กล่มงานวิจัย

รับข้อเสนอโครงการวิจัยภายใต้โครงการ ยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มวิจัยเพื่อการพัฒนาเชิงพื้นที่แบบบูรณาการ

สกว4

ดาวน์โหลดไฟล์ที่เกี่ยวข้อง :
แบบฟอร์ม-full-proposal สกว ปี4
แบบสรุปย่อข้อเสนอโครงการวิจัย สกว ปี4

629819-200  ยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มวิจัยเพื่อการพัฒนาเชิงพื้นที่แบบบูรณาการ กรณีศึกษา: การสร้างมูลค่าเพิ่มจากมะม่วงอย่างยั่งยืน

 

 

รับข้อเสนอโครงการวิจัยภายใต้โครงการ

ยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มวิจัยเพื่อการพัฒนาเชิงพื้นที่แบบบูรณาการ

กรณีศึกษา: การสร้างมูลค่าเพิ่มจากมะม่วงอย่างยั่งยืน

ตามที่ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) สนับสนุนการวิจัยรูปแบบใหม่เพื่อสร้างความเปลี่ยนแปลงในพื้นที่ เน้นการพัฒนาชุมชนในมิติเชิงพื้นที่ (Area Base) ในลักษณะการร่วมทุนระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์และสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (Matching Fund) ซึ่งมหาวิทยาลัยได้รับการสนับสนุนและส่งเสริมการวิจัยอย่างต่อเนื่องเป็นเวลา 4 ปี ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2558 เพื่อพัฒนาศักยภาพการวิจัยที่ตอบโจทย์และครอบคลุมตามความต้องการของพื้นที่ โดยในปี พ.ศ. 2561 มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ได้ดำเนินการจัดประชุมภาคีเครือข่ายและพัฒนาโจทย์วิจัยร่วมกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในทุกมิติ เรื่อง "การสร้างมูลค่าเพิ่มจากมะม่วงอย่างยั่งยืน" ส่งผลให้เกิดความร่วมมือระหว่างเครือข่ายภาครัฐ ภาคเอกชน และสถาบันการศึกษา และประเด็นการพัฒนามะม่วงและผลิตภัณฑ์มะม่วงแปรรูปที่ตรงตามความต้องการของพื้นที่ร่วมกันอย่างแท้จริง

จากการประชุมครั้งนี้ทำให้เกิดการประสานความร่วมมือระหว่างเครือข่ายภาครัฐ ภาคเอกชน และสถาบันการศึกษา จึงได้มาซึ่งประเด็นการพัฒนามะม่วงและผลิตภัณฑ์มะม่วงแปรรูปที่ตรงตามความต้องการของพื้นที่ร่วมกันอย่างแท้จริง จากการวิเคราะห์ความต้องการร่วมกับพื้นที่ ทำให้ได้ทิศทางการพัฒนางานวิจัยเพื่อพัฒนาพื้นที่ในปี 2561 ที่มุ่งเน้นการวิจัยด้าน ยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มวิจัยเพื่อการพัฒนาเชิงพื้นที่แบบบูรณาการกรณีศึกษา: การสร้างมูลค่าเพิ่มจากมะม่วงอย่างยั่งยืน โดยการยกระดับและเพิ่มมูลค่าเพื่อแก้ปัญหา “มะม่วงล้นตลาด” มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์จึงสนับสนุนทุนวิจัยในโจทย์ตามกรอบและประเด็นวิจัยสำคัญดังต่อไปนี้

กรอบการวิจัยที่ 1 : การวิจัยและพัฒนาเพื่อยกระดับคุณภาพการผลิตมะม่วงของกลุ่มเกษตรกร

กรอบการวิจัยที่ 2 : การพัฒนานวัตกรรม เทคโนโลยีเกี่ยวกับการแปรรูปมะม่วง เพื่อเพิ่มมูลค่าผลผลิต         

กรอบการวิจัยที่ 3 : การพัฒนาช่องทางการตลาดและกลยุทธ์ทางการตลาดของมะม่วงและผลิตภัณฑ์มะม่วงแปรรูป     

กรอบการวิจัยที่ 4 : การพัฒนาระบบฐานข้อมูลที่เชื่อมโยงกับฐานข้อมูลระดับพื้นที่และจังหวัด เพื่อสนับสนุนการกำหนดนโยบายการผลิตและพัฒนามะม่วง  

หลักเกณฑ์การพิจารณาให้ทุนสนับสนุน

            รูปแบบของข้อเสนอโครงการ ผู้ที่สนใจสามารถนำเสนอในรูปแบบต่อไปนี้

1) โครงการวิจัยที่สอดคล้องกับกรอบวิจัยที่ประกาศและมีพื้นที่วิจัยอยู่ในจังหวัดฉะเชิงเทรา

2) โครงการวิจัยแบบมีส่วนร่วมที่บูรณาการกับการเรียนการสอน หรือการบริการวิชาการ หรือการทำนุบำรุงศิลปวัฒธรรม

3) โครงการวิจัยที่เสนอต้องไม่ซ้ำซ้อนกับโครงการของหน่วยงานอื่นๆ ที่ดำเนินการในพื้นที่ แต่สามารถดำเนินการร่วมกันแบบบูรณาการได้ โดยมีเอกสารหลักฐานเป็นรายลักษณ์อักษรอย่างชัดเจน

รายละเอียดการติดต่อส่งข้อเสนอโครงการ

1) ผู้สนใจสามารถส่งข้อเสนอโครงการ (Full Proposal) และแบบสรุปย่อข้อเสนอโครงการตามรูปแบบที่กำหนด มายังสถาบันวิจัยและพัฒนา จำนวน 8 ชุด พร้อมไฟล์ doc และ pdf ภายในเวลา 16.30 น. ของวันที่ 18 กันยายน 2561 หากส่งพ้นกำหนดจะถือว่าเป็นโมฆะ

2) เอกสารต้นฉบับที่นำส่งมีรายละเอียดครบถ้วนตามที่กำหนด หากไม่ครบถ้วนขอสงวนสิทธิ์ไม่พิจารณาข้อเสนอโครงการ

3) ขอสงวนสิทธิ์ ไม่ส่งคืนข้อเสนอโครงการวิจัยของผู้ที่ไม่ได้รับทุน

 

timelineสกว

 

หน่วยงานภายนอก

sgv

banner

nrms

nstda

logo nrct v2