กล่มงานวิจัย

ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน

p2

 

การจัดการความรู้

 p3

 แนวปฏิบัติในการให้บริการงานวิจัยที่ดี ของ สวพ. เพื่อสร้างความประทับใจ

 

 

ประกาศสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์

เรื่อง การใช้แนวปฏิบัติในการให้บริการงานวิจัยที่ดีของ สวพ. เพื่อสร้างความประทับใจ

 

เรื่องการรับโทรศัพท์

ก่อนรับโทรศัพท์
- การรับโทรศัพท์ไม่ควรให้ดังเกิน 3 ครั้ง
- ในกรณีที่ไม่อยู่ให้มีการแจ้งบุคลากรท่านอื่นไว้
- เตรียมกระดาษ/ปากกา ให้พร้อมจดบันทึก

รับโทรศัพท์
การทักทาย
- ทักทาย “สวัสดีค่ะ/ครับ สถาบันวิจัยและพัฒนา ค่ะ/ครับ”

การรับและให้ข้อมูล
- “อาจารย์ จะติดต่อเรื่องอะไรค่ะ/ครับ” หรือ “อาจารย์มีอะไรให้รับใช้ค่ะ/ครับ”
- ให้ฟังประเด็นให้ครบถ้วน ชัดเจน กรณีที่ไม่ได้ติดต่อผู้ที่รับสาย ควรกล่าวว่า “ขอประทานโทษค่ะ/ครับ ขอทราบชื่ออาจารย์และเบอร์โทรศัพท์ค่ะ/ครับ กรุณารอสักครู่นะค่ะ/ครับ จะโอนสายให้เจ้าหน้าที่/ผู้ที่เกี่ยวข้องค่ะ/ครับ หากโอนสายแล้วหลุด กรุณโทรที่หมายเลข.....”

การกล่าวขอบคุณ
- “ขอบคุณค่ะ/ครับ มีอะไรที่จะให้บริการเพิ่มเติมหรือไม่ค่ะ/ครับ”
- “สถาบันวิจัยและพัฒนายินดีให้บริการค่ะ/ครับ”

 

เรื่องการต้อนรับผู้ที่มาประชุม/ผู้ที่มาติดต่อ

ผู้ที่มาประชุม
การทักทาย
- กล่าวทักทาย “สวัสดีค่ะ/ครับ อาจารย์มาประชุมกับสถาบันวิจัยและพัฒนาหรือเปล่าค่ะ/ครับ”

การต้อนรับ
- เชิญผู้มาประชุมเข้าห้องประชุม หรือ จุดพักรอ (ผู้ให้การต้อนรับนำน้ำให้อาจารย์ 1 แก้ว)
- แจ้งฝ่ายเจ้าของงานทราบ
**หมายเหตุ กรณีที่ไม่รู้จักผู้ที่มาประชุมให้เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบค้นดูรูปภาพจากสื่อต่างๆ เท่าที่หาได้

ผู้ที่มาติดต่อ
- กล่าวทักทาย “สวัสดีค่ะ/ครับ อาจารย์มาติดต่อเรื่องอะไรค่ะ/ครับ”
- เชิญผู้มาติดต่อนั่งที่มุมรับรอง
- แจ้งฝ่ายเจ้าของงานทราบ

 

 

เรื่องการให้คำแนะนำแก่ผู้มาติดต่อ

กรณีการติดต่อขอคำแนะนำเรื่องเกี่ยวข้องกับการวิจัย
- ซักถามข้อมูลรายละเอียดประเด็นที่จะมาติดต่อ
- ให้คำแนะนำติดต่อฝ่ายที่เกี่ยวข้อง โดยกล่าวว่า “อาจารย์ค่ะ/ครับ เรื่องนี้น่าจะเกี่ยวข้องกับ........(ฝ่ายงานที่รับผิดชอบ)”
- แนะนำ/เชิญ ไปฝ่ายงานที่รับผิดชอบ

กรณีเข้ามาติดต่อเรื่องอื่นๆ ที่ไม่ทราบผู้รับผิดชอบ
- เชิญผู้มาติดต่อนั่งจุดพักรอ
- ซักถามข้อมูลรายละเอียดประเด็นที่จะติดต่อ
- ขอชื่อ และหมายเลขโทรศัพท์เพื่อให้ผู้รับผิดชอบได้ติดต่อกลับ
- เจ้าหน้าที่ผู้รับประสานหาผู้ที่เกี่ยวข้อง

กรณีการติดต่อเรื่องที่มีกำหนดระยะเวลาและได้สิ้นสุดไปแล้ว
- ให้ข้อมูล/ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับระยะเวลาการให้บริการ
- กรณีรับเรื่องไว้ให้แจ้งผู้มาติดต่อว่า “อาจารย์ค่ะ/ครับ ขอรับเรื่องไว้และจะนำเสนอ ผอ. ในทันทีค่ะ/ครับ”

 

 

 

 

System.String[]System.String[]

หน่วยงานภายนอก

sgv

banner

nrms

nstda

logo nrct v2