วันจันทร์ที่ 27 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 09.00 น. สถาบันวิจัยและพัฒนา จัดกิจกรรมการพัฒนาประเด็นโจทย์วิจัย ภายใต้โครงการยกระดับการบริหารจัดการโครงการวิจัยระดับต้นน้ำ (upstream system) เพื่อยกระดับการบริหารจัดการงานวิจัย

วันจันทร์ที่ 27 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 09.00 น. สถาบันวิจัยและพัฒนา จัดกิจกรรมการพัฒนาประเด็นโจทย์วิจัย ภายใต้โครงการยกระดับการบริหารจัดการโครงการวิจัยระดับต้นน้ำ (upstream system) เพื่อยกระดับการบริหารจัดการงานวิจัย โดยได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์วัชรากร พาหะนิชย์ รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนพัฒนาคุณภาพองค์กรและงบประมาณ เป็นประธานในพิธีเปิด โดยเน้นประเด็นวิจัยจากคณะ นำไปสู่การพัฒนากรอบวิจัย มีกระบวนการจัด Priority setting จากประเด็นวิจัยจากคณะ และ MAP กับ KR จากแหล่งทุนภายนอกเน้นพัฒนา Proposal และทำ Stock Proposal ในการขอทุนวิจัยภายนอก ณ ห้องทองเจ้าพัฒน์ ชั้น 4 อาคารเรียนรวมและอำนวยการ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์

#สถาบันวิจัยและพัฒนา
http://research.rru.ac.th
อาคารเรียนรวมและอำนวยการ ชั้น 2
422 ถนนมรุพงษ์ ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมือง
จังหวัดฉะเชิงเทรา 24000
โทรศัพท์ 038-517007

PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com