ARIT News

บรรยากาศการแบ่งกลุ่ม Workshop ของสำนักวิทยบริการฯ เพื่อวิเคราะห์ความเสี่ยง (ช่วงบ่าย)

บรรยากาศการแบ่งกลุ่ม Workshop ของสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อวิเคราะห์ความเสี่ยงภายในหน่วยงาน ของวันพฤหัสบดีที่ 10 มีนาคม 2565 ในช่วง 13.00 – 16.30 น. โดยมี ดร.ประสิทธิ์ พงษ์เรืองพันธุ์ รศ.ดร.วศิน อิงพัฒนากุล และ รศ.ดร.สุวิมล นวลพระลักษ์ เป็นวิทยากรในการอบรม ผ่านระบบการประชุมออนไลน์ (โปรแกรม Zoom)

ARIT News

บรรยากาศการแบ่งกลุ่ม Workshop ของสำนักวิทยบริการฯ เพื่อวิเคราะห์ความเสี่ยง (ช่วงเช้า)

บรรยากาศการแบ่งกลุ่ม Workshop ของสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อวิเคราะห์ความเสี่ยงภายในหน่วยงาน ของวันพฤหัสบดีที่ 10 มีนาคม 2565 ในช่วง 8.30 น. – 12.00 น. ผ่านระบบการประชุมออนไลน์ (โปรแกรม Zoom)

ARIT News

อบรมโครงการสัมมนาปฏิบัติการ เรื่อง “เทคนิคการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง (Risk Management Plan)” (วันที่สอง)

วันพฤหัสบดีที่ 10 มีนาคม 2565 เวลา 8.30 น. – 16.30 น. ผู้บริหารและบุคลากรสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้เข้าร่วมอบรมโครงการสัมมนาปฏิบัติการ เรื่อง “เทคนิคการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง (Risk Management Plan)” และมีการแบ่งกลุ่ม Workshop เพื่อวิเคราะห์ความเสี่ยงภายในหน่วยงาน โดยมี ผศ.ดร.ประสิทธิ์ พงษ์เรืองรอง เป็นวิทยากรในการอบรม ผ่านระบบการประชุมออนไลน์ (โปรแกรม Zoom)