บริหารความเสี่ยง

แผนบริหารความเสี่ยง
ผลการดำเนินงาน

  • รายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง ปีงบประมาณ 2565 รอบ 12 เดือน
  • รายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง ปีงบประมาณ 2565 รอบ 9 เดือน
  • รายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง ปีงบประมาณ 2565 รอบ 6 เดือน
  • รายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง ปีงบประมาณ 2565 รอบ 3 เดือน