ผลประเมินความพึงพอใจ

สรุปประเมินความพึงพอใจต่อการรับบริการ สถาบันวิจัยและพัฒนา (ตุลาคม 2564 - กันยายน 2565)