มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ร่วมกับ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง มุ่งสร้างบัณฑิตที่มีศักยภาพตอบโจทย์ความต้องการแรงงานทั้งในและนอกประเทศ

วันพุธที่ 30 พฤศจิกายน 2565 เวลา 10.00 น. รองศาสตราจารย์ ดร.ดวงพร ภู่ผะกา รักษาราชการอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ และ รองศาสตราจารย์ ดร.คมสัน มาลีสี รักษาการแทนอธิการบดี สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (สจล.) ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางด้านวิชาการส่งเสริมการทำวิจัยร่วมกัน เพื่อการพัฒนานวัตกรรมและองค์ความรู้ใหม่ ๆ และร่วมกันผลิตบัณฑิตพันธุ์ใหม่ที่มีศักยภาพตอบโจทย์ความต้องการแรงงานทั้งในและนอกประเทศ นอกจากนี้ยังส่งเสริมการพัฒนาบุคลากรสายวิชาการ สายสนับสนุนวิชาการ และนักศึกษา โดยให้มีการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ซึ่งกันและกัน รวมถึงการใช้ทรัพยากรทางวิชาการและวิจัยร่วมกัน ณ ห้องประชุม 701 ชั้น 7 สำนักงานอธิการบดี สจล. โดยมี อาจารย์ ดร.นรากร ศรีสุข ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา อาจารย์สุรีย์พร ธรรมิกพงษ์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พร้อมทั้งผู้บริหารของ สจล. ร่วมเป็นสักขีพยานการลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการครั้งนี้

มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ เป็นสถาบันอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนาชุมชนและท้องถิ่น ตามแนวพระราชดำริ ซึ่งที่ผ่านมาได้รับการจัดอันดับให้เป็นมหาวิทยาลัยราชภัฏ อันดับ1 ในเขตภูมิศาสตร์ภาคกลาง และสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (สจล.) สถาบันที่มุ่งเน้นการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ซึ่งมีงานวิจัยและนวัตกรรมที่พร้อม ถ่ายทอดองค์ความรู้อยู่มากมาย ร่วมกันจัดแสดงตัวอย่างงานวิจัย-นวัตกรรม เช่น การทำเครื่องสร้างฟองอากาศขนาดเล็กกระตุ้นการเจริญเติบโตของฟ้าทะลายโจร การผลิตผลิตภัณฑ์ธรรมชาติของสมุนไพรไทย การใช้ประโยชน์และระบบช่วยฟื้นฟูผู้ป่วยข้อไหล่ติดด้วยตนเอง และได้ตกลงขยายความร่วมมือทางวิชาการ การจัดกิจกรรมทางวิชาการ การทำงานวิจัย การบริการสังคม และการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผลงานภายใต้กิจกรรม/โครงการ ของทั้งสองสถาบัน

ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม : https://cutt.ly/01UyR49

PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com