ทรัพย์สินทางปัญญา

เกี่ยวกับเรา

 • โครงสร้าง
 • ภารกิจ

ระเบียบ/ประกาศ/คำสั่ง

ระเบียบ
 • ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ว่าด้วยการดำเนินการด้านลิขสิทธิ์ พ.ศ. ...................................
 • ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ว่าด้วยการดำเนินการด้านสิทธิบัตร และอนุสิทธิบัตร พ.ศ. 2565
ประกาศ
 • ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ฉบับที่ ............................... เรื่อง จัดตั้งฝ่ายทรัพย์สินทางปัญญา มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์
 • ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ฉบับที่…………. เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราการจัดสรรผลประโยชน์จากผลงานด้านทรัพย์สินทางปัญญา/การถ่ายทอดเทคโนโลยี
คำสั่ง

การขอรับความคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญา

 • การยื่นจด
 • การยื่นจดสิทธิบัตรการออกแบบผลิตภัณฑ์
 • การยื่นจดลิขสิทธิ์
 • การยื่น มาตรา 52
 • การยื่นคำขอขึ้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ จุลชีพ เซลล์เพาะเลี้ยง
 • ประกาศโฆษณา คำขอขึ้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ จุลชีพ เซลล์เพาะเลี้ยง

แผนผังประเภททรัพย์สินทางปัญญา

 

ขั้นตอนการดำเนินงาน

 • ลิขสิทธิ์
 • สิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร

ดาวน์โหลดเอกสาร

แบบฟอร์ม
 1. แบบฟอร์มคำขอแจ้งข้อมูลลิขสิทธิ์
 2. แบบขอรับสิทธิบัตรและอนุสิทธิบัตร
 3. แบบขอรับสิทธิบัตรและอนุสิทธิบัตร
 4. หนังสือมอบอำนาจ
 5. หนังสือโอนสิทธิขอรับสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร
 6. หนังสือรับรองความเป็นเจ้าของสิทธิ
 7. สัญญาให้เก็บรักษาข้อมูลไว้เป็นความลับ
 8. สัญญาการถ่ายโอนวัสดุ
 9. Invention Disclosure (สิทธิบัตรการประดิษฐ์/อนุสิทธิบัตร)
 10. Invention Disclosure (สิทธิบัตรออกแบบผลิตภัณฑ์)
 11. แบบฟอร์มคำขอแจ้งข้อมูลลิขสิทธิ์
 12. สัญญาอนุญาตให้ใช้สิทธิบัตร
 13. สัญญาการแสดงความเป็นเจ้าของทรัพย์สินทางปัญญา
 14. สัญญาอนุญาตให้แปลงานวรรณกรรม
 15. คำขอขึ้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์จุลชีพและเซลล์เพาะเลี้ยง
 16. หนังสือยืนยันยื่นคำขอจดทะเบียนสิทธิบัตรการประดิษฐ์
สัญญา

คู่มือ/ขั้นตอน

 • ตัวอย่างคำขอสิทธิบัตร
 • คู่มือการปฏิบัติงานการอนุญาตให้ใช้สิทธิ
 • คู่มือประชาชน โดย กรมทรัพย์สินทางปัญญา
 • ขั้นตอนการยื่น/คู่มือ สิทธิบัตรและอนุสิทธิบัตร
 • ขั้นตอนการยื่น/คู่มือ ลิขสิทธิ์
 • แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียน มข.

จรรยาบรรณของผู้ปฏิบัติงาน

 

PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com