ประกาศทุนวิจัย

  1. ประกาศทุนอุดหนุนวิจัย ประเภททุน Senior Project ปีงบประมาณ 2563 ครั้งที่ 1ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ เรื่อง แต่งตั้งคณะคณะกรรมการทุนวิจัย มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ เพิ่มเติม พ.ศ. 2560
  2. ประกาศทุนขับเคลื่อนงานวิจัยเชิงพื้นที่ คณะวิทยาการจัดการ ประจำปี 2562 ครั้งที่ 2
  3. ประกาศทุนขับเคลื่อนงานวิจัยเชิงพื้นที่ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำปี 2562 ครั้งที่ 2
  4. ประกาศทุนส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ปีงบประมาณ 2563
  5. ประกาศทุนขับเคลื่อนงานวิจัยเชิงพื้นที่ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำปี 2562 ครั้งที่ 2 เพิ่มเติม
  6. ประกาศทุนอุดหนุนการวิจัย ปีงบประมาณ 2563 ครั้งที่ 1
PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com