ประชุมสัญจรเชิงปฏิบัติการการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การวิจัยเชิงพื้นที่

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิชญสิณี อริยธนะกตวงศ์ รองอธิการบดี มอบหมายให้สถาบันวิจัยและพัฒนา โดย อาจารย์ ดร.กฤษณะ ดูเพิ่มเติม

NCSAG2021 การประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่ม ศรีอยุธยาครั้งที่ 11

สาขาวิชาที่เปิดรับบทความ​​ 1.  กลุ่มการศึกษา 2. กลุ่มวิทยาศตร์และเทคโนโลยี 3. กลุ่มมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ดูเพิ่มเติม

[ปิดรับ] บพข. ประกาศรับข้อเสนอฉบับสมบูรณ์ (Full Paper) ประจำปีงบประมาณ 2563 – 2564

บพข. ประกาศรับข้อเสนอฉบับสมบูรณ์ (Full Paper) ประจำปีงบประมาณ 2563 – 2564 แผนงานแพลตฟอร์มบ่มเพาะด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเชิงลึกเพื่อการต่อยอดสู่ภาคอุตสาหกรรม ดูเพิ่มเติม

แพลตฟอร์มวิจัยด้านเกษตร การออกแบบและการบริหารจัดการ งานวิจัยเพื่อมุ่งผลลัพธ์

หนังสือ แพลตฟอร์มวิจัยด้านเกษตร การออกแบบและการบริหารจัดการ งานวิจัยเพื่อมุ่งผลลัพธ์ จัดทำโดยสถาบันคลังสมองของชาติ ดูเพิ่มเติม

รายงานการศึกษา “มองภาพอนาคตประเทศไทย แนวทางการรับมือหลังวิกฤต COVID-19”

พบกับผลการศึกษาเบื้องต้นเกี่ยวกับการควบคุม – คลี่คลาย ประเทศไทยกับ 4 ระยะหลังวิกฤต พร้อมสำรวจภาพอนาคต ผ่าน 4 ดูเพิ่มเติม

เป้าหมายและผลสัมฤทธิ์สำคัญ (Objectives and Key Results: OKRs)

นโยบายและยุทธศาสตร์การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม พ.ศ.2563 – 2570 ได้จัดทำขึ้นให้มีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ ดูเพิ่มเติม
PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com