สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) รับข้อเสนอทุนวิจัยและนวัตกรรมในประเด็นสำคัญของประเทศ ประจำปีงบประมาณ 2563 (ครั้งที่ 1)

ทั้งนี้ ขอให้ผู้สมัครโปรดลงทะเบียนยื่นข้อเสนอผ่านเว็บไซต์ https://www.nrms.go.th พร้อมทั้งปริ้นเอกสารจากระบบและส่งมายังสถาบันวิจัยและพัฒนา ภายในวันที่ 20 สิงหาคม 2562 เวลา 16:00 น. เพื่อตรวจสอบความเรียบร้อยและเสนอให้อธิการบดีลงนามในเอกสารต่อไป 

ดาวน์โหลดไฟล์ที่เกี่ยวข้อง :
1_สำเนาประกาศสำนักงาน.pdf
2_คุ่มือรับทุนวิจัยและนวัตกรรม.pdf
3_หนังสือรับรองการแผนงานวิจัย.pdf
4_หนังสือรับรองโครงการวิจัยเดี่ยว-ย่อย .pdf
5_หนังสือรับรองการแผนงานวิจัย.docx
6_หนังสือรับรองโครงการวิจัยเดี่ยว-ย่อย .docx
7_หนังสือรับรองการนำผลงานไปใช้ประโยชน์.pdf
8_หนังสือรับรองการเป็นที่ปรึกษา (แบบ วช. 3).pdf

 

 

 

หน่วยงานภายนอก

sgv

banner

nrms

nstda

logo nrct v2