ประชาสัมพันธ์ VDO การรายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ที่ได้รับจัดสรรจากกองทุนส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (ววน.) ผ่านระบบ NRIIS

รายงานผล การใช้จ่ายงบประมารที่จะได้รับจัดสรรจากกองทุน ววนประชาสัมพันธ์ VDO การรายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ที่ได้รับจัดสรรจากกองทุนส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (ววน.) ผ่านระบบ NRIIS
โดย สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.)
กองทุนส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (ววน.)
https://youtu.be/luh2xVH2FEo?si=Gesd-D9Zf2ZnWAIr

#สถาบันวิจัยและพัฒนา
http://research.rru.ac.th
อาคารเรียนรวมและอำนวยการ ชั้น 2
422 ถนนมรุพงษ์ ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมือง
จังหวัดฉะเชิงเทรา 24000
โทรศัพท์ 038-517007
โทรสาร 038-513090

PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com