สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ประชุมร่วมกับ สำนักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยบูรพา

วันอังคารที่ 31 มกราคม 2566 เวลา 09.00 น.
อาจารย์ ดร.นรากร ศรีสุข ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ สถาบันวิจัยและพัฒนา ประชุมร่วมกับ นายวิทวัส พันธุมจินดา ผู้อำนวยการสำนักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยบูรพา พร้อมด้วยทีมงาน ในประเด็นการหารือ แนวทางการปรับปรุงระบบฐานข้อมูลและการใช้งานฐานข้อมูลงานวิจัย e-Research มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ให้มีประสิทธิภาพพร้อมใช้งานได้ ณ ห้องประชุม สำนักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยบูรพา จังหวัดชลบุรี

#สถาบันวิจัยและพัฒนา
http://research.rru.ac.th
อาคารเรียนรวมและอำนวยการ ชั้น 2
422 ถนนมรุพงษ์ ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมือง
จังหวัดฉะเชิงเทรา 24000
โทรศัพท์ 038-517007

PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com