[ปิดรับ] บพข. ประกาศรับข้อเสนอฉบับสมบูรณ์ (Full Paper) ประจำปีงบประมาณ 2563 – 2564

บพข. ประกาศรับข้อเสนอฉบับสมบูรณ์ (Full Paper) ประจำปีงบประมาณ 2563 – 2564 แผนงานแพลตฟอร์มบ่มเพาะด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเชิงลึกเพื่อการต่อยอดสู่ภาคอุตสาหกรรม (Deep Science and Tech Accelerator)

เพื่อเป็นการเร่งผลักดัน และสร้างปัจจัยต่าง ๆ เพื่อให้ชิ้นงานวิจัยได้ใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ การส่งเสริมสนับสนุนแบบก้าวกระโดดให้กับแผนวิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม ด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมเชิงลึกด้าน Deep Science and Technology ที่เป็นกลุ่มเทคโนโลยีขั้นสูงที่ต้องใช้เวลาการวิจัยและพัฒนาที่ยาวนานและเข้มข้น ได้ผลวิจัยที่ไม่เหมือนใคร ลอกเลียนแบบได้ยาก เป็นทรัพย์สินทางปัญญาที่มีสิทธิบัตรคุ้มครอง และผลผลิตที่ได้จากการวิจัยที่เริ่มต้นจากระดับ Technology level readiness (TRL) อย่างน้อยระดับ 5 และเมื่อสิ้นสุดโครงการสามารถพัฒนาสู่ระดับ TRL อย่างน้อยระดับ 8 สามารถสร้างความได้เปรียบในการแข่งขันได้สูงในตลาดได้ระยะยาวและก่อให้มูลค่าทางเศรษฐกิจที่สูง สามารถลดการนาเข้าผลิตภัณฑ์หรือบริการด้านเทคโนโลยี จึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่ภาครัฐจะต้องสนับสนุนการสร้างแพลตฟอร์มบ่มเพาะและพัฒนาธุรกิจที่ใช้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเชิงลึก (Deep Science & Technology Acceleration Platform) ซึ่งมีโครงสร้างพื้นฐานและระบบนิเวศน์ที่เอื้อต่อการสร้างผลิตภัณฑ์หรือบริการเชิงพาณิชย์สำหรับวิสาหกิจเริ่มต้น เป็นแหล่งฝึกอบรมบุคลากร ผู้เชี่ยวชาญ รวมไปถึงผู้ประกอบการ ให้สามารถสร้างธุรกิจได้จากงานวิจัยและนวัตกรรม รวมถึงการพัฒนากลไกบ่มเพาะและเร่งการเติบโตของผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดย่อม ให้สามารถเข้าถึงองค์ความรู้และสามารถพัฒนาผลงานวิจัยและนวัตกรรมตามโจทย์ความต้องการของภาครัฐหรือบริษัทขนาดใหญ่ได้ โดยการสนับสนุนให้เกิดความร่วมมือระหว่างผู้ซื้อและผู้ผลิตในการกำหนดโจทย์นวัตกรรมจากความต้องการจริง ตลอดจนสร้างความร่วมมือเพื่อแบ่งปันและต่อยอดองค์ความรู้ระหว่างผู้ประกอบการในห่วงโซ่คุณค่า ในรูปแบบของนวัตกรรมแบบเปิดเพื่อย่นระยะเวลาของการพัฒนานวัตกรรมให้รวดเร็วขึ้น ยกระดับผู้ประกอบการไทยสู่การเป็นผู้ประกอบการยุคใหม่ พร้อมรับมือกับการแข่งขันที่รุนแรงอันเนื่องมาจากการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว และเป็นผู้เล่นที่ส่งผลกระทบสูงต่อระบบเศรษฐกิจของประเทศต่อไป

ทั้งนี้ แผนงานดังกล่าวมีเป้าหมายและคาดหวังผลสัมฤทธิ์ที่สาคัญ (objective and Key results) ตามแพลตฟอร์ม 3 การวิจัยเพื่อเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขัน โปรแกรมที่ 10 ยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศด้วยการวิจัยและพัฒนานวัตกรรม โดยมีผลสัมฤทธิ์หลัก คือ จำนวนวิสาหกิจเริ่มต้น (Startup) และวิสาหกิจฐานนวัตกรรม (Innovation Driven Enterprises: IDEs) ที่มีศักยภาพเติบโตได้อย่างก้าวกระโดด 5,000 ราย และโปรแกรม 16 พัฒนาระบบ อววน. เพื่อให้เกิดระบบนิเวศที่เอื้อต่อการพัฒนากาลังคนที่ตอบโจทย์ความต้องการของประเทศ และสร้างงานวิจัยและนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม และสร้างความเป็นเลิศของระบบอุดมศึกษาไทยในระดับนานาชาติ

📌โดยผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดประกาศรับข้อเสนอฉบับสมบูรณ์ (Full Paper) ประจำปีงบประมาณ 2563 – 2564 แผนงานแพลตฟอร์มบ่มเพาะด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเชิงลึกเพื่อการต่อยอดสู่ภาคอุตสาหกรรม (Deep Science and Tech Accelerator) ได้ที่ https://www.nxpo.or.th/PMUC_DeepScienceandTechAccelerator

PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com