ประกาศ

  1. ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ เรื่อง หลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติในการขอรับทุนสนับสนุนเพื่อนำเสนอผลงานวิจัย พ.ศ. 2556
  2. ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ เรื่อง หลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติในการขอรับทุนสนับสนุนเพื่อนำเสนอผลงานวิจัย
  3. ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ เรื่อง ค่าตอบแทนผู้ทรงคุณวุฒิ/ผู้เชี่ยวชาญเพื่ออ่านและประเมินผลงานวิจัย พ.ศ. 2556
  4. ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ เรื่อง ค่าตอบแทนผู้ทรงคุณวุฒิ/ผู้เชี่ยวชาญเพื่ออ่านและประเมินผลงานวิจัย พ.ศ. 2564
  5. ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ เรื่อง ค่าตอบแทนผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความเชี่ยวชาญสูงในการให้ความรู้และให้ข้อเสนอแนะ
  6. ประกาศแนวทางราคากลาง
PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com