สถาบันวิจัยและพัฒนา ร่วมกับ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ และคณะวิทยาการจัดการ จัดแสดงนิทรรศการเผยแพร่ผลงานวิจัยมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ เชื่อมโยงกลไกลสร้างสรรค์และขับเคลื่อนเชิงพื้นที่จังหวัดฉะเชิงเทราสู่เมืองต้นแบบ “น่าอยู่ น่าเที่ยว น่าลงทุน”

วันนี้ (12 มกราคม 2566) รองศาสตราจารย์ ดร.ดวงพร ภู่ผะกา รักษาราชการแทนอธิการบดี มอบหมายให้สถาบันวิจัยและพัฒนา ร่วมกับ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ และคณะวิทยาการจัดการ จัดแสดงนิทรรศการเผยแพร่ผลงานวิจัยมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ เชื่อมโยงกลไกสร้างสรรค์และขับเคลื่อนเชิงพื้นที่จังหวัดฉะเชิงเทราสู่เมืองอัจฉริยะต้นแบบ “น่าอยู่ น่าเที่ยว น่าลงทุน” ณ ร้านอาหารเอกเขนก จังหวัดฉะเชิงเทรา ในการต้อนรับคณะผู้บริหารการรถไฟแห่งประเทศไทย (รฟท.) กับทริปอิ่มบุญ อิ่มอร่อย ช้อปคุ้ม One Day Trip เส้นทางกรุงเทพ – ฉะเชิงเทรา ไปกับขบวนรถ KIHA 183 ซึ่งเป็นการบูรณาการความร่วมมือระหว่างการรถไฟฯ กับมูลนิธิฉะเชิงเทราเพื่อการพัฒนา พร้อมด้วยสมาชิกและภาคีเครือข่ายของมูลนิธิฯ ประกอบด้วย หอการค้าจังหวัดฉะเชิงเทรา ตำรวจภูธรฉะเชิงเทรา และมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อต่อยอดส่งเสริมการท่องเที่ยวแบบบูรณาการ ระหว่างการรถไฟฯ กับจังหวัด รวมถึงหน่วยราชการ และผู้ประกอบการในพื้นที่

#สถาบันวิจัยและพัฒนา
http://research.rru.ac.th
อาคารเรียนรวมและอำนวยการ ชั้น 2
422 ถนนมรุพงษ์ ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมือง
จังหวัดฉะเชิงเทรา 24000
โทรศัพท์ 038-517007
โทรสาร 038-513090

PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com