กล่มงานวิจัย

การจัดทำงบประมาณในลักษณะบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 2563

งบแผนดน 63 onweb

 

ดาวน์โหลดไฟล์ที่เกี่ยวข้อง :
- แบบฟอร์มข้อเสนอเชิงหลักการ (Concept Proposal) แผนบูรณาการ.docx
- แบบสรุปโครงการ (Concept Proposal).docx
- กรอบวิจัย 2563 (30 สค 61).pdf
- คู่มือ NRMS เสนอของบบูรณาการ 63_ผู้ประสานหน่วยงาน 310861.pdf
- นิยาม SRL.pdf
- นิยาม TRL.pdf
- ร่าง แผนงานบูรณาการวิจัยและนวัตกรรมฯ 2563.pdf

 

การเสนอขอรับทุนอุดหนุนวิจัยตามแผนงานบูรณาการวิจัยและนวัตกรรม

เนื่องด้วยสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ (สวทน.) จัดประชุมเรื่อง แนวทางการบริหารงบประมาณบูรณาการวิจัยและนวัตกรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 30 สิงหาคม 2561 ณ อาคารอิมแพ็ค ฟอรั่ม ศูนย์การประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธานี เพื่อเสนอทิศทางการบริหารงบประมาณบูรณาการวิจัยฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ตามแผนยุทธศาสตร์การวิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ 20 ปี แบ่งออกเป็น 4 เป้าหมาย ดังนี้

เป้าหมายที่ 1: การวิจัยและนวัตกรรมเพื่อสร้างความมั่งคั่งทางเศรษฐกิจ

เป้าหมายที่ 2: การวิจัยและนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม

เป้าหมายที่ 3: การวิจัยและนวัตกรรมเพื่อการสร้างองค์ความรู้พื้นฐานของประเทศ

เป้าหมายที่ 4: การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน บุคลากร และระบบวิจัยและนวัตกรรมของประเทศ

จากการประชุมได้มีการเสนอขอให้ส่งข้อเสนอโครงการเชิงหลักการ หรือ Concept Proposal (เฉพาะเป้าหมายที่ 1-2) ตามรูปแบบของสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ โดยต้องแสดงถึงการทำงานวิจัยที่ตอบโจทย์ตามความต้องการของประเทศ และต้องมีส่วนร่วมกับภาคส่วนต่างๆ เพื่อแสดงถึงความสำเร็จและการใช้ประโยชน์ทางเศรษฐกิจ สังคม และชุมชนเป็นหลัก โดยผู้วิจัยต้องส่งข้อเสนอเชิงหลักการตาม แนวทางการเสนอของบประมาณแผนงานบูรณาการการวิจัยและนวัตกรรม ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 และกรอกข้อมูลให้ครบถ้วนตามเงื่อนไขที่กำหนด พร้อมให้ผู้บริหารหน่วยงานยืนยันการส่งข้อเสนอเชิงหลักการให้สมบูรณ์ ภายในวันที่ 19 กันยายน 2561 ซึ่งเป้าหมายที่ 1 และ 2 มีการดำเนินงานตามขั้นตอนดังนี้     

1) จัดทำข้อเสนอเชิงหลักการ (Concept Proposal)

       1.1 แผนงานบูรณาการจัดทำตามแบบฟอร์ม “ข้อเสนอเชิงหลักการ (Concept Proposal)”

       1.2 โครงการ/กิจกรรม (โครงการย่อยภายใต้แผนงานบูรณาการ) จัดทำตามแบบฟอร์ม “แบบสรุปข้อเสนอโครงการ”

       1.3 นักวิจัยจัดพิมพ์ “ข้อเสนอเชิงหลักการ (Concept Proposal)” ข้อ 1.1 และ 1.2 จำนวน 5 ชุด และส่งไฟล์ doc และ pdf และส่งไฟล์ไปยัง email:This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. ภายในวันที่ 19 กันยายน 2561 (เวลา 16.30 น.) เท่านั้น

       1.4 เมื่อจัดทำแบบเสนอข้อเสนอเชิงหลักการ ตามที่ระบุในข้อ 1.1 ถึง 1.3 เรียบร้อยแล้ว สถาบันวิจัยและพัฒนาจะดำเนินการลงทะเบียนข้อเสนอเชิงหลักการผ่าน “ระบบบริหารจัดการโครงการวิจัย NRMS”

2) สถาบันวิจัยและพัฒนาจะตรวจสอบความครบถ้วนสมบูรณ์ของ Concept Proposal ในเบื้องต้น และนำส่ง วช. พิจารณา ซึ่งผลการพิจารณาจะแจ้งให้ทราบประมาณเดือนตุลาคม 2561 หากแผนงานบูรณาการใดที่ผ่านการพิจารณาในรอบแรก จะต้องจัดทำข้อเสนอแผนงานบูรณาการเต็มรูปแบบ (Full Proposal) หลังจากประกาศผลนักวิจัยจะมีเวลาเตรียมการโดยประมาณ 26 วัน (พิจารณาประมาณเดือนพฤศจิกายน 2561) และประกาศผลการพิจารณา Full Proposal ในเดือนธันวาคม 2561

สำหรับเป้าหมายที่ 3 และ 4 : ยังไม่มีการประกาศอย่างเป็นทางการให้เสนอขอรับทุนวิจัยในช่วงเวลานี้ หากนักวิจัยประสงค์จะเสนอขอแผนงานบูรณาการของเป้าหมายนี้ ขอให้หารือร่วมกันเพื่อเตรียมการวางแผนการการจัดทำชุดโครงการวิจัยล่วงหน้า เมื่อถึงกำหนดให้ส่งข้อเสนอแผนงานบูรณาการ (Full Proposal) สถาบันวิจัยและพัฒนาจะแจ้งแบบฟอร์มและขั้นตอนการดำเนินการที่ทาง วช. ประกาศอย่างเป็นทางการให้ทราบอีกครั้ง (ประมาณเดือนตุลาคม 2561)

****การจัดทำข้อเสนอเชิงหลักการ (Concept Proposal) ของเป้าหมายที่ 1 และ 2 จะเปิดรับ ข้อเสนอเชิงหลักการ (Concept Proposal) ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 19 กันยายน 2561 (เวลา 16.30 น.) เท่านั้น ****

 

S 8498221794473

ข้อมูลเพิ่มเติม สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ

หน่วยงานภายนอก

sgv

banner

nrms

nstda

logo nrct v2