สถาบันวิจัยและพัฒนา เข้าร่วมโครงการตรวจรับรองคุณภาพ ตรวจรับรองคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์เครือข่าย (Network of Research Ethics Committee : NREC)

วันที่ 20 พฤศจิกายน 2566 เวลา 09.00 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นรากร ศรีสุข ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา มอบหมายให้ อาจารย์ ดร.กฤษณะ ช่องศรี รองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา พร้อมด้วยบุคลากรสถาบันวิจัยและพัฒนา เข้าร่วมโครงการตรวจรับรองคุณภาพ ตรวจรับรองคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์เครือข่าย (Network of Research Ethics Committee : NREC) โดยเข้าร่วมโครงการผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (ออนไลน์) ZOOM Cloud Meetings

#สถาบันวิจัยและพัฒนา
#มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์
http://research.rru.ac.th
อาคารเรียนรวมและอำนวยการ ชั้น 2
422 ถนนมรุพงษ์ ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมือง
จังหวัดฉะเชิงเทรา 24000
โทรศัพท์ 038-517007
โทรสาร 038-513090

PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com