จัดเตรียมระบบออนไลน์ (โปรแกรม ZOOM) ในการประชุมคณะกรรมการวิชาการคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

วันพุธที่ 20 พฤษภาคม 2563 เวลา 9.00 น. บุคลากรกลุ่มงานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ได้จัดเตรียมระบบออนไลน์ (โปรแกรม ZOOM) 👩🏻‍💻👨🏻‍💻 ในการประชุมคณะกรรมการวิชาการคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์