คณะกรรมการ

  • คำสั่งสภามหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ที่ 1/2564 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารกองทุนราชภัฏราชนคิรนทร์เพื่อพัฒนางานวิจัยและงานวิชาการ
  • ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารกองทุนราชภัฏราชนครินทร์เพื่อพัฒนางานวิจัยและงานวิชาการ
  • คำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ที่ 90 / 2564 เรื่อง แต่งตั้งผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการบริหารกองทุนราชภัฏราชนครินทร์เพื่อพัฒนางานวิจัยและงานวิชาการ
PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com