จริยธรรมการวิจัยในมนุษย์

เกี่ยวกับเรา

 • โครงสร้าง
 • ภารกิจ

SOPs

ระเบียบ/ประกาศ/คำสั่ง

ระเบียบ
 1. ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ว่าด้วยคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์
ประกาศ
 1. ประกาศสภามหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ เรื่อง การแบ่งส่วนราชการในมหาวิทยาลัยราชภัฎราชนครินทร์
 2. ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนการดำเนินงานจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์
 3. ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ เรื่อง การจัดตั้งสำนักงานคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ พ.ศ. …
 4. ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ เรื่อง กำหนดอัตราค่าตอบแทนการทบทวนโครงการวิจัยที่เกี่ยวข้องกับมนุษย์
 5. ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ เรื่อง ค่าธรรมเนียมการยื่นเสนอขอรับการพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์
 6. ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ เรื่อง คุณสมบัติ หลักเกณฑ์โครงการวิจัยที่ต้องขอรับรองด้านจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์
 7. ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ เรื่อง กำหนดอัตราค่าธรรมเนียมสำหรับการพิจารณาด้านจริยธรรมการวิจัยและความปลอดภัยทางชีวภาพของโครงการวิจัย
คำสั่ง
 1. คำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนการดำเนินงานจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์
 2. คำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์
 3. คำมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการสมทบเพื่อพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์

 

ขั้นตอนการดำเนินงาน

โครงการวิจัยที่ไม่เข้าข่ายจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์
 1. แผนผังโครงการวิจัยที่ไม่เข้าข่ายจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์
 2. โครงร่างการวิจัยที่แบบไม่เข้าข่ายจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์
การขอรับรองแบบยกเว้น (Exempt protocol)
 1. แผนผังโครงการวิจัยแบบยกเว้น
การขอรับรองแบบเร็ว (Expedited protocol)
 1. แผนผังโครงการวิจัยแบบเร็ว
การขอรับรองแบบเต็มรูปแบบ (Full board protocol)

 

ดาวน์โหลดเอกสาร

หลักจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์

Online Submission

เอกสารเผยแพร่

ระบบอบรมจริยธรรมออนไลน์

สำนักงานมาตรฐานการวิจัยในคน สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ

ชมรมจริยธรรมการวิจัยในคนในประเทศไทย (FERCIT)

PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com