รายงานผลการดำเนินงาน

1. โครงการการขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์

2. โครงการแนวทางการเขียนข้อเสนอโครงการวิจัย ภายใต้ทุนวิจัยด้านวิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม (ววน.) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

3. โครงการบริหารต้นน้ำแบบมีส่วนร่วมเพื่อพัฒนาอุตสาหกรรมนำร่องสู่การพัฒนาคุณภาพงานวิจัยและทักษะกำลังคนในภาคตะวันออก

4. โครงการระดมความคิดเห็นแบบมีส่วนร่วม เพื่อยกระดับการพัฒนาภาคเกษตรจังหวัดฉะเชิงเทรา และภาคตะวันออก

5. โครงการปรับปรุงและดูแลระบบฐานข้อมูลงานวิจัย (e-Research)

6. โครงการการพัฒนาระบบและกลไกการขับเคลื่อนวิสาหกิจเพื่อสังคมสำหรับมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์

7. โครงการการพัฒนาบทความวิจัยสู่การตีพิมพ์เผยแพร่ในระดับชาติและนานาชาติ

8. โครงการการพัฒนางานทรัพย์สินทางปัญญา มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์

9. โครงการการพัฒนาเว็บไซต์สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์

10. โครงการส่งเสริมการเผยแพร่ผลงานวิจัยและกิจกรรมส่งเสริมการวิจัยสู่งานวิจัยแห่งชาติ ในงาน “มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2565 (Thailand Research Expo 2022)”

11. โครงการการพัฒนางานจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์

PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com