ผลงานวิจัย

ท่านสามารถเลือกสืบค้นข้อมูลได้จากทางเลือกต่อไปนี้
ลำดับ. ชื่อเรื่อง ปี
1
การพัฒนาแหล่งเรียนรู้ชุมชนท้องถิ่นแบบมีส่วนร่วมเพื่อนำไปสู่การพัฒนา กระบวนการเรียนรู้ของเด็กและเยาวชนจังหวัดฉะเชิงเทรา โดย : วรพจน์ ทำเนียบ และคณะ
2557
2
การเปรียบเทียบการเจริญของเนื้อเยื่อมะม่วงพันธุ์น้ำดอกไม้ในตำแหน่งต่าง ๆ เมื่อนำมาขยายพันธุ์ด้วยการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ โดย : ฐิติพร บูรณะศรีศักดิ์
2557
3
เทคนิคที่พึงประสงค์ในการใช้วาทศิลป์สำหรับละครรำ โดย : นิสา เมลานนท์
2557
4
ศึกษากระบวนการปลูกข้าวตามวิถีชุมชน โดย : พิไลพร หนูทองคำ และคณะ
2557
5
ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อประสิทธิผลความเป็นภาวะผู้นำของคณบดี ในมหาวิทยาลัยราชภัฏและมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล โดย : จิรัฏฐ์ เหมือนวิหาร
2558
6
ศึกษาผลกระทบของมลพิษทางอากาศของหมู่บ้านบางกรูด ตำบลท่าพลับ อำเภอบ้านโพธิ์ จังหวัดฉะเชิงเทรา โดย : จิรารักษ์ เฮ็งลี้ และคณะ
2557
7
พฤติกรรมการใช้ห่อบรรจุภัณฑ์หลังจากซื้อสินค้าของคนในชุมชน หมู่ที่ 20 ตำบลศาลาแดง อำเภอบางน้ำเปรี้ยว จังหวัดฉะเชิงเทรา โดย : ธนิษฐา สุขแสนยินดี และคณะ
2557
8
ปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการสูบบุหรี่ของวัยรุ่นในชุมชนแผ่นดินทองวัดลำพะอง เขตหนองจอกกรุงเทพฯ โดย : ชลลดา แสงศิลป์ และคณะ
2557
9
ความหลากหลายของเฟิร์นบริเวณน้ำตกปางสีดา อำเภอเมือง จังหวัดสระแก้ว โดย : นฤมล อุดมเดช และคณะ
2556
10
การศึกษาคุณสมบัติทางกายภาพของดินบริเวณละลุ ตําบลทัพราช อําเภอตาพระยา จังหวัดสระแกว โดย : จริยา มากคํา และคณะ
2556
11
การพัฒนาผลิตภัณฑ์ผงขัดผิวจากมะม่วงน้ำดอกไม้ โดย : นุจรีย์ บุตรดี และคณะ
2557
12
วิเคราะห์ลีลาท่ารำฉุยฉายพราหมณ์ : กรณีศึกษา ครูนงลักษณ์ เทพหัสดิน ณอยุธยา โดย : จารุวรรณ ถาวร
2557
13
ศึกษาและสร้างสรรค์ : ระบำงามพลวงทอง โดย : ยุพิน พลนรา
2557
14
การศึกษาการออกฤทธิ์ยับยั้งเอนไซม์ แอลฟากลูโคซิเดส จากสารสกัดของสมุนไพรพื้นบ้าน 6 ชนิด โดย : อรอุมา สมาแต่
2557
15
การจัดการทรัพยากรป่าชุมชนในเขตป่าสงวนของบ้านท่าทองดำ ตำบลทุ่งพระยา อำเภอสนามชัยเขต จังหวัดฉะเชิงเทรา โดยกระบวนการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม โดย : ลักษณพร โรจน์พิทักษ์กุล
2557
16
แนวทางการพัฒนาศักยภาพการทองเที่ยวเชิงเกษตรอย่างยั่งยืนใน กลุ่มจังหวัดเบญจบูรพาสุวรรณภูมิ โดย : ครรชิต มาระโภชน์ และชุติมา รุนประพันธ์
2557
17
การพัฒนารูปแบบการประยุกต์ใช้เศรษฐกิจพอเพียงสำหรับข้าราชการ และพนักงานของรัฐ โดย : อำนวย ปาอ้าย
2557
18
การจัดการแบบมีส่วนร่วมในการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออกใน ท้องถิ่นของชุมชนในเขตองค์การบริหารส่วนตำบล จังหวัดฉะเชิงเทรา โดย : ศิรินันท์ คำสี และญาดา เรียมริมมะดัน
2557
19
การวิเคราะห์ผลตอบแทนส่วนบุคคลในการลงทุนทางการศึกษาใน มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ โดย : ประพฤทธิ์ สุพร และดวงรัตน์ เหลืองอ่อน
2557
20
ความรู้ ความเข้าใจ และความคิดเห็นที่มีต่อธรรมาภิบาลของนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา โดย : ธนบดี ฐานะชาลา
2557
21
ความพึงพอใจของนักศึกษาในการได้รับการบริการจากมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ โดย : ณัฐที ปิ่นทอง
2557
22
การศึกษาประสิทธิภาพการผลิตก๊าซชีวภาพโดยใช้วัสดุเหลือใช้ ทางการเกษตร โดย : กาหลง บัวนาค และคณะ
2557
23
การพัฒนาการบริหารจัดการพิพิธภัณฑ์พื้นบ้านของตำบลเทพราช อำเภอบ้านโพธิ์ จังหวัดฉะเชิงเทรา เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม โดย : อารียา บุญทวี
2556
24
การพัฒนาโมเดลตัวชี้วัด ในงานทรัพยากรมนุษย์ขององค์การภาคธุรกิจเอกชน ในประเทศไทย โดย : ปรีดาพร อารักษ์สมบูรณ์
2558
25
รูปแบบความสัมพันธ์การจัดการทรัพยากรมนุษย์และความผูกพันองค์การที่ส่งผล ต่อประสิทธิภาพในการทำงาน กรณีศึกษา โรงแรมเขตภาคตะวันออก โดย : พิพรรธน์ พิเชฐศิรประภา
2558
26
การพัฒนาบรรจุภัณฑ์เพื่อยืดอายุการเก็บรักษาปลานิลเเดดเดียว โดย : หนึ่งฤทัย กาญจนศรี และคณะ
2558
27
ปัจจัย ที่มีผลต่อความสาเร็จในการบริหารจัดการของผู้ประกอบการอุตสาหกรรม ยานยนต์ในเขตนิคมอุตสาหกรรมภาคตะวันออก โดย : ณัฐพล บัวเปลี่ยนสี
2558
28
การวิจัยและพัฒนาภาวะผู้นำของผู้ใหญ่บ้านและกำนันในจังหวัดฉะเชิงเทรา โดย : อำนวย ปาอ้าย
2558
29
บูรณาการความเชื่อในพุทธปรัชญากับการพัฒนาคุณภาพชีวิตชุมชน :กรณีศึกษาตำบลสาวชะโงก อำเภอบางคล้า จังหวัดฉะเชิงเทรา โดย : ประมวล น้อยทรง
2558
30
การพัฒนาแบบฝึกทักษะ รายวิชาคณิตศาสตร์และสถิติในชีวิตประจำวัน สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ โดย : ปิยะวดี กิ่งมาลา
2557
31
ยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มงานวิจัยเพื่อการพัฒนาเชิงพื้นที่แบบบูรณาการ โดย : วัชรากร พาหะนิชย์ และคณะ
2556
32
การพัฒนาและขับเคลื่อนยุทธศาสตร์เพื่อศูนย์วิจัยท้องถิ่น จังหวัดฉะเชิงเทรา โดย : วัชรากร พาหะนิชย์ และคณะ
2556
33
วิธีวิเคราะห์ปริมาณโซเดียมคลอไรด์ตามวิธี AOAC ในเนื้อสัตว์ปีกและผลิตภัณฑ์สัตว์ปีก โดย : จิระศักดิ์ ผดุงโฉม และวุฒิพงษ์ จันทร์สม
2556
34
การพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมที่พึงประสงค์ของนาฏศิลปิน : กรณีศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเขตกรุงเทพมหานคร เขตปริมณฑล และเขตภาคตะวันออก โดย : นิสา เมลานนท์
2556
35
การสุขาภิบาลร้านอาหารในโรงอาหารมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ โดย : สรรเพชญ บรรลือวงศ์
2556
36
ปัจจัยที่มีผลต่อความภักดีและปัญหาของการเลือกซื้อข้าวปลอดสารพิษของผู้บริโภคในเขตอำเภอเมือง จังหวัดฉะเชิงเทรา โดย : นิลาวัลย์ สว่างรัตน์ และพิพรรธน์ พิเชฐศิรประภา
2555
37
การสังเคราะห์อนุภาคซิงค์ออกไซด์ (ZnO) ที่มีโครงสร้างในระดับนาโนโดยใช้เส้นในธรรมชาติ โดย : กฤษณะ ช่องศรี
2556
38
โปรแกรมส่งเสริมการเรียนรู้ระบบนิเวศแบบร่วมมือ โดยใช้เทคโนโลยีเติมความเป็นจริง โดย : จารุณี มลจ้อย และคณะ
2554
39
ปัญหาการมีส่วนร่วมทางการเมืองระดับท้องถิ่นของประชาชน ในชุมชนสวนประดู่ ตำบลบางคล้า อำเภอบางคล้า จังหวัดฉะเชิงเทรา โดย : ดำรงค์ศักดิ์ มุสะนะ และคณะ
2555
40
การศึกษาปริมาณใยอาหารในผักพื้นบ้านของไทย โดย : กนกพร โสภาพร และคณะ
2555
41
โครงการวิจัยเพื่อพัฒนาครูมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ด้วยภูมิปัญญาท้องถิ่นของผู้สูงอายุ โดย : อังคณา กุลนภาดล และหนึ่งหนึ่งฤทัย เมฆวทัต
2555
42
สภาพการดำเนินงานของธุรกิจผลิตภัณฑ์ชุมชนและท้องถิ่นในจังหวัดฉะเชิงเทรา โดย : กิตติวงค์ สาสวด และคณะ
2555
43
การศึกษาเกณฑ์มาตรฐานการประเมินผลการปฏิบัติงานราชการของอาจารย์ ในมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ โดย : ณัฐพร สนเผือก และคณะ
2555
44
การพัฒนาหน่วยการเรียนรู้สาระการเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นแบบบูรณาการสาระการเรียนรู้อาเซียน โดย : ทิพย์วิมล วังแก้วหิรัญ
2555
45
ความสามารถด้านการอ่านภาษาอังกฤษของนักศึกษาสาขาวิชาภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ โดย : นพมาศ หงษาชาติ
2555
46
พัฒนาวิธีการสอนที่หลากหลายให้เหมาะสมต่อผู้เรียนและเนื้อหาบทเรียนในวิชานิเวศวิทยา มหาวิทยาลัยราชภัฎราชนครินทร์ เพื่อการเรียนรู้แบบเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ โดย : ฐิติพร บูรณะศรีศักดิ์
2555
47
โครงการวิจัยและพัฒนาเครือข่ายการพัฒนาคนให้มีนวัตกรรมเชิงคุณค่าตามคุณลักษณะพึ่งพา ตนเองทางเศรษฐกิจของครอบครัวตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ด้วยกลยุทธ์น่านน้ำสีคราม กรณีศึกษาของจังหวัดฉะเชิงเทรา โดย : ธัญญภัสร์ ศิรธัชนราโรจน์ และคณะ
2555
48
การศึกษาสภาพปัญหาในการทำวิทยานิพนธ์หรือการค้นคว้าอิสระ ของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ โดย : ธิดาพร ประทุมวี และสายฝน เสกขุนทด
2555
49
ความพึงพอใจของนักศึกษาภาคพิเศษต่อการให้บริการการศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ บางคล้า โดย : ภัทราวันทน์ เขาเหม้น
2555
50
การศึกษาการผลิตและการใช้น้ำหมักชีวภาพจากวัสดุเหลือใช้จากผลผลิตกล้วยน้ำว้าต่อการปลูกพืชผักสวนครัว กรณีศึกษา ต. บางคา อ. ราชสาส์น จ. ฉะเชิงเทรา โดย : นภกานด์ หน่ายคอน และคณะ
2555
51
การศึกษาความเข้มข้นของผงบุกในการผลิตแยมมะม่วงเสริมใยอาหาร โดย : กัญชญานิศ ศรีนุกูล
2555
52
การสำรวจแหล่งน้ำและวิธีการบำบัดน้ำเสียในพื้นที่อำเภอบางคล้า โดย : สุวรรณี ซาหอม
2555
53
การปลูกฟิล์มบางผลึกนาโนอินเดียมออกซีไนไตรด์โดยระบบอาร์เอฟแมกนีตรอนสปัตเตอร์ริงเพื่อประยุกต์ใช้เป็นอุปกรณ์กรองแสง โดย : วีระชน นิถุรัมย์
2555
54
การผลิตน้ำหมักชีวภาพจากผักตบชวาและมูลค้างคาว โดย : นางสาวกาญจนา วงษ์เชื้อ และคณะ
2555
55
การประยุกต์ใช้งานสเปกตรัมของแสงจากแหล่งกำเนิดต่างๆ โดย : กาญจนา รอดคล้าย และคณะ
2555
56
การตรวจสอบคุณภาพทางจุลชีววิทยาของอาหารและเครื่องดื่ม ในศูนย์อาหารมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ (บางคล้า) โดย : ภาวินี พลอยขำ และคณะ
2555
57
ความคาดหวัง ความคิดเห็น และความพึงพอใจที่มีต่อการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 1 ของนักศึกษาชั้นปีที่ 3 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎราชนครินทร์ โดย : วราภรณ์ เคลือน้ำคำ และคณะ
2555
58
การศึกษาชนิดและปริมาณของแพลงก์ตอนพืชในแหล่งน้ำข้างศูนย์วิทยาศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ประยุกต์ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ (ศูนย์บางคล้า) โดย : ซูรีต้าร์ เขียวแพร และคณะ
2555
59
การเพิ่มประสิทธิภาพเตาอบพลังงานแสงอาทิตย์ (Optimization of a Solar Oven) โดย : กนิษฐา โสดาราม และคณะ
2555
60
การพัฒนาสมรรถนะในการผลิตและการใช้ประโยชน์จาก หนังสืออิเล็กทรอนิกส์โดยใช้เครือข่ายการวิจัยการศึกษา ของครูในจังหวัดฉะเชิงเทรา โดย : บุญรัตน์ แผลงศร
2555
61
การศึกษาพฤติกรรม และผลกระทบการใช้แท็บเล็ตเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ แบบบูรณาการ โดย : สายฝน เสกขุนทด
2558
62
โครงการ การพัฒนาครูมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ด้วยองค์ความรู้ด้านการท่องเที่ยวเชิงส่งเสริมสุขภาพ โดย : พรพิมล วิริยะกุล
2555
63
โครงการวิจัยการศึกษาโปรตีนที่เกี่ยวข้องกับความหวานและเส้นใยระหว่างการเจริญของผลมะม่วงพันธุ์น้ำดอกไม้ โดย : ฐิติพร บูรณะศรีศักดิ์
2555
64
การศึกษาความหลากหลายและคุณภาพน้ำมันปาล์มที่ปลูกในดินเปรี้ยวเพื่อผลิตไบโอดีเซลชุมชน: จังหวัดฉะเชิงเทรา โดย : พิชญสิณี อริยธนะกตวงศ์
2555
65
การคัดเลือกชนิดสายพันธุ์เฟิร์นเพื่อบำบัดดินที่ปนเปื้อนน้ำมันเตา โดย : ณัฐพร สนเผือก
2555
66
การศึกษารูปแบบบรรจุภัณฑ์ที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อของผู้บริโภคกล้วยอบแผ่น กรณีศึกษา กลุ่มสตรีแปรรูปกล้วย ตำบลบางคา อำเภอราชสาส์น จังหวัดฉะเชิงเทรา โดย : จารุวรรณ สุนทรเสณี และคณะ
2555
67
การพัฒนา และถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตสบู่สมุนไพร กรณีศึกษา กลุ่มผลิตสมุนไพรแปรรูปตำบลสิบเอ็ดศอก อำเภอบ้านโพธิ์ จังหวัดฉะเชิงเทรา โดย : ภควรรณ คงจันตรี และคณะ
2555
68
การสกัดสีจากวัตถุดิบธรรมชาติในพื้นที่ตำบลเสม็ดใต้เพื่อผลิตผ้าบาติก โดย : ปรัชญา วาทะสิทธิ์ และคณะ
2555
69
การศึกษาวิธีการบรรจุภัณฑ์ผลิตภัณฑ์ข้าวสารของกลุ่มเกษตรกร ตำบลบางคาเพื่อยืดอายุการเก็บรักษา โดย : อภิชาติ สังข์ทอง
2555
70
แนวทางการเพิ่มผลผลิตและแปรรูปเห็ดของเกษตรกร ตำบลลาดกระทิง อำเภอสนามชัยเขต จังหวัดฉะเชิงเทรา โดย : สถาพร ดียิ่ง และกมลธร แสงอุทัย
2557
71
การส่งเสริมและพัฒนากลุ่มขนมหวาน ตำบลบางคา อำเภอราชสาสน์ จังหวัดฉะเชิงเทราเข้าสู่มาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน โดย : ทวีทรัพย์ เจือพานิช และคณะ
2555
72
การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์ ของนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ โดยเทคนิคการเรียนแบบร่วมมือ โดย : สุพรัตรา แดงเจริญ
2555
73
การพัฒนาทักษะกระบวนการวิจัยของนักศึกษาวิชาชีพครูด้วยฐานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในพื้นที่ลุ่มน้ำบางปะกง โดย : กุลยารัตน์ ทัศมี
2555
74
อิทธิพลของความพึงพอใจของนักศึกษา ภาพพจน์มหาวิทยาลัย และคุณภาพการให้บริการที่มีต่อ ความจงรักภักดีของนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ โดย : มาริษ คุณากร
2555
75
การพัฒนาผลิตภัณฑ์ไอศกรีมกะทิเนื้อตาลสุก โดย : จารุวรรณ สุนทรเสณี
2555
76
การพัฒนาโปรแกรมการท่องเที่ยวสำเร็จรูปเพื่อตอบสนองความต้องการพฤติกรรมนักท่องเที่ยวชาวไทย : กรณีศึกษาจังหวัดฉะเชิงเทรา โดย : ครรชิต มาระโภชน์
2555
77
การศึกษาระบบสนับสนุนการทำผลงานทางวิชาการ โดย : รุ้งรวี อำนาจตระกูล
2555
78
การศึกษาแนวทางการควบรวมภาระงานสอน โดย : นภกานด์ หน่ายคอน และคณะ
2555
79
การศึกษาแนวทางการพัฒนาบุคลากรสายวิชาการ และสายสนับสนุน โดย : รุ้งรวี อํานาจตระกูล
2555
80
แนวทางการส่งเสริมการตลาดและพัฒนาผลิตภัณฑ์ : กรณีศึกษาสินค้า OTOP ในภาคตะวันออก โดย : พรพิมล วิริยะกุล และปริญญา สิริอัตตะกุล
2556
81
การพัฒนาตำรับขนมในงานวัด (ขนมเบื้อง) โดย : สรรเพชญ บรรลือวงศ์
2556
82
การพัฒนาหลักสูตรสาระการเรียนรู้ท้องถิ่น เรื่องตาลโตนด สำหรับนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนวัดปากน้ำโจ้โล้ ตำบลปากน้ำ อำเภอบางคล้า จังหวัดฉะเชิงเทรา โดย : พอเจตน์ ธรรมศิริขวัญ
2556
83
การบริหารงานภาครัฐกับการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว อำเภอท่าตะเกียบ จังหวัดฉะเชิงเทรา โดย : มาริษ คุณากร
2556
84
ครีมขัดรองเท้าจากเปลือกกล้วยน้ำว้า โดย : กฤษณา วิเชียรวารี และปัทมา เผือกสีทอง
2554
85
รายงานการวิจัย การจัดการป่าจากและกระบวนการใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นจากต้นจากในการสร้าง เศรษฐกิจของคนในชุมชน ตำบลเขาดิน อำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา โดย : ธนิตา แสงเกิด และคณะ
2554
86
ศึกษาอัตราการเจริญเติบโตของปลาหางนกยูงที่เลี้ยงโดยใช้อาหารที่เเตกต่างกัน โดย : อำภา นนกระโทก และคณะ
2554
87
ปัจจัยที่ส่งผลต่อความวิตกกังวลในการสื่อสารของนักศึกษา เอกภาษาอังกฤษ ที่ศึกษาวิชาการฟังและพูด มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ โดย : เมธา หมื่นประเสริฐ
2554
88
การพัฒนารูปแบบการเรียนรู้บนระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตแบบผสมผสาน กับการสอนแบบปกติ กรณีศึกษา: รายวิชาหลักการเขียนโปรแกรม คอมพิวเตอร์และอัลกอริทึม โดย : ทัศนีย์ รอดมั่นคง
2554
89
การพัฒนาทักษะการสืบค้นสารสนเทศโดยใช้ระบบโอแพคของนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ โดย : วาทิตา เอื้อเจริญ
2554
90
การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่องฟิสิกส์พื้นฐาน โดย : ทิพย์วรรณ หงกะเชิญ และพิไลพร หนูทองคำ
2557
91
สภาพแวดล้อมทางเทคโนโลยีและพฤติกรรมการใช้อินเตอร์เน็ตที่ส่งผลต่อ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาจังหวัดฉะเชิงเทรา โดย : ปริญญา มีสุข
2554
92
การจัดการความปลอดภยและลดการใช้พลังงาน โดย : จิรัฏฐ์ เหมือนวิหาร และคณะ
2554
93
การเพาะเลี้ยงสาหร่ายสไปรูลินา Spirulina platensis เชิงพาณิชย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ (บางคล้า) โดย : นรากร ศรีสุข และนภกานด์ หน่ายคอน
2554
94
การวิจัยปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมเพื่อพัฒนามาตรฐานความสะอาดและบรรจุภัณฑ์ “ขนมกระยาสารทและน้ำพริก” กรณีศึกษากลุ่มวิสาหกิจชุมชนเกษตรอินทรีย์ บ้านวังควาย จังหวัดฉะเชิงเทรา โดย : กุลวดี โรจน์ไพศาลกิจ และคณะ
2554
95
การพัฒนาแหล่งการเรียนรู้ชุมชนแบบบูรณาการบนพื้นฐานปรัชญา เศรษฐกิจพอเพียง กรณีศึกษา ตำบลดงกระทงยาม อำเภอศรีมหาโพธิ์ จังหวัดปราจีนบุรี โดย : ลินดา นาคโปย และ สุนทรีย์ ธรรมสุวรรณ
2554
96
การศึกษาพัฒนาเครือข่ายผู้ปลูกมันสำปะหลังในเขตภาคตะวันออก โดย : จักรพันธ์ ปิ่นทอง และคณะ
2554
97
การพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีบรรจุภัณฑ์ข้าวหอมมะลิจากหัตถกรรม พื้นบ้านประเภทผ้าและเครื่องจักสาน โดย : วงเดือน ไม้สนธิ์ และคณะ
2554
98
การจัดการความรู้และกระบวนการถ่ายทอดภูมิปัญญา ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์และการบริหารจัดการกลุ่มวิสาหกิจชุมชน โดย : กุลยารัตน์ ทัศมี
2554
99
แนวทางการพัฒนาตลาดผลิตภัณฑ์ผักปลอดภัย : กรณีผักไฮโดรโปรนิกส์ สาหร่ายและเห็ด โดย : พรพิมล วิริยะกุล
2554
100
การสำรวจความคิดเห็นในการแต่งกายที่ถูกระเบียบของนักศึกษาคณะครุศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ โดย : ขวัญดาว อ่อนอุทัย และคณะ
2554
101
เปรียบเทียบวัสดุปลูกต่างชนิดกันต่อการเจริญเติบโตของกล้วยไม้สกุลหวายพันธุ์แคระ โดย : ธีรนุช โพธิ์มาศ และสินีนาฏ หวังพิทักษ์
2554
102
การพัฒนาและจัดทำแปลงสาธิตการผลิตข้าวชีวภาพในสภาพดินกรด เพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน โดย : พิชญสิณี อริยธนะกตวงศ์
2554
103
แนวทางพัฒนาศักยภาพของมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ในการส่งเสริมศิลปะวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวในชุมชน โดย : อารียา บุญทวี
2554
104
ความพึงพอใจของผู้บริโภคที่มีผลต่อการตัดสินใจชื้อ ผลิตภัณฑ์พื้นเมือง : กรณีศึกษาผลิตภัณฑ์น้ำตาลสด อำเภอบางคล้า จังหวัดฉะเชิงเทรา โดย : นิลาวัลย์ สว่างรัตน์
2554
105
การลดอาการสะท้านหนาวของมะม่วงพันธุ์น้ำดอกไม้ก่อนการเก็บรักษาที่อุณภูมิต่ำ โดย : อภิรดี เมืองเดช
2554
106
การประยุกต์ใช้วัตถุเจือปนในอาหารพวก Active Oxygen เพื่อทดแทนสารเคมีร่วมกันการเก็บรักษาที่อุณหภูมิต่ำในการควบคุมโรค แอนเทรคโนสของมะม่วงพันธุ์น้ำดอกไม้เพื่อการส่งออก โดย : อภิรดี เมืองเดช
2554
107
การศึกษาและพัฒนาตำบลต้นเเบบด้านการจัดการขยะกรณีศึกษาองค์การบริหารส่วนตำบลในจังหวัดฉะเชิงเทรา โดย : กุลวดี โรจน์ไพศาลกิจ และคณะ
2554
108
ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการเลือกศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษาภาคพิเศษ ของคนวัยทำงานในเขตกรุงเทพและปริมณฑล โดย : อำนวย ปาอ้าย
2554
109
การวิจัยและพัฒนาภาวะผู้นำของผู้นำนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฎราชนครินทร์ โดย : อำนวย ปาอ้าย
2554
110
รูปแบบการดำเนินชีวิต และความต้องการบริการดูแลอำนวยความสะดวก ของคนวัยชราในชุมชนเมืองกลุ่มจังหวัดเบญจบูรพาสุวรรณภูมิ โดย : อรนุช กฤตยขจรสกุล และอำนวย ปาอ้าย
2554
111
การค้นหาแหล่งที่สามารถพัฒนาเป็นจุดเชื่อมโยงการท่องเที่ยวตลาดการค้นหาแหล่งที่สามารถพัฒนาเป็นจุดเชื่อมโยงการท่องเที่ยวตลาดน้ำ ให้ยั่งยืนของอำเภอบางคล้า จังหวัดฉะเชิงเทรา ให้ยั่งยืนของอำเภอบางคล้า จังหวัดฉะเชิงเทรา โดย : วิชาญ ตอรบรัมย์ และจริยา แผลงนอก
2554
112
การวิเคราะห์อนุภาคพลังงานสูงที่ปลดปล่อยจากดวงอาทิตย์จากยานอวกาศ Advanced Composition Explorer (ACE) โดย : วิโรจน์ จุฑาภิรักษ์
2554
113
การพัฒนาโปรแกรมระบบฐานข้อมูลกองทุนสวัสดิการ ชุมชน กรณีศึกษา ตำบลเสม็ดใต้ โดย : กิ่งกาญจน์ กิตติสุนทโรภาศ
2554
114
การพัฒนาบรรจุภัณฑ์และตราสัญลักษณ์ผลิตภัณฑ์ชุมชนข้าวปลอดสาร ตำบลดอนฉิมพลี จังหวัดฉะเชิงเทรา โดย : ประสาน นันทะเสน
2554
115
การวิเคราะห์บริบทและประเมินความต้องการพัฒนาคุณภาพการศึกษา โดย : ปริญญา มีสุข
2554
116
การพัฒนาครูยุคใหม่โดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน โดย : ธานินทร์ ปัญญาวัฒนากุล และคณะ
2554
117
การพัฒนากิจกรรมการติดตามและเฝ้าระวังคุณภาพสิ่งเเวดล้อม ที่เหมาะสมกับบริบทของพื้นที่สำหรับผู้นำท้องถิ่น ตำบลบางสวน อำเภอบางคล้า จังหวัดฉะเชิงเทรา โดย : กุลยารัตน์ ทัศมี
2554
118
การพัฒนารูปแบบการถ่ายทอดภูมิปัญญาท้องถิ่นการทำน้ำตาลสด บ้านปากน้ำ จังหวัดฉะเชิงเทรา โดย : พอเจตน์ ธรรมศิริขวัญ
2554
119
ผลกระทบด้านเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม และสิ่งแวดล้อม จากการจัดการ ท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ตามทัศนะของคนในชุมชนตลาดคลองสวน บ้านใหม่ นครเนื่องเขต และบางคล้า จังหวัดฉะเชิงเทรา โดย : ลักษณพร โรจน์พิทักษ์กุล
2554
120
รูปแบบการพัฒนาความรู้ความสามารถ และการใช้แหล่งเรียนรู้ของบุคลากร สายผู้สอน : กรณีศึกษาโรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหาร โดย : สถาบันพัฒนาคุณภาพครู (สพค.) มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์
2554
121
การคัดสรรคนดี คนเก่ง มีสมรรถนะ และคุณลักษณะที่พึงประสงค์มาเรียนครูและ เป็นคณาจารย์ โดย : กิตติวงค์ สาสวด และคณะ
2554
122
การขับเคลื่อนโครงการ 1 ครุศาสตร์ 1 จังหวัด โดย : สายฝน เสกขุนทด
2554
123
รูปแบบการจัดการเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถินในโรงเรียนนําร่องสู่ประชาคม อาเซียน : กรณีศึกษาเชิงพื้นทีโรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหาร จังหวัดฉะเชิงเทรา โดย : ทิพย์วิมล วังแก้วหิรัญ
2554
124
การสำรวจพฤติกรรมการใช้สมุนไพรในงานสาธารณสุขมูลฐานของอาสาสมัครสาธารณสุขชุมชน ตำบลสาลี อำเภอบางปลาม้า จังหวัดสุพรรณบุรี โดย : ทิพวัลย์ อินาวัง
2554
125
สภาพปัจจุบันของการจัดการศึกษานอกสถานที่ตั้งของมหาวิทยาลัย ราชภัฏราชนครินทร์ โดย : กุลวดี โรจน์ไพศาลกิจ
2553
126
การพัฒนาการรู้-รักษ์ภาษาของเด็กปฐมวัย ด้วยวิธีสอนโดยใช้นิทานคำกลอน โดย : เยาวนุช ทานาม
2553
127
การพัฒนานวัตกรรมการสอนวิชานาฏศิลป์ เรื่องนาฏลีลานาฏยศัพท์ โดย : นิสา เมลานนท์
2553
128
การพัฒนาศักยภาพของคณะกรรมการระงับข้อพิพาทระดับหมู่บ้าน : กรณีศึกษาอำเภอบางคล้า จังหวัดฉะเชิงเทรา โดย : คณสถิต มังกรแก้ว
2553
129
การศึกษาผลของน้ำหมักจากปลาต่อการเจริญเติบโตของสาหร่ายสไปรูลินา (Spirulina platensis) โดย : นภกานด์ หน่ายคอน และนิชานันท์ อุดมศักดิ์สกุล
2553
130
การศึกษาอิทธิพลของดินเค็มต่อการผลิตสารสร้างความหอมในข้าวหอมมะลิและคุณภาพของข้าวขาวดอกมะลิ105 โดย : พิชญสิณี อริยธนะกตวงศ์
2553
131
การพัฒนารูปแบบระบบบริหารจัดการงานวิจัยระดับคณะ ในมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ โดย : วัชรากร พาหะนิชย์ และคณะ
2553
132
การสร้างวิชาทักษะชีวิตเพื่อพัฒนาสุขภาพจิตของนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ โดย : ธัญญภัสร์ ศิรธัชนราโรจน์
2553
133
การใช้เครือข่ายอินเตอร์เน็ตเพื่อฝึกทักษะการฟังภาษาอังกฤษของนักศึกษามหาวิทยาลัย : กรณีศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ โดย : เกียรติชัย สายตาคำ
2553
134
เปรียบเทียบการใช้พลังงานของเครื่องบริการเว็บแบบธรรมดากับแบบฝังตัว โดย : สุรศักดิ์ ศรีสวรรค์
2553
135
การวิเคราะห์ภาระงานสอนของอาจารย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ปีการศึกษา 2552 โดย : ประนอม เงินบุคคล และคณะ
2553
136
การวิเคราะห์จํานวนนักศึกษาเต็มเวลาภาคปกติ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ปีการศึกษา 2552 โดย : ประนอม เงินบุคคล และสิริณัฎฐ์ ควรประกอบกิจ
2553
137
การวิเคราะห์ค่าใช้จ่ายต่อหัวนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ปีการศึกษา 2552 โดย : ประนอม เงินบุคคล และคณะ
2553
138
บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน วิชาโปรแกรมประยุกต์ด้านสถิติและ วิจัยทางธุรกิจ สำหรับนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ โดย : ธรรมรัตน์ สิมะโรจนา และพิภัทรา สิมะโรจนา
2553
139
ประสิทธิผลของละครเพื่อการพัฒนาทักษะการสื่อสารของเยาวชน โดย : ธนัช ถิ่นวัฒนากูล
2553
140
การสร้างบทเรียนแบบโปรแกรมเรื่องวิธีการพิสูจน์ทางคณิตศาสตร์ และการพิสูจน์ทฤษฎีบทของเซต ความสัมพันธ์และฟังก์ชัน โดย : เจริญ แก้วประดิษฐ์
2553
141
ปัจจัยเสี่ยงเชิงภูมิศาสตร์กับความคุ้มค่าและมาตรฐานที่ส่งผลกระทบต่อการบริหารจัดการ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ : กรณีศึกษาศูนย์บางคล้า โดย : วิไลวรรณ สุนทรายุทธ
2553
142
การวิเคราะห์การกระจายตัวของอนุภาคพลังงานสูงในแต่ละระดับพลังงาน ตามแนวเส้นสนามแม่เหล็ก โดย : วิโรจน์ จุฑาภิรักษ์ และนลินี เอี่ยมสะอาด
2553
143
การวิจัยและพัฒนาศักยภาพด้านความเป็นเลิศทางวิชาการ ของบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ โดย : กุลยารัตน์ ทัศมี และวัชรากร พาหะนิชย์
2553
144
การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาการเขียนโปรแกรมฐานข้อมูล โดยวิธีจับคู่ดูแลกัน โดย : ชัชฎาภรณ์ ตันตะราวงศา
2553
145
วัฒนธรรมองค์การที่มีผลต่อการจัดการความรู้เพื่อการเพิ่มประสิทธิภาพของโรงงานอุตสาหกรรมในนิคมอุตสาหกรรมจังหวัดฉะเชิงเทรา โดย : พรพิมล วิริยะกุล
2553
146
ชุดสาธิตการฉีดน้ำมันเชื้อเพลิงในรถจักรยานยนต์ตามสภาวะโหลด โดย : สมศักดิ์ คำมา และชัชวาล นิมโรธรรม
2553
147
การออกแบบและพัฒนาเก้าอี้จากกระดาษที่ผ่านการใช้งานแล้วสำหรับเด็กวัย ก่อนเรียน 2 - 4 ปี โดย : วิชาญ ตอรบรัมย์
2553
148
การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาเทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตและการ พัฒนาเว็บของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ โดยวิธีการสร้าง ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน โดย : สุพรัตรา แดงเจริญ
2553
149
การเพิ่มการถ่ายเทความร้อนของแผงสะสมความร้อนจาก แสงอาทิตย์ด้วยการ ใส่ครีบรูปตัววี โดย : นรินทร์ กุลนภาดล
2552
150
การศึกษาการจัดการความรู้ ของโรงเรียนฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ โดย : พจนีย์ มั่งคั่ง
2552
151
คุณลักษณะการเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฎราชนครินทร์ โดย : พรทิพย์ คำชาย
2552
152
ภูมิปัญญาด้านการสื่อสารวรรณกรรมพื้นบ้านประเภทนิทานพื้นบ้านและนิทานปริศนา โดย : นภรภิสฏ์ ลัภกิตโร
2552
153
การศึกษาความเป็นไปได้ทางเศรษฐศาสตร์ในการเลี้ยงไส้เดือนดินเพื่อการค้า โดย : ประสาน นันทะเสน
2552
154
การพัฒนาระบบบริหารจัดการงานวิจัยในมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ โดย : กุลยารัตน์ ทัศมี และคณะ
2552
155
การศึกษาอิทธิพลของระดับความเปรี้ยวในดินต่อการผลิตสารหอมและคุณภาพ ของข้าวขาวดอกมะลิ 105 โดย : พิชญสิณี อริยธนะกตวงศ์
2552
156
การพัฒนาระบบบริหารจัดการงานวิจัยในมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ โดย : กุลวดี โรจน์ไพศาลกิจ และคณะ
2551
157
การผลิตน้ำหมักชีวภาพ (ชนิดผง) โดย : วงเดือน ไม้สนธิ์
2551
158
การเจริญเติบโตของผักคะน้าที่ปลูกในวัสดุที่รดด้วยน้ำปุ๋ยหมักมูลโค และปุ๋ยสูตรไฮโดรโปนิก โดย : จักรินทร์ คงคาใส
2550
159
การศึกษาคุณภาพน้ำที่เหมาะสมสำหรับการเลี้ยงกุ้งขาวในหมู่บ้านเสม็ดใต้ อำเภอบางคล้า จังหวัดฉะเชิงเทรา โดย : นิภารัตน์ แม่นปืน และอารดา วงษ์ยีเมาะ
2550
160
การศึกษารูปแบบการนำเสนอเนื้อหารายการวิทยุ “เวลาราชนครินทร์” ตามความต้องการของกลุ่มผู้ฟัง โดย : นภรภิสฏ์ ลัภกิตโร
2550
161
การจัดการความรู้ของมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ โดย : นฤมล จิตศิลป์
2550
162
การปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมเพื่อพัฒนาสุขลักษณะที่ดีในการประกอบอาหารแก่ผู้ค้า “ขนมจาก” ในบริเวณวัดโสธรวรารามวรวิหาร จังหวัดฉะเชิงเทรา โดย : กุลวดี โรจน์ไพศาลกิจ
2550
163
การพัฒนาแหล่งเรียนรู้ชุมชนท้องถิ่นแบบมีส่วนร่วมเพื่อนำไปสู่การพัฒนา กระบวนการเรียนรู้ของเด็ก และเยาวชนจังหวัด ฉะเชิงเทรา โดย : วรพจน์ ทำเนียบ และณัฐพร สนเผือก
2557
164
แพลงก์ตอนพืชและคุณภาพน้ำบางประการ บริเวณคลองสารภี อำเภอบ้านสร้าง จังหวัดปราจีนบุรี โดย : เกศสุดา พันธ์ภา
2552
165
โครงงานวิจัยพัฒนาโปรแกรมเกมฝึกพิมพ์ดีดสามมิติ โดย : พงษ์ศักดิ์ บัวหลวง และวรวรรษ บุญลาภ
2552
166
การศึกษาภูมิปัญญาท้องถิ่นในการใช้ประโยชน์จากความหลากหลายทางชีวภาพในป่าชุมชน จังหวัดฉะเชิงเทรา โดย : ณรงค์ศักดิ์ พิทักษ์ตันสกุล และสถาพร ดียิ่ง
2552
167
การศึกษาพฤติกรรมการใช้สารสนเทศของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ โดย : วราภรณ์ สินถาวร
2552
168
องค์ประกอบทางเคมีของไส้เดือนน้ำจืดที่นำมาใช้เป็นอาหารสัตว์น้ำ โดย : วฤชา กาญจนอักษร
2552
169
โครงการวิจัยเชิงปฎิบัติการ การส่งเสริมประชาคมสื่อมวลชนเพื่อการส่งเสริมสุขภาพ : กรณีศึกษา ประชาชนในตำบลหนองเเหน อำเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา โดย : สุรพงศ์ คล้ายเกต
2552
170
การวิจัยและพัฒนา ซอฟท์แวร์ช่วยออกแบบชุดเสื้อผ้าสำเร็จรูปจากผ้าไหม ช่วงที่ 2 โดย : อัญชลี ชนะค้า และสราวุธ อิศรานุวัฒน์
2556
171
การศึกษาผลการปฏิบัติราชการตามคำสั่งรองปฏิบัติราชการประจำปี 2553 : กรณี ตัวชี้วัดืั้ 4.1.1,4.1.2 และตัวชี้วัดที่ 6 กรณีศึกษา : มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ โดย : เพ็ญศรี ปักกะสีนัง และคณะ
2554
172
การพัฒนาระบบการบริหารงานเพื่อการประกันคุณภาพเชิงบูรณาการด้วยเทคนิคดุลยภาพควบคู่กับกรอบดำเนินการสี่ประการตามเเนวติดกลยุทธ์น่านน้ำสีครามของมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ โดย : ธัญญภัสร์ ศิรธัชนราโรจน์
2554
173
การวิเคราะห์กรดเบนโซอิกและกรดซอร์บิกในน้ำผลไม้โดยเทคนิคโครมาโทกราฟีของเหลวสมรรถนะสูง โดย : กาญจนา สมจิตร
2554
174
การศึกษาปริมาณสารอาหารจากว่านหางจระเข้ โดย : คมกริช จันทร์ทุล
2553
175
การวิเคราะห์ปริมาณสารไฮโดรควิโนนในผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางโดยเทคนิคยูวี เดอริเวทิฟ สเปคโตรโตเมตรี (UVDS) โดย : จิราภา ยิ้มเนียม
2554
176
การหาปริมาณเคอร์ซิตินในดอกอัญชัน ดอกเฟื่องฟ้า และใบหม่อน ด้วยวิธีไฮเพอร์ฟอร์มานซ์ลิควิคโครมาโตรกราฟี โดย : ฐิติพร หันจัดการ
2553
177
การศึกษาเรื่อง พฤติกรรมการออกกำลังกายด้วยท่าฤษีดัดตน สำหรับอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน สถานีอนามัยตำบลไผ่กองดิน อำเภอบางปลาม้า จังหวัดสุพรรณบุรี โดย : พรรณิภา ปะตังเวสารหัส
2554
178
การสำรวจความพึงพอใจของนักศึกษาคณะครุศาสตร์ที่มีต่อการรับบริการทั่วไปของกองกิจการนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ โดย : ชิษณุชา แสงสอน และคณะ
2554
179
การเปรียบเทียบการเจริญเติบโตของยีสต์ในไวน์น้ำมะพร้าวสด และ ไวน์น้ำมะพร้าวต้ม โดย : จิตรา จันทร์หอม และกาญจนา สร้างวัด
2554
180
การพัฒนาเว็บแอพพลิเคชั่นจัดการข้อมูลสถานประกอบการ ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ โดย : ชัชฎาภรณ์ ตันตะราวงศา
2550
181
เฟรมเวิร์กระบบฐานข้อมูลขนาดเล็กสำหรับโทรศัพท์มือถือ โดย : เชาวลิต ขันคำ
2550
182
การพัฒนาชุดทดลองไมโครโพรเซสเซอร์ โดย : ภูมิพัฒน์ ก๋าคำ
2550
183
ประสิทธิภาพทางเทคนิคและประสิทธิภาพทางเศรษฐกิจของการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรภายใต้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในจังหวัดฉะเชิงเทรา โดย : กิตติวงค์ สาสวด
2550
184
การพัฒนาวิธีการสอนวิชาคณิตศาสตร์ โดยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนวิชาคณิตศาสตร์ โดย : อริสรา ตั้งวารี
2550
185
การศึกษาธรรมชาติการขึ้น-ลง ของน้ำในแม่น้ำบางปะกง โดย : ธีรดา บุบผามาลา
2550
186
การศึกษาเทคนิคและวิธีการทำปุ๋ยหมักจากขยะมูลฝอย โดย : ธีรดา บุบผามาลา
2550
187
การจัดกระบวนการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ โดย : ลินดา นาคโปย
2550
188
วัฒนธรรมองค์การของการจัดการคุณภาพในธุรกิจอุตสาหกรรม โดย : พรพิมล วิริยะกุล
2550
189
การวิเคราะห์กระบวนการผลิตในโรงงานอุตสาหกรรม โดย : จักรพันธ์ ปิ่นทอง
2550
190
การประเมินสมรรถภาพตนเองของครูภาษาอังกฤษ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาปราจีนบุรี เขต 1 โดย : ธุวานนท์ บัวจันทร์ และกิตติศักดิ์ พลเดช
2551
191
การเปรียบเทียบเปอร์เซ็นต์ของการเปลี่ยนแปลงการตัดสินใจของการทดสอบความแตกต่างของสัดส่วนประชากรสองกลุ่มระหว่างวิธีการทดสอบแบบ Bayesian และการทดสอบแบบ Z โดย : รุ้งรวี อำนาจตระกูล และสุวิมล มั่นมงคล
2552
192
ENGLISH VOCABUARY LEARNING STRATEGIES USED BY UNIVERSITY STUDENTS OF DIFFERENT OF ENGLISH PROFICIENCY : A CASE STUDY OF RAJABHAT RAJANAGARINDRA UNIVERSITY, CHACHOENGSAO PROVINCE, THAILAND โดย : KIATTICHAI SAITAKHAN
2552
193
การแทรกค่าข้อมูลความเป็นกรด-ด่างของดินด้วยระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ บริเวณอำเภอบางคล้า จังหวัดฉะเชิงเทรา โดย : จักรกริช ไชยเนตร
2551
194
การวิเคราะห์หาปริมาณกรดเบนโซอิกในขนมจีนโดยใช้เทคนิคยูวี - วิส สเปกโตรสโคป โดย : สุกัญญา เล่าเปลี่ยน และคณะ
2551
195
โปรแกรมระบบผู้เชี่ยวชาญการแก้ปัญหาชีวิตประจำวันด้วยธรรมะบนมือถือ โดย : สุพรรณี อ่อนสี
2551
196
โปรแกรมประยุกต์และเว็บเซอร์วิสของระบบฝึกอบรมพนักงานบริษัทสยาม จำกัด (มหาชน) โดย : เฉลิมขวัญ ภูสิงห์ทอง
2551
197
การติดตามผลการผลิตบัณฑิตของคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ โดย : วราภรณ์ สินถาวร
2551
198
ความหลากหลายของกัลปังหาบริเวณหมู่เกาะแสมสาร อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี โดย : ภาควิชาวิทยาศาสตร์ทางทะเล คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
2551
199
การสะสมปริมาณธาตุเหล็กในข้าวสายพันธุ์ต่างๆที่ปลูกในพื้นที่ดินเปรี้ยวอำเภอราชสาส์น จังหวัดฉะเชิงเทรา โดย : นิภัทร์ สาลิกา
2550
200
รูปแบบการจัดการท่องเที่ยวชุมชนแบบมีส่วนร่วมของชุมชนตำบลสาวชะโงก อำเภอบางคล้า จังหวัดฉะเชิงเทรา โดย : ลักษณพร โรจน์พิทักษ์กุล และธีระพงษ์ ทศวรรษ
2558
201
การบริหารการจัดการตามหลักธรรมาภิบาล มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ โดย : ธัญญณัฐ ญาณมโนวิศิษฎ์
2551
202
การวิจัยเอกสาร แนวทางการจัดกิจกรรมพลศึกษาสำหรับเด็กปฐมวัย โดย : เยาวนุช ทานาม
2551
203
ปัจจัยที่สัมพันธ์กับพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การบุคลากรสายสนับสนุน มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ โดย : พรทิพย์ คำชาย
2551
204
การศึกษาความสามารถในการต้านอนุมูลอิสระในผักพื้นบ้านบางชนิดในจังหวัดฉะเชิงเทรา โดย : ทัศวรรณ คงจันตรี
2551
205
ผลของการใช้สาร paclobutrazol ร่วมกับ การใส่ปุ๋ยหมักและปุ๋ยชีวภาพต่อ การเจริญเติบโตและการออกดอกติดผลของสบู่ดำ โดย : ทสพล รวมฉิมพลี
2551
206
การเปรียบเทียบวิธีการทดสอบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยประชากรระหว่างวิธีดั้งเดิมและวิธีแบบเบส์เซียน โดย : สุวิมล มั่นมงคล และรุ้งรวี อำนาจตระกูล
2551
207
การสำรวจพันธุ์และแหล่งปลูกมะม่วงในจังหวัดฉะเชิงเทรา โดย : สถาพร ดียิ่ง
2551
208
การพัฒนาหลักสูตรวิทยาศาสตร์ (หลักสูตรเพิ่มเติม) ระดับสถานศึกษาโดยการสอนแบบวิทยาศาสตร์ชุมชน เรื่อง การพัฒนาผลผลิตมะม่วงในจังหวัดของเรา โดย : ดวงพร ภู่ผะกา
2550
209
การสกัดสารประกอบฟีนอลิกจากใบผักติ้ว โดย : ประวัติชัย อินทวิชัย และศศิวิมล ภูมิแดง
2550
210
ความพึงพอใจของผู้รับบริการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน โดย : พิชญสิณี อริยธนะกตวงศ์ และคณะ
2550
211
ความสนใจในการศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย คณะครุศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โดย : สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
2550
212
การเจริญเติบโตของผักกวางตุ้งที่ให้ธาตุอาหารความเข้มข้นแตกต่างกันโดย วิธีการปลูกแบบไฮโดรโพนิกส์ โดย : สุดารัตน์ เจริญบุตร และพรนภา เลื่อยคลัง
2550
213
การเปรียบเทียบผลของปุ๋ยชีวภาพ ปุ๋บคอก และปุ๋ยเคมี ต่อการเจริญเติบโตของผักบุ้งจีน โดย : สาวิตรี โสภาไฮ และอรอนงค์ วงษ์อาษา
2550
214
อิทธิพลของไซโทนินในน้ำมะพร้าวอ่อนต่อการแตกตาข้างของดาวเรือง โดย : สิริกูล น้อยทรงค์ และคณะ
2550
215
พัดลมบังคับ โดย : ธีระวัฒน์ กลีบสำโรง
2550
216
การศึกษาประวัติการเป็นมา แหล่งที่มาของวัตถุดิบ วิถีการปรุง วิถีการบริโภครวมถึงเทคนิคการจัดจำหน่าย ตลอดจนการทดสอบประสาทสัมผัสของผู้บริโภคขนมจาก ในจังหวัดฉะเชิงเทรา โดย : สรานันท์ พนาวัน และคณะ
2550
217
การออกแบบและพัฒนาบรรจุภัณฑ์ขนมไข่ของ กลุ่มแม่บ้านเกษตร ตำบลบางไผ่ จังหวัดฉะเชิงเทรา โดย : จันทนา เปล่งเพิ่มพูน และคณะ
2550
218
การออกแบบและพัฒนาบรรจุภัณฑ์ขนมเปี๊ยะสมุนไพร กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรการเคหะฉะเชิงเทรา โดย : ก่อเกียรติ คำวิลัย เเละคณะ
2550
219
การติดตามภาวการณ์มีงานทำของบัณฑิตคณะครุศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ปีการศึกษา 2549 โดย : วราภรณ์ สินถาวร
2550
220
โปรแกรมวิเคราะห์และตรวจสอบระบบเครือข่าย โดย : พิศณุ กมลภา
2550
221
การลดปริมาณแมงกานีสโดยวิธีการตกตะกอนทางเคมีในกระบวนการผลิตนำประปา โดย : สมศิริ ทองมี
2550
222
ความพึงพอใจของนายจ้าง/ผู้ใช้บัณฑิตคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ รุ่นปีการศึกษา 2548 โดย : หนึ่งฤทัย เมฆวทัต
2550
223
ความพึงพอใจในการบริการของศูนย์ศิลปวัฒนธรรมและท้องถิ่น โดย : จินดา เนื่องจำนง และคณะ
2550
224
ความพึงพอใจของผู้รับบริการของคณะครุศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ โดย : เยาวนุช ทานาม
2550
225
การศึกษาภาวะการมีงานทำของบัณฑิต คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ปีการศึกษา 2549 โดย : จารุวรรณ สิงห์ม่วง และคณะ
2550
226
การติดตามผลบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่สำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2549 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ โดย : ไพรสิทธิ์ ศรีสุทธิเกิดพร และคณะ
2550
227
การศึกษาสถานการณ์และความต่อเนื่องในการแก้ปัญหายาเสพติดระดับหมู่บ้าน ชุมชนในจังหวัดฉะเชิงเทรา-ชลบุรี โดย : อำนวย ปาอ้าย
2550
228
การลดปริมาณสารปรอทในหอยแครงและหอยแมลงภู่จากแม่น้ำบางปะกงหลังการเผาและการลวก โดย : อภิรดี เมืองเดช
2550
229
การศึกษาการกระจายของ DDT และ PCBs ในระบบนิเวศวิทยาของแม่น้ำบางปะกง โดย : อภิรดี เมืองเดช
2550
230
การพัฒนาระบบบริหารจัดการงานวิจัยในมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ โดย : สถาบันวิจัยและพัฒนา
2550
231
การประเมินความเสี่ยงต่อการสัมผัสสารในกลุ่ม Trihalomethanes ในสระว่ายน้ำในจังหวัดฉะเชิงเทรา ปราจีนบุรี และชลบุรี โดย : ธีรดา บุบผามาลา
2550
232
คุณภาพชีวิตของลูกจ้างชั่วคราวในมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ โดย : ธรรมรัตน์ สิมะโรจนา และกิตติวงศ์ สาสวด
2550
233
คุณภาพชีวิตการทำงานของพนักงานโรงงานอุตสาหกรรม ในเขตพื้นที่เบญจบูรพาสุวรรณภูมิ โดย : กิตติวงค์ สาสวด
2550
234
การพัฒนาบทเรียนอินเทอร์เน็ตวิชาออกเเบบเฟอร์นิเจอร์ 4 สำหรับสาขาวิชาออกเเบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม โดย : วิชาญ ตอรบรัมย์
2550
235
บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนวิชาเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์และ อัลกอลิทึม สำหรับนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ โดย : พิภัทรา สิมาโรจนา และธรรมรัตน์ สิมะโรจนา
2550
236
การสังเคราะห์เอกสารเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ในงานอุตสาหกรรม โดย : ปิยนุช มงคล
2550
237
การศึกษาคุณภาพของแบบทดสอบแบบเลือกตอบ ที่มีรูปแบบตัวเลือกแตกต่างกัน โดย : อังคณา กุลนภาดล และจิราภรณ์ สันทนาคณิต
2550
238
ความพึงพอใจของนักศึกษา กศ.พท. ต่อการให้บริการของศูนย์ให้การศึกษานอกที่ตั้งมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ โดย : อรนุช กฤตยขจรสกุล และอัญชลี ลุนแจ่ม
2550
239
แนวทางการสร้างความร่วมมือกับหน่วยงานท้องถิ่น โดย : กุลยารัตน์ ทัศมี
2550
240
การพัฒนาต้นแบบการเรียนการสอนวิชาศึกษาทั่วไปแบบอีเลิร์นนิ่ง โดย : สายฝน เสกขุนทด
2550
241
บทเรียนออนไลน์ วิชาการคิดและการตัดสินใจ โดย : ลินดา นาคโปย
2550
242
ระบบสารสนเทศศูนย์ฝึกอบรมและการบริการวิชาการ โดย : สุนทรีย์ ธรรมสุวรรณ และคณะ
2550
243
การสังเคราะห์เอกสารการจัดการคุณภาพในงานอุตสาหกรรม โดย : ชัชวาล มงคล
2550
244
การศึกษาเอกสารเกี่ยวกับข้าวหอมมะลิ 105 โดย : สภาพร ดียิ่ง
2550
245
การรวบรวมเอกสารเกี่ยวกับพืชพลังงานทดแทน โดย : ทสพล รวมฉิมพลี
2550
246
การศึกษาเอกสารหลักฐานเกี่ยวกับบทบาทของกระบือต่อการเกษตรของไทย โดย : ชัชพงษ์ เชาว์สวัสดิ์
2550
247
การศึกษาภูมิปัญญาท้องถิ่นในการใช้ประโยนช์จากความหลากหลายทางชีวภาพในป่าชุมชน จังหวัดฉะเชิงเทรา โดย : ณรงค์ศักดิ์ พอทักษ์ตันสกุล และสถาพร ดียิ่ง
2550
248
การประเมินประสิทธิภาพการลดปริมาณ Escherichia coli ในน้ำด้วยฟองอากาศของก๊าซออกซิเจน ไนโตรเจน และอากาศในเครื่องอัลตร้าซาวน์ โดย : ธีรดา บุบผามาลา
2551
249
วิจัยและพัฒนาเสริมสร้างศักยภาพในการดำเนินงานของคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้าน ในจังหวัดฉะเชิงเทรา โดย : อำนวย ปาอ้าย
2551
250
อุบัติภัยในการทำงานและการป้องกันของพนักงานโรงงานอุตสาหกรรมในเขตภาคตะวันออก โดย : อำนวย ปาอ้าย
2552
251
การศึกษาวิจัยผลกระทบของเทคโนโลยีที่สงผลตอการแขงขันในอุตสาหกรรมผาไหม โดย : อัญชลี ชนะค้า เเละสราวุธ อิศรานุวัฒน์
2552
252
สภาพสังคม และวิถีชุมชนที่มีผลกระทบต่อความเสื่อมโทรมของทรัพยากร กรณีศึกษา : ลุ่มน้ำบางปะกง โดย : ลินดา นาคโปย และพรสิน สุภวาลย์
2552
253
ประเพณีการบวชเรียนของพุทธศาสนิกชนชายไทยในเขตภาคตะวันออก โดย : อุทัย ศิริภักดิ์ และอำนวย ปาอ้าย
2552
254
ทัศนคติและพฤติกรรมของผู้บริโภคสตรีวัยรุ่นในเขตภาคตะวันออกต่อการเลือกซื้อเครื่องสำอาง จากระบบการขายตรง โดย : อำนวย ปาอ้าย
2552
255
การวิจัยและพัฒนาศักยภาพด้านความเป็นเลิศทางวิชาการของอาจารย์และนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ โดย : วงเดือน ไม้สนธิ์ และคณะ
2552
256
การศึกษาความเป็นไปได้ในการผลิตไฟฟ้าสำหรับพัดลมชุดควบแน่นด้วย อุปกรณ์เทอร์มออิเล็กตริกจากพลังงานความร้อนทิ้งของเครื่องปรับอากาศ โดย : ภูมิพัฒน์ ก๋าคำ
2552
257
อัลกอริทึมสำหรับบีบอัดข้อมูลเท็กซ์โดยการแทนอักขระด้วยบิต โดย : เชาวลิต ขันคำ
2552
258
วิเคราะห์ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับสมรรถภาพด้านการสอนของนักศึกษาครู มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ โดย : ลินดา นาคโปย
2552
259
ความต้องการและพฤติกรรมการบริโภคน้ำพริกสำเร็จรูปของผู้บริโภคในเขตจังหวัดฉะเชิงเทราและชลบุรี โดย : อัญชลี ลุนแจ่ม และอรนุช กฤตยขจรสกุล
2552
260
วิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมเพื่อเสริมสร้างพลังชุมชนในการอนุรักษ์และพัฒนาพื้นที่ป่าชุมชนและการใช้ประโยชน์ร่วมกันอย่างยั่งยืนบ้านโคกหัวข้าว ต.ท่าถ่าน อ.พนมสารคาม จ.ฉะเชิงเทรา ระยะที่ 1 โดย : บุญมา พงษ์โหมด และภาคภูมิ ลบถม
2552
261
การพัฒนารูปแบบความร่วมมือการฝึกประสบการณ์วิชาชีพระหว่างคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์กับสถานประกอบการณ์ในภาคตะวันออก โดย : ชัชวาล มงคล
2552
262
ชีวิต ชาติพันธุ์ การสืบเนื่องและการเปลี่ยนแปลง : การศึกษาวิเคราะห์พิธีกรรมเซ่นยายตาของคนไทยที่พูดภาษาเขมรในตำบลดงน้อย อำเภอราชสาส์น จังหวัดฉะเชิงเทรา โดย : บุญมา พงษ์โหมด และภาคภูมิ ลบถม
2552
263
การผลิตเอทานอลจากน้ำหวานจาก โดย : วฤชา กาญจนอักษร
2552
264
การแทรกค่าข้อมูลความเป็นกรด-ด่างของดินด้วยระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ บริเวณอำเภอบางคล้า จังหวัดฉะเชิงเทรา โดย : จักรกริช ไชยเนตร
2552
265
ประเพณีไทยพวนในสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงยุคโลกาภิวัตน์ : กรณีศึกษาหมู่บ้านแห่งหนึ่งในจังหวัดฉะเชิงเทรา โดย : บุญยอด ศรีรัตนสรณ์
2552
266
อุปกรณ์ควบคุมการส่องสว่างของหลอดแอลอีดีร่วมกับแสงสว่างธรรมชาติ เพื่อการประหยัดพลังงานไฟฟ้า โดย : ภูมิพัฒน์ ก๋าคำ และบัญชา อุนพานิช
2552
267
การศึกษาผลของน้ำตาลสดต่อการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อบอนสีพันธุ์เทพกนก โดย : สถาพร ดียิ่ง
2552
268
การออกแบบและสร้างบรรจุภัณฑ์สำหรับผลิตภัณฑ์ชุมชน โดย : จักรพันธ์ ปิ่นทอง
2552
269
การออกแบบและพัฒนาเครื่องมือเก็บเกี่ยวทะลายปาล์มน้ำมัน โดย : ชัชวาล มงคล
2552
270
การบำบัดน้ำเสียจากบึงกระเทียมโดยใช้แบบจำลองร่วมกับจุลินทรีย์บำบัด โดย : วาสนา แจ่มดาว
2553
271
ระบบการจัดการโครงการของสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ และสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ โดย : วลัยพร รุ่งเรือง
2553
272
ปรับปรุงพัฒนาเครื่องถอดถุงมืออนามัย โดย : มารุต บุญร่วม และคณะ
2553
273
ความพึงพอใจของผู้ปกครองนักเรียนที่มีต่อการจัดการศึกษาของโรงเรียนบางปะกงบวร “วิทยายน” สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1 โดย : นาถยา อัมพะวา และนิภาพร ทองนอก
2553
274
การศึกษาเปรียบเทียบปริมาณกรดซิตริกที่ได้จากยีสต์ธรรมชาติกับปริมาณกรดซิตริกที่ได้จากเบเกอร์ยีสต์ โดย : กรรณิการ์ ดับโรค
2553
275
ศึกษาการเปรียบเทียบการทำไวน์จากตะไคร้จากยีสต์ธรรมชาติกับยีสต์ Saccharomyces cerevisiae สายพันธุ์ Champagne โดย : กิตตินันท์ โปกุล
2553
276
การศึกษาเปรียบเทียบสารพิษจากแบคทีเรียบาซิลลัสทูริงจิเอนซิส (Bacillus thuringiensis) จากธรรมชาติเพื่อใช้กำจัดลูกน้ำยุงลาย โดย : กรพิชชา การเกตุ
2553
277
การเพิ่มการถ่ายเทความร้อนของแผงสะสมความร้อนจากแสงอาทิตย์ด้วยการใส่ครีบรูปรูปทรงพาราโบลา โดย : เจมณรงค์ วังกระแสร์ และคณะ
2553
278
ชุดสาธิต วัฏจักรการทำความเย็น โดย : มารุต ปินใจกุล และคณะ
2553
279
การเปรียบเทียบคุณภาพน้ำบางประการของการบำบัดน้ำเสียระหว่างระบบหมุนเวียนแบบยึดเกาะกับตัวกลางและแบบล่องลอยเป็นอิสระ : กรณีศึกษา น้ำเสียของเทศบาลเมืองฉะเชิงเทรา โดย : นาตยา เจริญยิ่งสุขจินดา
2553
280
กระบวนการส่งเสริมการใช้ภูมิปัญญาพื้นบ้านด้านสมุนไพร ในการรักษาโรคเบื้องต้น โดย : กุลยารัตน์ ทัศมี
2553
281
การวิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยีการใช้สารเคลือบผิวจากธรรมชาติ ต่ออายุการเก็บรักษามะม่วงพันธุ์น้ำดอกไม้ โดย : อภิรดี เมืองเดช
2553
282
การผลิตน้ำหมักชีวภาพจากใบหญ้าแฝก โดย : วงเดือน ไม้สนธิ์
2553
283
การสร้างและหาประสิทธิ์ภาพรถประหยัดน้ำมันของเครื่องยนต์ Wave 125 โดย : ชัชวาล นิมโรธรรม
2553
284
วัฒนธรรมองค์การที่มีผลต่อการจัดการความรู้ในการเพิ่มประสิทธิภาพของโรงงานอุตสาหกรรมในนิคมอุตสาหกรรมจังหวัดฉะเชิงเทรา โดย : พรพิมล วิริยะกุล
2553
285
การศึกษาความเป็นไปได้เเละเเนวทางการจัดตั้งสหกรณ์ร้านค้า มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์วิทยาเขตบางคล้า โดย : กิตติวงศ์ สาสวด
2553
286
การพัฒนาศักยภาพและการมีส่วนร่วมของกลุ่มเกษตรกรในการเพิ่มมูลค่าข้าว : กรณีศึกษากลุ่มผู้แปรรูปข้าว บ้านดอนทอง ต.บางคา อ.ราชสาส์น จ.ฉะเชิงเทรา โดย : นายบุญยอด ศรีรัตนสรณ์ และคณะ
2553
287
การพัฒนารูปแบบการจัดการการท่องเที่ยวชุมชนโดยชุมชนตำบลเสม็ดใต้ อำเภอบางคล้า จังหวัดฉะเชิงเทรา โดย : กุลวดี โรจน์ไพศาลกิจ
2553
288
การวิจัยและพัฒนา ซอฟท์แวร์ช่วยออกแบบชุดเสื้อผ้าสำเร็จรูปจากผ้าไหม ช่วงที่ 1 โดย : อัญชลี ชนะค้า เเละสราวุธ อิศรานุวัฒน์
2554
289
การประยุกต์ใช้ระบบการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมศิลปกรรม (CECS) เพื่อการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมศิลปกรรมท้องถิ่น จังหวัดฉะเชิงเทรา โดย : คนึงนิตย์ ชื่นค้า และนภกานด์ หน่ายคอน
2554
290
การพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยวตลาดชุมชนแบบบูรณาการที่เน้นอัตลักษณ์และความยั่งยืนด้วยกระบวนการมีส่วนร่วมกับชุมชน จังหวัดฉะเชิงเทรา โดย : วัชรากร พาหะนิชย์ เเละคณะ
2554
291
การพัฒนาครูยุคใหม่โดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน โดย : ธานินทร์ ปัญญาวัฒนากุล และคณะ
2554
292
โปรแกรมเพียงขยับ...รับรู้ สำหรับผู้พิการทางการพูด โดย : สาริศา จันทศิริ และพัชรีพร เขาเหิน
2554
293
ระบบจัดการข้อมูลการสำรวจไลเคนสำหรับโทรศัพท์เคลื่อนที่ โดย : ปฏิรพ สุขใย
2554
294
โครงการออกแบบบรรจุภัณฑ์ขนมข้าวแตน กลุ่มแม่บ้าน บ้านทดหลวง ตำบลผักขะ อำเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว โดย : บุญตา นพสิทธิ์ และสนธยา มั่นจิตร
2554
295
โครงการออกแบบผลิตภัณฑ์โคมไฟจากกะลามะพร้าวสำหรับประดับตกแต่งสวนภายในอาคาร โดย : ธัญวรัตม์ พรหมสำสี และอนิรุจน์ พรหมสำลี
2554
296
รายงานการวิจัย การศึกษากระบวนการตัดสินใจ การแก้ปัญหาวัชพืช และศัตรูพืชในนาข้าว ของชุมชนหมู่สิบสอง ตำบลดอนฉิมพลี อำเภอบางน้ำเปรี้ยว จังหวัด ฉะเชิงเทรา โดย : พรลดา บุญทัน เเละคณะ
2554
297
ความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อการใช้บริการรถรับ-ส่งประจำทางของมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา โดย : นาถยา อัมพะวาและคณะ
2554
298
การยกระดับคุณภาพโรงเรียนสาธิตและโรงเรียนเครือข่ายฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู เพื่อเสริมสร้างคุณภาพบัณฑิตครูยุคใหม่ โดย : พจนีย์ มั่งคั่ง และคณะ
2554
299
โครงการวิจัยเพื่อพัฒนาครูมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ด้วยภูมิปัญญาเศรษฐกิจพอเพียง โดย : ธัญญภัสร์ ศิรธัชนราโรจน์
2554
300
แนวทางการสร้างความร่วมมือกับสถานประกอบการ โดย : กุลยารัตน์ ทัศมี
2550
301
The Employment of Websites to Practice English Listening Skills of University Students: A Case Study of Rajabhat Rajanagarindra University, Chachoengsao Province, Thailand โดย : Kiattichai Saitakham
2553
302
ความชุกของเชื้อโรคสัตว์สู่คน Sarcocystis spp. ที่แยกได้จากกล้ามเนื้อหัวใจโค อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา โดย : พิสิษฐ์ สุนทราวิฑูร และคณะ
2558
303
ผลของน้ำหมักชีวภาพจากหอยเชอรี่ต่อการเจริญเติบโตของผักคะน้า โดย : วุฒิชัย บุญมาเลิศ
2557
304
การศึกษาพฤติกรรมการเรียนรู้การจัดการขยะของนักเรียน ในโรงเรียนเขตพื้นที่เสม็ดใต้ อำเภอบางคล้า จังหวัดฉะเชิงเทรา โดย : จงภร มหาดเล็ก
2556
305
การพัฒนาการบูรณาการงานวิจัยตามบทบาทของมหาวิทยาลัยในการพัฒนาท้องถิ่นกับความร่วมมือของชุมชนในจังหวัดฉะเชิงเทรา : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โดย : ลักษณพร โรจน์พิทักษ์กุล
2556
306
การพัฒนาศักยภาพของวิสาหกิจชุมชนเพื่อสร้างความเข้มแข็งอย่างยั่งยืน กรณีศึกษาวิสาหกิจชุมชน จังหวัดฉะเชิงเทรา โดย : ณัฐพล บัวเปลี่ยนสี และคณะ
2558
307
การเพิ่มประสิทธิภาพการเรียนรู้ของนักศึกษากลุ่มที่เรียนวิชา หลักเครื่องมือสำหรับงานวิเคราะห์ทางสิ่งแวดล้อม ด้วยเอกสารอ่านเพิ่มเติม เรื่องเครื่องแก้ว ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2557 สาขาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ โดย : จงภร มหาดเล็ก
2558
308
การสังเคราะห์สารประกอบชนิด 1,1-ไดเฟนิล-3-เอริลอินเดน โดยผ่านปฏิกิริยา [3+2] ไซโคลแอดดิชัน ระหว่างสารประกอบไตรเฟนิลคาร์บิเนียมเตตระฟลูออโรโบเรท กับสารประกอบสไตรีนชนิดต่างๆ โดย : นคินทร์ สุรพานิช
2558
309
การมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนในระดับองค์การบริหารส่วนตำบล จังหวัดฉะเชิงเทรา โดย : อัมรินทร์ นาคณัฐเศรษฐ์
2558
310
ประวัติศาสตร์ชุมชนที่ปรากฏในภาพจิตรกรรมฝาผนังองค์มณฑปวัดสาวชะโงก ตำบลสาวชะโงก อำเภอบางคล้า จังหวัดฉะเชิงเทรา โดย : อาจิณ โจนาธาน อาจิณกิจ
2559
311
การศึกษาพฤติกรรมและความต้องการในการบริโภคเนื้อแพะของกลุ่ม ผู้บริโภคที่นับถือศาสนาอิสลาม อ.บางน้ำเปรี้ยว จ.ฉะเชิงเทรา โดย : ปรัชญาเมธี เทียนทอง
2555
312
ระบบช่วยเขียนแผนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ กรณีศึกษาสาขาวิชา วิทยาการคอมพิวเตอร์และสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ โดย : ชัชฎาภรณ์ ตันตะราวงศา
2558
313
การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่องการสรรหาและการคัดเลือกทรัพยากรมนุษย์ วิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์ โดยการเรียนแบบเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญผ่านการสอน แบบใช้ปัญหาเป็นหลัก กรณีศึกษานักศึกษาสาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์ โดย : วัฒนา พิลาจันทร์
2559
314
การพัฒนาการจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการในรายวิชาการพัฒนาองค์การ และการเปลี่ยนแปลง คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ โดย : ปรีดาพร อารักษ์สมบูรณ์
2559
315
แนวทางการพัฒนาการตลาดบริการสำหรับโรงแรม ในกลุ่มจังหวัดเบญจบูรพาสุวรรณภูมิ โดย : ครรชิต มาระโภชน์
2559
316
การเปรียบเทียบสูตรอาหารที่เหมาะสาหรับการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อเบญจมาศ โดย : รุ่งทิวา อ้วนศรี
2558
317
การศึกษาความสัมพันธ์เชิงสาเหตุคุณภาพการจัดการศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบล โดย : หนึ่งฤทัย เมฆวทัต และปริญญา มีสุข
2558
318
อัตลักษณ์และความสัมพันธ์ของวิถีชีวิตชาวจีนลุ่มแม่น้ำบางปะกง กรณีศึกษา ตำบลสาวชะโงก อำเภอบางคล้า จังหวัดฉะเชิงเทรา โดย : ธีระพงษ์ ทศวัฒน์
2556
319
การศึกษารูปแบบและสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์จักสานทางมะพร้าวจากภูมิปัญญาท้องถิ่น ตำบลสาวชะโงก อำเภอบางคล้า จังหวัดฉะเชิงเทรา โดย : พนัชกร เพชรนาค
2556
320
ประวัติศาสตร์ท้องถิ่นชุมชนสาวชะโงก โดย : เอกชัย ไชยดา
2556
321
การศึกษาเปรียบเทียบเพลงสวดคริสต์ศาสนาในโบสถ์เซ็นต์ร็อค ท่าไข่ และโบสถ์เซนต์แอนโทนี แปดริ้ว จังหวัดฉะเชิงเทรา โดย : สราวุธ โรจนศิริ
2557
322
การศึกษาประสิทธิภาพการผลิตก๊าซชีวภาพโดยใช้วัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร โดย : กาหลง บัวนาค และคณะ
2557
323
การพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่สอดคล้องกับท้องถิ่นภาคตะวันออก มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ โดย : ศิริวัฒน์ จิระเดชประไพ และคณะ
2557
324
การศึกษาความเชื่อและพิธีกรรมร่างทรง กรณีศึกษาในตำบลหนองตีนนก อำเภอบ้านโพธิ์ จังหวัดฉะเชิงเทรา โดย : เสาวลักษณ์ ด้วงเมฆ และจิดาภา บุญยะนิวาสน์
2557
325
การศึกษาพฤติกรรมการใช้สารเคมีกำจัดศัตรูพืชในภาคการเกษตรของเกษตรกรในพื้นที่หมู่ 16 ตำบลคลองนครเนื่องเขต อำเภอเมือง จังหวัดฉะเชิงเทรา โดย : รัชนก มนต์ประเสริฐ
2558
326
การพัฒนาเว็บไซต์สำหรับโรงเรียนวัดสองคลอง อำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา โดย : สุรีรัตน์ เกตุแก้ว
2558
327
การพัฒนาเว็บไซต์สำหรับโรงเรียนมัธยมสัมมาชีวศิลป-บางพระ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี โดย : สุรีรัตน์ พานโคตร
2558
328
การพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศภูมิศาสตร์การท่องเที่ยว เพื่อตอบสนองความต้องการพฤติกรรมนักท่องเที่ยวชาวไทย : กรณีศึกษาจังหวัดฉะเชิงเทรา โดย : กรรณิการ์ มาระโภชน์ และครรชิต มาระโภชน์
2558
329
การพัฒนารูปแบบการจัดการการเงินและหนี้สินของครูตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง โดย : อำนวย ปาอ้าย
2558
330
พฤติกรรมการเลือกตั้งกับการสื่อสารการเมืองของประชาชนในเขตอำเภอเมืองฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา โดย : กันตพัฒน์ ชนะบุญ
2558
331
การพัฒนาแบบฝึกทักษะร่วมกับโปรแกรม GeoGebra เรื่อง ปริพันธ์ในรายวิชา แคลคูลัส 1 สำหรับนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ โดย : สมพล พวงสั้น
2558
332
การศึกษาและพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนด้วยยุทธศาสตร์สะท้อนอภิปัญญา ร่วมกับการเรียนรู้โดยใช้การวิจัยเป็นฐานของครูผู้สอนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดย : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทิพย์วิมล วังแก้วหิรัญ
2558