โครงการพัฒนาการเรียนการสอนอิเล็กทรอนิกส์ (e-learning)


วันพุธและวันพฤหัสบดีที่ 11 – 12 ธันวาคม 2562 เวลา 10.00 – 15.00 น. สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศได้ให้บริการห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ (ห้อง 900) เพื่อใช้ในการอบรมการใช้งานสำหรับอาจารย์ผู้สอน โครงการพัฒนาการเรียนการสอนอิเล็กทรอนิกส์ (e-learning) จัดขึ้นโดยมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์