ขออนุญาตประชาสัมพันธ์ประกาศรับข้อเสนอโครงการวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full proposal) ประจำปีงบประมาณ 2566 (รอบที่ 1) ทุน บพข. ‼️

ขออนุญาตประชาสัมพันธ์ประกาศรับข้อเสนอโครงการวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full proposal) ประจำปีงบประมาณ 2566 (รอบที่ 1) ทุน บพข. ‼️

เพื่อสนับสนุนการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันตามเป้าหมายของนโยบายและ ยุทธศาสตร์การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม พ.ศ. 2566-2570 ภายใต้ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาเศรษฐกิจไทยด้วยเศรษฐกิจสร้างคุณค่าและเศรษฐกิจสร้างสรรค์ ให้มีความสามารถในการแข่งขัน และพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืน พร้อมสู่อนาคต โดยใช้วิทยาศาสตร์ การวิจัยและนวัตกรรม โดยมหาวิทยาลัยได้กำหนดประเด็นการวิจัยให้สอดคล้องกับแผนงานวิจัยที่ทาง บพข. กำหนด แบ่งเป็น 3 ประเด็น ดังนี้
ประเด็นที่ 1 ด้านเกษตรและอาหารมูลค่าสูง
ประเด็นที่ 2 ด้านการยกระดับการท่องเที่ยว
ประเด็นที่ 3 ด้าน BCG

ตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 25 พฤษภาคม 2565 (ปิดรับข้อเสนอฉบับสมบูรณ์เวลา 17.00 น.)

รายละเอียดเพิ่มเติม และดาวน์โหลดเอกสารที่เกี่ยวข้องได้ที่ : https://drive.google.com/drive/folders/1RsnghMdDbq-pBlfAa49bhrsy0mc9UxJ6?usp=sharing

PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com