เกี่ยวกับ RDI

ประวัติสถาบันวิจัยและพัฒนา (History)

มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ได้ก่อตั้งมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2483 ชื่อว่า “โรงเรียนฝึกหัดครูประกาศนียบัตรจังหวัด” จากนั้นได้มีการเปลี่ยนชื่อและพัฒนาบทบาทภารกิจตามการเปลี่ยนแปลงของสภาพสังคมเรื่อยมาดังนี้

           พ.ศ. 2485 เปลี่ยนชื่อเป็นโรงเรียนสตรีฝึกหัดครูฉะเชิงเทรา

           พ.ศ. 2498 โรงเรียนฝึกหัดครูฉะเชิงเทรา

           พ.ศ. 2513 วิทยาลัยครูฉะเชิงเทรา

        พ.ศ. 2518 ได้มีการประกาศใช้พระราชบัญญัติวิทยาลัยครู พุทธศักราช 2518 วิทยาลัยครูฉะเชิงเทราจึงได้รับการยกฐานะตามพระราชบัญญัติให้สามารถผลิตครู ได้ถึงระดับปริญญาตรีและมีภารกิจอื่นๆ คือ การค้นคว้าวิจัย ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมการส่งเสริมวิทยฐานะครู และการอบรมครูประจำการ วิทยาลัยครูฉะเชิงเทรา จึงจัดตั้งฝ่ายบริการการศึกษาและฝ่ายวิจัยขึ้น เพื่อปฏิบัติภารกิจให้ครอบคลุมตามพระราชบัญญัติ

           พ.ศ. 2527 ได้มีการประกาศใช้พระราชบัญญัติวิทยาลัยครู (ฉบับที่ 2) ให้อำนาจวิทยาลัยครูเปิดสอนสาขาวิชาต่างๆ ถึงระดับปริญญาตรี

           พ.ศ. 2528 วิทยาลัยครูฉะเชิงเทรา ได้ปรับโครงสร้างการบริหารของสถาบันให้มีศูนย์วิจัยและวางแผนพัฒนา

           พ.ศ. 2532 พระราชบัญญัติวิทยาลัยครูและราชกิจจานุเบกษา ได้ปรับโครงสร้างการบริหารงานทั่วไปให้ศูนย์วิจัยและบริการการศึกษาเป็นหน่วยงานเทียบเท่าคณะ

           เมื่อได้มีการประกาศพระราชบัญญัติสถาบันราชภัฏ พุทธศักราช 2538 ในพระราชกิจจานุเบกษา   เมื่อวันที่ 24 มกราคม พ.ศ. 2538 มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 25 มกราคม พ.ศ. 2538 เป็นต้นไป ทำให้วิทยาลัยครูฉะเชิงเทราที่ได้จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติวิทยาลัยครู พุทธศักราช 2518 เป็นสถาบันราชภัฏฉะเชิงเทรา และได้ปรับโครงสร้างการบริหารให้มีสำนักวิจัย

           ต่อมาในปี พ.ศ. 2541 สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ได้ประทานนามราชภัฏราชนครินทร์ จึงเปลี่ยนชื่อเป็นสถาบันราชภัฏราชนครินทร์

           ในปี พ.ศ. 2547 มีการประกาศพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ ลงวันที่ 8 มีนาคม พ.ศ. 2547 ทำให้สถาบันราชภัฏราชนครินทร์ เป็นมหาวิทยาลัยราชภัฏราชครินทร์ สังกัดคณะกรรมการการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ 

           ในปี พ.ศ. 2548 มีประกาศกฎกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องการแบ่งส่วนราชการมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ โดยแบ่งส่วนราชการของมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ออกเป็น 5 คณะและ 5 ศูนย์/สถาบัน/สำนัก ดังนั้นสำนักวิจัยจึงได้ปรับเปลี่ยนเป็น “สถาบันวิจัยและพัฒนา”

วิสัยทัศน์ (Vision)

เป็นสถาบันหลักในการส่งเสริมงานวิจัยของมหาวิทยาลัย โดยเน้นงานวิจัยด้านการพัฒนาท้องถิ่นตามพระราโชบาย

พันธกิจ (Mission)

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนคินทร์ เป็นหน่วยงานสนับสนุนและส่งเสริมงานวิจัยของมหาวิทยาลัย โดยเน้นงานวิจัยด้านการพัฒนาท้องถิ่นตามพระราโชบาย

ค่านิยม

มีจิตบริการเพื่อพัฒนางานให้มีคุณภาพอย่างต่อเนื่อง

แนวทางการบริหารงาน RDI

PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com