การอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร “การจัดทำเอกสารเพื่อยื่นขอการรับรองจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์” สำหรับคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม และสำนักงานอธิการบดี

วันนี้ (21 ธันวาคม 2565) เวลา 09.00 น. อาจารย์ ดร.นรากร ศรีสุข ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา เป็นประธานกล่าวเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร “การจัดทำเอกสารเพื่อยื่นขอการรับรองจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์” สำหรับคณะครุศาสตร์ และคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ซึ่งเป็นหลักสูตรที่อยู่ภายใต้โครงการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ (Human Research Ethics) ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อให้บุคลากรของมหาวิทยาลัยทราบวิธีปฏิบัติในการเสนอโครงการวิจัยเพื่อขอรับการพิจารณารับรองจากคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ของมหาวิทยาลัยนเรศวร และมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ พร้อมทั้งสามารถปฏิบัติตามแนวทางปฏิบัติด้านจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้ได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.ภญ.พัชราภรณ์ สุดชาฎา (คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ และเลขานุการและคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์เครือข่าย มหาวิทยาลัยนเรศวร) เป็นวิทยากรให้ความรู้ ในรูปแบบออนไลน์

#สถาบันวิจัยและพัฒนา
http://research.rru.ac.th
อาคารเรียนรวมและอำนวยการ ชั้น 2
422 ถนนมรุพงษ์ ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมือง
จังหวัดฉะเชิงเทรา 24000
โทรศัพท์ 038-517007
โทรสาร 038-513090

PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com