NCSAG2021 การประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่ม ศรีอยุธยาครั้งที่ 11

สาขาวิชาที่เปิดรับบทความ​​

Register
1.  กลุ่มการศึกษา
2. กลุ่มวิทยาศตร์และเทคโนโลยี
3. กลุ่มมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
4. กลุ่มการวิจัยเพื่อพัฒนาท้องถิ่น
new-icon-gif-4
รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มศรีอยุธยา ครั้งที่ 11 (Proceeding)
ไฟล์เล่มบทคัดย่อ งานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มศรีอยุธยา ครั้งที่ 11
ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับรางวัลนำเสนอผลงานวิจัยดีเด่น
กำหนดการนำเสนอผลงานวิจัย
กำหนดการงานประชุมวิชาการฯ

กำหนดการรับบทความ​

กิจกรรม
กำหนดการ
เปิด – ปิดรับบทความ (Full Paper)
ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ 5 มีนาคม 2564, 10 พฤษภาคม 2564
วันสุดท้ายการชำระค่าลงทะเบียน (Early Bird Rate)
10 มกราคม 2564, 15 มีนาคม 2564, 25 พฤษภาคม 2564
วันสุดท้ายการชำระค่าลงทะเบียน (Normal Rate)
26 กุมภาพันธ์ 2564, 15 มิถุนายน 2564, 25 มิถุนายน 2564
แจ้งผลการพิจารณาบทความ
ภายใน 26 มีนาคม 2564, 25 พฤษภาคม 2564
ส่งบทความแก้ไขฉบับสมบูรณ์
12 – 19 มีนาคม 2564, ภายใน 4 มิถุนายน 2564
ส่งแบบตอบรับ
25 – 29 มีนาคม 2564, ภายใน
11 มิถุนายน 2564

รูปแบบการนำเสนอ​​

  • แบบบรรยาย (Oral Presentation) ผู้นำเสนอในรูปแบบ PowerPoint Presentation หรือ PDF ใช้เวลานำเสนอ 12 นาทีและเวลาสำหรับถาม-ตอบ 3 นาที
  • แบบโปสเตอร์ (Poster Presentation) ผู้นำเสนอต้องยืนประจำโปสเตอร์เพื่อนำเสนอผลงาน กำหนดขนาดและพิมพ์โปสเตอร์ ขนาด A0 (กว้าง 80 เซนติเมตร สูง 120 เซนติเมตร) ตามรูปแบบ Template Poster และนำมาติดตั้งในพื้นที่กำหนด
ความยาวบทความไม่เกิน 12 หน้า
รูปแบบบทความ
template โปสเตอร์
กำหนดการงานประชุมวิชาการฯ

อัตราค่าลงทะเบียน

ค่าลงทะเบียน (Early Bird Rate)

ภายใน 25 พฤษภาคม 2564

00Days
00Hours
ผู้เข้าร่วมและนำเสนอผลงาน
(โควต้า เครือข่ายละ 10 ผลงาน)*
ไม่เสียค่าใช้จ่าย
ผู้เข้าร่วมและนำเสนอผลงาน 2,500
ผู้เข้าร่วมงาน 2,000
ผู้นำเสนอผลงาน (ผลงานวิจัยของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์เท่านั้น)
1,500

ค่าลงทะเบียน (Normal Rate)

26 พฤษภาคม – 25 มิถุนายน 2564

00Days
00Hours
ผู้เข้าร่วมและนำเสนอผลงาน
(โควต้า เครือข่ายละ 5 ผลงาน)*
ไม่เสียค่าใช้จ่าย
ผู้เข้าร่วมและนำเสนอผลงาน 3,000
ผู้เข้าร่วมงาน 2,500
ผู้นำเสนอผลงาน (ผลงานวิจัยของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์เท่านั้น)
2,000

*หมายเหตุ: วงจรภาวนาและนครศรี
1) มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 2) มหาวิทยาลัยราชภัฏรไลยอ์ลงปราการในราชกรอัฏัมภ์
3) มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 4) มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี 5) มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครินทร์

ส่งบทความ
ลงทะเบียน

วิธีการชำระค่าลงทะเบียน

โอนเงินเข้าบัญชีธนาคารกรุงไทย

สาขาม.ราชภัฏราชนครินทร์ (ฉะเชิงเทรา)
ประเภทบัญชีออมทรัพย์เลขที่ 679-8-36073-4
ชื่อบัญชี โครงการประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มศรีอยุธยา ครั้งที่ ๑๑

หมายเหตุ :

1. เจ้าของบทความวิจัยอย่างน้อย 1 ท่านต้องลงทะเบียนในฐานะเจ้าของบทความ ภายในวันที่ 15 มิถุนายน 2564 หากเกินกำหนดการนี้ บทความของท่านจะไม่ได้รับการตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ (Proceedings) และไม่ได้นำเสนอในการประชุมวิชาการ
2. ค่าลงทะเบียนการนำเสนอผลงานวิจัยนี้รวมถึงกระเป๋าเอกสาร 1 ใบ อาหารกลางวันและอาหารว่าง และประกาศนียบัตร 1 ใบ
3. เมื่อชำระค่าลงทะเบียนแล้ว หากมีการขอถอนบทความออกหรือไม่ผ่านการประเมินทางผู้จัดงานขอสงวนสิทธิ์ในการคืนค่าลงทะเบียน
4. โปรดนำหลักฐานการโอนเงินมารับใบเสร็จรับเงินในวันจัดงาน ณ จุดลงทะเบียน
5. หากมีข้อสงสัยประการใดสามารถติดต่อสอบถามได้ที่:

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์
อาคารเรียนรวมและอำนวยการ ชั้น 2 ถนนมรุพงษ์ ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมือง จังหวัดฉะเชิงเทรา
โทรศัพท์ 038-517007, 08-4521-8198  โทรสาร 038-513090
E-mail: ncsag2021@gmail.com

PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com