การอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร “การจัดทำเอกสารเพื่อยื่นขอการรับรองจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์” สำหรับคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม และสำนักงานอธิการบดี

วันนี้ (7 ธันวาคม 2565) เวลา 09.00 น. รศ.ดร.ดวงพร ภู่ผะกา รักษาราชการแทนอธิการบดี เป็นประธานกล่าวเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร “การจัดทำเอกสารเพื่อยื่นขอการรับรองจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์” สำหรับคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม และสำนักงานอธิการบดี โดยมีอาจารย์ ดร.นรากร ศรีสุข ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมการอบรม และกล่าวรายงานความเป็นมาของการจัดทำโครงการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ (Human Research Ethics) ว่ามีวัตถุประสงค์เพื่อให้บุคลากรของมหาวิทยาลัยทราบวิธีปฏิบัติในการเสนอโครงการวิจัยเพื่อขอรับการพิจารณารับรองจากคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ของมหาวิทยาลัยนเรศวร และมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ พร้อมทั้งสามารถปฏิบัติตามแนวทางปฏิบัติด้านจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้ได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.ภญ.พัชราภรณ์ สุดชาฎา (คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ และเลขานุการและคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์เครือข่าย มหาวิทยาลัยนเรศวร) เป็นวิทยากรให้ความรู้ ในรูปแบบออนไลน์

#สถาบันวิจัยและพัฒนา
http://research.rru.ac.th
อาคารเรียนรวมและอำนวยการ ชั้น 2
422 ถนนมรุพงษ์ ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมือง
จังหวัดฉะเชิงเทรา 24000
โทรศัพท์ 038-517007
โทรสาร 038-513090

PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com