ARIT News

ขอถวายพระพร

ขอถวายพระพร สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ทรงหายจากอาการประชวร และมีพระพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรงในเร็ววัน ควรมิควรแล้วแต่จะโปรดเกล้ากระหม่อม ข้าพระพุทธเจ้า คณะผู้บริหาร และบุคลากร สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์

ARIT News

อบรมนักศึกษาเพื่อเตรียมความพร้อมและสอบวัดสมรรถนะด้านดิจิทัล (Online) ให้กับนักศึกษาที่ชั้นปีที่ 4 และปีที่ 5 ประจำปี 2566 คณะครุศาสตร์ กลุ่มที่ 2

วันเสาร์และวันอาทิตย์ที่ 4 – 5 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 9.00 น. – 16.00 น. สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ได้จัด “อบรมนักศึกษาเพื่อเตรียมความพร้อมและสอบวัดสมรรถนะด้านดิจิทัล (Online) ให้กับนักศึกษาที่ชั้นปีที่ 4 และปีที่ 5 ประจำปี 2566” ให้กับนักศึกษาคณะครุศาสตร์ กลุ่มที่ 2 ได้แก่1. สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย2. สาขาวิชาสังคมศึกษา3. สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ4. […]

ARIT News

อบรมนักศึกษาเพื่อเตรียมความพร้อมและสอบวัดสมรรถนะด้านดิจิทัล (Online) ให้กับนักศึกษาที่ชั้นปีที่ 4 และปีที่ 5 ประจำปี 2566 คณะครุศาสตร์ กลุ่มที่ 1

วันเสาร์และวันอาทิตย์ที่ 4 – 5 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 9.00 น. – 16.00 น. สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ได้จัด “อบรมนักศึกษาเพื่อเตรียมความพร้อมและสอบวัดสมรรถนะด้านดิจิทัล (Online) ให้กับนักศึกษาที่ชั้นปีที่ 4 และปีที่ 5 ประจำปี 2566” ให้กับนักศึกษาคณะครุศาสตร์ กลุ่มที่ 1 ได้แก่ 1. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป2. สาขาวิชาคณิตศาสตร์3. […]

ARIT News

3 กุมภาพันธ์ วันทหารผ่านศึก

ไดด้มีการจัดงานเฉลิมฉลองเพื่อเป็นเกียรติแก่ทหารผู้เสียสละแม้กระทั่งชีวิต เพื่อปกป้องผืนแผ่นดินไทยและอธิปไตยของชาติ ดอกป๊อปปี้ สีแดงนั้น เป็นสัญลักษณ์แทน ทหารผ่านศึก ผู้พิทักษ์รักษาประเทศชาติให้มีเอกราชอธิปไตย สีแดงของดอกป๊อปปี้ คือ เลือดของทหารหาญที่ได้หลั่งชโลมแผ่นดินไว้ด้วยความกล้าหาญ เสียสละอันสูงสุด

ARIT News

ประชุมเรื่องการต้อนรับองคมนตรี ในกิจกรรม RRU Open House 2023

วันอังคารที่ 31 มกราคม 2565 เวลา 13.30 น. 1. ผศ.ดร.สายฝน เสกขุนทด ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ2. ดร.กฤษฎา พลอยศรี รองผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ3.อาจารย์สิทธิศักดิ์ อรรจนานนท์ รองผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ,4. ผศ.ดร.นลินา ไชยะ รองผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ5. นางสาลินี บุญนาค ผู้ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้าสำนักงานผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ6. นางสาวประภัสสร จันทร์แก้ว หัวหน้าหน่วยงานวิทยบริการ7. นางสาวสมพร มานะวะ หัวหน้าหน่วยงานบริหารงานทั่วไป8. นายบุญญา วาสี […]

ARIT News

ประชุมการจัดกิจกรรม RRU Open House 2023

วันอังคารที่ 31 มกราคม 2566 เวลา 11.00 น.1. ผศ.ดร.สายฝน เสกขุนทด ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ2. ดร.กฤษฎา พลอยศรี รองผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ3. นายบุญญา วาสี หัวหน้าหน่วยงานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร4. ว่าที่ร้อยตรีนพดล เวศวงศ์ษาทิพย์ บุคลากรหน่วยงานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร5. นางสาวชนิตสิรี โพธิ์เงิน บุคลากรหน่วยงานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารได้เข้าร่วมประชุมกิจกรรม RRU Open House 2023 ที่จะจัดในวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ที่ 16 – 17 […]

ARIT News

ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ครั้งที่ 1/2566

วันจันทร์ที่ 30 มกราคม 2566 เวลา 13.00 น. ผศ.ดร.สายฝน เสกขุนทด ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ครั้งที่ 1/2566 ณ ห้องมหาชนก ชั้น 5 อาคารเรียนรวมและอำนวยการ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์#ขอบคุณรูปภาพจากงานประชาสัมพันธ์

ARIT News

โครงการสัมมนาปฏิบัติการ เรื่อง “การจัดทำแผนพัฒนาองค์กรตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx) ระยะ 3 ปี”

วันพฤหัสบดีและวันศุกร์ที่ 26 – 27 มกราคม 2566 เวลา 8.30 น. – 16.30 น.1. ผศ.ดร.สายฝน เสกขุนทด ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ2. ดร.กฤษฎา พลอยศรี รองผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ3.อาจารย์สิทธิศักดิ์ อรรจนานนท์ รองผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ,4. ผศ.ดร.นลินา ไชยะ รองผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ5. นางสาลินี บุญนาค ผู้ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้าสำนักงานผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ6. นางสาวประภัสสร จันทร์แก้ว หัวหน้าหน่วยงานวิทยบริการ7. นางสาวสมพร […]