แพลตฟอร์มวิจัยด้านเกษตร การออกแบบและการบริหารจัดการ งานวิจัยเพื่อมุ่งผลลัพธ์

หนังสือ แพลตฟอร์มวิจัยด้านเกษตร การออกแบบและการบริหารจัดการ งานวิจัยเพื่อมุ่งผลลัพธ์ จัดทำโดยสถาบันคลังสมองของชาติ

“แพลตฟอร์มวิจัยด้านเกษตร”

เป็นพื้นที่การเรียนรู้ของผู้สนใจพัฒนาโจทย์และการออกแบบวิจัยเชิงกลยุทธ์ รวมถึงการขับเคลื่อนงานวิจัยให้บรรลุเป้าหมาย มีการเชื่อมและผูกโยงองค์ประกอบสําคัญ 6 ประการเข้าด้วยกัน เพื่อให้วงล้อวิจัยเคลื่อนไปได้ไม่สิ้นสุด ชุดความรู้และเครื่องมือทุกชนิดสามารถถูกหยิบยกไปใช้ได้ตามบริบทที่เหมาะสม หรือบูรณาการร่วมกัน นําส่งเป็นผลลัพธ์ที่สร้างการเปลี่ยนแปลงต่อสังคมและผู้เกี่ยวข้องทุกระดับ

PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com