สถาบันวิจัยและพัฒนา และคณะกรรมการจริยธรรมวิจัยในมนุษย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ได้เข้าร่วมสังเกตการณ์ (observe) ครั้งที่ 1