เอกสารโครงการตามยุทธศาสตร์

  • แบบฟอร์มตัวชี้วัดตามยุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนาท้องถิ่นระยะ 20 ปี
  • คู่มือการดำเนินงานโครงการยุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนาท้องถิ่นระยะ 20 ปี​​