“อนาคตศึกษา” โดย รองศาสตราจารย์ ดร.อภิวัฒน์ รัตนวราหะ

หนังสือเล่มนี้เป็นผลงานที่มีการวิเคราะห์และเรียบเรียง ข้อมูลและองค์ความรู้เกี่ยวกับอนาคตศึกษาอย่างรอบด้านทั้งในและต่างประเทศ และที่สำคัญได้ชี้ให้เห็นความท้าทายและช่องว่างความรู้ประเด็นต่าง ๆ และโอกาสการพัฒนาด้านนี้

PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com