรรมิกพงษ์ และนางสาวกมลธร แสงอุทัย
2557
580
การศึกษาสารคงตัวที่เหมาะสม ในไอศกรีมนมสด โดย : นายสรรเพชญ บันลือวงศ์
2557
581
การพัฒนาแนวทางการดำเนินงานของชุมชนในการพัฒนาสุขภาวะผู้สูงอายุ โดย : นางกุลวดี โรจน์ไพศาลกิจ และนายวรากร เกรียงไกรศักดา
2557
582
สุขนิสัยและพฤติกรรมการดูแลตนเองต่อภาวะโรคออฟฟิศ ซินโดรมของคนวัยทำงาน ในสำนักงาน อำเภอเมือง จังหวัดฉะเชิงเทราและอำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี โดย : นายจารุต ฐิติวร
2557
583
การศึกษาทัศนคติของชุมชนต่อผลกระทบทางด้านสังคม-เศรษฐกิจ และสุขภาพโครงการโรงไฟฟ้าในจังหวัดฉะเชิงเทรา โดย : นางสุรีย์พร ธรรมิกพงษ์ นางสาวณัฐพร สนเผือก นางสาวผุสดี ภุมรา นางสาวจงภร มหาดเล็ก และนายโอภาส ขำยวง
2557
584
การพัฒนาแบบประเมินทางเลือกสำหรับประเมินผลการเรียนรู้ โดย : นางอังคณา กุลนภาดล
2557
585
การพัฒนาความฉลาดทางสังคมและอารมณ์ของเด็กปฐมวัยไทย โดย : นางสาวเยาวนุช ทานาม
2557
586
การพัฒนาผลิตภัณฑ์จากเนื้อดิน บางคล้า จังหวัดฉะเชิงเทรา โดย : นายวิชาญ ตอรบรัมย์
2557
587
รูปแบบการบูรณาการภูมิปัญญาท้องถิ่นในการจัดการเรียนการสอนโดยเน้นกระบวนการวิจัยแบบมีส่วนร่วม โดย : นางสาวลินดา นาคโปย และนางสาวพรทิพย์ อ้นเกษม
2557
588
การจัดการทรัพยากรป่าชุมชนในเขตป่าสงวนของบ้านท่าทองดำ ตำบลทุ่งพระยา อำเภอสนามชัยเขต จังหวัดฉะเชิงเทราโดยกระบวนการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม โดย : นางสาวลักษณพร โรจน์พิทักษ์กุล นายบุญยอด ศรีรัตนสรณ์ นางสาวอรวรรณ เพชรนาค นายวรภัทร เมฆขจร และนายธีระพงษ์ ทศวรรษ
2557
589
การอนุรักษ์และการใช้ประโยชน์ข้าวพันธุ์พื้นเมืองตามภูมิปัญญาท้องถิ่นในพื้นที่จังหวัดฉะเชิงเทรา โดย : นางสาววงเดือน ไม้สนธิ์
2557
590
การศึกษาความหลากหลายทางพันธุกรรมที่เป็นประโยชน์ของข้าวป่าในการทนแล้งในจังหวัดฉะเชิงเทรา โดย : นางพิชญสิณี อริยธนะกตวงศ์
2557
591
การศึกษาความหลากหลายทางชีวภาพของเห็บ และจุลชีพก่อโรคที่มีเห็บเป็นพาหะในภาคกลาง ภาคตะวันออก และภาคตะวันตกของประเทศไทย โดย : นางสาวพันธ์ทิพย์ โอฬารรัตน์มณี
2557
592
การพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการการวิจัยความหลากหลายทางชีวภาพ : มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ โดย : นายวัชรากร พาหะนิชย์ นางพิชญสิณี อริยธนะกตวงศ์ นางอังคณา กุลนภาดล และนางสาวปรารถนา มณีฉาย
2557
593
โครงการบริหารจัดการโครงการส่งเสริมการวิจัยในอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ โดย : นายวัชรากร พาหะนิชย์ นางพิชญสิณี อริยธนะกตวงศ์ นางอังคณา กุลนภาดล และนางสาวปรารถนา มณีฉาย
2557
594
การจัดการทรัพยากรป่าชุมชนในเขตป่าสงวนของบ้านท่าทองดำ ตำบลทุ่งพระยา อำเภอสนามชัยเขต จังหวัดฉะเชิงเทราโดยกระบวนการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม โดย : นางสาวลักษณพร โรจน์พิทักษ์กุล นายบุญยอด ศรีรัตนสรณ์ นางสาวอรวรรณ เพชรนาค นายวรภัทร เมฆขจร และนายธีระพงษ์ ทศวรรษ
2557
595
การวิเคราะห์ผลตอบแทนส่วนบุคคล ในการลงทุนการศึกษาในมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ โดย : นายประพฤทธิ์ สุพร และนางสาวดวงรัตน์ เหลืองอ่อน
2557
596
เทคนิคที่พึงประสงค์ในการใช้วาทศิลป์สำหรับละครรำ โดย : นางนิสา เมลานนท์
2557
597
ระบบสารสนเทศทะเบียนครุภัณฑ์ออนไลน์ : กรณีศึกษาคณะวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ โดย : นายธรรมรัตน์ สิมะโรจนา และนางพิภัทรา สิมะโรจนา
2557
598
การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ ช่วยสอนผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต เรื่อง แบบจำลองกระบวนการ (Process Model) วิชาการวิเคราะห์และออกแบบระบบ สำหรับนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ โดย : นางสาวปราริชาติ รื่นพงษ์พันธ์
2557
599
การพัฒนาศักยภาพด้านการวิจัยของครูและบุคลากรทางการศึกษา กรณีศึกษา: โรงเรียนวัดผาณิตาราม อำเภอบ้านโพธิ์ จังหวัดฉะเชิงเทรา โดย : นางสาวลินดา นาคโปย
2557
600
การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้รายวิชาวิทยาศาสตร์ โดยใช้วิธีทดสอบหลังเรียนและการเรียนการสอนแบบกลุ่มร่วมมือ โดย : นางสาวปิยะวดี กิ่งมาลา
2557
601
การศึกษาพฤติกรรมและความต้องการในการบริโภคเนื้อแพะของกลุ่มผู้บริโภคที่นับถือศาสนาอิสลาม อ.บางน้ำเปรี้ยว จ.ฉะเชิงเทรา โดย : นายปรัชญาเมธี เที่ยนทอง
2557
602
การเปรียบเทียบคุณภาพในการให้บริการนักศึกษาของศูนย์การศึกษานอกสถานที่ตั้ง มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ โดย : นางสาวสินีนาถ เริ่มลาวรรณ
2557
603
ทัศนคติของนักศึกษาในการได้รับการบริการจากมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ โดย : นายณัฐที ปิ่นทอง
2557
604
ความรู้ ความเข้าใจ และความคิดเห็นที่มีต่อธรรมภิบาลของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ อำเภอเมือง จังหวัดฉะเชิงเทรา โดย : นายธนบดี ฐานะชาลา
2557
605
การศึกษาแนวทางการพัฒนาการท่องเที่ยวของตำบลบางวัว อำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา โดย : นายภานุวัฒน์ ธัมมิกนันท์
2557
606
การศึกษาชีววิทยานิเวศวิทยาและพฤติกรรมของยุงพาหะใน ต.ปากน้ำ อ.บางคล้า จ.ฉะเชิงเทรา โดย : นางสาวแววดาว พิมพ์พันธ์ดี และนางสาวศิรินันท์ คำสี
2557
607
ผลการใช้สื่อประสมเพื่อส่งเสริมกระบวนการคิดอย่างมีวิจารณญาณและเจตคติต่อวิชาฟิสิกส์ ของนักศึกษาระดับปริญญาตรี โดย : นางสาวอมรา เขียวรักษา นายกฤษณะ ช่องศรี นางสาวประสบพร จุลบุตร์ และนางสาวพิไลพร หนูทองคำ
2557
608
การศึกษาพฤติกรรมและความต้องการในการบริโภคเนื้อแพะของกลุ่มผู้บริโภคที่นับถือศาสนาอิสลาม อ.บางน้ำเปรี้ยว จ.ฉะเชิงเทรา โดย : นางสาวปรัชญาเมธี เทียนทอง
2557
609
การศึกษาเปรียบเทียบเพลงสวดคริสต์ศาสนา ในโบสถ์เซ็นต์ร็อค ท่าไข่ และโบสถ์เซ็นต์แอนโทนีแปดริ้ว จังหวัดฉะเชิงเทรา โดย : นายสราวุธ โรจนศิริ
2557
610
การพัฒนารูปแบบการป้องกันการแพร่ระบาดของยาเสพติดในกลุ่มเด็กและเยาวชนในเขตพื้นที่เทศบาลเมืองอำเภอเมืองจังหวัดฉะเชิงเทรา โดย : นายกิตติวงค์ สาสวด
2557
611
การเพิ่มประสิทธิภาพก้อนจุลินทรีย์ด้วยวัตถุนาโน เพื่อใช้ในการบำบัดน้ำเสีย โดย : นางสาวประสบพร จุลบุตร์ นางสาวพิไลพร หนูทองคำ และนายกฤษณะ ช่องศรี
2557
612
การศึกษาสมรรถนะของนักทรัพยากรมนุษย์ตามความต้องการของ ตลาดแรงงานภาคอุตสาหกรรมในประเทศไทย โดย : นางสาวปรีดาพร อารักษ์สมบูรณ์ นางสาววิชุดา จันทร์เวโรจน์ และนางสาวนิชชิชญา นราฐปนนท์
2557
613
การศึกษาลักษณะบุคลิกภาพ บรรยากาศองค์การและการมุ่งเน้นลูกค้าของพนักงานผู้ให้บริการระหว่างองค์การธนาคารพาณิชย์และองค์การธนาคารของรัฐ โดย : นางสาววิชุดา จันทร์เวโรจน์ นางสาวปรีดาพร อารักษ์สมบูรณ์ และนางสาวนิชชิชญา นราฐปนนท์
2557
614
ผลกระทบด้านมลพิษทางอากาศที่มีต่อประชาชนหมู่บ้านบางกรูด ตำบลท่าพลับ อำเภอบ้านโพธิ์ จังหวัดฉะเชิงเทรา โดย : นางสาวจิรารักษ์ เฮ็งลี้ นางสาวผกามาศ อินเสน่หา และนางสาวลักษณพร โรจน์พิทักษ์กุล
2557
615
พฤติกรรมการใช้ห่อบรรจุภัณฑ์หลังจากการซื้อสินค้าของคนในชุมชน หมู่ที่ ๒๐ ตำบลศาลาแดง อำเภอบางน้ำเปรี้ยว จังหวัดฉะเชิงเทรา โดย : นางสาวธนิษฐา สุขแสนยินดี นางสาวสุนิษา นิ่มเจริญ และนางสาวลักษณพร โรจน์พิทักษ์กุล
2557
616
ปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการสูบบุหรี่ที่มีผลกระทบต่อคนรอบข้าง (บริเวณโดยรอบศาลากลาง ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมือง จังหวัดฉะเชิงเทรา) โดย : นายธีระวัฒน์ นามวิเศษ นายอิสรายุทธ กลั่นแก้ว และนางสาวลักษณพร โรจน์พิทักษ์กุล
2557
617
ปัญหาการไม่ใช้ปุ๋ยอินทรีย์แทนปุ๋ยเคมีของเกษตรกรในเขตพื้นที่หมู่ที่ ๑๒ ตำบลท่าไข่ อำเภอเมือง จังหวัดฉะเชิงเทรา โดย : นางสาวใจขวัญ กล่ำบุญสวัสดิ์ นายสุธรรม อิ่มโอชา และนางสาวลักษณพร โรจน์พิทักษ์กุล
2557
618
ปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการสูบบุหรี่ของวัยรุ่นในชุมชนแผ่นดินทองวัดลำพะอง เขตหนองจอก กรุงเทพฯ โดย : นางสาวชลลดา แสงศิลป์ นายธีรศักดิ์ ชุนหะศรี และนางสาวลักษณพร โรจน์พิทักษ์กุล
2557
619
ผลการตรวจสอบปริมาณสารกันเสียในขนมชิฟฟอนที่จำหน่ายในเขต อำเภอเมือง จังหวัดเชิงเทรา โดย : นางสาวอโณทัย บุญชู นางสาวปนัดดา จินดามงคล นางสาวหนึ่งฤทัย นิลสยาม นางสาวจันทิรา ม่วงเจริญ และวิยารัตน์ กุมุทนาถ
2557
620
การผลิตผลิตภัณฑ์โยเกิร์ตผสมวุ้นใบย่านาง โดย : นางสาวอรอนงค์ ศรีเคน นางสาวสุรีรัตน์ เกิดทรัพย์ นางสาวบุศรา ยาทองไชย นางสาววิภาวี ดีบ้านพร้าว นางสาวรจพร พงษ์สุปาณี นางสาวเบญจรัตน์ เรืองศิลป์ และนรากร ศรีสุข
2557
621
การวิเคราะห์หาปริมาณไอโอดีนในไข่ไก่ในจังหวัดฉะเชิงเทรา โดย : นางสาวพีรดา มงคลวัจน์ นางสาวจิรประภา พันวอ นางสาวกัณทิมา เหมลคร นางสาวปรียาภรณ์ พิมพ์วัน นางสาวพนิดา กล้าหาญ นางสาวรุ่งฤดี ทองมงคล และวงเดือน ไม้สนธิ
2557
622
ความหลากหลายของเฟิร์นบริเวณน้ำตกปางสีดา อำเภอเมือง จังหวัดสระแก้ว โดย : นางสาวนฤมล อุดมเดช นางสาวปวีณา ชาวสวน นางสาวกิรณา เติมพันธ์ นางสาวอุไร แดงจิตร และสุรีพร ธรรมิกพงษ์
2557
623
การศึกษาคุณสมบัติทางกายภาพของดินบริเวณละลุ ตำบลทัพราช อำเภอตาพระยา จังหวัดสระแก้ว โดย : นางสาวอัจฉราพร เหมจันทร์ นางสาวบุษรา จุมพล นางสาวจริยา มากคำ นางสาวนิดา ทิศกระโทก นายอัครเดช นิลมานะ และคทาวุธ กุลศิริรัตน์
2557
624
การพัฒนาผลิตภัณฑ์ผงขัดผิวจากมะม่วงน้ำดอกไม้ โดย : นางสาวนุจรีย์ บุตรดี นางสาววราภร เพียซุย นางสาววราลักษณ์ วรนุช นางสาวภัสสร ชาญสมุทร นางสาวศรัณย์ญา พันสะอาด นางสาวสิริรัตน์ บ่อแก้ว และฐิติพร บูรณะศรีศักดิ์
2557
625
การวิเคราะห์หาปริมาณโลหะหนักในผลิตภัณฑ์ลิปสติกด้วยเทคนิค INDUCTIVELY COUPLED PLASMA OPTICAL EMISSION SPECTROMETER (ICP-OES) โดย : นางสาวสุพัตรา ดินจันทึก นางสาวเบญจวรรณ ผิวสุข นายธนาวัฒน์ น้อยไธสง นางสาวบุษบา บุษบงค์ นายธีระศักดิ์ โบราณมูล และสุวิมล ขวัญศิริวงศ์
2557
626
การสำรวจความหลากหลายของไลเคนในมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ (ศูนย์บางคล้า) โดย : นางสาวปิณิดา พุ่มพระคุณ นายธนกฤต สีสด นางสาวรัชดาพร ชมภูเทพ นางสาวอิสราภรณ์ สหายา และนิติพงษ์ ศิริวงศ์
2557
627
ผลกระทบของอุณหภูมิที่มีต่ออัตราการงอกและการเติบโตของเมล็ดพันธุ์ผัก โดย : นางสาววนิดา อยู่คง นางสาวทิพวรรณ มารศรี นางสาวแสงระวี ทวีการ นางสาวจันทิมา สืบทิม นางสาวกาญจนา บุญประกอบ นางสาวสมฤทัย แก้วงาม และวิโรจน์ จุฑาภิรักษ์
2557
628
ผลของการใช้โปรแกรมการพัฒนาพฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพ เพื่อการป้องกันโรคไข้เลือดออกของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔-๖ โรงเรียนบ้านโป่งเจริญชัย ตำบลทับช้าง อำเภอสอยดาว จังหวัดจันทบุรี โดย : นางสาววรรณิกา สมแก้ว นายพิมล แถลงสัตย์ นางสาวนัฐษมา อบเชย นางสาวศิริพร กันหนองฮะ และวรพล แวงนอก
2557
629
ผลของการใช้โปรแกรมสุขศึกษา เพื่อการพัฒนาพฤติกรรมในการบริโภคอาหารสำหรับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔-๖ ที่มีน้ำหนักเกินเกณฑ์มาตรฐาน โรงเรียนตลาดคลอง ๑๖ (เอื้อสุนทรวัฒนา อุทิศ) ตำบลดอนฉิมพลี อำเภอบางน้ำเปรี้ยว จังหวัดฉะเชิงเทรา โดย : นางสาวปุณยาพร วรีพงษ์ นางสาวกรรณิการ์ สุอังคะ นางสาวจิราวรรณ มุ้งบัง นางสาวกนกกาญจน์ สัมฤทธิ์ และวรพล แวงนอก
2557
630
การพัฒนาพฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูง โดย : นางสาวทิพวัลย์ พรรณอินทร์ นางสาวปภาวดี สังเทียม นางสาวพิไลวรรณ เจนดง นางสาวธัญญารัตน์ สุพรม นางสาวสุกัญญา สิงห์มิตร และวรพล แวงนอก
2557
631
แนวทางการพัฒนาพฤติกรรมการป้องกัน โรคไข้เลือดออกสำหรับนักเรียน ชั้นประถมศึกษา โรงเรียนบ้านโป่งเจริญชัย ตำบลทับช้าง อำเภอสอยดาว จังหวัดจันทบุรี โดย : นางสาวพัณณิตา เรืองโสภา นางสาวสุพัตรา ป้องพาล นางสาววรัญญา ขำสอาด นางสาวจันทร์เพ็ญ ขำสอาด และวรพล แวกนอก
2557
632
ปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการส่งเสริมสุขภาพของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑-๖ โรงเรียนนวมราชานุสรณ์ อำเภอเมือง จังหวัดนครนายก โดย : นายวีรชัย จันทร์เถื่อน นายสุภ์ธชนันภัสร์ จุ้ยสวัสดิ์ นางสาวกรรณิการ์ มณฑาลพ นางสาวอรุณรัตน์ วิชัยมงคล และวรพล แวกนอก
2557
633
วิเคราะห์ท่ารำฉุยฉายพราหมณ์ : กรณีศึกษา ครูนงลักษณ์ เทพหัสดิน ณ อยุธยา โดย : นางสาวจารุวรรณ ถาวร และนางนิสา เมลานนท์
2557
634
ศึกษาและสร้างสรรค์ : ระบำ งามพลวงทอง โดย : นางสาวยุพิน พลนรา และนางนิสา เมลานนท์
2557
635
การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ เรื่อง มุม ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕ โดยใช้บทเรียนปฏิบัติการโปรแกรม The Sketchpad (GSP) โดย : นางสาวขวัญฤทัย ล้อซ้ง และนางสาวจารุวรรณ สิงห์ม่วง
2557
636
การศึกษาความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการป้องกันโรคมะเร็งปากมดลูกของสตรีกลุ่มเป้าหมายในตำบลท่าตะเกียบ อำเภอท่าตะเกียบ จังหวัดฉะเชิงเทรา โดย : นางสาวพัชราพรรณ บุญปก นางสาวเสาวลักษณ์ สายบุตร นางสาวอารดา วรวงษ์ และนางสาวปราณี จ้อยรอด
2557
637
สารยับยั้งเอนไซม์อัลฟากลูโคซิเดสจากสมุนไพรพื้นบ้าน เพื่อใช้บำบัดโรคเบาหวาน โดย : นางสาวอรอุมา สมาแต่ และนายนคินทร์ สุรพานิช
2557
638
โครงการพัฒนาการบูรณาการงานวิจัยตามบทบาทของมหาวิทยาลัยในการพัฒนา ท้องถิ่นกับความร่วมมือของชุมชนในจังหวัดฉะเชิงเทรา : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดย : นางสาวดวงพร ภู่ผะกา
2557
639
โครงการพัฒนาการบูรณาการงานวิจัยตามบทบาทของมหาวิทยาลัยในการพัฒนา ท้องถิ่นกับความร่วมมือของชุมชนในจังหวัดฉะเชิงเทรา: คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โดย : นางสาวลักษณพร โรจน์พิทักษ์กุล
2557
640
โครงการพัฒนาการบูรณาการงานวิจัยตามบทบาทของมหาวิทยาลัยในการพัฒนา ท้องถิ่นกับความร่วมมือของชุมชนในจังหวัดฉะเชิงเทรา : คณะวิทยาการจัดการ โดย : นายอำนวย ปาอ้าย
2557
641
โครงการพัฒนาการบูรณาการงานวิจัยตามบทบาทของมหาวิทยาลัยในการพัฒนา ท้องถิ่นกับความร่วมมือของชุมชนในจังหวัดฉะเชิงเทรา : คณะครุศาสตร์ โดย : นายทวีศิลป์ กุลนภาดล
2557
642
โครงการพัฒนาการบูรณาการงานวิจัยตามบทบาทของมหาวิทยาลัยในการพัฒนา ท้องถิ่นกับความร่วมมือของชุมชนในจังหวัดฉะเชิงเทรา : คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม โดย : นายนรินทร์ กุลนภาดล
2557
643
ยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มงานวิจัยเพื่อการพัฒนาเชิงพื้นที่แบบบูรณาการ โดย : นายวัชรากร พาหะนิชย์ นางพิชญสิณี อริยธนะกตวงศ์ นางอังคณา กุลนภาดล และนางสาวปรารถนา มณีฉาย
2556
644
การพัฒนาและขับเคลื่อนยุทธศาสตร์เพื่อศูนย์วิจัยท้องถิ่น จังหวัด ฉะเชิงเทรา โดย : นายวัชรากร พาหะนิชย์ นางพิชญสิณี อริยธนะกตวงศ์ นางอังคณา กุลนภาดล และนางสาวปรารถนา มณีฉาย
2556
645
การพัฒนาสมรรถนะผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมโดยอาศัยการมีส่วนร่วมของชุมชนในการดำเนินธุรกิจของผู้ประกอบการ SMEs ใน กลุ่มจังหวัดเบญจบูรพาสุวรรณภูมิ โดย : นางสาวดวงพร ภู่ผะกา
2556
646
การวิจัยและพัฒนาซอฟแวร์ช่วยออกแบบชุดเสื้อผ้าสำเร็จรูปจากผ้าไหม โดย : นางสาวอัญชลี ชนะค้า และนายสราวุธ อิศรานุวัฒน์
2556
647
การศึกษาและพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนโดยใช้ยุทธศาสตร์สะท้อนอภิปัญญาร่วมกับการเรียนรู้แบบใช้ชุมชนเป็นฐาน เพื่อพัฒนาความสามารถในการออกแบบหลักสูตรสาระการเรียนรู้ท้องถิ่น : กรณีศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ จังหวัดฉะเชิงเทรา โดย : นางทิพย์วิมล วังแก้วหิรัญ
2556
648
แนวทางการส่งเสริมการตลาดและพัฒนาผลิตภัณฑ์ : กรณีศึกษาสินค้า OTOP ในภาคตะวันออก โดย : นางสาวพรพิมล วิริยะกุล นายปริญญา สิริอัตตะกุล และนายพิชญา ทองอยู่เย็น
2556
649
การจำแนกพันธุ์ข้าวด้วยจมูกอิเล็กทรอนิกส์ โดย : นางสาวทิพย์วรรณ หงกะเชิญ นายเรวัตร ใจสุทธ นายสรรเสริญ ผาวันดี และนายธนากร โอสถจันทร
2556
650
การพัฒนาการผลิตข้าวชีวภาพโดยใช้เทคนิคการหว่านสำรวยเพื่อลดภาวะโลกร้อนและถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน โดย : นางพิชญสิณี อริยธนะกตวงศ์
2556
651
ความรู้เพื่อความปลอดภัยในการทำงานของลูกจ้างและนายจ้าง และการประยุกต์ใช้เทคนิคการชี้บ่งอันตราย : การวิเคราะห์งานเพื่อความปลอดภัย JSA ของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม SMEs : กรณีศึกษา จังหวัดฉะเชิงเทรา ชลบุรี และระยอง โดย : นายกิตติวงศ์ สาสวด นายจารุต ฐิติวร นายประสาน นันทะเสน นางสาววรรณี นนท์ธนประกิจ และนายวรพจน์ ทำเนียบ
2556
652
การพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมที่พึงประสงค์ของนาฏศิลปิน : กรณีศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏ เขตกรุงเทพมหานคร เขตปริมณฑล และเขตภาคตะวันออก โดย : นางนิสา เมลานนท์
2556
653
การบูรณาการใช้สื่อประสมเพื่อกิจกรรมการเรียนรู้ในรายวิชากายวิภาคและสรีรวิทยา ๑ โดย : นางสาวนภัสรัญชน์ ฤกษ์เรืองฤทธิ์
2556
654
เพลงสวดคริสต์ศาสนา กรณีศึกษา โบสถ์เซ็นต์แอนโทนีแปดริ้ว โดย : นายสราวุธ โรจน์ศิริ
2556
655
กลยุทธการสร้างความได้เปรียบทางการแข่งขัน และโอกาสทางการตลาดของกลุ่มวิสาหกิจชุมชน : กรณีศึกษากลุ่มผู้ผลิตดอกไม้ประดิษฐ์ในภาคตะวันออก โดย : นางสาวนิลาวัลย์ สว่างรัตน์
2556
656
การศึกษาสถานการณ์การเพิ่มระดับของความรับผิดชอบในโครงการพัฒนาระบบสารสนเทศในบริบทของไทย โดย : นายนิพนธ์ ปริญญาวุฒิชัย
2556
657
ความพึงพอใจของนักศึกษาปีที่ ๑ ในการเลือกศึกษาที่มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ปีการศึกษา ๒๕๕๕ โดย : นายประพฤทธิ์ สุพร
2556
658
การสุขาภิบาลร้านอาหารในโรงอาหารมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ โดย : นายสรรเพชร บรรลือวงศ์
2556
659
การศึกษาความหลากหลายของ แพลงตอนพืชเพื่อใช้เป็นดัชนีชี้วัดคุณภาพน้ำของแม่น้ำบางปะกง โดย : นายนิติพงษ์ ศิริวงศ์
2556
660
ปัจจัยที่มีผลต่อความภักดี และปัญหาของการเลือกซื้อข้าวปลอดสารพิษ ของผู้บริโภคในเขตอำเภอเมือง จังหวัดฉะเชิงเทรา โดย : นางสาวนิลาวัลย์ สว่างรัตน์ และนางสาวพิพรรธน์ พิเชฐศิรประภา
2556
661
การศึกษาระยะเวลาเก็บรักษาและบรรจุภัณฑ์ผลิตภัณฑ์สาหร่ายสไปรูลินา Spirulina platensis โดย : นายนรากร ศรีสุข
2556
662
พฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ โดย : นายวรพล แวงนอก
2556
663
การประเมินสมรรถนะและพัฒนารูปแบบการเสริมสร้างปัญญาสะสมสำหรับนักศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ โดย : นายสรรเสริญ หุ่นแสน
2556
664
แรงจูงใจในการพัฒนาความรู้และพัฒนา ขีดความสามารถทางวิชาการแบบบูรณาการของบุคลากรสายวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ก่อนการเปิดประชาคมอาเซียน โดย : นายอรรณพ เจริญศิลป์
2556
665
การลดความชื้นสัมพัทธ์ในอากาศร่วมกับระบบปรับอากาศแบบแยกส่วนในห้องเรียน โดย : นายชัชวาล นิมโรธรรม และนายอภิชาติ สังข์ทอง
2556
666
การสังเคราะห์อนุภาคซิงค์ออกไซด์ (ZnO) มีโครงสร้างในระดับนาโนโดยใช้เส้นใยธรรมชาติ โดย : นายกฤษณะ ช่องศรี
2556
667
การพัฒนาตำรับขนมในงานวัด (ขนมเบื้องไทย) โดย : นายสรรเพชญ บรรลือวงศ์
2556
668
การประเมินคุณภาพของข้อสอบวิชาไมโคร โพรเซสเซอร์ทั้งฉบับ โดย : นายภูมิพัฒน์ ก๋าคำ
2556
669
การพัฒนาหลักสูตรสาระการเรียนรู้ท้องถิ่น เรื่อง ตาลโตนด ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ โรงเรียนวัดปากน้ำโจ้โล้ ตำบลปากน้ำ อำเภอบางคล้า จังหวัดฉะเชิงเทรา โดย : นายพอเจตน์ ธรรมศิริขวัญ
2556
670
การศึกษาปัจจัยเชิงสาเหตุของการออกกลางคันของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ โดย : นายปริญญา มีสุข
2556
671
ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความตั้งใจในการทำประกันคุณภาพการศึกษาของอาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ โดย : นางปฏิญญา ฤทธิฤาธร
2556
672
การพัฒนาคุณสมบัติของการเป็นอินดิเคเตอร์และปรับปรุงโครงสร้างของสารสกัดไซยานิดินจากกระเจี๊ยบแดงในจังหวัดฉะเชิงเทรา โดย : น.ส.นุชจรินทร์ บำรุงเขตต์ และอ.เทวิกา เบ็ญจวรรณ
2556
673
การศึกษาวิธีการสกัดแคปไซซินจาก พริกขี้หนูสวน(Capsicum furtescens) ในพื้นที่จังหวัดฉะเชิงเทรา โดย : น.ส.พัณนิดา อิสระภาพ และอ.ปรัชญา วาทะสิทธิ์
2556
674
การตรวจสอบคุณภาพ และฤทธิ์ในการต้านอนุมูลอิสระของสมุนไพร กรณีศึกษากลุ่มแปรรูปผลิตภัณฑ์สมุนไพร ตำบลสิบเอ็ดศอก อำเภอบ้านโพธิ์ จังหวัดฉะเชิงเทรา โดย : น.ส.จิราวรรณ ไชยะวงศ์ และอ.ภควรรณ คงจันตรี
2556
675
การพัฒนาโลชันน้ำมันรำข้าวในรูปแบบอิมัลชันชนิดน้ำมันในน้ำและประเมินฤทธิ์ในการกำจัดอนุมูลอิสระ โดย : น.ส.รัตติกร คงมณีฉาย และผศ.ดร.อภิรดี เมืองเดช
2556
676
วิธียืดอายุการเก็บรักษาต้นหอมสำหรับใช้ผลิตไก่จ๊อ โดย : น.ส.เพ็ญนภา ยิ่งประเสริฐ และอ.วันดี หวังคะพันธ์
2556
677
การศึกษาระยะเวลาการแช่แข็งในกระบวนการ แช่แข็งไก่ โดย : นายอัครเดช จันทรเดช และอ.กฤษณะ ช่องศรี
2556
678
การศึกษาความพึงพอใจของนักศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ในการให้บริการของงานทะเบียนและวัดผล โดย : น.ส.สุดาณี สิทธิศักดิ์สรเดช และดร.อังคณา กุลนภาดล
2556
679
โครงการพัฒนาการบูรณาการงานวิจัยตามบทบาทของมหาวิทยาลัยในการพัฒนา ท้องถิ่นกับความร่วมมือของชุมชนในจังหวัดฉะเชิงเทรา : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดย : นางสาวดวงพร ภู่ผะกา นายธีรยุทธ จันทร์เขียว นางสุพรรณี ปริญญาวุฒิชัย และนางพิภัทรา สิมะโรจนา
2556
680
การศึกษาความต้องการของผู้บริโภคที่มีต่ออาหารแช่แข็ง กรณีศึกษา : ผลิตภัณฑ์เบอร์เกอร์ไก่แช่แข็ง และไก่เทอริยากิแบบบรรจุถาดแช่แข็ง โดย : น.ส.ลักษณรินทร์ เปลือกสะอาด น.ส.จินตนา ขุนศรี และอ.กัญชญานิศ ศรีนุกูล
2556
681
การทดสอบความใช้ได้ของวิธีการทดสอบโซเดียมคลอไรด์ในเนื้อสัตว์ปีกและผลิตภัณฑ์สัตว์ปีกของบริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) มีนบุรี ๑ โดย : นายจีระศักดิ์ ผดุงโฉม นายวุฒิพงษ์ จันทร์สม และอ.ปรัชญา วาทะสิทธิ์
2556
682
การศึกษาการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการคัดแยกขยะโดยการใช้สื่อประชาสัมพันธ์ : กรณีศึกษา บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) มีนบุรี โดย : นายชิตพล แสนหาญ น.ส.ภัคจิรา หน่ายหนีชั่ว และอ.ผุสดี กุมรา
2556
683
การพัฒนาพฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพเพื่อการป้องกันการเกิดโรคหวัดที่เกิดจากความเย็นของพนักงาน บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด มหาชน (โรงงานอาหารแปรรูป มีนบุรี ๒) โดย : นายวีรชัย จันทร์เถื่อน นายดิเรกดิ์ อะนะรัมย์ และดร.วรพล แวงนอก
2556
684
การศึกษาความมีจริยธรรมของนักศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ โดย : น.ส.หนึ่งฤทัย นิลสยาม และดร.อังคณา กุลนภาดล
2556
685
การศึกษาการยืดอายุสินค้ากลุ่มแซนด์วิชแฮมไก่ชีส โดย : น.ส.นงลักษณ์ เชี่ยวชาญ และอ.นรากร ศรีสุข
2556
686
การศึกษาความมีจริยธรรมของนักศึกษา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ โดย : น.ส.อโณทัย บุญชู และดร.อังคณา กุลนภาดล
2556
687
โครงการพัฒนาการบูรณาการงานวิจัยตามบทบาทของมหาวิทยาลัยในการพัฒนา ท้องถิ่นกับความร่วมมือของชุมชนในจังหวัดฉะเชิงเทรา: คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โดย : นางสาวลักษณพร โรจน์พิทักษ์กุล และนายบุญยอด ศรีรัตนสรณ์
2556
688
โครงการพัฒนาการบูรณาการงานวิจัยตามบทบาทของมหาวิทยาลัยในการพัฒนา ท้องถิ่นกับความร่วมมือของชุมชนในจังหวัดฉะเชิงเทรา : คณะวิทยาการจัดการ โดย : นางสาวพรพิมล วิริยะกุล นายธรรมรัตน์ สิมะโรจนา และนายจารุต ฐิติพร
2556
689
โครงการพัฒนาการบูรณาการงานวิจัยตามบทบาทของมหาวิทยาลัยในการพัฒนา ท้องถิ่นกับความร่วมมือของชุมชนในจังหวัดฉะเชิงเทรา : คณะครุศาสตร์ โดย : นายทวีศิลป์ กุลนภาดล นายปริญญา มีสุข นางทิพย์วิมล วังแก้วหิรัญ และนายสุพัฒน์ เศรษฐคมกุล
2556
690
โครงการพัฒนาการบูรณาการงานวิจัยตามบทบาทของมหาวิทยาลัยในการพัฒนา ท้องถิ่นกับความร่วมมือของชุมชนในจังหวัดฉะเชิงเทรา : คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม โดย : นายนรินทร์ กุลนภาดล
2556
691
การพัฒนาการบริหารจัดการพิพิธภัณฑ์พื้นบ้านของตำบลเทพราช อำเภอบ้านโพธิ์ จังหวัดฉะเชิงเทรา เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยววัฒนธรรม โดย : นางสาวอารียา บุญทวี
2556
692
การบริหารงานภาครัฐกับการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมและเชิงอนุรักษ์อำเภอท่าตะเกียบ จังหวัดฉะเชิงเทรา โดย : นายมาริษ คุณากร และนางสาวนภรภิสฏ์ ลัภกิตโร
2556
693
การศึกษารูปแบบและการสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์จักสานทางมะพร้าวจากภูมิปัญญาท้องถิ่น ตำบลสาวชะโงก อำเภอบางคล้า จังหวัดฉะเชิงเทรา โดย : นางสาวอรวรรณ เพชรนาค
2556
694
บูรณาการความเชื่อในพุทธปรัชญา เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตชุมชน: กรณีศึกษา ตำบลสาวชะโงก อำเภอบางคล้า จังหวัดฉะเชิงเทรา โดย : นายประมวล น้อยทรง และนางสาวทัศนีย์ รอดมั่นคง
2556
695
วัฒนธรรมอาหาร อัตลักษณ์และความสัมพันธ์ของวิถีชีวิตชาวจีนลุ่มแม่น้ำบางปะกง กรณีศึกษา ตำบลสาวชะโงก อำเภอบางคล้า จังหวัดฉะเชิงเทรา โดย : นายธีระพงษ์ ทศวัฒน์
2556
696
ประวัติศาสตร์ท้องถิ่นชุมชนสาวชะโงก โดย : ว่าที่ร้อยตรี เอกชัย ไชยดา
2556
697
การศึกษาภาพจิตรกรรมฝาผนัง รูปแบบและแนวคิด ที่ปรากฏในวัดชะโงก ตำบลสาวชะโงก อำเภอบางคล้า จังหวัดฉะเชิงเทรา โดย : นายอาจิณโจนาธาน อาจิณกิจ
2556
698
โครงการศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุในตำบลสาวชะโงก อำเภอบางคล้า จังหวัดฉะเชิงเทรา โดย : นายวรภัทร เมฆขจร นางสาวชลธิชา นิสัยสัตย์ และนายภาคภูมิ ลบถม
2556
699
โครงการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมเพื่อสร้างแนวทางการพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุ ตำบลสาวชะโงก อำเภอบางคล้า จังหวัดฉะเชิงเทรา โดย : นายวรภัทร เมฆขจร นางสาวชลธิชา นิสัยสัตย์ และนายภาคภูมิ ลบถม
2556
700
การจัดการและการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว เชิงเกษตรตำบลสาวชะโงก อำเภอบางคล้า จังหวัดฉะเชิงเทรา โดย : นางสาวลักษณพร โรจน์พิทักษ์กุล นายคณสถิต มังกรแก้ว นายสราวุธ โรจนศิริ และนายวรภัทร เมฆขจร
2556
701
การต่อยอดภูมิปัญญาการทอเสื่อกกโดยการออกแบบและพัฒนาลวดลายด้วยรูปทรงเรขาคณิตของวิสาหกิจชุมชนแปรรูปเสื่อกกบางพลวง อำเภอบ้านสร้าง จังหวัดปราจีนบุรี โดย : นางสาวลักษณพร โรจน์พิทักษ์กุล
2556
702
ความหลากหลายทางวัฒนธรรมการผลิตข้าวของชาวนาภาคตะวันออก โดย : นายบุญยอด ศรีรัตนสรณ์ และนางสาววงเดือน ไม้สนธิ์
2556
703
การศึกษาความหลากหลายของพันธุ์ข้าวพื้นเมืองและพันธุ์ข้าวปลูกในพื้นที่ดินเปรี้ยวจังหวัดฉะเชิงเทรา โดย : นางพิชญสิณี อริยธนะกตวงศ์
2556
704
โครงการบริหารจัดการโครงการส่งเสริม การวิจัยในอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ โดย : นายวัชรากร พาหะนิชย์ นางพิชญสิณี อริยธนะกตวงศ์ นางอังคณา กุลนภาดล และนางสาวปรารถนา มณีฉาย
2556
705
โครงการวิจัยและพัฒนาเครือข่าย “การพัฒนาคนให้มีนวัตกรรมเชิงคุณค่าตามคุณลักษณะพึ่งพาตนเองทางเศรษฐกิจของครอบครัว ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้วย กลยุทธ์น่านน้ำสีคราม กรณีศึกษาของจังหวัดฉะเชิงเทรา” โดย : ดร.ธัญญภัสร์ ศิรธัชนราโรจน์ ดร.ปริญญา มีสุข และอ.สุวัชราพร สวยอารมณ์
2555
706
การวิจัยและพัฒนาซอฟแวร์ช่วยออกแบบบรรจุภัณฑ์ โดย : อัญชลี ชนะค้า
2555
707
การพัฒนาระบบบริหารจัดการงานวิจัยเพื่อการพัฒนาเชิงพื้นที่แบบบูรณาการ จังหวัดฉะเชิงเทรา โดย : ผศ.วัชรากร พาหะนิชย์ ดร.พิชญสิณี อริยธนะกตวงศ์ อ.อังคณา กุลนภาดล และอ.ปรารถนา มณีฉาย
2555
708
การพัฒนาผลิตภัณฑ์แป้งฝุ่นโรยตัวจากแป้งเท้ายายม่อม โดย : ผศ.ดร.วงเดือน ไม้สนธิ์
2555
709
การพัฒนาไบโอดีเซลชุมชนจากปาล์มน้ำมัน ในเขต จังหวัดฉะเชิงเทรา ชลบุรี โดย : ดร.พิชญสิณี อริยธนะกตวงศ์
2555
710
การพัฒนาทักษะกระบวนการวิจัยของนักศึกษาวิชาชีพครูด้วยฐานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในพื้นที่ลุ่มน้ำบางปะกง โดย : นางสาวกุลยารัตน์ ทัศมี
2555
711
โครงการวิจัยเพื่อพัฒนาครูมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ด้วยภูมิปัญญาท้องถิ่นของผู้สูงอายุ โดย : นางอังคณา กุลนภาดล และนางสาวหนึ่งฤทัย เมฆวทัต
2555
712
การพัฒนาครูมหาวิทยาลัยราชภัฎ ราชนครินทร์ด้วยองค์ความรู้ด้าน การท่องเที่ยวเชิงส่งเสริมสุขภาพ โดย : นางสาวพรพิมล วิริยะกุล
2555
713
การศึกษาโปรตีนที่เกี่ยวข้องกับความหวานและเส้นใยระหว่างการเจริญของผลมะม่วงพันธุ์น้ำดอกไม้ โดย : นางสาวฐิติพร บูรณะศรีศักดิ์
2555
714
การศึกษาความหลากหลายและคุณภาพน้ำมันของพันธุ์ปาล์มที่ปลูก ในดินเปรี้ยวเพื่อผลิตไบโอดีเซลชุมชน : จังหวัดฉะเชิงเทรา โดย : นางพิชญสิณี อริยธนะกตวงศ์
2555
715
โครงการบริหารจัดการโครงการส่งเสริมการวิจัยในอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ โดย : นายวัชรากร พาหะนิชย์ นางพิชญสิณี อริยธนะกตวงศ์ นางอังคณา กุลนภาดล และนางสาวปรารถนา มณีฉาย
2555
716
ปัจจัยที่ส่งผลต่อการมีส่วนร่วมของประชาชนในการสนับสนุนการบริหารงานองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดฉะเชิงเทรา โดย : นายกานต์ เสกขุนทด
2555
717
ความสามารถด้านการอ่านภาษาอังกฤษของนักศึกษาโปรแกรมวิชาภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ โดย : นางนพมาศ หงษาชาติ
2555
718
การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิศวกรรมซอฟแวร์ ของนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ โดยเทคนิคการเรียนแบบร่วมมือ โดย : นางสาวสุพรัตรา แดงเจริญ
2555
719
พัฒนาวิธีการสอนที่หลากหลายให้เหมาะสมต่อลักษณะนิสัยของผู้เรียนและเนื้อหาบทเรียนในวิชานิเวศวิทยา มหาวิทยาลัยราชนครินทร์ เพื่อการเรียนรู้แบบเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ โดย : นางสาวฐิติพร บูรณะศรีศักดิ์
2555
720
ความคาดหวังและการตอบรับต่อหลักสูตรเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ : ศึกษากรณีมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ในพื้นที่จังหวัดภาคตะวันออก โดย : นายกิตติวงค์ สาสวด
2555
721
ระบบช่วยเขียนแผนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ กรณีศึกษาสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์และสาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ โดย : นางสาวชัชฎาภรณ์ ตันตะราวงศา
2555
722
ระบบบริหารจัดการโครงการออนไลด์ โดย : นางสาวสุพรัตรา แดงเจริญ
2555
723
ลักซ์มิเตอร์ราคาประหยัดสำหรับตัวลงบันทึกข้อมูล โดย : นายภูมิพัฒน์ ก๋าคำ
2555
724
การคัดเลือกชนิดสายพันธุ์เฟิร์นเพื่อบำบัดดินที่ปนเปื้อนน้ำมันเตา โดย : นางสาวณัฐพร สนเผือก
2555
725
การศึกษาความเข้มข้นของผงบุกในผลิตภัณฑ์แยมมะม่วงเสริมใยอาหาร โดย : นางสาวกัญชญานิศ ศรีนุกูล
2555
726
การพัฒนาโปรแกรมการท่องเที่ยวสำเร็จรูป เพื่อตอบสนองความต้องการพฤติกรรมนักท่องเที่ยวชาวไทย : กรณีศึกษาจังหวัดฉะเชิงเทรา โดย : นายครรชิต มาระโภชน์
2555
727
เครือข่ายการเรียนรู้การปลูกผักปลอดสารพิษของกลุ่มเกษตรกรบ้านสวนผักตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โดย : นางสาวลักษณพร โรจน์พิทักษ์กุล
2555
728
การค้นหากลยุทธเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของผลการดำเนินงานของกิจการสำหรับวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมในเขตภาคตะวันออก โดย : นายประสาน นันทะเสน
2555
729
การสำรวจหาความสัมพันธ์ ระหว่าง ความจงรักภักดี ความพึงพอใจ ภาพพจน์มหาวิทยาลัยและคุณภาพการให้บริการของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ โดย : นายมาริษ คุณากร
2555
730
การพัฒนาผลิตภัณฑ์ไอศกรีมกะทิเนื้อตาลสุก โดย : นางจารุวรรณ สุนทรเสณี
2555
731
การพัฒนาตัวบ่งชี้จรรยาบรรณนาฏศิลปิน : กรณีศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มภาคกลางและกลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มรัตนโกสินทร์ โดย : นางนิสา เมลานนท์
2555
732
การบูรณาการใช้สื่อประสมเพื่อกิจกรรมการเรียนรู้ในรายวิชากายวิภาคและสรีรวิทยา ๑ โดย : นางสาวภัสรัญชน์ ฤกษ์เรืองฤทธิ์
2555
733
เพลงสวดคริสต์ศาสนา กรณีศึกษา โบสถ์เซ็นต์แอนโทนีแปดริ้ว โดย : นายสราวุธ โรจน์ศิริ
2555
734
กลยุทธการสร้างความได้เปรียบทางการแข่งขัน และโอกาสทางการตลาดของกลุ่มวิสาหกิจชุมชน : กรณีศึกษากลุ่มผู้ผลิตดอกไม้ประดิษฐ์ในภาคตะวันออก โดย : นางสาวนิลาวัลย์ สว่างรัตน์
2555
735
การศึกษาสถานการณ์การเพิ่มระดับของความรับผิดชอบในโครงการพัฒนาระบบสารสนเทศในบริบทของไทย โดย : นายนิพนธ์ ปริญญาวุฒิชัย
2555
736
ความพึงพอใจของนักศึกษาปีที่ ๑ ในการเลือกศึกษาที่มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ปีการศึกษา ๒๕๕๕ โดย : นายประพฤทธิ์ สุพร
2555
737
การสุขาภิบาลร้านอาหารในโรงอาหารมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ โดย : นายสรรเพชร บันลือวงศ์
2555
738
การจัดการเรียนการสอนเรื่องระบบนิเวศแบบร่วมมือโดยใช้เทคโนโลยีเติมความเป็นจริง โดย : นางสาวจารุณี มลจ้อย นางสาวนพรัตน์ รัศมี นางสาวสุพรรณี ใจซื่อ และอ.สุพรัตรา แดงเจริญ
2555
739
การวิเคราะห์ปริมาณฟอร์มัลดีไฮด์ ที่ปนเปื้อนในอาหารสดด้วยวิธียูวี – วิสิเบิลสเปกโทรโฟ โตเมตรี โดย : นางสาวฟารีดา นิ่มเจริญ และอ.ปรัชญา วาทะสิทธิ์
2555
740
การศึกษาสภาวะที่เหมาะสมในการสกัด และความเสถียรภาพของแอนโธไซยานินส์จากเปลือกแก้วมังกรแห้ง โดย : นางสาวรัชฎาพร ทัดดอกไม้ และอ.ภควรรณ คงจันตรี
2555
741
การวิเคราะห์หาปริมาณกรดแอลฟาไฮ ดรอกซี (AHAs) ในผลมะขามช่วงอายุต่างๆ โดย : นางสาวกัสมา เซะวิเศษ และอ.เทวิกา เบ็ญจวรรณ
2555
742
การศึกษาความสามารถในการต้านอนุมูลอิสระจากเครื่องดื่มน้ำผลไม้และสมุนไพรบางชนิด ที่เก็บด้วยระยะเวลา และอุณหภูมิที่ต่างกัน โดย : นางสาวโสนิตา ไทรทรง และอ.ภควรรณ คงจันตรี
2555
743
การเตรียมหลอดตรวจวัดปริมาณไนไตรท์ในบ่อเลี้ยงกุ้งขาว โดย : นายภาณุพงษ์ บำรุงรส และอ.อมรรัศมี จิณรักษ์
2555
744
การสำรวจแหล่งน้ำและวิธีการบำบัดน้ำเสียในพื้นที่อำเภอบางคล้า โดย : นางสาวสุวรรณี ซาหอม และดร.อภิชาติ สังข์ทอง
2555
745
การปลูกฟิล์มบางอินเดียมออกซีไนไตรด์โดยวิธีอาร์เอฟแมกนีตรอนสปัตเตอริง เพื่อประยุกต์ใช้เป็นอุปกรณ์กรองแสง โดย : นายวีระชน นิถุรัมย์ และดร.อภิชาติ สังข์ทอง
2555
746
ปัจจัยที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการบริโภคของร้านเบเกอรี่ท้องถิ่นของผู้บริโภค ในอำเภอเมือง ฉะเชิงเทรา โดย : น.ส.เกษร นิ่มอนงค์ น.ส.ศรีวิไล สร้อยเรืองศรี น.ส.อริสา ตั้งวัชรวิชัย และอ.สิริวรรณ บุญทองใหม่
2555
747
การศึกษาความรับผิดชอบต่อสังคมที่ส่งผลต่อคุณค่าตราสินค้าและความจงรักภักดีของผู้บริโภคที่มีต่อธุรกิจน้ำดื่มในเขตอำเภอเมือง จังหวัดฉะเชิงเทรา โดย : น.ส.ธารารัตน์ ผลประโยชน์ยิ่ง น.ส.พัชรีภรณ์ สุพรรณพงค์ และอ.สิริวรรณ บุญทองใหม่
2555
748
คุณค่าตราสินค้าและความพึงพิงใจของผู้บริโภคที่ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อเบเกอรี่ของผู้บริโภคในอำเภอเมืองจังหวัดฉะเชิงเทรา โดย : นายไกรพนาวันธ์ วีระมิตร และอ.สิริวรรณ บุญทองใหม่
2555
749
การเพิ่มประสิทธิภาพของเตาอบพลังงานแสงอาทิตย์ โดย : น.ส.กนิษฐา โสดาราม นายบุญทวี มีบุญ น.ส.เมธาวี กำแพงเพ็ชร น.ส.อรพรรณ เอี่ยมเอม และอ.วิโรจน์ จุฑาภิรักษ์
2555
750
การศึกษาชนิดและปริมาณของแพลงก์ตอนพืชในแหล่งน้ำข้างศูนย์วิทยาศาสตร์และวิทยาศาสตร์ประยุกต์มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์(ศูนย์บางคล้า) โดย : น.ส.ซูรีต้าร์ เขียวแพร น.ส.นาตยา พิสสวง น.ส.ปนัดดา อาปรีชา น.ส.ปิยะรัตน์ ชมมั่น น.ส.วราภรณ์ มีชัย น.ส.สิริลักษณ์ สิทธิมงคล และอ.นภกานด์ หน่ายคอน
2555
751
การศึกษาปริมาณใยอาหารในผักพื้นบ้านของไทย โดย : น.ส.กนกพร โสภาพร น.ส.มัลลิกา มาสูตร น.ส.มัลลิกา ริลาลม นายยศวัฒน์ แสงวิโรจน์ นายอิงครัต กลิ่นพยัพ น.ส.อัญชลี กุลวิมล และผศ.ดร. อภิรดี เมืองเดช
2555
752
ความคิดเห็น ความคาดหวัง และความพึงพอใจต่อการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ๑ ของนักศึกษาชั้นปีที่ ๓ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ โดย : น.ส.จีราพรรณ แป้นงาม น.ส.ปาลิดา สูงกลาง น.ส.วราภรณ์ เคลือน้ำคำ น.ส.แสงเทียน สิงห์ และผศ.ดร.ลักษณพร โรจน์พิทักษ์กุล
2555
753
การตรวจสอบคุณภาพทางจุลชีววิทยาของอาหารและเครื่องดื่มในศูนย์อาหาร มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ (ศูนย์บางคล้า) โดย : น.ส.ภาวินี พลอยขำ น.ส.วัชราภรณ์ สายพนัส น.ส.สายทิพย์ เข็มไทย น.ส.สุภาพรรณ อินทสงค์ น.ส.อังสุมา ชูชื่น น.ส.เอื้อมพร มะลูลีม และอ.วันดี หวังคะพันธ์
2555
754
การประยุกต์ใช้งานสเปกตรัมของแสงจากแหล่งกำเนินต่างๆ โดย : น.ส.กาญจนา รอดคล้าย น.ส.น้ำผึ้ง สุขแจ่ม น.ส.ปรารถนา หล้าถลา น.ส.สุวรรณ ศรีปราชญ์ น.ส.อานุสา จันทร์เอน และดร.อภิชาติ สังข์ทอง
2555
755
การผลิตน้ำหมักชีวภาพจากผักตบชวาและมูลค้างคาว โดย : น.ส.กาญจนา วงษ์เชื้อ น.ส.ธิยา ทิพประเสริฐ น.ส.ปาริชาติ ราชวงศ์ น.ส.พรรณี บาริศรี น.ส.วิลาวัลย์ อินแก้ว น.ส.สมใจ บำรุง และอ.ฐิติพร บูรณะศรีศักดิ์
2555
756
ปัญหาการมีส่วนร่วมทางการเมืองระดับท้องถิ่นของประชาชนในชุมชนสวนประดู่ ตำบลบางคล้า อำเภอบางคล้า จังหวัดฉะเชิงเทรา โดย : นายดำรงศักดิ์ มุสะนะ นายปัณณวิชญ์ ชื่นบาน นายโกศล วงศ์สุวรรณ และผศ.ดร.ลักษณพร โรจน์พิทักษ์กุล
2555
757
การศึกษาแนวทางในการพัฒนาศักยภาพครูตามมาตรฐานการปฏิบัติงานของคุรุสภาต่อการปฏิบัติงานของครูประถมในสถานศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจังหวัดฉะเชิงเทรา เขต ๑ โดย : นางกัญภร เอี่ยมพญา
2555
758
การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ จังหวัดฉะเชิงเทรา โดย : นางสาวณัฐกานต์ พจนพิมล และนายทรงพล ศุขสุเมฆ
2555
759
การศึกษาความพร้อมของโรงเรียนและผู้ปกครองต่อการใช้อุปกรณ์ Tablet ในโรงเรียนระดับประถมศึกษา เขตพื้นที่การศึกษาจังหวัดฉะเชิงเทรา โดย : นายสุชิน นิธิไชโย และนายกฤษฎา พลอยศรี
2555
760
กิจกรรมการอ่านเพื่อเพิ่มการเห็นคุณค่าในตนเองของนักเรียนชั้นประถมศึกษาจังหวัดฉะเชิงเทรา โดย : นางสาวสุวัชราพร สวยอารมณ์
2555
761
การพัฒนาหน่วยการเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นแบบบูรณาการสู่อาเซียนของครูในโรงเรียนเครือข่าย คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ โดย : นางทิพย์วิมล วังแก้วหิรัญ
2555
762
การพัฒนาสมรรถนะในการผลิตและการใช้ประโยชน์จากหนังสืออิเล็กทรอนิกส์โดยใช้เครือข่ายการวิจัยทางการศึกษาของครูในจังหวัดฉะเชิงเทรา โดย : นายบุญรัตน์ แผลงศร
2555
763
การวิจัยและพัฒนาการป้องกันพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมจากการใช้อินเทอร์เน็ตของนักเรียนชั้นประถมศึกษาจังหวัดฉะเชิงเทราด้วยเทคนิคการกำกับตนเอง โดย : นายปริญญา มีสุข
2555
764
การพัฒนารูปแบบการวิจัยในชั้นเรียนเพื่อการจัดการความรู้ด้วยกระบวนการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมของโรงเรียนวัดลาดบัวขาว ตำบลหัวไทร อำเภอบางคล้า จังหวัดฉะเชิงเทรา โดย : นางสาวลินดา นาคโปย
2555
765
การศึกษาการพัฒนาทักษะการอ่าน เขียน ของเด็กปฐมวัยโดยการจัดประสบการณ์สอนภาษาแบบภาษาธรรมชาติ โดย : นางสาวพจนีย์ เชื้อบัณฑิต และนางสาวสุรสา จันทนา
2555
766
การวิจัยและพัฒนาทักษะการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารสำหรับนักเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดย : นางสาวทัศนีย์ รอดมั่นคง
2555
767
การส่งเสริมและพัฒนากลุ่มขนมหวาน ตำบลบางคา อำเภอราชสาสน์ จังหวัดฉะเชิงเทรา เข้าสู่มาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน โดย : นายสรรเพชญ บันลือวงศ์
2555
768
การสกัดสีจากวัตถุดิบธรรมชาติในพื้นที่ตำบลเสม็ดใต้เพื่อผลิตผ้าบาติก โดย : นายปรัชญา วาทะสิทธิ์
2555
769
การพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตสมุนไพรแปรรูปกรณีศึกษากลุ่มผลิตสมุนไพรแปรรูปตำบลสิบเอ็ดศอก อำเภอบ้านโพธิ์ จังหวัดฉะเชิงเทรา โดย : นางสาวภควรรณ คงจันตรี
2555
770
การศึกษาคุณภาพน้ำดิบเพื่อใช้ในการผลิตประปาหมู่บ้านในพื้นที่ตำบลบางคา อำเภอราชสาส์น จังหวัดฉะเชิงเทรา โดย : นางสาวผุสดี ภุมรา
2555
771
การศึกษากระบวนการปลูกข้าวตามวิถีชุมชน โดย : นางสาวพิไลพร หนูทองคำ
2555
772
การสำรวจปัญหาและความต้องการของกลุ่มเกษตรกรผู้ปลุกแคนตาลูปในเขต ตำบลบางคา อำเภอราชสาส์น จังหวัดฉะเชิงเทรา โดย : นายกิติธนนทน์ สุวพานิชกิตติกร
2555
773
การศึกษาแนวทางการเพิ่มผลผลิตและแปรรูปเห็ดของเกษตรกร ตำบลลาดกระทิง อำเภอสนามชัยเขต จังหวัดฉะเชิงเทรา โดย : นางสาวสถาพร ดียิ่ง
2555
774
การแพทย์วิถีชาวบ้าน: กรณีศึกษา ตำบลบางคา อำเภอราชสาส์น จังหวัดฉะเชิงเทรา โดย : นายประดิษฐ ดีใจ
2555
775
การศึกษาการผลิตและการใช้น้ำหมักชีวภาพจากวัสดุเหลือใช้จากผลผลิตกล้วยน้ำว้าต่อการปลูกพืชผักสวนครัว กรณีศึกษา ต. บางคา อ. ราชสาส์น จ. ฉะเชิงเทรา โดย : นางสาวนภกานด์ หน่ายคอน
2555
776
การศึกษาการบรรจุภัณฑ์ข้าวสารด้วยระบบสุญญากาศ โดย : นายอภิชาติ สังข์ทอง
2555
777
ศึกษารูปแบบบรรจุภัณฑ์ที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อของผู้บริโภคกล้วยอบแห้ง กรณีศึกษา กลุ่มสตรีแปรรูปกล้วย ตำบลบางคา อำเภอราชสาส์น จังหวัดฉะเชิงเทรา โดย : นางจารุวรรณ สุนทรเสณี
2555
778
การศึกษาระบบสนับสนุนการทำผลงานทางวิชาการ โดย : นางรุ้งรวี อำนาจตระกูล
2555
779
การศึกษาแนวทางการพัฒนาบุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุน โดย : นางรุ้งรวี อำนาจตระกูล
2555
780
การศึกษาแนวทางการจัดตั้งศูนย์หารายได้ของมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ โดย : นางสาวพิไลพร หนูทองคำ
2555
781
การจัดตั้งศูนย์วิจัยและพัฒนาเฉพาะทาง โดย : นางสาวเทวิกา เบ็ญจวรรณ
2555
782
การศึกษาเพื่อปรับปรุงอัตราเงินเดือนของอาจารย์และพนักงานสายสนับสนุนมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ โดย : นางสาวผุสดี ภุมรา
2555
783
การศึกษาแนวทางการควบรวมภาระงานสอน โดย : นางสาวนภกานด์ หน่ายคอน
2555
784
โครงการศึกษาเกณฑ์มาตรฐานการประเมินผลการปฏิบัติงานราชการ โดย : นางสาวณัฐพร สนเผือก
2555
785
วิจัยเชิงประเมินประสิทธิภาพการดำเนินงานของสถาบันพัฒนาครู มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ โดย : น.ส.วิไล ส่องแสงจันทร์ และน.ส.นฤมล ชัยพรม
2555
786
ความพึงพอใจในการให้บริการและจัดการเรียนการสอน ระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ โดย : น.ส.ปณิตา คล้ายนิล และนางสายฝน เสกขุนทด
2555
787
การศึกษาสภาพปัญหาในการทำวิทยานิพนธ์และการศึกษาค้นคว้าอิสระของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ โดย : นางธิดาพร ประทุมวี และนางสายฝน เสกขุนทด
2555
788
การพัฒนาระบบการจัดการสารสนเทศสำหรับงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ โดย : น.ส.แก้วกาญจน์ หงส์นิมิตชัย และนางสายฝน เสกขุนทด
2555
789
การพัฒนาระบบสมรรถนะเพื่อพัฒนาทรัพยากรบุคคลของสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ โดย : นางสาลินี บุญนาค
2555
790
การศึกษาความพึงพอใจของผู้ใช้บริการที่มีต่อระบบ Web OPAC ของโปรแกรมห้องสมุดอัตโนมัติ VTLS สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ โดย : น.ส.หนึ่งฤทัย มีทรัพย์อรุณ น.ส.วัชรี ปั้นนิยม น.ส.จิรา บุญจันทร์ และน.ส.อัญชุลี วิจิตรเจริญ
2555
791
การพัฒนาระบบสนับสนุนการวิจัยในมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ โดย : น.ส.จิริยา ตันเจริญ และน.ส.นุจรี ฮีมหมัด
2555
792
ปัจจัยที่มีผลต่อการเข้าร่วมกิจกรรมของบุคลากรในมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ โดย : น.ส.พรนิพัทธ์ บัวพันธ์ และน.ส.เสาวลักษณ์ อยู่สุข
2555
793
การประเมินคุณภาพของการให้บริการด้านข้อมูลข่าวสาร และการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาประสบการณ์ทางวิชาการและวิชาชีพแก่นักศึกษาและศิษย์เก่า ของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ โดย : น.ส.ปรียาภรณ์ นิลนนท์ และน.ส.สุกัญญา บัวผัน
2555
794
การสำรวจความต้องการของชุมชนสาวชะโงกในโครงการหมู่บ้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อประกอบการกำหนดทิศทางและจัดทำแผนบริการวิชาการตามจุดเน้นของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดย : น.ส.สุชาดา ทับศรี และน.ส.นริสา จันทร์ทอง
2555
795
การวิเคราะห์สถานการณ์และแนวโน้มความต้องการใช้ทรัพยากรในกลุ่มรายวิชาเคมีและสาขาชีววิทยา ศูนย์วิทยาศาสตร์และวิทยาศาสตร์ประยุกต์บางคล้า (ปีการศึกษา ๒๕๕๔) โดย : น.ส.แสงเทียน นามนิตย์ และน.ส.ยุวดี ยอดสวัสดิ์
2555
796
การวิเคราะห์ต้นทุนต่อหน่วยผลผลิตเพื่อการจัดสรรงบประมาณตามประเด็นยุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ โดย : น.ส.สิริณัฎฐ์ ควรประกอบกิจ และน.ส.ชาริณี มีมาก
2555
797
ความคิดเห็นของนักศึกษาที่มีต่อการจัดการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูของคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ โดย : น.ส.อัจฉรา พรมที
2555
798
การศึกษาความพึงพอใจของผู้ใช้บริการที่มีต่อระบบ Web OPAC ของโปรแกรมห้องสมุดอัตโนมัติ VTLS สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ โดย : น.ส.หนึ่งฤทัย มีทรัพย์อรุณ และน.ส.จิรา บุญจันทร์
2555
799
การสำรวจความต้องการของชุมชนสาวชะโงกในโครงการหมู่บ้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่อประกอบการกำหนดทิศทางและจัดทำแผนบริการวิชาการตามจุดเน้นของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดย : น.ส.สุชาดา ทับศรี และน.ส.กนกวรรณ ขวัญศิริพงษ์
2555
800
การศึกษาความคิดเห็นผู้ที่เกี่ยวข้องต่อการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูของคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ โดย : น.ส.อัจฉรา พรมที
2555
801
การจัดทำรายการเอกสาร หลักฐานที่จำเป็นต้องใช้ประกอบตามเกณฑ์มาตรฐานตัวบ่งชี้คุณภาพในแต่ละองค์ประกอบคุณภาพของการประกันคุณภาพการศึกษา สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ โดย : นางสาววัชรี ปั้นนิยม
2555
802
การประเมินคุณภาพการบริการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ โดย : นางสาววัชรี ปั้นนิยม
2555
803
ความพึงพอใจของบุคลากรในการรับบริการของหน่วยงานคลัง มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ โดย : นางสาววนิดา ดิษฐวัฒน์
2555
804
ความพึงพอใจของนักศึกษาภาคพิเศษต่อการให้บริการการศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ บางคล้า โดย : นางสาวภัทราวันทน์ เข้าเหม้น
2555
805
พฤติกรรมการแต่งกายของนักศึกษาภาคปกติมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ โดย : นางวัฒนา เวศวงศ์ษาทิพย์
2555
806
การศึกษารูปแบบและการวางแผนการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์บนฐานทรัพยากรท้องถิ่นแบบบูรณาการ โดย : อ.กุลยารัตน์ ทัศมี
2554
807
การวิจัยและพัฒนาภาวะผู้นำของผู้นำนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ โดย : ผศ.ดร.อำนวย ปาอ้าย
2554
808
การลดอาการสะท้านหนาวของมะม่วงพันธุ์น้ำดอกไม้สีทองก่อนการเก็บรักษาที่อุณหภูมิต่ำ โดย : ผศ.ดร.อภิรดี เมืองเดช
2554
809
การวิจัยและพัฒนาซอฟต์แวร์ช่วยออกแบบชุดเสื้อผ้าสำเร็จรูปจากผ้าไหม โดย : ผศ.อัญชลี ชนะค้า
2554
810
การวิเคราะห์อนุภาคพลังงานสูงที่ปลดปล่อยจากดวงอาทิตย์จากยานอวกาศ Advanced Composition Explorer (ACE) โดย : อ.วิโรจน์ จุฑาภิรักษ์
2554
811
ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการเลือกศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษาภาคพิเศษของคนวัยทำงานในเขตกรุงเทพและปริมณฑล โดย : ผศ.ดร.อำนวย ปาอ้าย
2554
812
การผลิตและการใช้ประโยชน์จากบอระเพ็ด โดย : ผศ.ดร.วงเดือน ไม้สนธิ์
2554
813
ประสิทธิผลของกระบวนการจัดการขยะแบบมีส่วนของชุมชนในตำบลหนองแหนฉะเชิงเทรา โดย : ดร.บุญยอด ศรีรัตนสรณ์
2554
814
แผนงานวิจัยการศึกษาและพัฒนาตำบลต้นแบบด้านการจัดการขยะ กรณีศึกษาองค์การบริหาร ส่วนตำบลในจังหวัด โดย : ผศ.ดร.กุลวดี โรจน์ไพศาลกิจ
2554
815
การค้นหาแหล่งที่สามารถพัฒนาเป็นจุดเชื่อมโยงการท่องเที่ยวตลาดน้ำให้ยั่งยืนของอำเภอบางคล้า จังหวัดฉะเชิงเทรา โดย : อ.วิชาญ ตอรบรัมย์
2554
816
การประยุกต์ใช้วัตถุเจือปนในอาหารพวก Active Oxygen เพื่อทดแทนสารเคมีร่วมกับการเก็บรักษาที่อุณหภูมิต่ำวนการควบคุมโรคแอนแทรคโนสของมะม่วงมหาชนกเพื่อการส่งออก โดย : ผศ.ดร.อภิรดี เมืองเดช
2554
817
รูปแบบการดำเนินชีวิตและความต้องการบริการดูแลอำนวยความสะดวกของคนวัยชราในชุมชนเมืองกลุ่มจังหวัดเบญจบูรพาสุวรรณภูมิ โดย : อ.อรนุช กฤตยขจรสกุล
2554
818
การพัฒนาระบบบริหารจัดการงานวิจัยในระดับคณะของมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ โดย : อ.กุลยารัตน์ ทัศมี
2554
819
การใช้เทคโนโลยีสะอาดเพื่อเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์มะม่วงแปรรูป โดย : นางคนึงนิตย์ ชื่นค้า และคณะ
2554
820
การศึกษาอันตรายจากการประกอบอาชีพของกลุ่มผลิตภัณฑ์ชุมชนและท้องถิ่นในจังหวัดฉะเชิงเทรา โดย : นางคนึงนิตย์ ชื่นค้า และคณะ
2554
821
การศึกษาพัฒนาเครือข่ายผู้ปลูกมันสำปะหลังในเขตภาคตะวันออก โดย : นายจักรพันธ์ ปิ่นทอง และคณะ
2554
822
การพัฒนาแหล่งการเรียนรู้ชุมชนแบบบูรณาการบนพื้นฐานปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงกรณีศึกษา ตำบลดงกระทงยาม อำเภอศรีมหาโพธิ์ จังหวัดปราจีนบุรี โดย : นางสาวลินดา นาคโปย และคณะ
2554
823
การพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยวตลาดชุมชนแบบบูรณาการที่เน้นอัตลักษณ์และความยั่งยืนด้วยกระบวนการมีส่วนร่วมกับชุมชน จังหวัดฉะเชิงเทรา โดย : นายวัชรากร พาหะนิชย์ นางพิชญสิณี อริยธนะกตวงศ์ นางอังคณา กุลนภาดล และนางสาวกุลยารัตน์ ทัศมี
2554
824
การพัฒนาแหล่งการเรียนรู้ชุมชนแบบบูรณาการ บนพื้นฐานปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง กรณีศึกษา ตำบลดงกระทงยาม อำเภอศรีมหาโพธิ์ จังหวัดปราจีนบุรี โดย : นางสาวลินดา นาคโปย และคณะ
2554
825
โครงการวิจัยเพื่อพัฒนาครูมหาวิทยาลัยราชภัฏ ราชนครินทร์ด้วยภูมิปัญญาเศรษฐกิจพอเพียง ภายใต้แผนงานวิจัย การวิจัยพัฒนาครูด้วยภูมิปัญญาท้องถิ่น โดย : นางสาวธัญญภัสร์ ศิรธัชนราโรจน์
2554
826
รูปแบบการจัดการเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นในโรงเรียนนำร่องสู่ประชาคมอาเซียน : กรณีศึกษาเชิงพื้นที่โรงเรียนวัดโสธรวรวิหาร จ.ฉะเชิงเทรา โดย : นางทิพย์วิมล วังแก้วหิรัญ
2554
827
การพัฒนากิจกรรมการติดตามและเฝ้าระวังคุณภาพสิ่งแวดล้อมที่เหมาะสมกับบริบทของพื้นที่สำหรับผู้นำท้องถิ่น โดย : นางสาวกุลยารัตน์ ทัศมี
2554
828
การลดต้นทุนการผลิตข้าวหอมมะลิด้วยกลุ่มสร้างคุณภาพงาน โดย : นายประเวช เชื้อวงษ์
2554
829
การพัฒนารูปแบบการถ่ายทอดภูมิปัญญาท้องถิ่นการทำน้ำตาลสด บ้านปากน้ำ จ.ฉะเชิงเทรา โดย : นายพอเจตน์ ธรรมศิริขวัญ
2554
830
การประยุกต์ใช้ระบบการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมศิลปกรรม (CECS) เพื่อการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมศิลปกรรมท้องถิ่น จ.ฉะเชิงเทรา โดย : นางคนึงนิตย์ ชื่นค้า
2554
831
นโยบายการจัดการความปลอดภัยสารสนเทศในมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ โดยมาตรฐาน ISO ๒๗๐๐๑ โดย : อ.สุนทรีย์ ธรรมสุวรรณ
2554
832
การตรวจหาขอบเขตของช๊อตวีดีโอด้วยซัพพอร์ตเวกเตอร์แมชชีนโดยใช้คุณลักษณะของภาพและขนาดของการเคลื่อนไหว โดย : อ.ณรงค์ศักดิ์ พุดเผือก และอ.สรรเสริญ ผาวันดี
2554
833
การลดการเกิดอุบัติเหตุด้วยกิจกรรมกลุ่มวิเคราะห์ความปลอดภัย กรณีศึกษาบริษัทผู้ผลิตและจำหน่ายโคมไฟ โดย : อ.จักรพันธ์ ปิ่นทอง
2554
834
ศึกษาสภาพแวดล้อมและปัญหาด้านการเรียนการสอนวิชาคอมพิวเตอร์ช่วยสอนนักศึกษาปีที่ 2 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ โดย : อ.ธารารัตน์ มาลัยเถาว์
2554
835
การพัฒนารูปแบบการเรียนรู้ผสมผสานปัญหาเป็นฐานเพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและจริยธรรมของนักศึกษา โดย : ผศ.ดร.สายฝน เสกขุนทด
2554
836
การพัฒนากระบวนการเรียนรู้ด้วยตัวเองเพื่อเสริมสร้างความสามารถในการอ่านภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษาระดับมหาวิทยาลัย โดย : ว่าที่ ร.ต. เกียรติชัย สายตาคำ
2554
837
ผลกระทบด้านเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม และสิ่งแวดล้อม จากการจัดการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ตามทัศนะของคนในชุมชนคลองสวน บ้านใหม่ นครเนื่องเขต บางคล้า จังหวัดฉะเชิงเทรา โดย : ดร.ลักษณาพร โรจน์พิทักษ์กุล
2554
838
ความพึงพอใจของผู้บริโภคที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์พื้นเมือง : กรณีศึกษาผลิตภัณฑ์น้ำตาลสด อำเภอบางคล้า จังหวัดฉะเชิงเทรา โดย : อ.นิลาวัลย์ สว่างรัตน์
2554
839
พัฒนาแบบวัดความคิดเชิงบวกของตนเองเกี่ยวกับการเรียนตามแนวคิดของสก็อต วาเทรลลา สำหรับนักศึกษาในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา โดย : อ.อังคณา กุลนภาดล
2554
840
แนวทางการพัฒนาตลาดผลิตภัณฑ์สมุนไพรในเขตภาคตะวันออก : กรณีเครื่องสำอาง โดย : อ.อัญชลี ลุนแจ่ม
2554
841
ประสิทธิภาพบทบาทการการศึกษาและบริการสังคมของสถานีวิทยุเพื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ โดย : อ.นภรภิสฏ์ ลัภกิตโร
2554
842
ความพึงพอใจของผู้บริโภคที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์พื้นเมือง : กรณีศึกษาผลิตภัณฑ์น้ำตาลสด อำเภอบางคล้า จังหวัดฉะเชิงเทรา โดย : อ.นิลาวัลย์ สว่างรัตน์
2554
843
ประสิทธิภาพของสารสกัดจากสบู่ดำที่มีผลต่อแมลงศัตรูของมะม่วงพันธุ์น้ำดอกไม้ โดย : อ.ทสพล รวมฉิมพลี และผศ.ดร.สถาพร ดียิ่ง
2554
844
การจัดการความปลอดภัยและการลดการใช้พลังงานในอาคารมหาวิทยาลัย โดย : ดร.จิรัฏฐ์ เหมือนวิหาร
2554
845
การพัฒนาระบบการบริหารงานเพื่อ การประกันคุณภาพเชิงบูรณาการด้วยเทคนิค ดุลยภาพควบคู่กับกรอบดำเนินการสี่ประการตามแนวคิดกลยุทธ์น่านน้ำสีครามของมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ โดย : ดร.ธัญญภัสร์ ศิรธัชนราโรจน์
2554
846
การศึกษาผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองปฏิบัติราชการประจำปี ๒๕๕๓ : กรณีตัวชี้วัดที่ ๔.๑.๑, ๔.๑.๒ และตัวชี้วัดที่ ๖ โดย : สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน คณะครุศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี คณะมนุษยศาสตร์ และสังคมศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ และคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
2554
847
การพัฒนาทักษะการสืบค้นสารสนเทศโดยใช้ระบบโอแพคของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ โดย : อ.วาทิตา เอื้อเจริญ
2554
848
ปัจจัยที่ส่งผลต่อความวิตกกังวลในการสื่อสารของนักศึกษาเอกภาษาอังกฤษที่ศึกษาวิชาการฟังและพูด ๒ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ โดย : อ.เมธา หมื่นประเสริฐ
2554
849
การศึกษาปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับเจตคติต่อวิชาชีพครูของนักศึกษาคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ โดย : อ.ทัศนีย์ รอดมั่งคง และอ.จิตติพร บ่มไล่
2554
850
การศึกษาพฤติกรรมการใช้งาน Facebook ของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ โดย : อ.กรรณิการ์ มาระโภชน์ และอ.ทัศนีย์ รอดมั่นคง
2554
851
การพัฒนารูปแบบการเรียนรู้บนระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ตแบบผสมผสานกับการสอนแบบปกติ กรณีศึกษา : วิชาหลักการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์และอัลกอริทึม โดย : อ.ทัศนีย์ รอดมั่นคง
2554
852
การพัฒนาบทเรียนผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตเพื่อทบทวน วิชาคอมพิวเตอร์ช่วยสอนนักศึกษาปริญญาตรีปี ๒ สาขาคอมพิวเตอร์ศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ โดย : นางทิพย์วิมล วังแก้วหิรัญ และนางสาวธารารัตน์ มาลัยเถาว์
2554
853
โครงการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมเพื่อเสริมสร้างพลังชุมชนในการดูแลพัฒนาพื้นที่ป่าชุมชนและการใช้ประโยชน์ร่วมกันอย่างยั่งยืนบ้านโคกหัวข้าว ต.ท่าถ่าน อ.พนมสารคาม จ.ฉะเชิงเทรา ระยะที่ ๒ โดย : นายภาคภูมิ ลบถม
2554
854
การศึกษาขั้นตอนพิธีกรรมความเชื่อทางดนตรีไทยและกระบวนการถ่ายทอดเพลงไทยของจังหวัดฉะเชิงเทรา โดย : นายธีระวุฒิ กลิ่นด้วง
2554
855
สภาพแวดล้อมทางเทคโนโลยีและพฤติกรรมการใช้อินเตอร์เนตที่ส่งผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาจังหวัดฉะเชิงเทรา โดย : นายปริญญา มีสุข
2554
856
การศึกษารูปแบบการเรียนรู้ของนักศึกษาคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ โดย : นายพอเจตน์ ธรรมศิริขวัญ
2554
857
การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง ฟิสิกส์พื้นฐาน โดย : นางสาวทิพย์วรรณ หงกะเชิญ และนางสาวพิไลพร หนูทองคำ
2554
858
การหาอายุวัตถุโบราณจากแหล่งโบราณคดีโคกพนมดีด้วยวิธีคาร์บอน-๑๔ โดย : นางสาวพิไลพร หนูทองคำ นางสาวทิพย์วรรณ หงกะเชิญ และนายเมธา หมื่นประเสริฐ
2554
859
การวิเคราะห์บริบทและประเมินความต้องการพัฒนาคุณภาพการศึกษา โดย : นางสาวลินดา นาคโปย และนายปริญญา มีสุข
2554
860
รูปแบบการพัฒนาความรู้ความสามารถ และการใช้แหล่งเรียนรู้ของบุคลากรสายการสอน กรณีศึกษาโรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหาร โดย : นางนพรัตน์ สรวยสุวรรณ และคณะ
2554
861
โครงการวิจัยเพื่อส่งเสริมการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ “การคัดสรรคนดี คนเก่ง มีสมรรถนะ และคุณลักษณะที่พึงประสงค์มาเรียนครูและเป็นอาจารย์” โดย : นายกิตติวงค์ สาสวด และคณะ
2554
862
การยกระดับคุณภาพโรงเรียนสาธิตและโรงเรียนร่วมฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูเพื่อเสริมสร้างคุณภาพบัณฑิตครูยุคใหม่ โดย : นางสาวพจนีย์ มั่นคั่ง และคณะ
2554
863
การผลิตและพัฒนาครูยุคใหม่โดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน โดย : นายธานินทร์ ปัญญาวัฒนากุล และคณะ
2554
864
การศึกษาศักยภาพการจัดการบัณฑิตศึกษาทางครุศาสตร์เพื่อเป็นสถาบันฝ่ายผลิตตามโครงการผลิตครูพันธุ์ใหม่ โดย : นางประกอบกูล นาคพิทักษ์ และคณะ
2554
865
โครงการศึกษาวิจัยรูปแบบการปฏิบัติที่ดีเกี่ยวกับการประเมินผลเพื่อการเรียนรู้ : กรณีศึกษา กลุ่มสาระการเรียนวิทยาศาสตร์ โดย : นางสาวดวงพร ภู่ผะกา และคณะ
2554
866
การขับเคลื่อนโครงการ ๑ ครุศาสตร์ ๑ จังหวัด โดย : นายอเนก เทพสุภรณ์กุล และคณะ
2554
867
โครงการศึกษาวิจัยการปฏิบัติที่ดีเพื่อผลิตและพัฒนาผู้บริหาร ครูและคณาจารย์ยุคใหม่ โดย : นายทวีศิลป์ กุลนภาดล และคณะ
2554
868
แนวทางการพัฒนาตลาดผลิตภัณฑ์ผักปลอดภัย: กรณีผักไฮโดรโปนิกส์ สาหร่าย และเห็ด โดย : ผศ.ดร.พรพิมล วิริยะกุล
2554
869
การเพาะเลี้ยง และแปรรูปผลิตภัณฑ์สาหร่ายสไปรูลินา (Spirulina platensis) เชิงพาณิชย์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ (บางคล้า) โดย : อ.นรากร ศรีสุข และอ.นภกานต์ หน่ายคอน
2554
870
การพัฒนาผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มสมุนไพรเพื่อการส่งเสริมสุขภาพของประชาชนในอำเภอบางคล้า จังหวัดฉะเชิงเทรา โดย : ดร.วรพล แวงนอก อ.นรากร ศรีสุข อ.กัญชญานิศ ศรีนุกูล และอ.นิลาวัลย์ สว่างรัตน์
2554
871
แนวทางการพัฒนาศักยภาพของมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ในการส่งเสริม ศิลปะ วัฒนธรรม และการท่องเที่ยวในชุมชน โดย : อ.อารียา บุญทวี อ..จินดา เนื่องจำนงค์ อ.โยธิน จี้กังวาฬ อ.วิระสิทธิ์ สุขสมชิต อ.บุญทอง มณีรำพรรณ และนายณัฐปนนท์ สิงห์ยศ
2554
872
การพัฒนาและจัดทำแปลงสาธิตการผลิตข้าวชีวภาพในสภาพดินกรดเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน โดย : ดร.พิชญสิณี อริยธนะกตวงศ์ และอ.กุลยารัตน์ ทัศมี
2554
873
การเสริมสร้างและถ่ายทอดเทคนิคด้านการเพาะและแปรรูปเห็ดแก่เกษตรกร ตำบลเสม็ดใต้ อำเภอบางคล้า จ.ฉะเชิงเทรา โดย : ผศ.ดร.สถาพร ดียิ่ง และอ.ทสพล รวมฉิมพลี
2554
874
การส่งเสริมและถ่ายทอดความรู้ด้านการปลูกและการเพิ่มมูลค่าข้าวปลอดสารแก่เกษตรกร ตำบลดอนฉิมพลี อำเภอบางน้ำเปรี้ยว จังหวัดฉะเชิงเทรา โดย : ผศ.ดร.สถาพร ดียิ่ง และอ.ทสพล รวมฉิมพลี
2554
875
การพัฒนาผลิตภัณฑ์ของที่ระลึกจากไผ่ผาก โดย : อ.วิชาญ ตอรบรัมย์
2554
876
การพัฒนาบรรจุภัณฑ์และตราสัญลักษณ์ผลิตภัณฑ์ชุมชนหมูยอ ตำบลนครเนื่องเขต จังหวัดฉะเชิงเทรา โดย : อ.จริยา แผลงนอก และอ.วิชาญ ตอรบรัมย์
2554
877
การพัฒนาบรรจุภัณฑ์และตราสัญลักษณ์ผลิตภัณฑ์กระยาสารท ตำบลคลองเขื่อน จังหวัดฉะเชิงเทรา โดย : อ.วิชาญ ตอรบรัมย์
2554
878
การพัฒนาบรรจุภัณฑ์และตราสัญลักษณ์ผลิตภัณฑ์ชุมชนข้าวปลอดสาร ตำบลดอนฉิมพลี จังหวัดฉะเชิงเทรา โดย : อ.ประสาน นันทะเสน
2554
879
การพัฒนาบรรจุภัณฑ์และตราสัญลักษณ์ผลิตภัณฑ์ชุมชนพืชสมุนไพร ตำบลสิบเอ็ดศอก จังหวัดฉะเชิงเทรา โดย : อ.จริยา แผลงนอก
2554
880
การพัฒนาบรรจุภัณฑ์และตราสัญลักษณ์ผลิตภัณฑ์ชุมชนปุ๋ยชีวภาพจากไส้เดือนปุ๋ยชีวภาพอัดเม็ด ตำบลบางกรูด จังหวัดฉะเชิงเทรา โดย : อ.อภิวัฒน์ วงศ์ณรัตน์
2554
881
การพัฒนาโปรแกรมระบบฐานข้อมูลกองทุนสวัสดิการชุมชน กรณีศึกษา ตำบลเสม็ดใต้ จังหวัดฉะเชิงเทรา โดย : อ.กิ่งกาญจน์ ใหม่พิมพ์
2554
882
โครงการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมทางประวัติศาสตร์ชาติพันธุ์ : การศึกษาความสืบเนื่องและการเปลี่ยนแปลงทางสังคมวัฒนธรรมผ่านประวัติศาสตร์ท้องถิ่น กรณีศึกษา ตำบลดงน้อย อำเภอราชสาส์น จังหวัดฉะเชิงเทรา โดย : อ.ภาคภูมิ ลบถม และอ.วรภัทร เมฆขจร
2554
883
โครงการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมเพื่อสร้างชุดลิเกจากวัสดุเหลือใช้ กรณีศึกษา โรงเรียนวัดหินดาษ ตำบลดงน้อย อำเภอราชสาส์น จังหวัดฉะเชิงเทรา โดย : อ.วิระสิทธิ์ สุขสมชิต และอ.ภาคภูมิ ลบถม
2554
884
ภูมิปัญญาท้องถิ่นจากสมุดข่อย ตำบลหัวสำโรง อำเภอแปลงยาว จังหวัดฉะเชิงเทรา โดย : อ.เนติมา พัฒนกุล
2554
885
โครงการศึกษาประวัติศาสตร์ชุมชนโบราณจากหลักฐานที่ปรากฏในปัจจุบันกรณีศึกษา : ชุมชนโบราณในเขตตำบลหัวสำโรง อำเภอแปลงยาว จังหวัดฉะเชิงเทรา โดย : อ.วิทยา เต่าสา และอ.เชิดศักดิ์ ตรีรยาภิวัฒน์
2554
886
การสกัดสีธรรมชาติจากพืชและสัตว์ โดย : นางสาวกาญจนา สมจิตร์
2554
887
การสกัดเพคตินจากสมุนไพรว่านหางจระเข้ โดย : นายคมกริช จันทร์ทูล
2554
888
การวิเคราะห์ปริมาณสารไฮโดรควิโนนในผลิตภัณฑ์เครื่องสำอาง โดย : นางสาวจิราภา ยิ้มเนียม
2554
889
การหาปริมาณเคอร์ซิตินในดอกอัญชันด้วยวิธีไฮเพอร์ฟอร์มานซ์ลิควิดโครมาโตกราฟี โดย : นางสาวฐิติพร หันจัดการ
2554
890
การสำรวจพฤติกรรมการใช้สมุนไพรในงานสาธารณสุขมูลฐานของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน สถานีอนามัยตำบลสาลี อำเภอบางปลาม้า จังหวัดสุพรรณบุรี โดย : นางสาวทิพวัลย์ อินาวัง
2554
891
การสำรวจพฤติกรรมการออกกำลังกายด้วยท่าฤษีดัดตนสำหรับอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน สถานีอนามัยตำบลไผ่กองดิน อำเภอบางปลาม้า จังหวัดสุพรรณบุรี โดย : นางสาวพรรณิภา ปะตังเวสา
2554
892
การศึกษาพฤติกรรมการป้องกันโรคเบาหวานของประชาชนในชุมชนพื้นที่บ้านคลองน้ำเขียว ตำบลท่าแยก อำเภอเมือง จังหวัดสระแก้ว โดย : นางสาวพิมลพรรณ หลอมทอง
2554
893
โครงการเพียงขยับ...รับรู้ โดย : นางสาวภริตพร จันทศิริ นางสาวพัชรีพร เขาเหิน และนายสุรศักดิ์ บุญสนอง
2554
894
ระบบจัดการข้อมูลการสำรวจไลเคนสำหรับโทรศัพท์เคลื่อนที่ โดย : นายปฏิรพ สุขใย นางสาวธารทิพย์ ชำนาญโชค และนายพิเชษฐ์ ตันสุวรรณรัตน์
2554
895
การปรับตัวของนักศึกษาโครงการทุนอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ โดย : นางสาวรอฮีมะ กาแม
2554
896
โครงการออกแบบบรรจุภัณฑ์ขนมข้าวแตนของกลุ่มแม่บ้านทดหลวง จังหวัดสระแก้ว โดย : นางสาวบุญตา นพสิทธิ์ และนางสาวสนธยา มั่นจิตร
2554
897
โครงการออกแบบผลิตภัณฑ์โคมไฟจากกะลามะพร้าวสำหรับประดับตกแต่งสวนภายในอาคาร โดย : นางสาวธัญวรัตม์ พรหมสำลี และนายอนิรุจน์ พรหมสำลี
2554
898
โครงการออกแบบปรับปรุงบรรจุภัณฑ์น้ำตาลสดกลุ่มหมู่บ้านน้ำตาลสด ตำบลปากน้ำ อำเภอบางคล้า จังหวัดฉะเชิงเทรา โดย : นางสาวจิราภรณ์ หอยสังข์ และนายจักรกฤช จันทร์สุริยา
2554
899
ศึกษาอัตราการเจริญเติบโตของปลาหางนกยูงที่เลี้ยงโดยใช้อาหารต่างชนิดกัน โดย : นางสาวอำภา นนกระโทก และนางสาวสุเมศตา ดำหมัด
2554
900
การเปรียบเทียบการเจริญเติบโตของยีสต์ในไวน์น้ำมะพร้าวและไวน์น้ำมะพร้าวต้ม โดย : นางสาวกาญจนา สร้างวัด และนางสาวจิตรา จันทร์หอม
2554
901
เปรียบเทียบวัสดุปลูกต่างชนิดกันต่อการเจริญเติบโตของกล้วยไม้สกุลหวายพันธุ์แคระ โดย : นางสาวธีรนุช โพธิ์มาศ และนางสาวสินีนาฏ หวังพิทักษ์
2554
902
ครีมขัดรองเท้าจากเปลือกกล้วยน้ำว้า โดย : นางสาวกฤษณา วิเชียรวารี และนางสาวปัทมา เผือกสีทอง
2554
903
การศึกษากระบวนการตัดสินใจในการแก้ปัญหาวัชพืชและศัตรูพืชในนาข้าวของชุมชนหมู่สิบสอง ตำบลดอนฉิมพลี อำเภอบางนำเปรี้ยว จังหวัดฉะเชิงเทรา โดย : นางสาวพรลดา บุญทัน นางสาวสายน้ำผึ้ง บุญมา และนางสาวสุภาพรรณ พิพรณ์พงษ์
2554
904
ความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อการใช้บริการรถรับ-ส่งประจำทางของมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ โดย : นางสาวนาถยา อัมพะวา นางสาวนิภาพร ทองนอก นางสาวประภาศรี รุพันธ์ และนางสาวปิยะวดี พูลศิริ
2554
905
การจัดการป่าจากและกระบวนการใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นจากต้นจากในการสร้างเศรษฐกิจของคนในชุมชนตำบลเขาดิน อำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา โดย : นางสาวพิมพิวรรณ ดวงศรี นายศุภกร เกษมสวัสดิ์ และนายสันติชัย อ้นขวัญเมือง
2554
906
การสำรวจความพึงพอใจของนักศึกษาคณะครุศาสตร์ที่มีต่อการรับบริการทั่วไปของกองกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ โดย : นางสาววรารัตน์ บัวรุ่งสวัสดิ์ นางสาวภัสรา พิลาแพง และนายชิษณุชา แสงสอน
2554
907
การสำรวจความคิดเห็นในการแต่งกายที่ถูกระเบียบของนักศึกษาคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ โดย : นางสาวขวัญดาว อ่อนอุทัย นายอนุชา ไอยรา และนายอำนาจ คำขวา
2554
908
การพัฒนาพฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพด้านการออกกำลังการของนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ตามแนวทางอริยสัจสี่ โดย : นางสาวปราณี อินทรศิริ นางสาวพรพรรณ ปี่ฆ้อง และนางสาวขวัญตา เสมอใจ
2554