กล่มงานวิจัย

ฝ่ายอุตสาหกรรม สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย ประชาสัมพันธ์ “ทุนวิจัยเพื่อพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม” ประจำปี 2562

 

ทุนสนับสนุนการวิจัยและพัฒนา เพื่อยกระดับการแข่งขันของภาคอุตสาหกรรมไทย และสร้างผลกระทบเชิงเศรษฐกิจให้กับประเทศ

 • เน้นสนับสนุนงานวิจัยตามความต้องการของภาคเอกชน (Demand driven) โดยเอกชนต้องร่วมลงทุนในงานวิจัยตามเงื่อนไขที่กำหนด (ไม่น้อยกว่าร้อยละ 20)
 • ทำงานในรูปแบบสามประสาน (Triple helix models) ผลักดันให้นักวิจัยในสถาบันการศึกษาทั้งภาครัฐและเอกชน รวมทั้งสถาบันวิจัย มีส่วนร่วมในการทำวิจัยเพื่ออุตสาหกรรม

โดยสนับสนุนทุนวิจัยและพัฒนาในอุตสาหกรรมเป้าหมายตามนโยบายรัฐบาล ดังนี้

 • อุตสาหกรรมเกษตรและเทคโนโลยีชีวภาพ
 • อุตสาหกรรมอาหาร, การพัฒนาผลิตภัณฑ์ Innovative House
 • อุตสาหกรรมเชื้อเพลิงชีวภาพและเคมีชีวภาพ
 • อุตสาหกรรมหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ
 • อุตสาหกรรมดิจิทัล
 • อุตสาหกรรมยานยนต์สมัยใหม่และอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ
 • อุตสาหกรรมการแพทย์ครบวงจร
 • อุตสาหกรรมการบินและโลจิสติกส์
 • อุตสาหกรรมการบิน-อวกาศ และความมั่นคง

ผู้สนใจสามารถศึกษารายละเอียดทุนและดาวน์โหลดเอกสารแบบฟอร์ม Concept Paper เพื่อสมัครได้ที่เว็บไซต์ https://www.trf.or.th/div5

สามารถส่ง Concept paper ได้ ตั้งแต่บัดนี้ จนถึง 20 มีนาคม 2562 ทาง This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 
หรือผ่านทางสำนักประสานงานชุดโครงการต่างๆ ตามระบุในเว็บไซต์

หน่วยงานภายนอก

sgv

banner

nrms

nstda

logo nrct v2