สายตรงผู้บริหาร

 

 

อาจารย์ ดร.นรากร ศรีสุข
ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา

 

086-3716914

narakorn_sr@rru.ac.th