โครงการส่งเสริมการตีพิมพ์ผลงานวิจัย ระดับชาติหรือนานาชาติ ในหัวข้อ”เทคนิคการเขียนบทความวิจัย เพื่อตีพิมพ์ในวารสาร สาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ อาชีวอนามัยและความปลอดภัย” และ “สาขามนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์”

วันนี้ 26 ตุลาคม 2566 เวลา 13.00 -15.30 น. รองศาสตราจารย์ ดร.ดวงพร ภู่ผะกา รักษาราชการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ มอบหมายให้ อาจารย์ ดร.นรากร ศรีสุข ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการส่งเสริมการตีพิมพ์ผลงานวิจัย ระดับชาติหรือนานาชาติ ในหัวข้อ"เทคนิคการเขียนบทความวิจัย เพื่อตีพิมพ์ในวารสาร สาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ อาชีวอนามัยและความปลอดภัย" และ "สาขามนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์" โดยได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กู้เกียรติ ทุดปอ อาจารย์ประจำหลักสูตรอาชีวอนามัยและความปลอดภัย คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดุจฤดี คงสุวรรณ์ อาจารย์ประจำแขนงวิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา สำนักวิชาสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย เป็นวิทยากรบรรยายในโครงการฯ ครั้งนี้

สถาบันวิจัยและพัฒนา
http://research.rru.ac.th
อาคารเรียนรวมและอำนวยการ ชั้น 2
422 ถนนมรุพงษ์ ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมือง
จังหวัดฉะเชิงเทรา 24000
โทรศัพท์ 038-517007
โทรสาร 038-513090

PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com