ประกาศทุน

ปี 2561

 

ปีงบประมาณ 2561

1. ประกาศทุนงบประมาณแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ 2561 โครงการวิจัยและนวัตกรรมในอุตสาหกรรมยุทธศาสตร์และเป้าหมายของประเทศ

2. ประกาศทุนงบประมาณแผ่นดินแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ 2561 โครงการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อแก้ปัญหาหรือสร้างความเข้มแข็งด้านสังคมฯ

3. ประกาศทุนงบประมาณแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ 2561 โครงการวิจัยและพัฒนา เพื่อสร้าง สะสมองค์ความรู้ที่มีศักยภาพ

4. ประกาศทุนอุดหนุนวิจัย ปีงบประมาณ 2561 ครั้งที่ 1

5. ประกาศทุน senior project ปีงบประมาณ 2561ครั้งที่ 1

6. ทุนอุดหนุนวิจัย โครงการวิจัยขับเคลื่อนงานวิจัยเชิงพื้นที่ ประจำปีงบประมาณ  2560 เพิ่มเติม

7. ประกาศทุนขับเคลื่อนงานวิจัยเชิงพื้นที่ คณะวิทยาศาสตร์ฯ ประจำปี 2559 ฉบับแก้ไข

8. ประกาศทุนขับเคลื่อนงานวิจัยเชิงพื้นที่ คณะวิทยาศาสตร์ฯ ประจำปี 2560

9. ประกาศทุนขับเคลื่อนงานวิจัยเชิงพื้นที่ คณะวิทยาศาสตร์ฯ ประจำปี 2560 เพิ่มเติม 9. ประกาศทุนขับเคลื่อนงานวิจัยเชิงพื้นที่ คณะวิทยาศาสตร์ฯ ประจำปี 2560 เพิ่มเติม 

10. ประกาศทุนขับเคลื่อนงานวิจัยเชิงพื้นที่ คณะวิทยาศาสตร์ฯ ประจำปี 2560 เพิ่มเติม ครั้งที่ 2

11. ประกาศทุนขับเคลื่อนงานวิจัยเชิงพื้นที่ คณะครุศาสตร์ ประจำปี 2560

12. ประกาศทุนขับเคลื่อนงานวิจัยเชิงพื้นที่ คณะครุศาสตร์ ประจำปี 2560 ฉบับแก้ไข

 

ปี 2560

 

ปีงบประมาณ 2560

1. ประกาศทุนงบแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ 2560 โครงการวิจัยเพื่อพัฒนาชุมชนและท้องถิ่น

2. ประกาศทุนงบแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ 2560 โครงการวิจัยประยุกต์

3. ประกาศทุนงบแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ 2560 โครงการวิจัยและพัฒนา

4. ประกาศทุนโครงการยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มงานวิจัยเพื่อการพัฒนาเชิงพื้นที่ฯ เกษตรปลอดภัยฯ ปีงบประมาณ 2560

5. ประกาศทุนโครงการยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มงานวิจัยเพื่อการพัฒนาเชิงพื้นที่ฯ เกษตรปลอดภัยฯ ปีงบประมาณ 2560 เพิ่มเติม

6. ประกาศทุนอุดหนุนวิจัย ปีงบประมาณ 2560 ครั้งที่ 1

7. ประกาศทุนอุดหนุน ปีงบประมาณ 2560 ครั้ง 2

8. ประกาศทุน Senior Project ประจำปีงบประมาณ 2560 ครั้งที่ 1

9. ทุนอุดหนุนวิจัย โครงการวิจัยขับเคลื่อนงานวิจัยเชิงพื้นที่ ประจำปีงบประมาณ  2560

10. ประกาศทุนขับเคลื่อนงานวิจัยเชิงพื้นที่ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ประจำปี 2558 เพิ่มเติม

11. ประกาศทุนขับเคลื่อนงานวิจัยเชิงพื้นที่ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ประจำปี 2559

12. ประกาศทุนขับเคลื่อนงานวิจัยเชิงพื้นที่ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ประจำปี 2560

13. ประกาศทุนขับเคลื่อนงานวิจัยเชิงพื้นที่ คณะครุศาสตร์ ประจำปี 2559

14. ประกาศทุนขับเคลื่อนงานวิจัยเชิงพื้นที่ คณะวิทยาศาสตร์ฯ ประจำปี 2559

 

ปี 2559

 

ปีงบประมาณ 2559

1. ทุนงบประมาณแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ 2559

2. ประกาศทุนงบประมาณแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ 2559 เพิ่มเติม

3. ประกาศทุนงบประมาณแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ 2559 เพิ่มเติม ครั้งที่ 1

4. ประกาศทุนงบประมาณแผ่นดิน โครงการวิจัยเพื่อพัฒนาชุมชนและท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ 2559

5. ประกาศทุนงบประมาณแผ่นดิน โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) ประจำปีงบประมาณ  2559

6. ประกาศทุนงบประมาณแผ่นดิน โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) ประจำปีงบประมาณ  2559 ฉบับแก้ไข

7. ประกาศทุนทุน สกอ. ประจำปีงบประมาณ 2559

8. ประกาศทุนอุดหนุนวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2559 ครั้งที่ 1

9. ประกาศทุนอุดหนุนวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2559 ครั้งที่ 1 เพิ่มเติม

10. ประกาศทุนอุดหนุนวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2559 ครั้งที่ 2

11. ประกาศทุนอุดหนุนวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2559 ครั้งที่ 2 ฉบับแก้ไข

12. ประกาศทุน senior project ครั้งที่  1 ประจำปีงบประมาณ 2559

13. ประกาศทุนอุดหนุนวิจัย โครงการวิจัยขับเคลื่อนงานวิจัยเชิงพื้นที่ ประจำปีงบประมาณ 2559

14. ประกาศทุนอุดหนุนการวิจัย โครงการวิจัยขับเคลื่อนงานวิจัยเชิงพื้นที่ : คณะครุศาสตร์ ประจำปี 2558

15. ประกาศทุนอุดหนุนการวิจัย โครงการวิจัยขับเคลื่อนงานวิจัยเชิงพื้นที่ : คณะครุศาสตร์ ประจำปี 2558 ฉบับแก้ไข

16. ประกาศทุนอุดหนุนการวิจัย โครงการวิจัยขับเคลื่อนงานวิจัยเชิงพื้นที่ : คณะครุศาสตร์ ประจำปี 2558 ครั้งที่ 1

17. ประกาศทุนอุดหนุนการวิจัย โครงการวิจัยขับเคลื่อนงานวิจัยเชิงพื้นที่ : คณะครุศาสตร์ ประจำปี 2559

18. ประกาศทุนอุดหนุนการวิจัย โครงการวิจัยขับเคลื่อนงานวิจัยเชิงพื้นที่ : คณะวิทยาการจัดการ ประจำปี 2557

19. ประกาศทุนอุดหนุนการวิจัย โครงการวิจัยขับเคลื่อนงานวิจัยเชิงพื้นที่ : คณะวิทยาการจัดการ ประจำปี 2558

20. ประกาศทุนอุดหนุนการวิจัย โครงการวิจัยขับเคลื่อนงานวิจัยเชิงพื้นที่ : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำปี 2558

21. ประกาศทุน สกว. ประจำปีงบประมาณ 2559  

22. ประกาศทุน สกว. ประจำปีงบประมาณ 2559 เพิ่มเติม

23. ประกาศทุนอุดหนุนวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2559 ครั้งที่ 3

24. ประกาศทุนอุดหนุนการวิจัย โครงการวิจัยขับเคลื่อนงานวิจัยเชิงพื้นที่ : คณะครุศาสตร์ ประจำปี 2558 ครั้งที่ 2

25. ประกาศทุน สกว. ครั้งที่ 1 ปี 2558ประกาศทุน สกว. ครั้งที่ 1 ปี 2558

26. ประกาศทุน senior project ครั้งที่  1 ประจำปีงบประมาณ 2559 เพิ่มเติม

 

 

 

 

 

ปี 2558

 

ปีงบประมาณ 2558

 1. ทุนงบประมาณแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ 2558

2. ทุนงบประมาณแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ 2558 ฉบับแก้ไข

3. ประกาศทุนงบประมาณแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ 2558 เพิ่มเติม

4. ทุนงบประมาณแผ่นดิน โครงการวิจัยเพื่อพัฒนาชุมชนและท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ 2558

5. ประกาศทุนทุน สกอ. ประจำปีงบประมาณ 2558

6. ประกาศทุนอุดหนุนวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2558 ครั้งที่ 1

7. ประกาศทุนอุดหนุนวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2558 ครั้งที่ 2

8. ประกาศทุนอุดหนุนวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2558 ครั้งที่ 2 เพิ่มเติม

9. ประกาศทุน senior project ครั้งที่  1 ประจำปีงบประมาณ 58

10. ประกาศทุน senior project ครั้งที่  2 ประจำปีงบประมาณ 58

11. ประกาศทุนอุดหนุนวิจัย โครงการวิจัยขับเคลื่อนงานวิจัยเชิงพื้นที่ ประจำปีงบประมาณ 2558

12. ประกาศทุนอุดหนุนการวิจัย โครงการวิจัยขับเคลื่อนงานวิจัยเชิงพื้นที่ : คณะครุศาสตร์ ประจำปี 2556

13. ประกาศทุนอุดหนุนการวิจัย โครงการวิจัยขับเคลื่อนงานวิจัยเชิงพื้นที่ :  คณะครุศาสตร์ ประจำปี 2556 เพิ่มเติม

14. ประกาศทุนอุดหนุนการวิจัย โครงการวิจัยขับเคลื่อนงานวิจัยเชิงพื้นที่ : คณะครุศาสตร์ ประจำปี 2557

15. ประกาศทุนอุดหนุนการวิจัย โครงการวิจัยขับเคลื่อนงานวิจัยเชิงพื้นที่ : คณะวิทยาการจัดการ ประจำปี 2556

16. ประกาศทุนอุดหนุนการวิจัย โครงการวิจัยขับเคลื่อนงานวิจัยเชิงพื้นที่ : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำปี 2556

17. ประกาศทุนอุดหนุนการวิจัย โครงการวิจัยขับเคลื่อนงานวิจัยเชิงพื้นที่ : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำปี 2556 ฉบับแก้ไข

18. ประกาศทุนอุดหนุนการวิจัย โครงการวิจัยขับเคลื่อนงานวิจัยเชิงพื้นที่ : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำปี 2557

19. ประกาศทุนอุดหนุนการวิจัย โครงการวิจัยขับเคลื่อนงานวิจัยเชิงพื้นที่ : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำปี 2557 เพิ่มเติม

20. ประกาศทุน สกว. ประจำปีงบประมาณ 2558  

21. ประกาศทุน สกว. ประจำปีงบประมาณ 2558 เพิ่มเติม 

22. ทุนอุดหนุนวิจัย โครงการวิจัยขับเคลื่อนงานวิจัยเชิงพื้นที่ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ปี 2558

23. ทุนอุดหนุนวิจัย โครงการวิจัยขับเคลื่อนงานวิจัยเชิงพื้นที่ คณะครุศาสตร์ ปี 2557 เพิ่มเติม ทุนอุดหนุนวิจัย โครงการวิจัยขับเคลื่อนงานวิจัยเชิงพื้นที่ คณะครุศาสตร์ ปี 2557 เพิ่มเติม 

24. ทุนอุดหนุนวิจัย โครงการวิจัยขับเคลื่อนงานวิจัยเชิงพื้นที่ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ปี 57 ฉบับแก้ไขคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ปี 57 ฉบับแก้ไข

25. ประกาศทุน สกอ. ปี 2558ประกาศทุน สกอ. ปี 2558

26. ประกาศทุน สกว. ครั้งที่ 1 ปี 255826. ประกาศทุน สกว. ครั้งที่ 1 ปี 2558

 

ปี 2557

 

ปีงบประมาณ 2557

 1. ประกาศทุนงบประมาณแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ 2557

1.1 ประกาศทุนงบประมาณแผ่นดิน (ฉบับแก้ไข)

2. ประกาศทุนงบประมาณแผ่นดิน (เพิ่มเติม)

3. ประกาศทุน สกอ. ประจำปีงบประมาณ 2557

3.1 ประกาศทุน สกอ. (ฉบับแก้ไข)

4. ประกาศทุนอุดหนุนการวิจัย ครั้งที่ 1

5. ประกาศทุนอุดหนุนการวิจัย ครั้งที่ 2

5.1 ประกาศทุนอุดหนุนการวิจัย ครั้งที่ 2 (ฉบับแก้ไข)

6. ประกาศทุนอุดหนุนการวิจัย ครั้งที่ 2 (เพิ่มเติม)

7. ประกาศทุนอุดหนุนการวิจัย Senior Project ครั้งที่ 1

8. ประกาศทุนอุดหนุนการวิจัย Senior Project ครั้งที่ 2

9. ประกาศทุนอุดหนุนวิจัย โครงการวิจัยขับเคลื่อนงานวิจัยเชิงพื้นที่ ประจำปีงบประมาณ 2557

10.ประกาศทุนอุดหนุนการวิจัยเชิงพื้นที่  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ปี 2556

11.ประกาศทุนอุดหนุนการวิจัยเชิงพื้นที่  คณะครุศาสตร์ ปี 2555

 

ปี 2555

 

ปีงบประมาณ 2555

 1. ทุนงบประมาณแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ 2555

2. ประกาศทุนโครงการส่งเสริมการวิจัยในอุดมศึกษา สกอ.

3. ประกาศทุนอุดหนุนการวิจัย ครั้งที่ 1

4. ประกาศทุนอุดหนุนการวิจัย ครั้งที่ 1 (เพิ่มเติม)

5. ประกาศทุนอุดหนุนการวิจัย ครั้งที่ 2

6. ประกาศทุนอุดหนุนการวิจัย ครั้งที่ 3

7. ประกาศทุนอุดหนุนการวิจัย Senior Project ครั้งที่ 1

8. ประกาศทุนอุดหนุนการวิจัย Senior Project ครั้งที่ 1 (เพิ่มเติม)

9. ประกาศทุนอุดหนุนการวิจัย Senior Project ครั้งที่ 2

10. ประกาศทุนโครงการขับเคลื่อนงานวิจัยเชิงพื้นที่ คณะครุศาสตร์

11. ประกาศทุนโครงการขับเคลื่อนงานวิจัยเชิงพื้นที่ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

12. ประกาศทุนโครงการพัฒนามหาวิทยาลัย

13. ประกาศทุนอุดหนุนการวิจัย หนึ่งหน่วยงาน หนึ่งโครงการ

13.1  ประกาศทุนอุดหนุนการวิจัย หนึ่งหน่วยงาน หนึ่งโครงการ (ฉบับแก้ไข)

14. ประกาศทุนอุดหนุนการวิจัย หนึ่งหน่วยงาน หนึ่งโครงการ ครั้งที่ 1

 

ปี 2554

 

ปีงบประมาณ 2554

 1. ทุนงบประมาณแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ 2554

2. ทุน สกอ. ประจำปีงบประมาณ 2554

2.1. ทุน สกอ. ประจำปีงบประมาณ 2554 (ฉบับแก้ไข)

3. ทุน สกอ. ในอุดมศึกษา 70 แห่ง

4. ประกาศทุนอุดหนุนวิจัย ครั้งที่ 1

4.1. ครั้งที่ 1 (ฉบับแก้ไข)

5. ประกาศทุนอุดหนุนวิจัย ครั้งที่ 1 (เพิ่มเติม)

6.ประกาศทุนอุดหนุนวิจัย  ครั้งที่ 2

7. ประกาศทุนอุดหนุนวิจัย ครั้งที่ 3

8. ประกาศทุนอุดหนุนวิจัย โครงการ หนึ่ง ครุศาสตร์ หนึ่งจังหวัด

9. ประกาศทุนโครงการการศึกษานวัตกรรมธรรมชาติของมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ _บางคล้า_ สู่การพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน

10. ทุนอุดหนุนวิจัย โครงการส่งเสริมการวิจัยกับองค์กรภายนอก(การวิจัยเชิงพื้นที่) 2554

11. Senior Project ครั้งที่ 1

12. Senior Project ครั้งที่ 1 (เพิ่มเติม)

13. ผู้รับทุนปริญญาเอกในประเทศโครงการ สกอ. ประจำปีงบประมาณ 2554

 

 

System.String[]System.String[]

หน่วยงานภายนอก

sgv

banner

nrms

nstda

logo nrct v2