ARIT News

ร่วมตอบคำถามในปัญหาการใช้งานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศภายในมหาวิทยาลัยฯ

บรรยากาศการอบรมในช่วง 13.00 น. – 16.00 น. โครงการสัมมนาปฏิบัติการ เรื่อง “เทคนิคการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง (Risk Management Plan)” โดยมีผู้บริหารและบุคลากรสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ร่วมตอบคำถามในปัญหาการใช้งานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ แก่ผู้เข้าร่วมอบรม ผ่านระบบการประชุมออนไลน์ (โปรแกรม Zoom)

ARIT News

อบรมโครงการสัมมนาปฏิบัติการ เรื่อง “เทคนิคการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง (Risk Management Plan)” (วันแรก)

วันพุธที่ 9 มีนาคม 2565 เวลา 8.30 น. – 16.30 น. ผศ.ดร.สายฝน เสกขุนทด รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้เข้าร่วมอบรมโครงการสัมมนาปฏิบัติการ เรื่อง “เทคนิคการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง (Risk Management Plan)” โดยมี ผศ.ดร.ประสิทธิ์ พงษ์เรืองรอง เป็นวิทยากรในการอบรม