กล่มงานวิจัย

ข้อบังคับ/ระเบียบ/ประกาศ/คำสั่ง ที่เกี่ยวข้อง...

1. ระเบียบ

 LogoPDF1.ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ว่าด้วยกองทุนราชภัฏราชนครินทร์ เพื่อพัฒนางานวิจัยและงานวิชาการ พ.ศ.๒๕๕๑

 LogoPDF2.ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ว่าด้วยทุนอุดหนุนการวิจัยจากแหล่งทุนภายนอก พ.ศ. 2552ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ว่าด้วยทุนอุดหนุนการวิจัยจากแหล่งทุนภายนอก พ.ศ. 2552

 LogoPDF3.ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ว่าด้วยทุนอุดหนุนการวิจัยจากแหล่งทุนภายใน พ.ศ. 2552ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ว่าด้วยทุนอุดหนุนการวิจัยจากแหล่งทุนภายใน พ.ศ. 2552

 LogoPDF4.ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ว่าด้วยกองทุนราชภัฏราชนครินทร์ ว่าด้วยกองทุนราชภัฏราชนครินทร์เพื่อพัฒนางานวิจัยและงานวิชาการ

------------------------------------------------------------------------------------------------------------


2. คำสั่ง

 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------

3.  ประกาศ


 LogoPDF1.ประกาศหลักเกณฑ์การสนับสนุนทุนอุดหนุนการวิจัย (ประเภททุนถ่ายทอดความรู้จากผลงานวิจัย)

 LogoPDF2.ประกาศหลักเกณฑ์การสนับสนุนทุนอุดหนุนการวิจัย (ประเภททุนพัฒนาชุดโครงการวิจัย)

 LogoPDF3.ประกาศหลักเกณฑ์การสนับสนุนทุนอุดหนุนการวิจัย (ประเภททุนพัฒนาวิจัยรุ่นใหม่)

 LogoPDF4.ประกาศหลักเกณฑ์การสนับสนุนทุนอุดหนุนการวิจัย (ประเภททุนวิจัย Senior Project)

 LogoPDF5.ประกาศหลักเกณฑ์การสนับสนุนทุนอุดหนุนการวิจัย (ประเภททุนวิจัยตามยุทธศาสตร์)

 LogoPDF6.ประกาศหลักเกณฑ์การสนับสนุนทุนอุดหนุนการวิจัย (ประเภททุนวิจัยตามศาสตร์สาขาวิชา)

 LogoPDF7.ประกาศหลักเกณฑ์การสนับสนุนทุนอุดหนุนการวิจัย (ประเภททุนวิจัยในชั้นเรียน)

 LogoPDF8.ประกาศหลักเกณฑ์การสนับสนุนทุนอุดหนุนการวิจัย (ประเภททุนวิจัยสถาบัน)

 LogoPDF9.ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ เรื่อง หลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติในการขอรับทุนสนับสนุนเพื่อนำเสนอผลงานวิจัย พ.ศ. 2562

 LogoPDF10.ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ เรื่อง ค่าตอบแทนผู้ทรงคุณวุฒิ-ผู้เชี่ยวชาญเพื่ออ่านและประเมินผลงานวิจัย

 LogoPDF11.ประกาศแนวทางราคากลาง

 LogoPDF12.ประกาศสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ เรื่อง การคุ้มครองสิทธิ์ของงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ที่นำไปใช้ประโยชน์

 

 

 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------

4. ข้อบังคับ

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

5.แนวปฏิบัติ

 LogoPDF1. คู่มือ หน่วยงานคลัง

 LogoPDF2. จรรยาบรรณนักวิจัย

 LogoPDF3. แนวทางจริยธรรมการวิจัยในคนแห่งชาติ

 LogoPDF4.  แนวปฏิบัติในการคุ้มครองสิทธิ์ และรักษาสิทธิประโยชน์ของงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่นาไปใช้ประโยชน์

 LogoPDF5. คู่มือเทคนิคการให้บริการด้วยใจ

 

 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

System.String[]

System.String[]System.String[]

หน่วยงานภายนอก

sgv

banner

nrms

nstda

logo nrct v2