คณะกรรมการทุนวิจัย

ประกาศ

  1. ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ เรื่อง แต่งตั้งคณะคณะกรรมการทุนวิจัย มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ พ.ศ. 2556
  2. ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ เรื่อง แต่งตั้งคณะคณะกรรมการทุนวิจัย มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ เพิ่มเติม พ.ศ. 2560
  3. ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ เรื่อง แต่งตั้งคณะคณะกรรมการทุนวิจัย มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ เพิ่มเติม พ.ศ. 2561
  4. ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการทุนวิจัยระดับคณะ พ.ศ. 2564
  5. ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาแผนงาน ข้อเสนอโครงการวิจัย พ.ศ. 2563
  6. ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ เรื่อง แต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาแผนงานข้อเสนอโครงการวิจัย ภายใต้ทุนวิจัยด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ววน. พ.ศ. 2565
  7. ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ เรื่อง แต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาแผนงาน/ข้อเสนอโครงการวิจัย ภายใต้ทุนสำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) (สวก.) พ.ศ. 2565
  8. ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ เรื่อง แต่งตั้งผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบติดตามและประเมินผลการวิจัย พ.ศ. 2562

คำสั่ง

  1. คำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ที่ 1787 / 2556 เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการทุนวิจัย มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์
  2. คำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ที่ 1631 /2564 เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการบริหารจัดการงานวิจัยระดับคณะ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์
PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com