กล่มงานวิจัย

แบบฟอร์มขอรับทุนสนับสนุน-สมนาคุณ เกี่ยวกับการวิจัย

1. ค่าลงทะเบียน Journal

2. เงินรางวัลการตีพิมพ์ใน Journal (กรณี มีแหล่งทุน)

3. เงินรางวัลการตีพิมพ์ใน Journal (กรณี ไม่มีแหล่งทุน)

4. ค่าลงทะเบียน Preceedings

5. ค่าสนับสนุนการนำเสนอผลงานวิจัยระดับนานาชาติ (กรณี มีแหล่งทุน)

6. ค่าสนับสนุนการนำเสนอผลงานวิจัยระดับนานาชาติ (กรณี ไม่มีแหล่งทุน)

7. ค่าสนับสนุนการนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ (กรณี มีแหล่งทุน)

8. ค่าสนับสนุนการนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ (กรณี ไม่มีแหล่งทุน)

9. แบบฟอร์มการยินยอมให้เป็นผู้นำเสนอผลงานวิจัย

10. แบบฟอร์มรับรองผลงานวิจัยที่ตีพิมพ์ในวารสาร

11. แบบฟอร์มรับรองผลงานวิจัยที่นำเสนอในการประชุมวิชาการ

 

หน่วยงานภายนอก

sgv

banner

nrms

nstda

logo nrct v2